Правила и условия за участие в "Отмъстителите: Война без край"

Правила и условия за участие в "Отмъстителите: Война без край"

© Форум филмОбщи условия и правила за участие в играта ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: ВОЙНА БЕЗ КРАЙ (наричана за краткост само Играта)


1. Организатори:


"Икономедиа" АД, София, ул. "Иван Вазов" №20
и
"Форум филм България" ЕООД, София, ул. "Брегалница" 43, ет. 4


2. Период:
23.04.2018 г., 10:00 часа – 06.05.2018 г., 23:59 часа


3. Награди:
4 бр. двойни билети за филма "ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: ВОЙНА БЕЗ КРАЙ ";
5 комплекта оригинални награди от филма "ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: ВОЙНА БЕЗ КРАЙ ";


4. Правила за участие в играта:


а) Играта е отворена за участие на всички български граждани, навършили 18 години, с местоживеене в Република България. Изключение правят лицата, които са съдружници, акционери или работят по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за някой от организаторите или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта, както и техните семейства.


б) Участието в Играта е безплатно. За да се включите в Играта, трябва да сте регистриран потребител на "Икономедиа" (в id.capital.bg - може да се регистрирате тук).


Преди да отговорите на първия въпрос, е необходимо да попълните формата, която се появява, след като натиснете бутона "Отговори". С нея предоставяте трите си имена по лична карта и актуален телефон за връзка. Тези данни няма да станат част от публичния Ви профил в id.capital.bg. Те ще бъдат използвани само във връзка с участието ви в Играта.


в) Всяко физическо лице има право на участие само през един потребителски профил, регистриран в id.capital.bg.


г) С тази допълнителна регистрация на https://www.dnevnik.bg/otmastitelite/ за Играта се приема, че участникът е приел безусловно настоящите общи условия и правила, задължава се да ги спазва и предоставя данните си при регистрацията за целите на Играта (виж част 10).


д) Участието в Играта се изразява в даване на минимум един верен отговор на въпросите, задавани в хода на Играта на https://www.dnevnik.bg/otmastitelite/


5. Механизъм на играта:


а) В периода на провеждане на Играта организаторите всяка седмица обявяват ново тематично ниво, което включва въпроси, свързани по някакъв начин с филма "ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: ВОЙНА БЕЗ КРАЙ".
б) Играта продължава 14 дни.


Към всяко ниво се публикува по един въпрос. Участниците могат да отговарят на въпроса от всяко ниво в рамките на 7 дни от задаването на въпроса. Всеки участник, дал правилен отговор на поне един от въпросите, зададени в рамките на играта, може да участва в играта.


Всеки правилен отговор на въпрос добавя името на участника по веднъж в списъка на участниците, сред които ще бъдат изтеглени наградите.


Етапите на играта са, както следва:


Ниво 1: ОТМЪСТИТЕЛИТЕ
23.04.2018 г. – 29.04.2018 г.
В 10:00 часа на 23.04.2018 г. ще бъде публикуван първият въпрос от играта и три възможности за отговор. За да участват в играта, потребителите трябва да изберат един от трите възможни отговора и да натиснат бутона "Отговори". На 29.04.2018 г. в 23:59 часа нивото се затваря за гласуване.


Ниво 2: ТАНОС
30.04.2018 г. – 6.05.2018 г.
В 00:01 часа на 30.04.2018 г. ще бъде публикуван вторият въпрос от играта и три възможности за отговор. За да участват в играта, потребителите трябва да изберат един от трите възможни отговора и да натиснат бутона "Отговори". На 06.05.2018 г. в 23:59 часа нивото се затваря за гласуване.


в) Жребият за наградите се тегли на 08.05.2018 г.


г) Всеки участник може да отговаря на неограничен брой въпроси, включени в Играта, като името му ще бъде включвано в списъка с участниците, между които се разпределят наградите, толкова пъти, на колкото въпроса е дал верен отговор.


д) Всеки участник може да отговори на един и същ въпрос, зададен в рамките на Играта, само един път. Затова, когато избере отговор от предложените варианти и натисне бутона "Отговори", отговорът му се регистрира от системата и повече не може да бъде променян.


е) Единствено участници, дали верен отговор на въпрос, включен в Играта, имат правото да се борят за обявените награди. Участниците, посочили верни отговори на зададените въпроси и в двата етапа на Играта, участват в томболата за разпределение на двойните билети за филма "ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: ВОЙНА БЕЗ КРАЙ"


6. Процедура за разпределяне, обявяване и получаване на наградите:


а) Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията за участие в Играта, обявени в настоящите правила.


б) Печалбите се разпределят чрез жребий след края на Играта и имената на победителите ще бъдат обявени в публикация на https://www.dnevnik.bg/otmastitelite/ на 08.05.2018 г.


Тегленето на наградите се извършва в присъствие на представители на организаторите.


в) Победителите в Играта се уведомяват за наградата им чрез съобщение на електронната поща, с която са се регистрирали в id.capital.bg, или в телефонен разговор на посочения от тях номер. Когато участникът се уведомява по електронна поща, същият е длъжен в 2-дневен срок да се свърже с организаторите. В случай че не се съобрази с горепосочения срок, участникът губи правото да използва наградата си и организаторите имат право да я предоставят на друг участник, отговарящ на условията на Играта.


г) Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон и електронна поща, вследствие на което организаторите не са се свързали с него, губи правото да ползва спечелената награда.


д) Организаторите не носят отговорност в случаите, при които участникът по някаква причина не е успял да се свърже с тях и да уточни необходимите детайли.


е) Организаторите не носят отговорност, в случай че някой от наградените е възпрепятстван да получи и използва наградата си.


ж) При получаване на наградата на място печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.


з) Със съгласието си да получи наградата участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни медии като печеливш в Играта, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на организаторите на играта.


и) Всеки участник в играта може да се свърже с организаторите за допълнителна информация на e-mail [email protected] и телефон 02/461 53 00 (от понеделник до петък между 8 и 18 часа).
7. Информация за обявените в Играта награди:


а) Наградите, предоставяни в рамките на Играта, не могат да се преотстъпват и да бъдат заменяни за паричната им равностойност.


б) Ако участниците, избрани за печеливши, не отговарят на някое от условията, посочени в настоящите общи условия и правила, организаторите имат право да изберат чрез жребий други печеливши.
в) наградите за играта, посветена на "ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: ВОЙНА БЕЗ КРАЙ" са само и единствено 4 двойни билети за филма, на който е посветена Играта, 5 комплекта оригинални награди от филма "ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: ВОЙНА БЕЗ КРАЙ". Билетите могат да бъдат ползвани в кино по избор на победителя от веригите "Синема сити" (www.cinemacity.bg) и "Кино Арена" (www.kinoarena.com). След като победителят посочи конкретно кино от съответната верига, организаторите уведомяват съответното кино за имената на победителя и той може да ползва своята награда.
г) Кинобилетите за филма "ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: ВОЙНА БЕЗ КРАЙ" важат за периода 09.05.2018 г. – 23.05.2018 г. в ден и час, избран от победителя, според програмата на посоченото от него кино.
д) оригиналните награди от филма "ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: ВОЙНА БЕЗ КРАЙ" са само и единствено:

 • 4 комплекта тениска и калъф за документи от филма "ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: ВОЙНА БЕЗ КРАЙ"
  1 комплект флашка и тетрадка от филма "ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: ВОЙНА БЕЗ КРАЙ"
  4 двойни билета за филма "ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: ВОЙНА БЕЗ КРАЙ"
8. Ограничаване на отговорността:


а) Организаторите не носят отговорност за предоставяне на награди, предявени извън сроковете, посочени в тези общи условия и правила.


б) Организаторите не носят отговорност за неполучени награди поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка или в случай на възникване на техническа грешка при опит да се свържат с участниците.


в) Организаторите не носят отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност.
г) Организаторите не носят отговорност, ако в посоченото от победителя кино, в избрания от него ден и час, в които иска да ползва своята награда, филмът "ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: ВОЙНА БЕЗ КРАЙ"
не се излъчва.


9. Спорове:


Евентуалните спорове между организаторите на Играта и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение чрез намесата на компетентните органи.


10. Лични данни:


а) Организаторите декларират, че няма да предоставят събраните лични данни на участниците във връзка с Играта на трети лица освен в предвидените от закона случаи.


б) Организаторите информират участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра във връзка с информирането на участниците за начало на нови промоактивности, организирани от "Икономедиа" АД.


в) Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторите да заличат, коригират или блокират негови лични данни, като направи това писмено на адрес: София 1000, ул. "Иван Вазов" 20, "Дневник" за играта "ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: ВОЙНА БЕЗ КРАЙ" или на електронната поща на организаторите: [email protected]


г) Ако участник поиска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на Играта, организаторите автоматично приемат, че участието му в Играта се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие.


11. Други условия:


а) Организаторите могат да прекратят Играта преждевременно, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.


б) Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящите общи условия и правила по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.dnevnik.bg/otmastitelite/ на 23.04.2018 г.
12. Приложимо право:


а) Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (3)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 931 Неутрално

  Инфантилия безкрай !!!

 2. 2 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4194 Весело

  Войната за отмъстителите няма да свърши в този филм, защото другата година през май 2019 г. ще има друг филм, и там лошият герой пак ще бъде Танос. Но, дори да го победят някой ден, ще се появят други злодеи от Вселената на Марвел които ще искат да унищожат света или поне половината Вселена. :-)

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 3. 3 Профил на Jalis Ironhammer
  Jalis Ironhammer
  Рейтинг: 304 Неутрално

  От това което чета из нета не съм особено развалнуван накъде се развива историята. Ако се вярва на слуховете сега или най късно догодина капитан Роджърс ще гушне букета. Ще ми липсва всъщност. Въпреки че MCU стартира с "Железния човек" аз се заинтересува от историята именно с първия "Капитан Америка". По тази причина възнамерявам да се насладят максимално на филма.

  Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK