На вниманието на прокуратурата

То е опит да се манипулира общественото мнение и да се прикрие схемата, по която интервюираният иска да присвои холдинга. Какви са фактите: СИКОНКО ХОЛДИНГ АД е дружество, създадено на основата на приватизираното през 1994 г. от СИБЕРИЯ ООД с парите на над 200 души мениджъри, служители и работници и наши чуждестранни партньори СИКОНКО АД и влелите се през 1998 г. към него два приватизационни фонда СИКОНКО ИНВЕСТ и БУЛИНВЕСТ ГРУП с общо над 22 000 души акционери, които към момента от последващо изкупуване са сведени до 13 500 души. До август 2005 г. холдингът притежаваше 30 дъщерни и поддъщерни /създадени от дъщерни дружества/ структури. През периода 1999-2004 г. Данчо Лазаров в качеството му на председател на съвета на директорите и генерален изпълнителен директор на СИКОНКО ХОЛДИНГ АД преследваше една-единствена цел - да се отърве от основните участници в приватизацията и изграждането на холдинговата структура и да ги замести с членове на семейството си и двама-трима приближени, за да бъде безпрепятствено разграбено дружеството. От документи е видно, че съгласно фирмените регистри навсякъде в управителните органи на ключови за съществуването на холдинговата структура дружества са членове на семейството му - синът му Калоян Лазаров, дъщерята Теодора Лазарова-Деведжиева; зетят - Светослав Деведжиев; шуреят - Петър Кирилов. Останалите са от тесния му кръг по интереси - о.з. полковник от службите Георги Мурджев; Сава Савов - съученик и приятел от СПТУ по хлебопроизводство; бившият член на ръководството на Евролевицата Иван Тодоров. Застопорявайки по този начин управлението в дъщерните дружества и създавайки още едно ново поддъщерно дружество през юли 2005 г. - СИКОНКО КЪНСТРАКШЪН, започва изваждането на активите на холдинга и прехвърляне към дружества, изцяло контролирани от него, семейството и приятелския кръг. Естествено едновременно с това се трупат дългове на холдинговото дружество. Но става засечка. Свиканото от акционери събрание на 7.09.2005 г. и резултатите от него - вписан в търговските регистри нов съвет на директорите - нарушават плановете му. Затова с антидатирани джира /прехвърляне на собствеността на акции/ той панически прехвърля най-големите предприятия, контролирани от него, едно на друго. Така например строителната фирма СИКОНКО БИЛДИНГ се прехвърля на СИКОНКО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ, СИКОНКО КЪНСТРАКШЪН И СИКОНКО ТРАНС; същото става със СИКОНКО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ и други основни дружества. Всъщност схемата е: дружествата помежду си се притежават едно друго, а управлението в тях - т. е. всички решения, участие в общи събрания и т. н., се държи от семейството. Резултатът - холдингът се декапитализира и в него остават само дългове. Фактът, че на 7.09.2005 г. е избран и вписан на 13.09.2005 г. нов съвет на директорите, не е в състояние да спре Лазаров - макар и незаконни, прехвърлянията продължават. Едновременно и пак в нарушение на закона Данчо Лазаров осуети достъпа на законно вписания съвет на директорите до фирмената, търговската и счетоводната документация на СИКОНКО ХОЛДИНГ АД. Независимо от това съветът на директорите положи неимоверни усилия, за да установи какво е реалното състояние на холдинга. Констатацията е: големи задължения, блокирани сметки на дружеството на територията на Р България, неизплащани осигурителни вноски с изключение на тези на напускащи работници и служители от януари 2002 г.; неразплатени местни данъци и такси, поемане на огромни задължения към кредитни институции като съдлъжник на контролираните от Лазаров дъщерни дружества и др.; необявени сметки на дружеството - вече почти изпразнени. Затова пък са установени и необявени негови лични сметки в Австрия и Германия със значителни авоари по тях, които не отговарят на получаваното от Лазаров възнаграждение; наличие на значително имущество на територията на Р България - една подробност, към която би следвало да проявят интерес данъчните власти. Констатирани са и две негови фирми в САЩ без дейност, една дъщерна фирма на холдинга в САЩ, която е захранвана от сметките зад граница и парите са се връщали под формата на кредити - дали са обявени в НСИ и БНБ, е проблем на съответните институции. И това е само върхът на айсберга. Потвърдиха се резервите на одиторите и относно дейността зад граница - напр. в Тюркменистан - там не са изпращани работници и не е извършвана никаква дейност. От всичко това става ясно защо не се осигурява достъп до търговската документация на "СИКОНКО ХОЛДИНГ" АД и защо назначеният на общото събрание, проведено на 7.09.2005 г., контрольор не се допуска да си свърши работата. Набива се в очи една закономерност и тя показва целенасочени действия за освобождаване на имуществото на холдинга от контрола на акционерите и превръщането му в лична собственост на Данчо Лазаров. И още няколко факта. Акциите в холдинга са придобивани чрез приватизация или покупко-продажба. Акциите на основните акционери, притежаващи повече от 5% от капитала на СИКОНКО ХОЛДИНГ АД, са придобити чрез покупка от инвестиционен посредник и от документите при него е видно, че акционерът Лазаров притежава 34.5% от капитала на дружеството. След придобиването по този начин на акции от капитала на дружеството има последващи увеличения на капитала - всички със собствени средства на дружеството и пропорционално на участието до момента. Документи за това има към фирменото дело на СИКОНКО ХОЛДИНГ АД, както и към фирмените дела на влетите приватизационни фондове. Фрапиращ е фактът, че на събранието на 23.04.1998 г. той се подписва в списъци на присъстващите акционери на посоченото по-горе участие от 34.5%, където има две увеличения на капитала - и двете, пропорционално на участието до момента - и изведнъж се придобиват 50%+ от капитала. Може би се създава нова пропорция - пропорцията ЛАЗАРОВ. В началото си мислехме, че става въпрос за грешка - при толкова много акционери и това е възможно, но след всичко изброено дотук считаме, че Лазаров умишлено е подвел предишния съвет на директорите с цел лична облага. Друг любопитен трик на крайната цел всичко за мен е опитът на Лазаров 19% участие в капитала на СИКОНКО ХОЛДИНГ АД от близо 3.5 млн. лв. да се превърнат в къща от 800 кв. м и да се твърди, че тези 19% се контролират от него. Ето как става това. Вторият по големина акционер в холдинга беше починалият главен инженер Антон Скочев. Следвайки линията на елиминиране на основните акционери, той бе изваден от управлението през 2002 г. След смъртта му през 2003 г. наследницата е принудена да подпише договор за прехвърляне на всичките тези акции и други по-дребни участия в дъщерни дружества срещу къща от 800 кв. м, редом с къщата на Лазаров, в Драгалевци. Джира върху временните удостоверения не са били направени, видно от приложените към фирменото дело документи. Простото предаване на временните удостоверения няма прехвърлително действие съгласно чл. 187, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 185, ал. 2 от ТЗ. Все едно да прехвърлиш недвижим имот без нотариален акт. Но дори и да се прехвърлят, те са приравнени на собствени акции на дружеството и с тях не може да се гласува. Вероятно натискът върху наследниците в момента е огромен... Направен е фрапантно груб опит при изключително неизгодни условия за едната страна да се придобие контрол върху 19% от капитала на холдинга. Как неудобните, но, уви, живи акционери се лишават от глас? Елементарно - общите събрания на акционерите се провеждат при заключени врати. Така е и на събранието от 7.09.2005 г., и на това на 31.10.2005 г. При първото Георги Мурджев и охраната не допускаха неудобните акционери, а при второто - вратите просто бяха заключени. Бе грозна гледка как хора, носещи си боновите книжки или временните удостоверения от влетите приватизационни фондове, биват гонени като натрапници от дружеството. Това бе опит и малкото, което им беше дала като компенсация българската държава, да им бъде отнето. Явно по логиката на Данчо Лазаров трябваше да се приложи сталинската максима - Не е важно колко са гласовете, важно е кой ги брои. Резултатите: две събрания, два протокола, искове за защита на акционерните права. Що се отнася до процедурата по несъстоятелност - тя не е спряна, както твърди Лазаров. Напротив, назначено е вещо лице за установяване на обстоятелствата и началната дата на възникване на неплатежоспособността. Но за да прикрие началната дата на неплатежоспособността и да не се носи отговорност от бившия съвет на директорите, управляван от него, е изпратен служител да направи частични плащания - от 16 000 лв. на данъчни задължения - прозрачен опит да се подведе съдът и да се твърди, че датата на спиране на плащанията е по-късна. Фактът, че на незаконно проведеното от него събрание на 31.10.2005 г. - при заключени врати, без заявените документи в обявата да се намират в офисите на дружеството и да се предоставят на акционерите - Данчо Лазаров и семейството излизат от управлението на холдинга, е достатъчно красноречив. Абсолютно неверни са и твърденията за спортната зала, според които тя била собственост на частен клуб. Неоспорим и документиран факт е, че съоръжението е собственост на СИКОНКО БИЛДИНГ АД - доскоро 100% дъщерно дружество на СИКОНКО ХОЛДИНГ АД. Некоректно е изявлението, че спортът не се спонсорира от холдинга, тъй като по баланса за 2004 г. задълженията на СК Левски Сиконко към нас са над 500 000 лв. Значително по-големи са те към принадлежали към холдинговата структура дъщерни дружества. Що се отнася до прозрението, че в сегашния съвет на директорите са бивши служители, освободени по различно време, Лазаров бърка желаното с действителното. Ние сме участници в приватизацията, придобили основни пакети акции, участници и идеолози на изградена холдингова структура. Не сме освободени по различно време, а сме напуснали по своя воля, несъгласни с водената от мениджмънта фирмена политика и нежелаещи да бъдем съучастници в незаконни действия и разрушаване на това, което сме създавали. Изключение прави председателят на съвета на директорите и изпълнителен директор, който до избирането му за член на СД беше на трудов договор във връзка с приключване на дейността ни в Русия, където са закрити дори представителствата на холдинга. С документи със задна дата и натиск върху свидетели Данчо Лазаров се опитва да манипулира и органите на МВР и прокуратурата. Впряга всички непозволени средства, само и само да не излезе наяве опитът му да си присвои "СИКОНКО", да елиминира акционерите и да придобие огромно лично имущество. Естествено за всичко изложено по-горе бе сигнализирано във Върховната касационна прокуратура. Конституционно прогласена е защитата на правото на собственост. Законно уредени са капиталовите правила. На прага на присъединяването ни към ЕС е куриозно това да се случва. Такива ненаказани нарушения на закона, подобно безцеремонно ограбване на хиляди хора, опити за корупционен натиск, както и за съжаление мудността на държавата да реагира бързо и адекватно на престъпления от такъв характер създават за жалост лош имидж на България като място за нормален бизнес. Това е една от сериозните пречки преди присъединяването на България към Европейския съюз. И ако искаме да се наречем европейски граждани, това не трябва да се допуска. Оттук нататък думата има съдебната власт. От съвета на директорите Платена публикация . Как се присвоява холдинг - из практиката на Данчо Лазаров

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK