Украйна си припомня страшния Голодомор

Украйна си припомня страшния Голодомор

© Архив на посолството на УкрайнаГолодоморът през 1932-1933 година в Украйна завинаги ще остане в паметта на украинците като една от най-страшните страници от нашето минало. Тази страница се възприема от обществото преди всичко на емоционално ниво. Но в същото време Голодоморът – това е историческо явление, което се е състояло в конкретно време, на конкретно място и е последица от действията на конкретни лица.


За да се разбере по-ясно какъв е бил Голодоморът, следва да акцентираме на следните факти:


Когато изследователите говорят за Голодомора през 1932-1933 г., то те са единодушни относно хода на събитията: мащабният глад е започнал в края на лятото на 1932 година, достигнал е своя пик до началото на пролетта на 1933 година и е приключил в началото на лятото на 1933 година. Именно за тази по-малко от една календарна година в Украйна са загинали милиони хора.
Сега е очевидно, че Голодоморът през 1932-1933 година в Украйна е резултат от планирани системни мерки и е действал едновременно като инструмент за унищожаване на социалната база за народна съпротива на съветската власт в Украйна, всесъюзна индустриализация, като предупреждение на Украинското съветско правителство срещу намеренията да провежда сравнително самостоятелна политика.


Броят на преките и непреките жертви на Голодомора е много трудно днес да бъдат установени точно. И до днес историците спорят по сложния въпрос - колко точно са умрелите: 5, 7, 9 или 10 милиона през 1932-1933година? Но така или иначе става дума за милиони невинни жертви. За сравнение: съвременното население на Дания е 5,2 млн. души, на Австрия – 8 млн.; на България – 8 млн.; на Белгия – 10 млн.; на Унгария – 10,3 млн. По време на Голодомора е изчезнала една цяла европейска страна.


По данни на учените, най-много са пострадали от глада тогавашните Харковска и Киевска области (сегашните Полтавска, Сумска, Харковска, Черкаска, Киевска, Житомирска). На тях се падат 52,8% от умрелите. Смъртността на населението тук е превишавала средното ниво 8-9 и повече пъти. В днешните Винницка, Одеска, Днипропетровска области нивото на смъртността е било 5-6 пъти по-високо, в Донбас – 3-4 пъти. Фактически гладът е обхванал цялата Централна, Южна, Северна и Източна част на съвременна Украйна.


По време на анализа на тези събития рано или късно възниква въпросът за причините и виновниците за трагедията. Безусловно, главна причина за Голодомора е станала политиката на тоталитарния сталински режим – безотговорните експерименти с цел построяването на щастието "в една отделно взета страна", които предвиждали, в частност, сливане на всички нации и народности на СССР в единен "съветски народ" с унифицирано съзнание и извършване на бърз "индустриален скок" чрез "мобилизация" на вътрешните ресурси.


На практика това означавало физическо изтребване на всички класови и национални "врагове" на сталинския режим, тоест на хора, които са имали свое мнение относно развитието на "светлото бъдеще". Главен аргумент за осъществяването на тази политика нерядко е ставал терорът, в частност, терорът чрез глад. А Украйна е главен полигон за "решаването на националния въпрос" и провеждането на индустриализацията.


За укрепването на своята власт тоталитарният режим е унищожавал всички, които са могли по някакъв начин да нарушат монопола на тоталитарната държава върху правото да решава как трябва да живее държавата. Украинската нация, която е втора по численост в СССР, е имала огромно културно-историческо наследство, собствени прочути традиции за създаване на държавата, опит от националноосвободителната борба, и затова е била сериозна заплаха за това имперско образувание, за неговите геополитически намерения. С оглед на това сталинският режим прибягнал към открита война срещу украинците.


Някои и досега се опитват да представят Голодомора през 1932-1933 г. като "стечение на обективни и субективни обстоятелства": сушата и "прегъванията на места". Но фактите свидетелстват за съвсем друго. Преди всичко, сушите много рядко довеждат до глад в такива мащаби. В допълнение на това, сушата не може да доведе до пълно унищожение на реколтата, заради сушата от селските стопанства не може изцяло да изчезне добитъкът и птиците, всичко, с което може да се изхранваш. Всичко това е изчезнало благодарение на "усилията" на активистите, които са отнемали на хората всичко, което са имали.


За това, че реколта в Украйна е имало, убеждава фактът, че съветското правителство масово е продавало зърно и други селскостопански продукти зад граница. Например, има свидетелства, че през 1932-1933 г. в Полша с украинско цвекло са хранели свинете, защото е имало много цвекло и е било много евтино.
Фактите убеждават, че "случайно", заради "прегъванията на места" няма да изнесеш зад граница стотици хиляди тона продоволствени стоки. Онези, които твърдят нещо подобно очевидно грешат срещу истината, защото за извозването на продоволствие в такива обеми е нужно политическо решение.


Освен това, според свидетелствата на очевидци, в отделни региони на Украйна тогава, когато от глад всеки ден са умирали хиляди души, почти на пълна мощност са работили спиртни заводи, които са преработвали скъпоценното зърно за водка. Така сталинският режим е добивал допълнителни ресурси за провеждане на индустриализацията.


За това, че действията на болшевиците са били съзнателни, свидетелства още един характерен факт. През есента на 1932 – зимата на 1933 година, когато вече всички са разбрали, че в Украйна има истински глад, тоталитарната власт не само не прекратила принудителното отнемане на храната или приела поне помощта на други страни, а обратно, хвърлила всичките си сили за това да изолира гладуващите райони. Армията, отрядите на НКВД обкръжили украинските градове (защото селяните се опитвали да се спасят там от гладна смърт) и железопътните гари. На жителите от селата им забранявали да пътуват до други региони на СССР. Затова е допринесло въвеждането на паспортната система, която фактически за втори път закрепостила украинските селяни. Чрез специални наредби е била забранена продажбата на железопътни билети за тях. Подобни действия е трудно да бъдат обяснени с някакво си стечение на обстоятелствата.


Следователно, анализът на фактите доказва, че тоталитарният сталински режим е действал съзнателно и според ясен план. Зърното се е изземало, продавали са го на други страни за валута, която е била предназначена за закупуване на машини и друго оборудване за промишлените предприятия. Всички недоволни били унищожавани: разкулачвали ги, изселвали ги, просто ги убивали по присъдата на "тройките" без съд и следствие. На мястото на унищожените чрез глад или репресии украински селяни докарвали нови, от Русия, Беларус.


Всичко това довежда до страшни последици в национален мащаб. Милиони украинци умирали. Онези, които оставали живи, са губили физическото и психическото си здраве. В душите им завинаги проникнал страхът от глад. Преселниците са променяли етническата структура на населението в Украйна. Всичко това съществено дава отражение върху жизнения потенциал на нацията.


Украинците са длъжни да намерят у себе си мъжество да признаят и да убедят другите, че нацията им е станала жертва на страшно престъпление, което никога не трябва да се повтаря.


Голодоморът през 1932-1933 година е имал деморализиращо значение за целия украински народ.
Социално-демографските и морално-психологическите последици от глада през 1932-1933 година са актуални и до днес. Тогава за дълги десетилетия е подкопана материалната база на украинското село, разрушена е неговата производствена и стопанска инфраструктура, физически са били унищожени предприемачески и инициативни елементи, заплашени са били цели поколения украинци, при това, не само селяни, сломена е волята на целия украински народ за съпротива на тоталитарната система, за национално възраждане.


Голодоморът през 1932–1933 година като явление на геноцид на един народ попада под определението за геноцид, дадено в Конвенцията на ООН от 9 декември 1948 година "За предотвратяване на престъплението геноцид и наказание за него". Така, член 2 от тази конвенция определя геноцида "като каквото и да е деяние, което се извършва с намерение да бъде унищожена напълно или частично някаква национална, етническа, расова или религиозна група, а именно: убийство на членове на групата;


причиняване на сериозни телесни повреди или умствено разтройство на членовете на групата;

умишлено създаване за някаква група на такива житейски условия, които допускат нейното пълно или частично физическо унищожение;


мерки, целящи недопускане раждането на деца вътре в групата;


насилствено предаване на деца от една група в друга".


Голодоморът през 1932-1933 година отговаря на признаците за геноцид съгласно този член, преди всичко с нейната трета точка.
Голодоморът е бил причинен от умишлените действия на тоталитарния съветски режим. Същността на престъпните действия на властта се е състояла в:


1. Жестоко потискане на стремежите на украинския народ да има независима държава.


2. Унищожаване на съществуващата структура на селското стопанство чрез:
· масово "разкулачване" на селяните;
· насилствено въвеждане на колективизацията на селските стопанства;
· налагане в районите на Украйна, в отделни селски дворове на прекомерно високи планове за зърнопредаване.


3. Изолация на големите територии в селската местност в редица области на Украйна чрез:
лишаване на селяните от правото им да имат паспорт за гражданин на СССР;


забрана за селяните да излизат от местата им на живеене (забрана за продажба на железопътни билети);
заповеди за арести на селяните, които са излезли самоволно от селата;


обкръжение от въоръжените отряди на наказателните органи на СССР на цели територии;


забрана на кореспонденцията и разпространението на информация за фактическото положение.


4. Въвеждане на особен режим на живеене, в частност на режима на "черните дъски", който се е състоял в:
изнасяне от цели територии на всички стоки и средства за живеене, които са били в складовете и магазините;


насилствена реквизиция от селяните на всички продоволствени запаси и дори на дрехи;


забрана за всякаква търговия и изнасяне на всякакви средства за съществуване;


забрана за всякакво кредитиране и насилствено връщане на всички кредити.


5. Опит да бъдат прикрити причините и мащабните трагедии в частност, лица, отговорни за разкриването в хода на преброяването от 1939 година на факти за дискриминация на украинското население и високата му смъртност, са разстреляни.


В заключение няколко изречения и за българските жертви на Голодомора. Знае се, че на територията на Украйна има две големи български диаспори – Бесарабия (днес Одеска област) и Таврия (днес Запорожка област). Българите в Бесарабия се заселват в края на XVIII век и първите три десетилетия на XIX век, бягайки от жестокото турско робство. А българите в Таврия се преселват през 1860-62 г. от бесарабските български села. По време на двата Голодомора от 1921-23 г. и 1932-33 г. българите в Таврия дават общо около 30 000 жертви. До началото на Втората световна война българите в Бесарабия са в границите на Румъния. През зимата на 1946-47 г. сталинската власт организира Голодомор и в Бесарабия (Молдова и Одеска област на Украйна), при който умират над 70 000 етнически българи. Общо в трита сталински Голодомора умират около 100 000 бесарабски и таврийски българи, което е една трета от техния брой. Трагедията на украинския народ е и българска трагедия.


Към днешния ден, парламентите на Австралия, Аржентина, Грузия, Естония, Еквадор, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Полша, Словакия, САЩ, Унгария и Чехия са признали Голодомора през 1932-1933 година за акт на геноцид на украинския народ. Осъждащи документите за признаването на Голодомора са приели и международни организации като ЮНЕСКО, ОССЕ, Европейския парламент.


Взимайки предвид големи загуби на българско етническо малцинство в Украйна по време на Голодомора 1932-33 гг., 38 български обществени организации са подписали Обръщение към висше ръководството на България с молба да бъде приета Декларация за признаване на Голодомора в Украйна като акт на геноцида.


Посолството на Украйна от своя страна също се обърна към Народното Събрание на Република България, за да бъде Голодомор в Украйна признат като акт на геноцида. Надяваме се, че нашата молба ще бъде чута от българското ръководство.

Ключови думи към статията:

Коментари (41)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на tim
  *****
  Неутрално

  А все още има "хора" които въздишат по това време, смятат Сталин за добър човек, комунизма за прогресивен строй.
  Какво безумие!

 2. 2 Профил на НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ТЕЗИ ПРЕСТЪПНИЦИ, СЕГА НИ УПРАВЛЯВАТ
  *****
  Неутрално

  НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ТЕЗИ ПРЕСТЪПНИЦИ, СЕГА НИ УПРАВЛЯВАТ

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 4. 4 Профил на balamitw stavat vse po malko
  *****
  Неутрално

  този Голодомор е измислен от Хитлер и в последствие е допропагандиран от УСА от Хърш.
  къде са неоспоримите доказателстжа за този глад - няма ги!? същото както с газовите камери !
  А за Грузия какво казаха - същото
  Лошо е да въздишаш по Сталин но по-лошо е да живееш в заблуди.

 5. 5 Профил на lordcris
  lordcris
  Рейтинг: 736 Гневно

  дееба комунистите дееба,
  живи трябжа да бъдат изгорени.

 6. 6 Профил на balamite stavat vse po malko
  *****
  Неутрално

  този Голодомор е измислен от Хитлер и в последствие е допропагандиран от УСА от Хърш.
  къде са неоспоримите доказателстжа за този глад - няма ги!? същото както с газовите камери !
  А за Грузия какво казаха - същото
  Лошо е да въздишаш по Сталин но по-лошо е да живееш в заблуди.
  А е толкова лесно да се разбере кои казва истината. Намери парите - намери интереса и 6те разбереш нещата

 7. 7 Профил на Стамболов до 3
  *****
  Неутрално

  абе, не те ли е срам бе главо болна, то нали няма и ГУЛАГ, в България не са избити 20 000 човека за 2 месеца, всичко е "империалистка" пропаганда!!!

 8. 8 Профил на obektiwen strateg
  *****
  Неутрално

  Поради тези при4ини сьветска Русия и сега постсьветска Русия са мразени от вси4ки нормални хора по света.Терористи4ния комунисти4ески режим извьрси подобен геноцид и вьрху Русия и Исто4на европа.Този терор е бил вьзможен само поради голямата подкрепа на средния руски мужик.Сега русия се контролира от децата на тези комунисти4ески изверги.Масово руснаците с4итат терористите Ленин и Сталин за ´"най-великите руснаци".Психопатьт ленин е осте в мавзолея си.Това показва 4е сегасните руснаци са ненормални хора, които нямат нисто обсто с руснаците от царска русия( емигрирали или избите).като логи4ен резултат посткомунисти4еска Русия е една трагедия в 4овески, културен, морален, технологи4ен и цивилизационен аспект и една обре4ена кауза за цивилизования свят.Наистина жалко

 9. 9 Профил на До нещастника obektiwen strateg
  *****
  Неутрално

  Мразена е само от педеруги като теб и шепа ционисти, реститутско нищожество!

 10. 10 Профил на z
  *****
  Неутрално

  обаче българина си обича Русия и никакви факти не могат да го разколебаят

 11. 11 Профил на тото
  *****
  Неутрално

  Затова се появи атаман Бандера!

 12. 12 Профил на До тото
  *****
  Неутрално
 13. 13 Профил на Валентина Дончева
  *****
  Разстроено


  Уви, запозната съм с фактите още от потресните книги и съдба на Мишо Хаджийски. Виж в " Българи в Таврия" и за предателската роля на комунистите-емигранти в СССР / първите са дошли след 1923г/, които , посрещнати радостно от таврийските българи, са се отплатили на добрите родолюбци,като действали с всички сили да ги изкарват масово предатели и вредители и да ги затрият като народностна група. Смайва ме преди всичко липсата на каквато и да е човечност. Не съм сигурна, че нашите политици това ги интересува. Те не са част от народа ни в България, какво остава за българите в чужбина.

 14. 14 Профил на До Валентина Дончева...
  *****
  Неутрално

  ..Е щом ти си част от народа - да си била при него....сега си глаголиш всякакви глупости....добре е, че никой не слуша ренегати като теб! Нещастница!!!!

 15. 15 Профил на Българин
  *****
  Неутрално

  Ако всичко това, което е написано в тази статия е вярно;
  А ако е вярно, че подобни действия на обезлюдяване на селата и разправа с всички потивници на комунистическия режим е имало и у нас - в България;
  И ако е вярно, че макар и като плод на некадърност, днес процесите на обезлюдяване на България се извършват от социалисти-комунисти,
  ЩО ПА ДА НЕ КАЖА:

  СМЪРТ НА ВСИЧКИ КОМУНИСТИ!
  НАЙ-ДОБРОТО ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Е ДА БЪДАТ ИЗТРЕБЕНИ ДО КРАК!
  ВСЕКИ, КОЙТО УБИЕ КОМУНИСТ Е ГЕРОЙ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!

 16. 16 Профил на БЪЛГАРИН за №14
  *****
  Неутрално

  ЕТО ТОВА СЕ КАЗВА КОМУНИСТИЧЕСКИ НАГЪЛ И ТЪП ЧЕРВЕН БОКЛУК!
  ПОГЛЕДНЕТЕ КАКВО ПИШЕ №14 и ШЕ РАЗБЕРЕТЕ, че тях, ОСВЕН УТЕПВАНЕ, НИЩО ДРУГО НЕ ГИ ОПРАВЯ - ТО ГОВЕДО - СЪЗДАДЕНО ДА УБИВА, ДА КРАДЕ, ДА ЛЪЖЕ НАГЛО И ДА КАЗВА, че го прави за народа!!!
  ОТВРАТ КОМУНИСТИЧЕСКА ПОКЛЕТА,
  ВДЪН ЗЕМЯ ДА СЕ ПРОВАЛИ ДАНО!

 17. 17 Профил на До уж Българинът...
  *****
  Неутрално

  Нещастник...та кой направи световните касапници заради колониалните си интереси, а!?!?...и ако заради прекратяването им комунистите са отрязали няколко бандитски глави - хвала им....жалкото, че между тях не е била и твоята....сега нямяше да мизерстваме!!!

 18. 18 Профил на Гого12
  *****
  Неутрално

  Поразително е колко промити мозьци има в Бьлгария: не една и две страни са признали този геноцид, но вьпреки това се намират влюбени в Русия тикви, които се опитват да омаловажат или оправдаят убийството на няколко милиона души!

  Засрамете се и замьлчете!!!

 19. 19 Профил на До Гого12
  *****
  Неутрално

  Признали са го само обратни като теб....я си мии негърските чинии и не се изказвай по тези въпроси - иска се елементарна грамотност, а ти нямаш никаква....убийствата са били приоритет на антикомунистите - като дядо ти!!!

 20. 20 Профил на БЪЛГАРИН за №4, №6,№9,№10,№12 и №14
  *****
  Неутрално

  До всички: Въпросните №4, №6,№9,№10,№12 и №14
  са ЕДИН И СЪЩ ПРОВОКАТОР КОМУНИСТИЧЕСКИ ИЗРОД!
  Прочетете какво пише, за да осъзнаете за пореден път, че само смърт за комунизма е свобода за народа...

 21. 21 Профил на Бълагрин до №17
  *****
  Неутрално

  Боклук комунистически, Като ти беше толкова добра комунистическата система, тъпунгер ньеден, со се любимия ти СеСеРе,
  ЗАЩО СЕ РАЗПРА ПО ШЕВОВЕТЕ, БЕ, БОКЛУК?
  Нали сичко ви беше О кей?
  Една перфектна система не си отива от само себе си току така.
  Или пак са ви виновни империалистите и капиталистите?
  Че нали ги бяхте изтрепали от България и целия Соц?
  Кво стана?
  Що пак се разпра по шевовете Соц системата?
  Щото е система, съставена от сбъркани боклуци като тебе - ЕТО ЗАТОВА МИЗЕРСТВАМЕ.
  Я отскочи до КАП страните, да видиш тая РЕЦЕСИЯ минава ли им през оная работа.
  ЩО СЛЕД ТОЛКОВА ГОДИНИ КОМУНИЗЪМ изведнаж любимите ти ЦК на БКП станаха КАПИТАЛИСТИ?
  ЩО не си останаха тъпи комунисти като тебе?

 22. 22 Профил на Да
  *****
  Неутрално

  Баба ми, лека и пръст, беше единствената оцеляла от 12 деца в семейството.

 23. 23 Профил на тъй де
  *****
  Неутрално

  Там където вилнеят руски комунисти(може и поотделно - руснаци или комунисти) не може да се получи друга картинка. Вие да не би да очакявате прогрес, щастие, забогатяване? В наааай-благоприятния вариант, изродите ще задържат положението на нивото в което са го поели. Например руското село изглежда сега като през 1913.

 24. 24 Профил на Психиатъра до №21
  *****
  Неутрално

  Айде, дрисльо, обратно в килията за инжекцията, че пак овоня форума....много се пениш и съвсем ще изперкаш....то от антикомунистическа простотия няма по-страшно за здравето!

 25. 25 Профил на Анонимен
  *****
  Неутрално

  Че т.нар. "Голодомор" е бил геноцид, организиран от престъпната юдейско-болшевишка власт - в това няма съмнение. Дали обаче той е бил насочен конкретно срещу украинския народ? Дълбоко се съмнявам в това. Кои са моите аргументи "против":

  1.Голодоморът засяга не само етнически украинци, а и руснаци, българи, татари и пр. жители на Украйна. Да не забравяме, че почти цяла Източна Украйна е населена от руснаци.

  2.Голодоморът е насочен предимно срещу селското население. Водени от идеята, че селяните са дребна буржоазия, следователно антиреволюционен елемент, болшевиките се стремят да разчистят селата, но не само украинските! В цяла Русия селата са сполетени от същата участ. Юдеомасоните, овладяли властта, знаят, че селското население е основният крепител на православното християнство. За да унищожат православието е било нужно да унищожат селата и то не само украинските.

  3.Украйна е била житницата на Русия. Тя е предимно земеделски район. За да предизвикат изкуствен глад в цялата страна е било нужно да го предизвикат първо там. Естестено, поради своята специфика на основен зърнопроизводител, Украйна пострада най-много от глада

  Да се говори обаче, че цел на геноцида са били именно украинците, е дълбоко погрешно. Престъпните автори на Голодомора са имали много по-дълбоки цели, надхвърлящи всичко това. Цели, които не можем да наречем по друг начин, освен САТАНИНСКИ!!!

  Бог да прости всички загинали!

 26. 26 Профил на Разбиращ
  *****
  Неутрално

  Действително Голодомора в Украйна не е геноцид или етноцид, тъй като не са целели унищожаване на определена етническа,национална или расова група ,а представлява полицид или социоцид, защото е целял унищожаване на цялата класа на свободното селячество, което притежава частна собственост върху земята и в което тоталитарната власт по тази причина е виждала политически враг. Поради това че Всеобщата декларация за правата на човека е приета през 1948 г. от страните -победителки във войната , посоченото престъпление не е обявено за такова срещу човечеството както геноцида, извършен от победена хитлеритска Германия срещу низшите раси според расовата теория на нацистите. Болшевизмът е политически расизъм, който с това престъпление е целял като основна цел ликвидиране на всякаква личностна и политическа автономност с превръщане на селяните в колхозни роби . Наред с това се постиган и други цели - като мащабна и ускорена инструализация милитаризация на икономиката, т.е. силова модернизация чрез огромно потисничество и ограничаване на личното потребление, както и получаване на хомогенна от болшевишка гледна точка социална и духовна структура на населението на всички репуБлики в СССР.

 27. 27 Профил на Един Българин
  *****
  Неутрално

  Люде (имам предвид комунистическите гъзулници) тъпо-скудоумни хъмрици, кога ще проумеете че възлюбената "ни" Русийка (Царска, Съветска, Сталинска, Републиканска, няма значение) ни счита за колонии бе. Ние, за тях не сме "братски славянски народи", даже и роднини от деветоколяно не сме...за тях сме роби, негри, това сме. Русия от Иван Грозни насам е колониална страна от азиатски/ориенталски тип, какви ти братя бе...
  От друга страна обаче, няма нужда и дъ се правим на американолюбци или по-точно на американогъзолизци, щот те няма дъ си мръднат нокъта на малкото си пръстче за дъ ни помогнат, ако Русия "ни потърси".
  Също така, няма нужда и файда дъ й се перчим, както поляци и украинци, за дъ не ни сполети някой ден един "приятен" гладомор или пък някой "Катински лес", че ние сме "една шепа люде" и ще си изчезнем за няколко седмици, без даже и съседите ни дъ се усетят.

 28. 28 Профил на Да живее РФ do toto 12
  *****
  Неутрално

  Ами Бандера свърши така както свърши и ЛЕВСКИ!!!
  Друго да ти обяснявам ли???
  Империите ВИНАГИ ИЗБИВАТ НЕСВОЕТО НАСЕЛЕНИЕ!!!
  Прочети малко за КЪРДЖАЛИИТЕ и си помисли ЗАЩО САМО БЪЛГАРСКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА!!!
  И тогава обърни въпроса - ЗАЩО САМО УКРАИНЦИ!!!

 29. 29 Профил на ewrqwet453
  ewrqwet453
  Рейтинг: 419 Неутрално

  Русия=Фашистка терористична организация(ФТО)

 30. 30 Профил на demeter
  demeter
  Рейтинг: 426 Неутрално

  "....мащабният глад е започнал в края на лятото на 1932 година, достигнал е своя пик до началото на пролетта на 1933 година и е приключил в началото на лятото на 1933 година." К Ъ Д Е ? В Ъ В СССР? АМИ ДРУГИТЕ ПОТЪРПЕВШИ??!! НЕВЕРОЯТНИТЕ ЛЪЖИ СА НЕЩО ОБИКНОВЕНО ЗА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ!!"Украинската нация.." А, ТАКА ЛИ? ЗНАЧИ СЕ ПРАВИТЕ , ЧЕ НЕ СТЕ ЧЕЛИ ИСТОРИЯ???!!!!ЛИЦЕМЕРНИ ЛИЦЕМЕРИ!! А, ВИЕ ГЛУПАЦИ НЕ СЕ ПЪНЕТЕ МНОГО - ИСТИНАТА ЩЕ ВИ СЪСИПЕ! Н Е П Р Е М Е Н Н О!!!

  Горко на онези, които са мъдри в очите си, и които са разумни пред себе си!
 31. 31 Профил на Анонимен до Разбиращ
  *****
  Неутрално

  Съгласен съм, че думата "геноцид" не е най-точната от юридическа гледна точка, тъй като става въпрос за целенасочено унищожаване на конкретна социална и религиозна група. Но я използвам, защото термини като "полицид" и "социоцид" не са ми познати.

  Мисля освен това, че твърде малко се обръща внимание на това, че жертви на този геноцид са милиони православни християни, пострадали именно защото са такива. Неизброимо число монаси, свещеници и миряни са минали през концлагерите, избити без съд и присъда, жертви на глада. Това целенасочено унищожаване на християни също е предизвикано от болшевишката идеология, че религията е опиум за масите. Хрушчов се е хвалил, че в края на 60-те години хората ще могат да видят последния свещеник.

  Такова преследване на християни има аналог само в Римската империя. Затова когато се говори за Голодомора, трябва да се има впредвид и този негов аспект.

  Надявам се някой някога да направи подробно изследване на всички тези чудовищни престъпления на болшевишката власт. Прави ми обаче впечатление, че когато по западните научнопопулярни телевизии пускат филмчета за съветската власт, случайно или не, пропускат тези неща. Всъщност, не е случайно, защото ако задълбаят много, ще стигнат до неща, които никак няма да им харесат и които няма как да публикуват!

 32. 32 Профил на Иван
  *****
  Неутрално

  В това съобщение се смесват истината и лъжата.
  Истина е, че болшевишките юдеомасони извършват този геноцид в Малорусия (Украйна)- мотивите им са:
  - отмъщение за едно псевдогонение още от преди болшевишкия преврат
  - наказание за инакомислищите, пример какво ще им се случи, ако не се подчинят на безумието им.
  - превръщането на тази трагедия в средство за печелене на пари, уж за индустриализацията (е и за нея, но не основно)
  Лъжа е, че има разлика между "украинския" и руския народи - също както няма разлика между българския и "македонския" народи.
  Целта на болшевиките -юдеомасони е врагът да бъде разделен и противопоставен, за да бъде контролиран.
  Днешното дърляне е поредния опит на извършите да хвърлят прах в очите на хората.

 33. 33 Профил на ladytron
  ladytron
  Рейтинг: Неутрално

  поклон пред паметта на милионоте жертви на Голодомора. няма оправдание за такова престъпление, няма оправдание за днешните руснаци да отричат масовот убийство. целият руски "народ" днес носи моралната вина за това че търпи лъжата и насилието в имвто на неандерталската си импеерия. срам !

 34. 34 Профил на ladytron
  ladytron
  Рейтинг: Неутрално

  поклон пред паметта на милионите жертви на Голодомора. няма оправдание за такова престъпление, няма оправдание за това че днешните руснаци отричат масовото убийство. целият руски "народ" днес носи моралната вина за това че търпи лъжата и насилието в името на кървавата си неандерталската империя. срам!

 35. 35 Профил на metilena
  metilena
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Настоящата тройна коалиция няма да я приеме. Още сме си Задунайска губерния.

 36. 35 Профил на fireball
  fireball
  Рейтинг: 950 Неутрално

  През 1933-та престъпният болшевишки режим провежда срещу украинския народ най-страшния геноцид, известен досега в човешката история, известен като ГОЛОДОМОР. Жертвите са около 10 милиона.
  Въпрос на чест за всеки украински патриот е да воюва срещу такъв канибалски режим. Западна Украина води въоръжена война срещу болшевиките чак до 1953-та - цели ОСЕМ ГОДИНИ след края на войната.
  Тъй че не виждам никаква новина в хартийките, които путлеровите палачите-наследници на НКВД размахват.
  И една забележка - болшевишката империя воюва с национал-СОЦИАЛИСТИ, не с фашисти, както пишат таваришчште чекисти.

 37. 36 Профил на melchett
  melchett
  Рейтинг: 586 Любопитно

  последният човек съм, който ще седне да защитава руснаците и техните психопатски имперски амбиции, но нека не създаваме погрешното впечатление, че те са единствените злодеи на планетата, а всички останали са цвете.

  примери за геноцид има бол - изтребването на автохтонното американско население от "демократичната" Америка с единствената цел завземане на земя и полезви изкопаеми в полза на "белия цивилизован" човек и тоталното им целенасочено деградиране, което е политика на всички американски правилтелства от основаването на САЩ та чак досега, геноцидът срещу арменците от страна на турците, за който не малко държави по едни или други съображения си правят пас и не желаят да признаят, и не на последно място, понеже в статията става въпрос за глад, нека да не забравяме и Ирландския глад, който Британската империя "допуска" да се случи, като десетилетия наред си затваря очите за проблемите в страната.

  мисля, че е крайно време да започнем да борим човешкото малоумие без оглед на политическото му оцветяване, защото причините за това малоумие трябва да се търсят в самите хора, а не в политическите системи, които се налагат в определени държави.

 38. 37 Профил на Инспектор Стрезов
  Инспектор Стрезов
  Рейтинг: 529 Неутрално

  До коментар [#4] от "balamitw stavat vse po malko":

  Трябва да си изключително тъп, или изключително непочтен, за да изтресеш подобна мръсотия. Неоспоримите доказателства, драги, са на два метра под земята.

  А ти си едно неоспоримо доказателство за съществуването на така наречените фабрики за екскременти.  "Я з москалями не балакаю!"
 39. 38 Профил на steppenwolf
  steppenwolf
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#22] от "Да":

  Баба ти украинка ли беше? Разкажи нещо повече.

 40. 39 Профил на Viva la Evolution
  Viva la Evolution
  Рейтинг: 1318 Неутрално

  Десетки милиони хора са загинали, за да може да се създаде националната принадлежност "руснак", от микс от 10-тина народа, нямащи почти нищо общо по между си.

  Раковски: "Русите са били един най-див и най-варварски народ, както са си и досега останали такива в най-голямата си част. "
 41. 40 Профил на Птеродактиль Северномонгольский
  Птеродактиль Северномонгольский
  Рейтинг: 1090 Неутрално

  [quote#37:"Инспектор Стрезов"]Трябва да си изключително тъп, или изключително непочтен, за да изтресеш подобна мръсотия.[/quote]
  Най-вероятно е комбинация от двете, защото тези неща вървят ръка за ръка.
  Иначе е СРАМ И ПОЗОР за България и загубената политическа каста в държавата, че още не е обявила официално Голодомора за УМИШЛЕН ГЕНОЦИД не само над украинското но и над българското население по тези земи!

 42. 41 Профил на simon40
  simon40
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#37] от "melchett":

  Коментара ти е безмислен в контекста на статията и е в духа на оня виц за радио Ереван, дето като нямало какво да отговори мълчало 2 дена и накрая казало "А в Америка бият негрите"

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK