За обединението около нашата общата история - цар Самуил erga omnes (II част)

За обединението около нашата общата история - цар Самуил erga omnes (II част)

© Надежда Чипева, КапиталОбективното обединение около нашата обща история от времето на Самуил и по-късно не само ще допринесе да изпълним Договора за приятелство и добросъседство - то ще ни помогне да решим много от съвременните проблеми, които ни пречат да станем по-богати, по-свързани и по-европейски.


С това заключение заместник-председателят на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси между България и Северна Македония доц. Наум Кайчев отговаря на статия от македонските членове Огнен Вангелов и Любчо Ристески, с които те се противопоставят на изказани от него тези в публикуваната от "Дневник" статия "За обединението около нашата обща история - цар Самуил erga omnes".


Реакцията на Вангелов и Ристески, в резултат на която доц. Кайчев написа и предостави на "Дневник" настоящата статия (македонският ѝ вариант е достъпен от миналата седмица на сайта на "Рес публика"), четете тук.
Членовете на Съвместната комисия по исторически и образователни въпроси от Р Северна Македония Огнен Вангелов и Любчо Ристески с текста "Обединение около "исторически истини" или около различия?" се опитват да дадат отговор на моята публикация "За обединението около нашата общата история - цар Самуил erga omnes".


В този първи текст, нека да припомня, дадох многобройни примери, че освен изворите, също и съвременната авторитетна византинистика във Великобритания и САЩ, както и на Балканите - в Хърватия, Сърбия, Албания, Косово, включително и албанските историци от Северна Македония, разглежда държавата на цар Самуил по сходен начин - като Българско царство. Също така разказах, че много пъти сме питали колегите от Скопие да приведат поне един извор, доказващ, че Самуил е някакъв небългарски "славянски" или пък "македонски" цар, но отговор нямаше. О. Вангелов и Л. Ристески имаха възможност да отговорят публично в текста си, а също и на 13-тата среща на Съвместната историческа комисия, която имахме на 22 и 23 април 2021 г. Те отново не бяха в състояние да го направят. Не се изненадваме, тъй като в науката не са известни исторически извори, които да подкрепят техните две тези.


За българската народност по времето на Самуил


Двамата съавтори вместо това прибягват до друг метод - да разсъждават за несъществуваща теза в моя текст: "десетвековната етнична хомогенизация" на българите в Македония. Ние сме посочвали в разговорите си в Комисията много доказателства, че средновековната славянска българска народност действително се създава и развива след ІХ-Х век на териториите на Българското царство, включително и в голяма част от днешна географска Македония (макар да не сме споменавали никога за "десетвековна хомогенизираност"), но не това е темата на статията ми. Тук ще се огранича да дам кратко пояснение, а предполагам при нужда колеги специалисти-медиевисти биха предложили още по-детайлна информация по този въпрос.


Двамата съавтори не са историци - единият политолог, а другият антрополог, и това личи от предложения на вниманието ни блог. Така например, те наричат книгите, които проф. Момчил Методиев предостави на членовете на Комисията, именно като "извори" (исторически свидетелства, написани или произлизащи от разглежданата епоха, в случая от Х-ХІІ в.) - а всъщност става въпрос за вторични исторически изследвания (по-късни, а в случая съвременни научни проучвания, които използват и анализират изворите; без извори историческите изследвания и науката история не могат да съществуват), като споменатите в първия текст монографии на Пол Стивънсън, Кетрин Холмс, Антъни Калделис и други. Те самоуверено заявяват: "нито една от библиографските единици от списъка на г-н Методиев няма такива категорични твърдения, нито пък тези извори се занимават с такива въпроси. Тъкмо фактът, че тези извори НЕ се занимават с въпроси на "трайната етнична хомогенизация" на един български народ на пространствата на днешните България и Македония е сърцевината на несъгласието между македонския и българския дял от Комисията".


Достатъчно е да отворим предоставената ни от проф. Методиев "The Cambridge History of the Byzantine Empire" и ще видим, че точно обратното, наличието на средновековния славянски български етнос на обширни географски пространства на Балканите е всеобщо приетo от световната византинистика - терминът "българи" се употребява десетки пъти, като например, за да се поясниq че византийците към първата трета на Х в. считали българите за варвари (с. 508). Срещаме същия етноним и при анализа на държавата на интересуващия ни владетел, като например в следния пасаж: "Самуил можел да се надява чрез такива имперски мерки [пренасянето на мощите на Св. Ахил от Лариса в Преспа] да спечели приемане и дори преданост сред своите поданници от различен състав: българи, власи, албанци, арменци и гърци" (с. 526).


Тук ще напомня нещо, което е добре известно на професионалните историци, но не е много познато за по-широката общественост. Терминът "македонци" в Кембриджката история се употребява само шест пъти, защото през Средновековието на Балканите той означава основно представителите на византийската Македонска династия (867-1056) и жителите на византийската тема (провинция) Македония, откъдето те произлизат. Тази тема е била разположена в днешна Тракия около Одрин и на запад от него. Мнозинството от тези македонци, тоест от населението на темата Македония, етнополитически са византийци (ромеи) и говорят предимно гръцки език.


Георгий Острогорски и неговият авнойски югославски компромис с цар Самуил


Вместо да приведат съответен извор или пък днешно авторитетно изследване, двамата съавтори се позовават на Г. Острогорски (1902-1976), за да аргументират своята теза, че "състоянието с изворите е такова, че не позволява окончателни и твърди заключения" за средновековния владетел. Той е единственият цитиран от тях историк по въпроса за Самуил, което налага кратки пояснения. Г. Острогорски е от руски белоемигрантски произход и е немски възпитаник, но още като млад учен през 1933 г. се преселва в Югославия и отстава там докрая на живота си през 1976 г. Намерил добър прием както в кралска, така и после в авнойска (т.е. федерална комунистическа; от АВНОЮ, органът, който през 1943 г. я провъзгласява) Титова Югославия, той става професор по византийска история на Белградския университет и доживотен директор на основания от самия него Византолошки институт на САНУ. Независимо от своя произход и несъмнени научни качества, проф. Острогорски е глава на югославската византинистика, което се отразява на неговото третиране на държавата на цар Самуил, която сама по себе си е периферен проблем в научните му интереси. Все пак в първото немско издание от 1940 г. на своята "История на византийската държава" той пояснява, че "държавно и църковно то (царството на Самуил) се съединявало с царството на Симеон и Петър; както от своите създатели, така и от византийците, то се възприемало просто като Българско царство..." (с. 213). Това коректно обяснение е запазено и в следващите издания, независимо от конюнктурата.


Двамата съавтори цитират руската версия, която е превод на третото немско издание от 1962 г., дописано във време, което политически се доминира от Йосип Броз Тито, Александар Ранкович и Лазар Колишевски. Именно тогава Г. Острогорски повторно ревизира своето първо издание и го "допълва" с новото твърдение, че ставало въпрос за "македонска държава", която се отличавала от предишната българска държава (с. 378). Да обобщим: завръщането към югославската историография за Македония от петдесетте и шестдесетте години на ХХ век е пътешествие в миналото, което може да доведе до тежки колизии не само с изворите, но и с цялата световна историография.


Също така, необходимо е да уточним, че предоставеният от проф. Методиев списък умишлено включваше само чужди автори, чиито изследвания са издадени от авторитетни англоезични издателства през последните 30 години. Причина за това беше прокарваната от някои колеги от Р Северна Македония теза за "остарял" или дори "примордиален" подход от страна на историците от България към темата за държавата на цар Самуил. Затова съзнателно списъкът не включва както български автори, така и чужди автори, работили по времето на Георгий Острогорски или преди него. Особено силно впечатление прави, че в съвременната литература дори не се издига идеята за Самуил като небългарски "славянски" или пък "македонски" цар, което е показател за екзотичността на тази хипотеза, макар от дискусиите за етническия състав на държавата да е видно, че тя се познава.


Има ли достатъчно извори за Самуил?


Двамата съавтори считат, че за държавата на Самуил нямало достатъчно извори, а това приписват това на "кажи речи всяка" от книгите, предоставени от проф. Методиев. Всъщност никое от тези заглавия не посочва това конкретно за цар Самуил. Някои от византинистите - като Антъни Калделис в цитираната книга Romanland: Ethnicity and Empire in Byzantium, пишат точно обратното - "проблемът за етничността е обилно засвидетелстван в първичните извори, но рядко е обсъждан в науката за Византия" (с. XI). Други изследователи като Катрин Холмс отбелязват, че проблемът с фрагментарната изворова база за Византия е характерен за цялата история на Европа от Ранното Средновековие (с. 7).


Както всички историци, и ние бихме желали да разполагаме с повече източници, но все пак за Самуил и неговата държава има достатъчно запазени първични извори. Без да навлизаме в допълнителни подробности, ще посочим само няколко от тях - Битолската плоча на цар Йоан Владислав от 1015 г. , изложена в музея в Битоля, в която племенникът на Самуил се самоименува "самодържец български" и "българин родом", обновил крепостта Битоля "за убежище и за спасение и за живота на българите". Неговият съвременник - арабският християнски историк Яхия Антиохийски описва подробно войната на византийския император Василий ІІ с държавата, ръководена от комитопулите: "Цар Василий срещнал българите и ги обърнал в бягство. Взел в плен техния цар и го върнал в тъмницата, откъдето бил избягал. Спасил се комитопул, началникът на войската му, и управлявал Българското царство". Самият император Василий ІІ в своя грамота от ок. 1019 г. свидетелствува с удоволствие, че "ромейската държава се разшири и държавата на българите мина под един ярем с нея". Съществуват многобройни подобни свидетелства. Повечето от тях бяха събрани в специален том от покойната проф. В. Тъпкова-Заимова, който наскоро бе преведен на английски език.


Историците определят чертите на държавата на Самуил не само въз основа на нейното наименование. Както ни обърна внимание колегата специалист Георги Николов, автор на книги за Самуил и председател на Македонския научен институт, византийските извори свидетелстват за "кавханите" Дометиан и Теодор при сина на Самуил цар Гаврил Радомир, а такава титла и длъжност на Балканите има само в първата българска средновековна държава.


Така ако за О. Вангелов и Л. Ристески българският характер на държавата на цар Самуил и неговите наследници са "готови тези, които в по-голяма или по-малка степен са спорни", то поради наличието на многобройните запазени доказателства това е общоприето доминиращо становище на цялата съвременна световна медиевистика.


За прецизното боравене с термините от методиката за преподаване на история


Двамата съвтори продължават да изтъкват на преден план "мултиперспективността", при което те не я дефинират, а си я представят своеволно, като включване на днешни държавнополитически перспективи към миналото, по-конкретно към цар Самуил, камуфлирани зад общи пожелания за "включване на всички по-значими теоретични становища в историографиите в световен мащаб" (при това се забравя, че теоретичните световни историографски подходи трудно се преподават в университетите, а какво остава за средното училище).


Мултиперспективният подход съвсем не е представяне на дадено явление от различни днешни историографски политически гледни точки. Той е част от методиката на преподаването на историята. Според вече цитираната дефиниция, той е "мултиперспективността е форма на представяне на историята в класната стая, при която историческият факт се представя от най-малко две различни перспективи на участващи или въвлечени съвременници, които имат различни социални позиции и интереси". Перспективите са именно на агентите, на участващите в тогавашните исторически процеси, а не на днешните историци и държави. Затова почти всички методически материали за мултиперспективността подчертават, че тя преди всичко изисква работа със съответните извори.


Противно на произволните обвинения на двамата съавтори ние насърчаваме критическото мислене на учениците и многообразното възприемане на историята и именно затова предлагаме да се включат извори, по възможност в оригинал, в учебните материали. Така можем да се опитаме да достигнем до гледната точка на някои различни социални актьори от времето на Самуил. Работата с източниците помага на въображението и критическото мислене на учениците, и е далеч от описвания "авторитарен" и "ригиден" процес.


За съжаление, противопоставяйки се на достиженията на световната историческа наука, включително на всички съвременни историографии в нашия регион и на албанските историци от държавата, подходът на двамата колеги от Северна Македония се опитва да подчертае различното, да прокарва граници и разделения, така както беше правено през периода след 1945 г., в едно вече друго време. Обратното, европейската идея е основана на преодоляване на противопоставянията от миналото, на изтъкване на общото и обединяващото. Никой днес няма ексклузивитет върху държавата на княз Борис Покръстител и Св. Климент Охридски, на цар Симеон и Св. Наум Охридски, на цар Самуил и Йоан Дебърски, върху нейните традиции, запазени частично и от самия византийски император Василий ІІ. Обективното обединение около нашата обща история от времето на Самуил и по-късно не само ще допринесе да изпълним Договора за приятелство и добросъседство - то ще ни помогне да решим много от съвременните проблеми, които ни пречат да станем по-богати, по-свързани и по-европейски.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (428)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Plamen Georgiev
  Plamen Georgiev
  Рейтинг: 23 Весело

  Не на Северна Македония в ЕС!!

 2. 2 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 778 Неутрално

  Чудесен текст. Браво на автора.

 3. 3 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 839 Неутрално

  По много интересен начин е показан един от основните югославски източници, който двамата скопски стручняци цитират - Острогски. Кайчев направо попилява тезата на двамата псевдо-историци.
  И това е за Самуил. Представете си сега югославяните какъв вой ще надигнат за Гоце Делчев, в стремежа им да го изкарат титовски югословен.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 4. 4 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 839 Неутрално

  Главата на скопската македонистка змия е в Белград, където е "творил" и големиот стручняк Острогски. Оттам и трябва да дойде разобличението, след подходящо напомняне от страна на България, че и сърбите чакат на опашка.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 5. 5 Профил на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Рейтинг: 18 Неутрално

  На този така и не му увря главата, че въпреки, че има няколко извора, които наричат Самуиловата държава "българско царство", това не са същите българи, които имаме сега. Държавата му е на територията на днешна Македония и хората имат пълното право да си го почитат като свой цар. Със сигурност имат много по-общо родствено с хората, наслявали държавата на цар Самуил от един бургазлия, примерно.

 6. 6 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3177 Любопитно

  До коментар [#5] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":Държавата му е на територията на днешна Македония

  Тоест наистина азбуката е тръгнала от македонска земя?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 7. 7 Профил на Светослав
  Светослав
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#5] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  Да, така е. Но това не прави държавата Македонска или Самуил македонец. Той е бил български цар, както княз Борис, който ги е покръстил и приел учениците на Кирил и Методий. Цар Симеон, Петър, Борис II и Роман също са техни български царе. Самуил включително.

 8. 8 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1194 Неутрално

  Значи, мултиперспективния подход за македонските историчари е интерпретация на интерпретацията на изворите, извършена от историчар, назначен от друже Тито. А историческите извори и анализите на съвременните западни историци били спорни. 😂
  За каква история да спориш с такива хора?
  Очевидно при тях македонството е религия илипо-скоро диагноза. 😂

 9. 9 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3177 Неутрално

  Защо въобще трябва да има обединение? Около Баязид трябва ли да се обединяваме( след като съборим Ердоган разбира се)?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 569 Неутрално

  До коментар [#10] от "ironhorse":

  Аман от турболиберастите на ДБ и Бойкикиев.

  Не са всички такива , тоя е платен.

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 14. 14 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 569 Неутрално

  До коментар [#10] от "ironhorse":

  Аман от турболиберастите на ДБ и Бойкикиев.

  Не са всички такива , тоя е платен.

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 15. 15 Профил на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Рейтинг: 18 Неутрално

  До коментар [#5] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":Да, така е. Но това не прави държавата Македонска или Самуил македонец. Той е бил български цар, както княз Борис, който ги е покръстил и приел учениците на Кирил и Методий.
  —цитат от коментар 7 на Светослав


  Реално не е бил български цар, защото тогава не е имало концепцията за нация. Едва когато тези територии се освобождават от турското владичество идва на преден план държавата-нация и населението на Македония избира да са македонци, не българи. Имало е нещо много счупено между населенията, което българите не отчитат. Примерно, Левски не е стъпвал в Македония.

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 17. 17 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1581 Неутрално

  Г-н Кайчев фино, но безжалостно е показал академичната несъстоятелност на македонските си колеги. Как тогава с такива хора с такава политическа задача може да се постигне каквото и да било? Невъзможен е компромис с историческата истина, дори за да се помогне на близки роднини с измислена историческа идентичност.

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 20. 20 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 569 Неутрално

  До коментар [#11] от "novo-star dnevnik-ar":

  Цивилизовани?Най-обикновени цървули , да си чул някой в България да е нападнал македонец или хърватин?

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 21. 21 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1555 Неутрално

  До коментар [#5] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  "Държавата му е на територията на днешна Македония и хората имат пълното право да си го почитат като свой цар. "

  Съгласен съм с твърденията Ви.... Нещо повече, признавам правото на по-голямата славянска част от населението на Северна Македония да се самоопределят като "македонци" като национална, а не само като регионална принадлежност без да има необходимост да търсят каквито и да е основания. В крайна сметка не наричаме американците "англичани" или "британци" защототакъв е бил произход на първите заселници. Но ако това е така, то би трябвало Северна Македония да признае същото право както на хората живяли по-рано на територията на страната, така и на населението на целия географски район Македония и техните наследници. Личната идентичност не изисква някаква историческа или езикова обосновка, нито пък дава право да не се уважава същото право на другите! Мисля, че това е разумно и демократично, нали?

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 23. 23 Профил на dokoro
  dokoro
  Рейтинг: 683 Неутрално

  До коментар [#15] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  Разбирам ви, но какво да кажем за двата милиона преселници в България?
  Мисля, че и на двете страни им липсва малко по- интелигентен подход.
  И мисля, че с тези комисии нищо няма да постигнем.

 24. 24 Профил на novo-star dnevnik-ar
  novo-star dnevnik-ar
  Рейтинг: 203 Неутрално

  До коментар [#7] от "Светослав":

  Борис и Симеон в нито един източник не са наричат с титлата "цар".
  На "Борис" истинското име му е Богорис хан, а след поражението от Византия, накаран е да се покърсти и става архонт Михаил, тоест взема името на победителя, византиския император.
  Тва славянизирано име "цар Борис Михаил " е измишлотина на руската панславянска пропаганда, чиято част е и "Възраждането".

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 26. 26 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1194 Неутрално

  До коментар [#5] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  Ти съвсем изтрещя... Че кой народ е същия след 1000 години? Панта рей! Англичаните същите ли са? Не, по онова време са брити, сакси и викинги. Испанците? Не. Кастилци, баски, арагонци...
  Италия, Германия...същата работа. От онези времена в Европа, името сме запазили ние българите, сърби, унгарци и почти никой друг.
  А хората днес са различни, да, но според теб излиза, че само македонците са си същите, живели са в скафандри и не са се мешали с други, не им се е променил езика, обичаите и манталитета...
  Абсурдни неща пишеш.
  И не ми обяснявай, че аз като бургазлия съм по-различен от брачедите ми край Вардар, щото е глупаво. Дядо и баба ми по бащина линия са от Македония, както и сигурно 1/3 от бургазлии по род са от там. Да знаеш, не им го пише на челата.

 27. 27 Профил на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Рейтинг: 18 Неутрално

  Разбирам ви, но какво да кажем за двата милиона преселници в България?
  —цитат от коментар 23 на dokoro


  Нормално е да се преселят в България - тя е била свободна територия с хора, говорещи сходен език.

  Иначе да - наистина тази комисия няма да постигне нищо, защото според мен българите влизат там по същия начин, по който се държат българите из интернет: с арогантността на вече правия, който компромиси няма да прави. Доката идеята на комисията е именно това - компромис.

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на geometar
  geometar
  Рейтинг: 284 Неутрално

  До коментар [#7] от "Светослав":

  Със сигурност този от Бургас е повече сънародник с този от Скопие, отколкото тези в Москва със тези от Якутия примерно.

 30. 30 Профил на Vαζελιν Αλbιωνοβ
  Vαζελιν Αλbιωνοβ
  Рейтинг: 295 Неутрално

  Българските националисти са класа над всички други националисти по света.
  Българските националисти имат за национален герой турчин, най-голямата им църква е именувана на руски светец, езикът им е славянски, и се борят да си присвоят и една македонска династия.

  А на това национал-социалистическо недоносче, наречено историк, даже фамилията му е турска.

  Каква поредна футболна драма...

  кравосмешението прави зелката ^¥^
 31. 31 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2387 Весело

  .Държавата му е на територията на днешна Македония и хората имат пълното право да си го почитат като свой цар
  —цитат от коментар 5 на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ


  Да вземем и ние тогава, в духа на либерализма, да почитаме Мурад и Баязид за наши султани. Щото нали, държавата им е на наша територия.

 32. 32 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2351 Весело

  Мдааа - отличен отфовор на свободното съчинение на северомакедонците. Разбира се, за да разбереш какво казва Кайчев, трябва да имаш представа от науката история или поне IQ над 80. Нито едно от двете условия не е изпълнено при сърбоманите във форума като Стюпида, новостария селяндур и Сие.

  Ще го обясня като за тях (деца със специални образователни потребности, или "сопаджии", както са известни в учителския жаргон). Човекът казва на античките, че в нуаката история отдавна не се спори за характера на държавата на Самуил и какво е било самосъзнанието на населението в нея. Това е. Техните свободни съчинения по темата нямат никаква стойност и точно опитите им да ги налагат като "научни виждания" са проблем за добросъседските ни отношения. Никой не иска да им оспорва "идентитета", ама от момента в който има данни, че се е появил - а това е средата на ХХ век. Никой не включва Дарко Панчев в класации за "Най-добър български футболист на ХХ век" например. Каквито и спорове да има за някой живял през Средновековието на територията на съвременна Северна Македония, те могат да са дали е българин, грък, албанец, влах, най-много сърбин или евреин. "Македонска" народност през Средните векове няма и това, че се е появила 1000 години по-късно няма никакво значение. Естествено те могат да си учат Самуил като част от историята и така трябва - както ние учим за траките, Рим по нашите земи, Византия и т.н. Ама нямаме претенции, че Византия е била българска държава, щото е владяла нашите земи векове.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 33. 33 Профил на novo-star dnevnik-ar
  novo-star dnevnik-ar
  Рейтинг: 203 Неутрално

  До коментар [#10] от "ironhorse":

  "В Провдив цял квартал е от бежанци Кючук"

  1) Как 100 години след събитията още ги наричате бежанци, сякаш вчера са дошли в България.
  2) Юридически повечето от тях не са били бежанци, а население разменено с договор между българското и гръцкото правителство. Има и много потомци на хора насилно интернирани в "старите предели" от бългрските власти през двете окупации в ПСВ и ВСВ.
  3) След като България ги започва апсолютно всички войни срещу съседите, как ще играем на жертви? Кой ще ни се вързе?
  1913 ударяме на Гърция и Србия.
  1915 отново на Сърбия
  1916 - Румъния
  1941 - Гърция и Югославия

 34. 34 Профил на razor
  razor
  Рейтинг: 859 Неутрално

  До коментар [#28] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  Чета и се дивя на твоите териториално-локаторски исторически аргументи. Ако така ще продължаваме, отчети следния факт: 90% от територията на българската държава по времето на Самуил е ИЗВЪН територията на РСМ.

 35. 35 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1194 Неутрално

  До коментар [#15] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":
  ”Едва когато тези територии се освобождават от турското владичество идва на преден план държавата-нация и населението на Македония избира да са македонци, не българи. ”

  Лъжеш като македонец в час по история.
  Населението на Македония по онова време ясно посочва принадлежността си към българския народ!
  Скопска, Битолска, Охридска и Неврокопска епархии са присъединени към Българската Екзархия, 3 години след създаването й с ПЛЕБЕСЦИТ! Което означава, че над 2/3 от населението на Македония се е изяснило за българско! Да не говорим за преброяванията на населението по тези земи. Като изключим няколкото платени клоуна на Белград и двама комунисти, световно неизвестни и в родното си село, никой от Македония не е избирал да бъде македонец. Избрали са ги за македонци друже Тито и Гошо Тарабата, с любезното съдействие на другаря Сталин.


 36. 36 Профил на dokoro
  dokoro
  Рейтинг: 683 Неутрално

  До коментар [#27] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  Тези хора са се преселили в България не случайно, потомците им знаят това.
  Те са се считали за българи.
  Но няма как да убедим братовчедите им от Македония в това.
  Ако границите са отворени и общуваме повече, омразата ще почне да изчезва.
  Ако си оправим държавата, ще е гордост да си българин.

 37. 37 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2351 Любопитно

  До коментар [#10] от "ironhorse":"След като България ги започва апсолютно всички войни срещу съседите
  —цитат от коментар 33 на novo-star dnevnik-ar


  Античкия, не пиши за България от първо лице. И как пък всичките сърбомани като пишете как все България започвала всичко, забравяте Сръбско-българската, за която за разлика от изредените от теб няма абсолютно никакъв повод, освен имперските амбиции на мизерните ви любимци шумадийците?

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 38. 38 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1357 Неутрално

  [quote#15:"Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ"][/quote]

  Защо днешните македонци да имат правото сами да решат какви да се чувстват - което не мисля, че някой оспорва - а Самуил да няма правото да определя себе си и държавата си като българска?
  Или самоназоваването е привилегия само на избрани?

  А че националната идентичност носи различен смисъл през вековете - това също никой не оспорва. Но същото може да се каже за пола, религията, семейството... И въпреки това ги приемаме като една и съща институция.

  Иначе по логиката на скопците, родителите на Самуил нямат граждански брак, значи е спорно дали има семейство и братя, семейство вече значи съвсем друго нещо в сравнение със средните векове. Не е ясно дали е мъж, какво е значело да си мъж тогава, същото ли е като сега... Подозирам, че не е имал паспорт, ЕГН, ваксинационна книжка, диплом за начално и средно образование, абе съществувал ли е изобщо по днешните мерки?

 39. 39 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1555 Неутрално

  До коментар [#5] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  "Със сигурност имат много по-общо родствено с хората, наслявали държавата на цар Самуил от един бургазлия, примерно."

  Това абсолютно не е вярно! След балканските и особено след Първата световна война Балканите стават сцена на т.нар. "размяна на населението" (или както бихме го определили днес, "етническо прочистване"). Тъй като България е загубила Втората балканска и Първата световна войни, тя приема българите от Беломорска Тракия и частите на Македония извън границите на България. Те се заселват из цяла България, включително София и българското Черноморие. Затова ще намерите улица, булевард или цял квартал "Македония" или в много български градове, включително и Бургас. Например, вижте тук:

  https://youtu.be/X2KTeexHPok

  Като добавим населението на Пиринска Македония (най-малкия дял на района) казват че около 2 млн. жители на съвременна България са наследници на македонци (като чисто географска, а не етническа принадлежност и идентичност). Нещо повече, не само те, но и всички българи имат право да почитат Самуил като свой цар! Но не това прави Самуил български цар, а фактът че Самуил и цялото му царство са се определяли като български. За това свидетелстват и съвременниците им от Византия.

 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 41. 41 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2351 Весело

  До коментар [#35] от "Котаракът на Шрьодингер":

  Ти пък да не мислиш, че някакви факти могат да го убедят тоя? Той си пише на аба по опорки и това е. И да го питаш къде след освобождението някой е избрал да е македонец - не може да ти каже.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 42. 42 Профил на Светослав
  Светослав
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#28] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  Да го честват ако искат, просто не е македонски цар, нито царството му е македонско. Реално имат огромно историческо наследство свързано с Първото Българско царство. Защо не честват покръстителят Борис, който е създал и Охридската книжовна школа? Той има много по-голям принос за съвременната Македония от Самуил. Или идеята е просто да се търсят някакви дълбоки различия от преди хилядолетия? И то на базата на някакви измишльотини, че всеки си имал право на мнение и всяко мнение е еднакво валидно. Това в никоя сфера на човешкия живот не е вярно, не само в историята. Македонците няма какво да се оправдават за това какви са и що са сега. Какво лошо има да си млада нация появила се през ХХ век? Абсолютно недопустимо е това да става на базата на лъжи и манипулации. Защото цялата тази конструкция е с една цел - да се подчертае, че винаги са били различни от днешни българи, и те освен това са им най-голям и основен враг. Това само насажда омраза. Ние и те нямаме интерес от това. Предложенията на Любчо Георгиевски май са единствения начин да се реши този проблем.

 43. 43 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1194 Неутрално

  До коментар [#15] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  ”Реално не е бил български цар, защото тогава не е имало концепцията за нация.”

  😂😂 Да можеше да разбереш каква глупост си написал.... Значи, Алфред Велики не е английски крал,
  а Изабел Кастилска не е испанска кралица. Македонски крале са, нали? 😂😂 Така излиза...
  Ех, Луно, Луно, земьо македонска, пак ке те браниме! 😂😂

 44. 44 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2387 Неутрално

  Цар Йоан Владислав, племенник на Цар Самуил, написал" за убежище и за спасение, и за живота на БЪЛГАРИТЕ" ама той горкият, не знаел какви по народност са били поданиците му. Гоце Делчев пише"като си сме БЪЛГАРИ", но и той завалията, не бил наясно, какъв е по народност. Добре че сега ги имаме македонските историчари, та да ни разяснят някои дилеми.

 45. 45 Профил на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Рейтинг: 18 Неутрално

  До коментар [#15] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":”Едва когато тези територии се освобождават от турското владичество идва на преден план държавата-нация и населението на Македония избира да са македонци, не българи. ”Лъжеш като македонец в час по история.Населението на Македония по онова време ясно посочва принадлежността си към българския народ!Скопска, Битолска, Охридска и Неврокопска епархии са присъединени към Българската Екзархия, 3 години след създаването й с ПЛЕБЕСЦИТ! Което означава, че над 2/3 от населението на Македония се е изяснило за българско!
  —цитат от коментар 35 на Котаракът на Шрьодингер


  Не е задължително. Какъв въпрос са ги питали, според теб? Пък и нормално - привличала ги е българската екзархия, която тогава е полагала големи усилия да ги приобщи. Тогава, вероятно, за кратък период от време, е било престижно да се пишеш българин от тяхна гледна точка - нещо, което бързо след това изчезва, та чак до ден днешен.

  Но що се отнася до екзархията, мен ме вълнува един въпрос: защо, аджеба, не са включени македонските провинции от самото начало, ми се налага референдум. Очевидно е, че по някакъв начин на тази територия се е гледало различно. Което обяснява и неглижирането й от българските революционери.

 46. 46 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1555 Разстроено

  До коментар [#10] от "ironhorse":

  Всичко добре, ама защо трябваше накрая да отлюспите "турболиберастите на ДБ и Бойкикиев" като "национални предатели"?! И ДБ са българи! Недейте да обсебвате правото да се наричате българин и патриот!

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 49. 49 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3097 Весело

  До коментар [#15] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  "Реално не е бил български цар, защото тогава не е имало концепцията за нация."
  ==============
  Тогава как е бил македонски цар, като не е имало и македонска нация?
  Нанай, нали?

  Еретик
 50. 50 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 962 Весело

  До коментар [#15] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  Осъзнаваш ли какви глупости си написал?
  В статията всичко ти е описано като за малоумен, но явно дори това те затруднява с разбирането.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 52. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 53. 53 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1194 Неутрално

  До коментар [#21] от "plamen_b":

  Луд ли си? Македонската концепция е, че единствено днешните македонци имат право на самоопределение. Те не признават това право дори на собствените си дядовци. Казват, че днешните македонци по-добре знаят от предците си какви са били. 😂😂

 54. 54 Профил на cax131052631
  cax131052631
  Рейтинг: 20 Неутрално

  До коментар [#47] от "Pile Driver":

  За инат..🤣

 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 56. 56 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2351 Весело

  Всички "аргументи" на античките, особено изредените в статията на двамата сърбомани, която коментира авторът, опират на неомарксисткия почин за деконструкция на науката и въобразяването и наново от "прогресивни позиции". Та според тази теория, ако някой факт не се харесва на някого и особено ако го "наранява" и го кара да се чувства "маргинализиран", то този факт може да се "погледне от друга гледна точка" и направо да бъде променен, колкото и абсурдно да звучи това на всеки трезво мислещ човек. Та понеже на северните не им харесва, че не могат да си проследят "идентитета" до преди ВСВ (щото преди това сърбите дълго време се опитваха да ги направят направо сърби, чак Тито по давление на Коминтерна се сети, че трябва да ги прави "македонци"), значи трябва да преразглеждаме общоизвестни исторически факти и да ги въртим така че да станат "спорни" и "подлежащи на различна интерпретация", че да могат те да си ги интерпретират както искат. И който не е съгласен бил фашист, щото истината му е по-скъпа от чувствата на скопските сърбомани. Това че народността се разбира по един начин през Средновековието и по друг сега, както и че пишело и за други народи освен българския в държавата на Самуил, не означава, че въпросната държава може да се разглежда като държава на македонците, щото никъде никой от съвременниците не говори за такова нещо. Ако използваме логиката на античките то и гърците и власите и албанците и сърбите могат да претендират за тая държава, с много по-голямо право от тях. Ама те не го правят, щото не са коминтерновци.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 57. 57 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 962 Весело

  До коментар [#11] от "novo-star dnevnik-ar":

  Хм... тук не нападаме хърватите, но щом в Хърватия ни нападат на-логичният извод е, че ние сме "фашисти".

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 58. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото е на чужд език

 59. 59 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1555 Неутрално

  До коментар [#30] от "Alan Blackmore":

  "Българските националисти са класа над всички други националисти по света."

  Не бъркайте национализма с патриотизма! Патриотите се борят народа им да е добре, докато националистите гледат на другите да е зле. В крайна сметка националистите (като г-н Каракачанов, например) вредят на народа и държавата си, но това не означава че трябва да бъдем национални нихилисти и да си забравим историята!

 60. 60
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 61. 61 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2351 Весело

  До коментар [#45] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  Щото по това време в тия земи е имало много гърци. Реално до ХХ век споровете за Македония са били между българи и гърци, а сърбите се появяват чак след това, когато им става ясно, че на север няма да докопат нищо от Австро-Унгария. Ама ти няма как да знаеш, защото не си чел нищо по темата и пишеш по опорки. Па барем "Зорба гъркът" да бешше чел - там го пише. От грък. Та не - не е било щото е имало "македонци".

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 62. 62 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 839 Весело

  До коментар [#11] от "novo-star dnevnik-ar":

  ти в европейски град не си стъпвал, така че избягвай НИЕ. Освен това вие подсърбите, не сте и много хора като света...

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 63. 63
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 64. 64 Профил на Krasimir Stoyanov
  Krasimir Stoyanov
  Рейтинг: 171 Весело

  Много добра защита от страна на автора! Проблема на СМ може да се реши с добронамереност и признаване на историческите факти.Противопоставянето и негативното отношение не водят до положителни решения.

 65. 65 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 839 Весело

  До коментар [#24] от "novo-star dnevnik-ar":

  предлагам да си скъсаш дипломите от училище и да се върнеш към чобанлъка.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 66. 66
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 67. 67 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1357 Неутрално

  [quote#48:"Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ"][/quote]

  Напротив. Държавата и владетелят много ясно са определени като български.

  Изпадаш в доста елементарно логическо противоречие.
  Македонците хем искат да си строят образованието, пропагандата, идентичността като останалите балкански нации - основателно или не - върху някаква приемственост през вековете, хем изведнъж настояват, че търсенето на приемственост е анахронизъм. Да си изберат какво искат. Или едното, или другото.


 68. 68 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 839 Весело

  До коментар [#19] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  Всяко твое изцъкване вреди на Демократична България. Като човек, който принципно има намерение да гласува за тях, ти предлагам да се скриеш в миша дупка, защото дори и за мащабите на ДБ вие, югославските сърбомани турбо титовисти, сте маргинално малцинство.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 69. 69 Профил на МиГ-29
  МиГ-29
  Рейтинг: 1105 Неутрално

  Няма никаква обща история стига сте ръсили глупости.
  ФИРОМ се учредява и започва съществуване през 1991 година.
  Няма такова чудо “македонец”. Македония е географско понятие. Езика е някакъв диалект нещо 80% Български 20% Сръбски формиран отново през 1991г. Да не говорим че ФИРОМ има 2 официални езика другият е Албански.

 70. 70
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 71. 71 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1555 Любопитно

  До коментар [#45] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  "що се отнася до екзархията, мен ме вълнува един въпрос: защо, аджеба, не са включени македонските провинции от самото начало, ми се налага референдум. Очевидно е, че по някакъв начин на тази територия се е гледало различно. "

  Бъркате! Трябва да се поинтересувате от историческите факти, а не да се вълнувате от несъществуващи въпроси (защото така стигате до парадоксалната позиция на "историчарите" в Скопие).

  Българската Екзархия _започва да се възстановява точно от "македонските провинции"_ още преди освобождението на България, преди Априлското въстание. А референдум се налага, понеже патриаршията в Цариград не е искала да разреши на българите да имат своя църква!

 72. 72
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото е на чужд език

 73. 73
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 74. 74
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 75. 75 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2736 Неутрално

  В Гърция има улици, наречени "Василий II Българоубиец", т.е. от византийците насам никога не е имало съмнение на кое царство е бил владетел Самуил.
  https://www.168chasa.bg/article/6580580
  Вярно е, че нациите се формират много по-късно, но и в Европа когато изучават история днешните европейци малко или много се считат наследници на тези, които са живели на техните земи преди няколко века.

 76. 76 Профил на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Рейтинг: 18 Неутрално

  Щото по това време в тия земи е имало много гърци.
  —цитат от коментар 61 на Тюфлекчия


  Възможно е. Със сигурност има някаква разлика между онези земи и нашите, и това е основната причина днес да има македонска нация. По-различни хора са, по-различен език говорят, особено сравнено с някой бургазлия, примерно, колкото бургазлиите да си представят, че са потомци на македонци.

 77. 77 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1357 Неутрално

  До коментар [#64] от "Krasimir Stoyanov":Јас мислам дека Блгарија, Србија и Грција треба да седнат и да се договорат што сме. Порано воделе војни сега нека се договорат. Кога ќе се договорат нека ни кажат што сме и готово. Проблемот решен.
  —цитат от коментар 72 на cax131052631


  Македонци, бошнаци, косовари са млади и достойни нации, появили се върху развалините на бивша Югославия.
  Трябва да гледат към бъдещето, а не да се чудят как да си измислят история.

 78. 78 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2351 Весело

  До коментар [#19] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":Всяко твое изцъкване вреди на Демократична България. Като човек, който принципно има намерение да гласува за тях, ти предлагам да се скриеш в миша дупка, защото дори и за мащабите на ДБ вие, югославските сърбомани турбо титовисти, сте маргинално малцинство.
  —цитат от коментар 68 на Пипера е много лют


  Едва ли има нужда аз да ти обяснявам, защото и сам го знаеш (макар да сме обикновено на различни позиции си умен човек), ама да го кажа на глас, за да е ясно, че е общоизвестен факт. Ако гласуваш за ДБ, гласуваш за Ристю, щото той определя правилата там. Гласувайки за Ристю гласуваш за креатура на ДП на САЩ, следваща всички опорки на неомарксизма. Основна опорка там е, че традиционните нации трябва да бъдат ликвидирани и накъсани на всякакви отделни групи, които най-добре да се мразят помежду си и да функционират в динамиката "потиснат-потисник". Та случая на България и Македония е идеален за тази политика - лошите българи потисници и милите македонци, целите в бяло, дето само искат "правата си". Това че никакви права не им се отказват и никой нищо не иска от тях, а напротив - те предявяват смешни претенции няма значение. Важното е, че те плачкат и трябва да получат "справедливост"! Та гласувайки за ДБ приближаваш момента да получат каквото искат, щото той сега мълчи предизборно по темата, ама ако влезе във властта ще трябва да изпълнява поръчението. Стюпида е просто от най-глупавите привърженици и членове и си казва правицата във форума за да компенсира определени дефицити.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 79. 79 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5818 Неутрално

  "Двамата съавтори не са историци - единият политолог, а другият антрополог..."
  Това казва всичко.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 80. 80
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 81. 81 Профил на lii07621540
  lii07621540
  Рейтинг: 123 Неутрално

  Скопските историчари не показаха и един документ за твърденията си за някакъв македонски цар Самуил,а само се опитват да оспорват и отричат историческите свидетелства за царството му,което е българско.Опитват се да докажат,че Самуил не бил българин по род ,а арменец,като също нямат доказателства.Същото се опитват да направят с всички средновековни личности свързани с България и в напъните си дори се обсъжда,че Гоце Делчев е бил влах или албанец.За цар Самуил и неговото царство не знам какво има да се преговаря,защото македонистите нямат никакви източници за тезите си,нямало е македонски славяни,като този термин е от ново време.Нямат нищо,освен че държавата СМ ,сега се намира на част от владенията на Самуил,самодържец български.Просто да си махат мръсните ръчички от него и да се съсредоточат на периода след 1945г.

 82. 82 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 839 Весело

  До коментар [#55] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  Слава Богу, НАШАТА нация не е ТВОЯТА.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 83. 83
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 84. 84 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1555 Разстроено

  До коментар [#31] от "uvtest":

  "Да вземем и ние тогава, в духа на либерализма, да почитаме Мурад и Баязид за наши султани"

  Аргументът Ви е добър, но защо трябваше да намесвате "духът на либерализма"?! Защо искате да отцепите всички привърженици на едно политическо течение (либерализма) от българската нация?! Тя и без друго се топи...

 85. 85
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 86. 86 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2351 Весело

  [quote#76:"Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ"][/quote]

  Ама да бе пич - никой не спори за сега. Много добре знаеш, че никога не съм оспорвал правото на северните да се чувстват и наричат днес както те си решат. Не искам да си измислят исторически факти и да ми ги налагат на мен, щото те това правят и имат претенции. Я ми обясни как Прадядо ми Дешо и жена му, бежанци след Илинденско-преображенското въстание (между другото как ще обясниш, че то е съвместен "проект" на според теб вече осъзнали се "македонци" и чисти българи от Тракия - питам щото теоретизираш за въстания по-горе) си бяха чисти българи (според тях самите, преживе), а двамата му братя дето са останали там са "македонци"? Ами не са - македонци може да са станали наследниците им в някакъв момент, нямам нищо против. А относно ситуацията в Македония през XIX и XX век ти липсват много познания и само рецитираш северомакедонска пропаганда от интернет - прочети малко, има много по темата.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 87. 87 Профил на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Рейтинг: 18 Неутрално

  на кво отгоре точно пелтечиш за нечии дядовци?
  —цитат от коментар 70 на Pile Driver


  Ма моля ти се - тва с дядовците е такъв фарс. Само те имат дядовци.

 88. 88 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1845 Неутрално

  До коментар [#13] от "Tru Soulja":

  До коментар [#10] от "ironhorse":Аман от турболиберастите на ДБ и Бойкикиев.Не са всички такива , тоя е платен.
  —цитат от коментар 13 на Tru Soulja  А кой му плаща и чии опорки рецитира!?
  Дали не е на самата партия?
  Именно щом е платен, то точно той е рупорът на ДБ. А не някой си наивен идеалист, дето си мислел едно, ама партийците си мислят съвсем друго.
  Достатъчно сме го видели под джендърските статии. Не само прокламира безродничество но и всякакъв антиморал и анти-семейни йезуитщини.
  Барем да си сменя ника, та да не е такъв голям резилът.

 89. 89 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3060 Неутрално

  До коментар [#5] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  'Ма така е ,Стюпи!Днешните българи не са наследници на тогавашните българи,а днешните макЕдонци са наследници на тогавашните българи.Само,че от тази ти глупост следва един простичък факт-днешните македонци са наследници на българите.

 90. 90
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 91. 91 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1845 Неутрално

  Всички "аргументи" на античките, особено изредените в статията на двамата сърбомани, която коментира авторът, опират на неомарксисткия почин за деконструкция на науката и въобразяването и наново от "прогресивни позиции". Та според тази теория, ако някой факт не се харесва на някого и особено ако го "наранява" и го кара да се чувства "маргинализиран", то този факт може да се "погледне от друга гледна точка" и направо да бъде променен, колкото и абсурдно да звучи това на всеки трезво мислещ човек.
  —цитат от коментар 56 на Тюфлекчия

  Абсолютно!
  И аз точно това си помислих!

 92. 92 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1357 Неутрално

  До коментар [#78] от "Тюфлекчия":

  Някакви хора с очилца и лош българо-английски език да внасят американски ултралеви идеи ми се струва възможна, но доста далечна заплаха. Докато бухалките и мутрите са тук и сега.

 93. 93 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3060 Неутрално

  До коментар [#17] от "spiegel":

  Ветото лекува.

 94. 94 Профил на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Рейтинг: 18 Неутрално

  (между другото как ще обясниш, че то е съвместен "проект" на според теб вече осъзнали се "македонци" и чисти българи от Тракия - питам щото теоретизираш за въстания по-горе)
  —цитат от коментар 86 на Тюфлекчия


  Ми то и Хемингуей е ходил да се бие в испанската гражданска война. По онова време случаи такива - бол.

  Интересно е, обаче, че един от тия Българи, Пейо Яворов, в предсмъртно (или някакво друго) писмо пише - "искам да бъда погребан като син на Македония". На мен това ми звучи сякаш като да има предвид една друга държава, не просто провинция

 95. 95 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 839 Неутрално

  До коментар [#78] от "Тюфлекчия":

  С много от нещата, които казваш, съм съгласен. Нямам илюзии за Ристю, но съм твърд костовист и ме боли от това, в което се е превърнала ДСБ сега. Дълга тема.
  За тези избори се надявам ДБ да имат над 10% и да са по-напред от ДПС. За ГЕРБ няма как да гласувам, защото това е шайка бандити, ВМРО и другите патреоде ги отписвам, особено след коалицията с откровените дебили Симеонов и Магарешки. За комунисти не съм гласувал в живота си, тях и русофилите огън да ги изгори заради нещата, които са натворили в Македония, пак е малко.
  Та кой остана? Може би аз да направя една истинска Народна партия, която не е на грантова хранилка и е истинска дясна партия. Понеже не мога да направя такава, гласувам за най-малкото зло - това на 11 юли са ДБ. Вярвам, че ме разбираш отлично.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 96. 96 Профил на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Рейтинг: 18 Неутрално

  . Я ми обясни как Прадядо ми Дешо и жена му, бежанци след Илинденско-преображенското въстание (между другото как ще обясниш, че то е съвместен "проект" на според теб вече осъзнали се "македонци" и чисти българи от Тракия - питам щото теоретизираш за въстания по-горе) си бяха чисти българи (според тях самите, преживе), а двамата му братя дето са останали там са "македонци"?
  —цитат от коментар 86 на Тюфлекчия


  Ами едно обяснение може да е било, че дядо ти Дешо се е българеел. Може да е било престижно по онова време, знам ли. Не мога аз да давам обяснение за твоите роднини.

 97. 97 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2736 Неутрално

  До коментар [#61] от "Тюфлекчия":

  Прав си относно споровете между България и Гърция. Сърбите съвсем опортюнистически окупират македонските земи по време на Балканската война въпреки предварителните договорености.
  Обаче спорът между България и Северна Македония има друг съвременен аспект и той е непризнаването на македонския език и македонската нация от страна на България. Според европейските разбирания, а и според моите лични, това е грешка. Искаме или не, реалностите са такива, че щом гражданите на Северна Македония се самоопределят като македонци, а нацията си като македонска те има право на това според съвременните принципи на взаимоотношенията между държавите.
  В противен случай България изпада в смешното положение да отрича обективни факти, защото държавата Северна Македония съществува, гражданите им се самоопределят като македонци, а езикът им е македонски. Това, че е български диалект и че е сърбизиран има значение само за България, останалите държави го признават като легитимен език.
  И ако искаме добри взаимоотношения с Република Македония, трябва да изгладим противоречията в изучаването на история (тук специалистите имат думата) и да признаем македонската нация и език, защото това са реалностите и политиката се базира и на компромиси, колкото и неприятно е това за върлите националисти.

 98. 98 Профил на koshev
  koshev
  Рейтинг: 295 Неутрално

  Браво! Ето така се борят Северно Македонскоте опорки. Точно, ясно и подплатено с примери и доказателства. Ще ми се Северна Македония да влезе в ЕС, но явно набитите им от сърбетата глупости още са актуални там, а с такъв подход са само за чакалнята.

 99. 99 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 839 Весело

  До коментар [#57] от "olexander":

  Усташи нападат фашисти :)))))

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 100. 100
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK