Не прибирайте мобилните телефони, когато могат да помагат в час

Това е съдържание, създадено от маркетинг студио Storio по задание на партньор на "Икономедиа".

Не прибирайте мобилните телефони, когато могат да помагат в час

© Цветелина Белутова, КапиталСпоред статистиката на Министерството на науката и образованието (МОН) учениците подобряват резултатите си по "Информационни технологии" (ИТ), според учители материалът трябва да се увеличи, а по време на наложилото се заради коронавируса дистанционно обучение децата научават много повече и придобиват опит.


Предметът "Информационни технологии" (ИТ) се изучава от 5 до 12 клас, а от учебната 2015/2016 година десетокласниците се явяват на задължително национално външно оценяване по него. Тази учебна година то отпадна заради мерките срещу разпространението на COVID-19.


Необходимостта от предмета едва ли има нужда да бъде аргументирана, по-интересни са въпросите дали е достатъчен материалът, включен в учебните програми, дали децата търсят и искат да научат нещо повече и как технологиите им помагат да се справят по други предмети в училище. Както и моделите, които прилагат някои специализирани гимназии, които определят предизвикателството така - "да учиш дигитално поколение на дигитални технологии".


Учебният материал по ИТ
Основните теми, по които се запознават учениците още в 5 клас, а след това надграждат, са:
- Въведение в информационните технологии и компютърните системи;
- Интернет и безопасна работа в него;
- Работа със звукова и видеоинформация;
- Създаване и обработка на графично изображение;
- Текстообработка;
- Обработка на таблични данни;
- Компютърна презентация.


Информацията, която дават учебниците обаче, някои учители определят като недостатъчна, за други броят часове по информационни технологии пък е малък. Цветанка Тодорова, учител по ИТ в СУ "Цар Симеон Велики" във Видин, казва: "Заложените теми и компетенции, които учениците трябва да развият в часовете по ИТ, позволяват изграждане на дигитална култура, но предвиденият в програмата един час седмично от 5 до 10 клас не е достатъчен."


По думите й, за да е ефективно обучението по ИТ, учениците трябва да прилагат наученото от него и по останалите предмети. "Ученикът има нужда да свърже знанията и практическите умения от часа по ИТ с реални нужди по време на работа в другите часове и подготовка на домашните задания", казва тя.


Тодорова мотивира учениците си да са любопитни за нови знания. Тя гледа винаги да им дава допълнителни материали - такива, които са актуални за тях. И Божидара Илиева, учител по ИТ в СУ "Любен Каравелов" в Пловдив, покрива държавни образователни стандарти и ги надгражда: "Редовно давам повече на учениците ми, като смъквам материал от горните класове, запознавам ги с различни инструменти и програми, които, въпреки че не са включени в учебната програма, са интересни за тях или като им представям конкретен раздел от гледна точка на определена професия."


И според нея в учебната програма има нужда от още материал, "защото съвременните ученици са много интуитивни към технологиите и имат интерес да научават повече и повече".


ИТ за повишаването на ефективността в обучението


СУ "Любен Каравелов" в Пловдив е училище в облака от 3 години и чрез компютърните технологии преподавателите са облекчили максимално работата си. "Всеки учител има служебен лаптоп или Chromebook и по този начин разработва уроци и ресурси, управлява електронния дневник, свързва се с интерактивна дъска и ред други процеси, които облекчават работата ни и правят учебния процес по-ефективен и иновативен за учениците", разказва Илиева.


Част от нещата, на които особено държи, е работата на учениците в споделено пространство и файлове, както и да могат да работят с инструментите на Google. "Това са неща, които въвеждам от 5 клас, въпреки че не е разпространено в този етап. Тези знания, уменията им да работят правилно с компютърната система и това, че са информирани как и от какво да се пазят в интернет, им помагат по всички учебни предмети", заявява тя.


Разказва, че често колегите й по другите предмети дават на учениците да работят по проекти групово или индивидуално и точно тогава децата използват знанията, които са придобили по информационни технологии. И добавя, че те им помагат не само по другите учебни предмети, но и в ежедневието.


И за Цветанка Тодорова ИТ безспорно дава средата и инструментите, с които децата да се обучават по другите дисциплини, особено сега, в условията на наложилото се заради коронавируса дистанционно обучение. "Без да се изпада в крайности, подходящо използваните съвременни ИТ може да повишат качеството и мотивацията на учениците. Вместо да им прибираме мобилните телефони, нека им покажем, че могат да ги ползват в ученето, но отново ключовата дума е подходящо използване", заявява тя.


В училището, в което работи, информационните технологии се използват успешно в преподаването и по други предмети.


Специални училища


"Дневник" потърси коментар от директорите на две бургаски училища - специализирани по програмиране и иновации.Прилаганият в ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" модел на иновация (официалното й име е "Интеграция и дигитализация на ключови компетентности") подпомага развитието на умения за учене, за общуване, за решаване на проблеми, критическо мислене. "Стремим се нашите възпитаници да не бъдат управлявани, а да управляват успешно дигиталните устройства - да бъдат повече създатели, отколкото потребители", каза Михаил Ненов, директорът на училището, в което се обучават деца от 1 до 7 клас.


В Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации младежите учат програмиране, подготвят се по учебници на световни електронни академии и се явяват на международни сертификационни изпити по серия от технологии. Завършилите кандидатстват за работни места в ИТ сектора. Пред "Дневник" директорът на гимназията Димитрина Тодорова каза, че в част от учебните часове по програмиране, математика и технологии се включват като лектори и специалисти от компании партньори.

Не прибирайте мобилните телефони, когато могат да помагат в час

© Дневник


Освен изискванията за задължителната подготовка работата по ИТ в ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" включва и избираеми часове още от първи клас с "Основи на програмирането". Според Михаил Ненов най-важното за преодоляването на недостига на брой часове по ИТ е обучението и приложението на знанията и уменията да се включват и в останалите предмети.


"Адекватността или недостигът на съдържание по ИТ са специфичен проблем, тъй като става въпрос за обучение по дигитални технологии на едно дигитално поколение. То отлично потребява, но му липсват някои от основните технологични умения, затова и овладяването им е в центъра на обучението", коментира той.


"Ние не разглеждаме технологиите като допълнение на учебния процес, при нас те са основен инструментариум. Технологиите ускоряват, визуализират и разширяват достъпа на децата до знания, но трябва да се търси балансът между електронните и практическите занимания", е на мнение Димитрина Тодорова.


Михаил Ненов вижда големи плюсове в настоящата ситуация на обучение в електронна среда, защото "развива у учениците умения, които не са обхванати от традиционното образование, а са изключително важни за "професиите на бъдещето".


"Работата от разстояние, сътрудничество в споделена облачна среда, обработка на електронни документи досега бяха водещи само за ИТ професиите, а сега още от първи клас учениците имат шанса да развият способности, с които много възрастни срещнаха трудности при прехода към онлайн работа", казва той.


Изпитът в 10 клас


Националното оценяване на дигиталните компетентности за учениците от 10 клас се провежда онлайн и включва решаване на тест (Модул 1) за 30 мин. и решаване на практическа задача (Модул 2) - 60 мин. Проверяват се компетентности, които съответстват на Държавните образователни изисквания по учебните предмети информационни технологии и информатика и на Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.


Тестовият вариант на всеки ученик включва 20 задачи, които се избират автоматично по време на оценяването на случаен принцип от банка задачи по категории. По този начин всички ученици не се явяват на един и същ тест, а на вариант, конструиран при влизане в оценяващата система от задачи от всяка от 20-те категории. Броят на вариантите, които се получават, е десетцифрено число и преписването и подсказването са практически невъзможни.


Практическата задача също се получава онлайн от ученика на случаен принцип от 36 варианта, които са еквивалентни по отношение на проверяваните компетентности.


Как се представят десетокласниците


По информация на МОН общият брой на явилите се ученици и преминали теста за миналата 2018/2019 учебна година е 44 887 (всички ученици от випуска в 928 училища в страната). Общо 44 086 (98%) от тях са решавали и практическата задача и са изпратили решение към оценяващата система. Средният резултат за двата модула (тест и практическа задача) е 35.88 т., или 59.79%.


Броят на учениците с резултат, равен или по-голям от 50% от максималния брой точки, е 32 694 ученици, което е приблизително 73% от явилите се. Те са получили удостоверение за дигитална компетентност на самостоятелно ниво на владеене по Европейската референтна рамка за оценяване със съответния резултат.


С максимален брой 60 точки от двата модула са 35 ученици от 23 училища:След три поредни години на провеждане на националното външно онлайн оценяване на дигиталните компетентности на десетокласниците МОН отчита тенденция на повишаване на средния им резултат (за 2016/2017 учебна година - 52.6%, за 2017/2018 - 55.72%, за 2018/2019 - 59.79%).


Положителен факт е, че средният резултат и на трите випуска е над 50% и над 50% от учениците са получили удостоверения за дигитална компетентност на средното ниво (самостоятелно владеене) по Европейската референтна рамка за дигиталната компетентност, отбелязва още от министерството. То не отчита голям дисбаланс в постиженията на учениците и по региони. Най-висок среден резултат има в област Търговище - 40.12 точки, а най-нисък е резултатът в област Разград - 32.43 точки, при среден резултат за страната 35.88 точки.


Кой губи и кой печели от липсата на изпит


По думите й матурата по който и да е предмет допринася за по-сериозното отношение на учениците към него. "Освен това добре беше, че има обратна връзка за нивото на дигиталните компетенции на учениците в страната", казва тя, но добавя, че според нея липсата на изпита тази година няма да се отрази на усвояването на знанията "поради специалната ситуация на онлайн обучение, в която сме поставени". "На учениците им се налага да прилагат информационните технологии ежедневно в обучението по всички предмети. т.е. те са мотивирани да научат неща, които преди не виждаха ясно защо са им необходими", казва Цветанка Тодорова.


Изпитът по дигитални компетентности в 10 клас е важен и необходим "за целите на диагностиката", подчерта и министърът на образованието Красимир Вълчев преди дни. Той обаче увери, че диагностиката ще бъде направена следващата учебна година. "Няма да бъде за всички училища. Няма да се пишат оценки в удостоверения и няма да се оценяват училища и учители въз основа на това оценяване. Това е извадка. Това е възможност за нас да подбираме по-различна организация за провеждането на изпита, включително и в електронна среда", обясни министърът.


"Националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности за X клас е полезно предимно за учениците. Те имат възможност да проверят своите възможности на външно оценяване, което обективно показва тяхното ниво на самостоятелно владеене на дигиталните технологии", коментираха от МОН пред "Дневник".


"Смятам, че когато има изградена здрава учебна среда, когато преподаването е с практическа насоченост и когато учениците знаят защо учат определено нещо, няма нужда от допълнителни стимулации под формата на изпити. От друга страна изпитът дава възможност на учениците да получат документ за дигитални компетентности, което е добра акредитация пред бъдещите им работодатели", заявява Божидара Илиева.


Още интересни теми, свързани с дигиталното образование, може да следите в групата Образование 4.0.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Още от Специален проект

Коментари (5)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1475 Неутрално

  ИТ е просто една професия, която не е за всеки. Да цъкаш бързо на телефоня е съвсем друго. Още чекаме ай-титата да си построят мечтания град само от ай-тита. Че да разберат, че и те са малко Простички....

 2. 2 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 3173 Неутрално

  Тая програма за обучение е писана за Уиндоус95. Графични изображения. Таблични приложения. Бе кой прави такива глупости.
  Дай им снапчати, Амазон шопинг и Инстаграм.

 3. 3 Профил на stenlyaka
  stenlyaka
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  Колкото и да помагат технологиите ,нищо не може да замени чивешкия мозък Ако технологиите го възпрепятстват в разяитиието му , а това се случва защото за да формира миелинояа обвивка той се нуждае от предизивикатвлства и упражнения,става зависим от тях!

 4. 4 Профил на Michael Panayotov
  Michael Panayotov
  Рейтинг: 299 Неутрално

  кой го казва...!? Виваком..!! Точно тия които имат нужда от използването им.

 5. 5 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 1994 Любопитно

  Мога ли да попитам по кой точно начин компанията Виваком помогна на българските образователни институции по време на кризата / освен със скрити предложения за покупки/ ?

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK