Явор Джонев: Да не губим времето на децата, предмет "Мислене" ще им даде ценни умения

Явор Джонев.

© Надежда Чипева, Капитал

Явор Джонев.Явор Джонев от "Сирма груп холдинг" е един от най-активните хора в българската ИТ индустрия, като наскоро обяви, че възнамерява да отдели още повече време, за да работи за качествено образование за всички деца. Той е и сред двигателите на идеята за въвеждане на учебния предмет "Мислене" вместо сегашното обучение по информатика. Потърсихме го за малко повече подробности за новата идея.


Какво липсва на сегашното обучение по информатика в училище?


- Учат се тривиални неща, които повечето деца усвояват така или иначе.
Овладяването на инструменти от офис пакети, правенето на презентации (най-често с погрешна структура и съдържание), рисуването на картинки и игрите не спомагат много за развитие нито на информатично мислене, нито на други важни умения. Техническите инструменти могат да се усвоят по естествен начин в процеса на смисленото им ползване.


С други думи, губим времето на децата и разхищаваме ценни учебни възможности.


Как новият предмет "Мислене" може да адресира тези проблеми?


- Новият предмет е дефиниран като "мислене, моделиране, системи, творчество, дизайн и информатика". Той все още е идеен проект.


Целта е да използваме времето, което в момента така или иначе е заделено за предмета ИТ, като го напълним с много по-полезно учебно съдържание и съвсем различна методика. Търсим положително влияние върху на качеството на преподаване и учене по всички други предмети.


Неефективното време за ИТ е второстепенен проблем. Важните проблеми, които целим да разрешим, са в основата на ниското качество на образование в момента - липсата на начини за изграждане на умения, знания, навици и практически опит, т.е. интегрални компетентности, по качествено разсъждение, творчество и съзидание. Традиционното учене е твърде фокусирано върху знания, не умения.


Освен това поради използваните непродуктивни педагогически практики учениците усвояват не знания, които изискват дълбочина на разбиране, а главно информация. Повечето информация се загубва впоследствие.


Основен проблем са недостатъчните способности на учениците да се справят в нови ситуации с непълна информация - да проявяват интелигентно поведение. Други проблеми са: неумението да задават въпроси, да търсят необходимата им информация, да вникват в същността на нещата, да водят аргументиран диалог на основа на доказателства, да разпознават логически грешки или манипулации в аргументите на другите. Липсват умения и нагласи за задълбочено учене и личностно развитие.


Възможно ли е мисленето да се учи?


- Интелигентното поведение е обусловено от много повече фактори, отколкото т.нар. коефициент на интелигентност. То може да се учи! Новата наука за ученето, която интегрира съвременните постижения на когнитивистиката, неврофизиологията, психологията и педагогиката, дава силни доказателства, че на практика всеки човек може да се научи да мисли качествено на много високо ниво и да проявява интелигентно поведение.


Освен това мозъкът е пластичен – може да се променя много повече, отколкото сме си мислили досега. Ако приложим подходящи педагогики, децата ни ще станат не само по-умни, но и по-добри. Начините за изграждане на модели, процеси и навици за интелигентно поведение са достатъчно добре проучени и изпробвани. Ние ще ги трансформираме в подходящи учебни материали и педагогически методи.


Длъжни сме да дадем на нашите деца тези мощни интелектуални инструменти и съответните им навици и нагласи, защото така те ще могат да разбират себе си и света в дълбочина, да предвиждат неговото поведение и да го променят ефикасно. Ще са самостоятелни, свободни и отговорни личности. Ще могат да изграждат собственото си бъдеще.


За какво точно "мислене" говорите?


- Различните видове мислене ще бъдат учени чрез подходяща педагогика и внимателно изградени целенасочени инструкции с примери за приложения в различни области. Ще бъдат изучавани и овладявани основни видове мислене: аналитично, синтетично, абстрактно, логическо, критично, иновативно, интуитивно.


Така и цялостни комплексни методи за разсъждение и откривателство, които имат различни приложения, например: проблематизиране (задаване на въпроси), концептуализация, онтологично моделиране, дизайн и конструктивно мислене, системно мислене, алгоритмично и информатично мислене, визионерско и сценарийно мислене, стратегическо мислене, интегративно мислене, научно мислене, мислене решаване на проблеми, взимане на решения. Освен това ще се учат техники като: мисловни карти, бързо четене, бързо писане, визуално моделиране и др.


Защо трябва да има специален предмет? Мислене не се ли прилага във всички предмети?


- Защото тези интелектуални модели и навици трябва да се изграждат целенасочено и последователно. Затова е необходимо да има специално заделено време, педагогики, съдържание и подготвени учители. Можем да направим аналог с ученето на езици. Езиковите компетентности се ползват и развиват по всички предмети и образователни дейности, но заделяме специално време за целенасочена подготовка.


Изключително важно е да подчертаем, че научените инструменти и модели за мислене ще бъдат прилагани, използвайки съдържанието от всички други предмети. По този начин децата не само ще придобиват практически опит по качествено мислене, но и ще разбират много по-добре материала по другите предмети. Ще са в състояние да разсъждават много по-задълбочено, да откриват нови знания и да ги интегрират.


Същото е и за учителите по "мислене": те ще помагат на колегите си по другите предмети да използват научените интелектуални инструменти и да ги прилагат в преподаването. Така учителите по "мислене" ще станат естествени катализатори за възстановяване на баланса между знания, умения, навици и нагласи в образователния процес.


Какво ще е характерно за този предмет?


- Методите за преподаване ще са доста различни от традиционните. Възнамеряваме да приложим педагогиката и структурата на учебните материали на JUMP Math – системата за обучение по математика, която вече пета година внедряваме в България. С JUMP Math се постигат изключителни резултати: мотивираност, качествено мислене, разбиране в дълбочина, инициативност и кооперативност, които водят до отлични математически способности на всички деца. Всички деца.


Ние не просто знаем, че JUMP работи, знаем и защо работи. Методите на JUMP са доказани от съвременната наука за ученето и са универсални – приложими са за всеки предмет, който изисква последователно изграждане на сложни концепции. Ще изпратим разработчиците на учебните материали, най-важните от които са подробни инструкции-сценарии на уроците за учителите, на специализация в Канада, за да бъдат обучени от колегите, които разработват JUMP Math. Уверени сме, че ще успеем да постигнем същите резултати и по "мислене".


Как виждате промените в структурата на учебните програми с новия предмет?


- Наистина се оформя визия за нова "архитектура" на образователните процеси – принципно нови учебни програми и различен начин на взаимодействие. Всъщност тя вече е оформена след няколко години обмисляне и изследване на световния опит, което започна с работата по Стратегическите изисквания за реформа на образователната система на БАСКОМ от 2012 г. Използваме резултатите и от гражданската инициатива "Диалог за бъдещето", която дефинира новите обществени изисквания към образователната система за XXI век.


Оформят се три основни образователни потока комбиниращи целенасочени обучения, откривателство и изследвания, реална работа, учене чрез преживяване, както и свободно развитие и общуване:


- Метапредмети  – мислене, лично развитие и взаимоотношения, комуникация, ефикасно изпълнение/действия – те изграждат универсални компетентности, които се интегрират и прилагат в другите два образователни потока.


- Традиционни предмети – математика, естествени науки, науки за живота, обществознание, хуманитаристика, изкуства, езици, здравно и физическо възпитание, прагматични умения и т.н.


- Интегративни дейности – интердисциплинарно изследване по теми/проблеми, работа по проекти, учене чрез преживяване, обществени приноси, стажантсва и т.н.


Метапредметите и традиционните предмети се преплитат като матрица. Във всеки традиционен предмет се използват универсалните метакомпетентности и обратното – всеки метапредмет използва материал от традиционните предмети. Интегративните дейности осъществяват практическото приложение на знания, умения, навици и нагласи, като ги обогатяват, задълбочават и най-важното дават възможност на децата да придобият реален опит – да постигат цели, да правят грешки, да преодоляват трудности и да изпитват успехи, да работят заедно и да допринасят стойност за общностите, в които живеят. Така те ще се включат като пълноправни граждани в обществото с увереност, самочувствие и самостоятелно мислене.


Как ще се осигурят необходимата материална база и подготовка на учителите?


- Няма да има нужда от допълнителна материална база. Ще се ползва наличната техника по училищата, когато има необходимост. Учителите ще се подготвят така, както в момента обучаваме учителите по JUMP Math. Вероятно това ще са сегашни учители по ИТ, математика, физика. Те ще са подпомогнати от подробни сценарии-инструкции за всеки урок, които ще са разработени много внимателно.


Тяхното следване ще осигурява високо качество на обучение в цялата страна. Очакваме млади хора, подобно на учителите на "Заедно в час", да проявят интерес да станат учители по "мислене" или по другите три метапредмета – "взаимоотношения", "комуникация" и "изпълнение".


Има ли съдействие и интерес от страна на училищата и Министерството на образованието?


- Има принципно разбиране. От нас зависи да съберем експертен екип и да задвижим проекта. Мисля, че МОН ще съдейства да намерим пилотни учители. След апробиране на първите уроци, ако докажем, че постигаме очакваните резултати, ще преминем към разработка на повече уроци с повече пилотни учители. Крайните резултати ще определят дали и как ще продължим. Дали и как ще съдейства МОН.


Какъв е международният опит в тази сфера и как ще се прецени кое е подходящо за българските ученици?


- Ние разчитаме, че за повечето видове мислене вече има разработени програми за обучение. Необходимо е те да бъдат трансформирани към подходяща педагогика, да се разработят сценариите на уроците, примерите от другите предмети, материали за учениците и т.н. Реално ще има нужда от висококвалифициран екип от 5-7 души, които да разработват предмета в продължение на години.


Ще има нужда и от независими научни изследвания на ефектите. От непрекъснато подобрение. Точно така, както в момента се работи в JUMP Math. Възнамеряваме да въвлечем професионалните гилдии, университетите и научните институти в разработката на тези нови обучителни системи. Най-важното: Ще разчитаме на взаимодействието с българските учители и ученици, както и на подкрепата не само на бизнеса, но и на цялото общество.


Децата на България заслужават по-добро бъдеще...


Наша е отговорността да ги образоваме така, че да могат да го осъществят!

Коментари (92)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 3764 Неутрално

  Твърде интересно и обещаващо. Мечтая си моят внук да започне да мисли по този начин.

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 2. 2 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  "...Ще бъдат изучавани и овладявани основни видове мислене: аналитично, синтетично, абстрактно, логическо, критично, иновативно, интуитивно..." Джонев, джонев....да бяхте попрочели малко и физиология и анатомия на човека...Всеки може да развие успешен бизнес в Канада, а после , като се върне в България, да използва истинските висококвалифицирани ИТ български кадри за 2.5 К лева на месец...Въпросът е да го направите БЕЗ партийна българска протекция

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 3. 3 Профил на hipo7777
  hipo7777
  Рейтинг: 388 Любопитно

  колко ли родители ще направят необходимия рисърч преди да подложат децата си на поредния експеримент?
  казвам го като опитно зайче с математиката на Сендов...

 4. 4 Профил на полувишис
  полувишис
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Джонев какво толкова се е засилил към образованието?!? един успешен проект нямат, който да издържа на 1000 паралелни сесии, тръгнал да говори за мислене... българската стартъп култура е поела по напълно погрешен път. и отново иска държавата да й дава

  http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
 5. 5 Профил на pipon
  pipon
  Рейтинг: 435 Весело

  Пфффф Само за пример ,почти всички интервюта на българските футболисти започват с думите : ''Аз мисля ....''
  Мисловния процес у отделния индивид или го има по рождение или изобщо не съществува
  https://www.youtube.com/watch?v=yPuC4Cy2ZuI

 6. 6 Профил на Meister Eckhart
  Meister Eckhart
  Рейтинг: 900 Неутрално

  Факт, по-умните хора са по-добри хора.

  the devil is in the data
 7. 7 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#3] от "hipo7777":
  Нека г-н джонев първо да подложи на този експеримент трите си деца, после- да ги изпитат признати за отлични учители от средното българско образование, а най- накрая - и университетски преподаватели, които обаче не са служители в някоя от фирмите на джонев- само така ще ни бъде доказано дали, колко и как точно е ефективен предложеният от него метод на обучение....

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 8. 8 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 444 Любопитно

  Топлата вода отдавна е открита. Чукнете Едуард Де Боно в търсачката, и у нас е идвал. Хубаво е от време на време на МОН някой да му напомня за "Часа по мислене", белким накрая го въведат.

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 9. 9 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  [quote#4:"Полувишис"] един успешен проект нямат, [/quote]
  Нямат, защото гонят подходящите си кадри...

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 10. 10 Профил на Николай Георгиев
  Николай Георгиев
  Рейтинг: 1062 Неутрално

  Аз съм на мнение - като техничар, който е и учил няколко висши математики, че съм добър програмист.
  Обаче хуманитарните науки + писането на есета, са ми помогнали да съм много добър програмист - да развия начина си на изразяване, да мога да представя по подходящ начин, това което съм написал и да го обясня на правилен език.

 11. 11 Профил на secubus
  secubus
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Какво лошо има офиса пакета да се изучава в училище? Имах учител по информатика, който ни караше да решаваме задачи през ексел - изключително полезно. Доста е надменно изказването "учат се тривиални неща". Никой не се е родил научен! Г-н Джонев май погрешно смята, че всички деца имат достъп до компютър и интернет извън училище. Не разбирам стремежът постоянни нещо да се променя в образованието. Постоянно се появяват разни личности с гениални планове за реформа. От толкова реформи какво се получи? Български език, математика, чужд език и някакви приложими умения като офис пакета ми се струва съвсем постижима и достатъчна база за последващо развитие (личностно и професионално) на тези индивиди, които осъзнават тази нужда и имат желание да го направят. Без велики педагогически системи и излишни напъни.

 12. 12 Профил на Калиевперманганат
  Калиевперманганат
  Рейтинг: 468 Неутрално

  Час по мислене, звучи смислено! Но кой ще преподава по мислене?! Мислите ли, че има или ще има подготвени мислещи преподавателски кадри?

 13. 13 Профил на today
  today
  Рейтинг: 972 Неутрално

  Ако децата се научат да мислят, току-виж спрели да гласуват все за едни същи партии, които постоянно лъжат избирателите си, тоя как я мисли тая работа?

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 14. 14 Профил на SSmart
  SSmart
  Рейтинг: 1378 Весело

  До коментар [#6] от "Meister Eckhart":

  Най- големите престъпници са високоинтелигентни!

 15. 15 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 564 Неутрално

  До коментар [#11] от "secubus":

  "Български език, математика, чужд език и някакви приложими умения като офис пакета ми се струва съвсем постижима и достатъчна база за последващо развитие"
  до кой клас? щото докато ние спираме до достатъчната база, в едни други общества продължават отвъд нея, доста отвъд.

 16. 16 Профил на mwc42381142
  mwc42381142
  Рейтинг: 227 Неутрално

  До коментар [#11] от "secubus":

  Проблем е да се учи офис пакет, защото това са преходни знания. Още повече да учат толкова дълго как се ползва елементарен софтуер (софтуерът е мощен, но нещата които се учат са елементарни). По-добре да се научат как работи компютъра, за да могат сами да разберат как да ползват офис или каквото друго приложение им е нужно. Много ниска летва си слагаме в толкова развит информационно свят.
  Предметът поставя във фокус задачите, за които можеш да ползваш подходящ софтуер, за да ги разрешиш. Иначе децата знаят в момента се учат как да ползват софтуер за презентации, без да могат да ги напълнят със съдържание. Погрешна е идеята, че като им дадеш инструментите, те сами ще се развихрят да ги използват по всевъзможни начини.

 17. 17 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 442 Неутрално

  От младеж чух следната мисъл> Най-трудното беше докато се научих да мисля. След това ми стана лесно.
  Така че, целенасочено обучение на мислене няма да навреди.

 18. 18 Профил на secubus
  secubus
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#15] от "owen":
  Да, определено продължават! Но ние все се целим напред и все се сравняваме с продължилите когато сме спрели, а не когато вървим. Искаме да правим огромни скоци, но реалността ясно показва, че не става така. Дали ни харесва или не, може би трябва първо да тръгнем с малки, но сигурни крачки. Да постигнем трайни резултати. Мисля си, че до 7-ми клас е един прекрасен период за натрупване на база. След това всеки да си решава какъв път иска да хваща. Освен това кои продължават? Всички ли? Не. В нашето общество също има хора, които са продължили "доста отвъд". Малко са, да, но сме и малка държава.

 19. 19 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 564 Неутрално

  но това не е интервю, това е някакъв пейпър с изложение на мислите на човека, в който се прокрадват някакви вметки като въпроси.
  като цяло съм съгласна, но един съвет - ако искате да стигнете до повече хора, една идея по-просто послание и три-пъти поне по-кратко изложение. аз например не знам какво е синтетично мислене. онтологично научих в чужбина. нямам идея какво е баском. и т.н. накратко направете го наистина като интересно интервю, щото звучи интересно, ама човек се губи.

 20. 20 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 712 Неутрално

  "От нас зависи да съберем експертен екип и да задвижим проекта. Мисля, че МОН ще съдейства да намерим пилотни учители. "

  Това ми напомня едно изказване на мой познат относно регистрирането на нови сортове пшеница: отбират се най-добрите семена, засяват се в най-плодородната почва, поливат се редовно и накрая се отчитат рекордни добиви.
  Естествено, че ако съберете пилотни учители, на които да осигурите по-добри условия за работа от средните, заедно с пилотни ученици ще получите пилотни резултати. Отидете в Дулово, Каспичан или други малки градчета и села и там постигнете същите пилотни резултати с учителите, които в момента работят там.
  Това, което искам да кажа е: осигурете същите "пилотни" условия на всички ученици, мотивирайте учителите и съм сигурен, че и с досегашните методики ще се получат много по-добри резултати. Не съм привърженик на експериметите в обучението и не бих пуснал децата си за експериментални животинчета.

 21. 21 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1366 Весело

  До коментар [#14] от "SSmart":

  Най-великите личности тоже.
  Мисленето е инструмент, само от твоята ръка зависи каква посока ще хване

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 22. 22 Профил на secubus
  secubus
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#16] от "mwc42381142":
  В училище се изучава и устройство на компютъра, но съгласи се, не всеки е техничар, за да има това чак такава полза. В коментара ми не се споменава какъв период от време е приемлив за усвояване на тези знания. Да, не би трябвало да е много. Относно презентациите: струва ми се, че дали можеш да направиш презентация, дали можеш да я напълниш със съдържание са пресичащи се проблеми, но от различни области. Експерти с безумни презентации можеш да видиш почти на всяко събитие. Ако разбирам правилно коментара ти, говориш за умението да работиш с информация (в най-широк смисъл) - да, това е изключително важно. Дали се научава?

 23. 23 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  "...че и с досегашните методики ще се получат много по-добри резултати."

  М, не.
  Доакто учебниците на децата се пълнят с копи-пейстнати цитати от монографиите на университетски професори, абсолютно несъобразени с нивото им на развитие, които няма как да бъдат разбрани дори и отвъзрастни хора и могат само да бъдат назубрени наизуст като корана, нещата ще са такива каквито са.
  Промяната в българското образование трябва да започне най-напред от учебниците, и след това всичко останало, та докато се свърши със заплащането на учителите.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 24. 24 Профил на Климент Горанов
  Климент Горанов
  Рейтинг: 586 Неутрално

  До коментар [#11] от "secubus":
  Над 90% от децата имат достъп до компютър. Цената му не е повече от тази телевизор или мобилен телефон. И почти всеки родител може да осигури на дето си достъп до компютър

 25. 25 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 712 Неутрално

  До коментар [#23] от "rapidfire":

  "Доакто учебниците на децата се пълнят с копи-пейстнати цитати от монографиите на университетски професори, "

  Методиката е едно, учебниците са друго. При добро желание и подкрепа не мисля, че е трудно да се напишат подходящи.
  Вижте колко разнородни мнения има само под тази статия. Един смята, че е подходящо да се учи едно, друг - друго, при това по различен начин. Какво ще стане ако ни дадат власт? Затова смятам, че резките завои в образованието са много опасни.

 26. 26 Профил на secubus
  secubus
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#24] от "Климент Горанов":
  Искрено се радвам, ако е така. Може би съм пътуванията ми извън градовете в страната са ме заблудили.

 27. 27 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 564 Неутрално

  До коментар [#18] от "secubus":

  горе-долу съм съгласна, но не съм сигурна, че човешкото развитие е толкова линейно. ако искаме да вървим напред , най-бързият начин е да се влага в образованието на децата, на всички деца. различните вселени в които живеят хората на различни нива в българия е влудяващо и не води до нищо добро в дългосрочен план.

 28. 28 Профил на secubus
  secubus
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#27] от "owen":

  Абсолютно да! Човешкото развитие е необятно. Стигаме и до генералната тема за образованието като ценност и политика, която предлагам да не започваме да дъвчем.

 29. 29 Профил на mihaela77
  mihaela77
  Рейтинг: 225 Неутрално

  "Да не губим времето на децата, предмет "Мислене" ще им даде ценни умения"
  С кое им губим времето, с останалите предмети ли? Сигурно и процентът на неграмотно пишещите се е вдигнал над 50. То дори оттам трябва да се тръгне. Колко от учащите са прочели поне 5 книги за една учебна година, а вече всичко им е по желание??? То изначално е безконтролно....

 30. 30 Профил на saimun4i
  saimun4i
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Дневник - да сте чували, че в българските училища се учат предмети като "философия" и "логика"? Моля ви, не се подлъгвайте по такива бляскави открития...

 31. 31 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1718 Неутрално

  [quote#10:"nicky1975"]Аз съм на мнение - като техничар, който е и учил няколко висши математики, че съм добър програмист. [/quote]Структурата на това изречение ме кара да се съмнявам, че е писано от програмист или математик. По-скоро от някой хуманитар, който иска да покаже стойността на хуманитарното образование.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 32. 32 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1718 Неутрално

  [quote#11:"secubus"]Какво лошо има офиса пакета да се изучава в училище? Имах учител по информатика, който ни караше да решаваме задачи през ексел - изключително полезно.[/quote]Съгласен. Джонев не е прав да противпоставя "мисленето" на конкретните технически умения. Няма как да постигнеш каквото и да е само с мислене - и умения си трябват. Които, апропо, също изискват мислене.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 33. 33 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1718 Неутрално

  [quote#25:"grajdanin1"]При добро желание и подкрепа не мисля, че е трудно да се напишат подходящи. [/quote]По-скоро трябва да оставят всяко училище и учител да избират учебници вместо МОН да утвържава "one size fits all" решение за всички. Другото е, че учебници не би трябвало да бъдат писани защото на английски има достатъчно добри и утвърдени учебници. Не е нужно да откриваме топлата вода - просто трябва да се преведат. Шансът някой наш мастит педагог да напише нещо по-добро от всичко, което е писано на английски е малък. Но пък рискът да направи боза, която е по-лоша не е малък.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 34. 34 Профил на desunka
  desunka
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Аз съм за по принцип всякакви иновации и добри практики,но тези които ги предлагат на хартия трябва да ги приложат на практика, иначе да си сипем по едно кафе и да започнем да чоплим образованието от а до я. Всички които искат реформи да влязат в една българска класна стая да преподават един месец на добра воля и тогава да се изказват.На думи е толкова лесно, а в момента в който пристъпиш прага на родното школо като учител е съвсем различно.

 35. 35 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 712 Неутрално

  Има един много ясен тест дали сте съгласни с интервюирания - ако сте готови да запишете детето си в експериментален клас с тази методика (но без право да го върнете обратно ако нещо не ви харесва) значи одобрявате. Иначе на думи всички сме за прогреса.
  А на този господин Дневник, мине не мине месец, му дава думата и той говори приблизително едни и същи неща.

 36. 36 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#19] от "owen":
  А системното мислене пък се изучава в МВА - системно мислене на мениджмънта... Г-на може да иска да фрагментира мисленето до 'шестте мислещо шапки", но и за това се иска "елементарен" бекграунд като поне 1 висше образование....

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 37. 37 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  [quote#32:"Николай Николов"]Няма как да постигнеш каквото и да е само с мислене - и умения си трябват.[/quote] Които умения пък се овладяват с определена практика, но се базират на различните ДАРБИ на всеки един от нас- т.е. генетичните заложби си казват думата и не могат и не трябва да бъдат пренебрегвани!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 38. 38 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#25] от "grajdanin1":

  "Цитирахме "несвоевременното размишление", за да припомним, че в поетиката и в метапоетиката на може би най-самосъзнаващия се български поет изкуството винаги е било свобода, спонтанност, себеизраз и самопораждане на живота, порив към дионисиевско отприщване и опиянение от "ненаситно жадуващата себе си" сила."

  Извадка от учебник по литература в гимназията.
  Това никаква методика не може да оправи.
  Необходим е рязък, ама много рязък завой.
  ВЕДНАГА


  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 39. 39 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 712 Неутрално

  До коментар [#38] от "rapidfire":

  Да, промени трябва да има. Както вие се изразявате - завой, но накъде. Прочетох още веднъж внимателно статията и се ужасих. Една частна фирма на практика се опитва да завладее образованието в България. Цитирам:

  " Възнамеряваме да приложим педагогиката и структурата на учебните материали на JUMP Math – системата за обучение по математика, която вече пета година внедряваме в България."
  "Ще изпратим разработчиците на учебните материали, най-важните от които са подробни инструкции-сценарии на уроците за учителите, на специализация в Канада, за да бъдат обучени от колегите, които разработват JUMP Math"

  Нека да преведа аз какво разбрах . Ако се приеме нашето предложение от нас ще зависи цялото обучение. Ние ще пращаме за обучение учителите в Канада, ние ще изпратим разработчици на учебни материали, ние, ние, ние. С други думи българското образование се дава на концесия на една от многото фирми-кандидати (случайно знам, че такива предложения са правени много на МОН, аз не работя в областта, така че няма професионална ревност), която ще ни обучава по красиво звучаща програма, разработвана в Канада. За да завърша - не мога да си спомня Канада да се слави с традиции в средното образование.

 40. 40 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1259 Неутрално

  До коментар [#38] от "rapidfire":

  Автора, автора - кой е авторът на това 'дионисиево отприщване'?

  После се чудим защо децата развиват неприязън към литературата.
  По същия начин би се изродил и проектът 'Мислене'. А всъщност трябва да бъде променен цялостният подход и начин на преподаване на който и да е предмет, за да може развиването на мисловните умения да се превърне в органична част от процеса на обучение.

 41. 41 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1259 Неутрално

  [quote#39:"grajdanin1"]Нека да преведа аз какво разбрах .[/quote]

  Ами, бизнесът си е бизнес и търси нови нишички.

 42. 42 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7623 Неутрално
 43. 43 Профил на cormoranstrike
  cormoranstrike
  Рейтинг: 606 Неутрално

  До коментар [#3] от "hipo7777":

  Аз прилагам някои от методиките на Jуmp Math в домашната подготовка на щерката и положителен резултат има - детето ми обича математиката и се справя безпогрешно със задачите ...

 44. 44 Профил на scepticus
  scepticus
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Дано да си остане идеен проект. Аман от аматьори. В крайна сметка кой предмет иска да премахне господинът- информатиката или ИТ,а защо не музика или рисуване, нима тези предмети не са загуба на време. Вижда се , че на г-на му липсва всякакъв опит в сферата на образованието. Тепърва ще го създава по метода "проба-грешка". Работил си в ИТ индустрията и изведнъж му щукнало да оправя образованието, по-точно компютърните предмети. Нали от компютри разбира. Кух бърборко , който си вярва, поредния от многото загрижени за българските ученици. Като вдигнат заплатите на учителите, съвсем естествено ще се подмени и качествения им състав, но това не им изнася.

 45. 45 Профил на cormoranstrike
  cormoranstrike
  Рейтинг: 606 Неутрално

  До коментар [#10] от "nicky1975":

  Много вероятно е един човек с добре развито логическо мислене да е добър и в математиката, и в писането. И много по-често се случва хора с хуманитарно образование да са много зле с логическото мислене - да не обиждаме правистите, но това е много често срещан случай при тях

 46. 46 Профил на полувишис
  полувишис
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#14] от "SSmart":

  т.е.? по-добре да не бъдем интелигентни, за да не станем престъпници?

  http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
 47. 47 Профил на Николай Георгиев
  Николай Георгиев
  Рейтинг: 1062 Неутрално

  [quote#45:"kakaginka"]Много вероятно е един човек с добре развито логическо мислене да е добър и в математиката, и в писането. И много по-често се случва хора с хуманитарно образование да са много зле с логическото мислене[/quote]
  Може. На мен мисълта ми беше, че едно техничарче не трябва да е забито изцяло в техническите науки, а няма да навреди и малко хуманитарна насоченост - есе, български език, реторика... Да се упражни в говорене, да му щрака акъла докато обсъжда и предлага, да изследва проблемите от всички страни...

 48. 48 Профил на La Loba Esteparia
  La Loba Esteparia
  Рейтинг: 497 Весело

  статията ще я оставя "no comment"a на "еминенсията" в областта на neuroscience който е написал горното му препоръ4вам да про4ете "The blanc slate -The modern denial of human nature"Sreven Pinker(като за на4ало))идеите за масовото напълване на "празните кофи" с ум и мисъл са много хубави,но не 4иста алхимиямного по марксиски зву4и авторът а предмета "мислене" масите масово ще се размислят

  Der Steppenwolf
 49. 49 Профил на mwc42381142
  mwc42381142
  Рейтинг: 227 Неутрално

  До коментар [#30] от "saimun4i":

  Сравни описанието на предмета в на Джонев предложението и съдържанието на учебниците по философия и логика.

 50. 50 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2754 Неутрално

  Този човек е опасно луд и прогресира.
  И докато мислят дечурлигата ще издават ли звука "ОММММ"?
  Подвизава е в ИТ индустрията.
  Как ли биха се реализирали мислещите му възпитаници, ако им липсват знанията по съответните компютърни езици, обаче са специализирани в "мислене"?
  Щото то всеки мое да мисли, ама червото иска да е пълно, нали?
  Мислещи много - знаещи малко на тия времена.

 51. 51 Профил на cormoranstrike
  cormoranstrike
  Рейтинг: 606 Неутрално

  До коментар [#47] от "nicky1975":

  Съгласна

 52. 52 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  [quote#10:"nicky1975"]Обаче хуманитарните науки + писането на есета, са ми помогнали да съм много добър програмист[/quote]

  ами реално това, което казва колегата Джонев:

  "Други проблеми са: неумението да задават въпроси, да търсят необходимата им информация, да вникват в същността на нещата, да водят аргументиран диалог на основа на доказателства, да разпознават логически грешки или манипулации в аргументите на другите. Липсват умения и нагласи за задълбочено учене и личностно развитие",

  са атрибути по-скоро на хуманитарното, нежели на математическото образование.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 53. 53 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  [quote#45:"kakaginka"]Много вероятно е един човек с добре развито логическо мислене да е добър и в математиката, и в писането.[/quote]

  не зная дали може да обобщим така. и ако е вярно, че хуманитарите не се презорват с логиката, то програмистите масово небрежеят относно изразяването си и съчиняването на смислени изказвания. в резултат на което завършваме в безкрайни масиви от нули и единици, които трудно се обясняват чрез смислени сглобени наративи.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 54. 54 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2754 Неутрално

  До коментар [#52] от "abdelhaqq":
  Проблемът в който дълбае Джонев е измислен, несъществуващ, плод на неговото елементарно разбиране.

  МИСЛЕНЕТО ИЛИ СКЛОННОСТТА КЪМ ОСМИСЛЯНЕ НА ЗАОБИКАЛЯЩИЯ СВЯТ И ЯВЛЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАУЧИ.

  Това най-вероятно е генетично предпоставено. Способност на мозъка да прави сложни връзки.
  Няма никаква връзка с образованието и никакви тренинг програми не могат да помогнат, ако обучаващия е природно тъп, така да го кажем.
  Знанието, обаче може да се усвоява с усилия и мотивация.
  Надарени да мислят, но незнаещи (просто лениви, не полагащи усилия) са по-безполезни колкото знаещи, но не достатъчно надарени с мисловни способности.
  Фокусирането върху "мисленето" си е опит да излъжеш публиката и й обещаеш лесен живот, без усилия по усвояването на знания.
  От интервюто си личи, че самията Джонев може да мисли, но са налице огромни кухини от знания по темата образование в главата му.


 55. 55 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  [quote#54:"k_"]МИСЛЕНЕТО ИЛИ СКЛОННОСТТА КЪМ ОСМИСЛЯНЕ НА ЗАОБИКАЛЯЩИЯ СВЯТ И ЯВЛЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАУЧИ.
  [/quote]

  напротив. разумът е инструмент. той се обучава. логическото мислене е усвояемо. затова е логическо, а не "религиозно откровение" - защото може да се предаде.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 56. 56 Профил на nikoletailieva
  nikoletailieva
  Рейтинг: 225 Неутрално

  За мен е неприемливо посланието "мислим само в един час". А в другите часове какво се случва? Реално всеки един изучаван предмет изисква мислене. Въпроса е какво изисква учителя от учениците - зубрене или разсъждения.
  Наистина трябва повече да се стимулира мисленето на децата. Но посоката според мен трябва да е чрез промяна на начина на преподаване по всички предмети, което предполага обучаване и допълнителна квалификация на учителите. А с един или два часа по мислене седмично......все едно с часовете по физическо да очакваме да направим децата си спортисти.
  Мисленето трябва да присъства непрекъснато, във всеки един час - за да има ефект.

 57. 57 Профил на Ritter 1
  Ritter 1
  Рейтинг: 442 Неутрално

  КРЕАТИВНО МИСЛЕНЕ трябва да се казва предмета!
  И освен всичко останало- трябва да ги учи и на проактивно гражданско поведение!

 58. 58 Профил на La Loba Esteparia
  La Loba Esteparia
  Рейтинг: 497 Весело

  До коментар [#55] от "abdelhaqq":

  "религиозно откровение" са утопиите на горният автор.всяко твърдение което претендира за "истината" и за "универсалност" е с религиозен характер4рез модулите на предмета мислене ще се излюпи масовият универерсален мислителновият 4овек!!!пасторът-спасител рисува образът на това създание!!свят изпълнен от"мотивирани с ка4ествено мислене,разбиращи в дълбо4ина ...инициативни,кооперативни ...." Einstin до Einstin вси4ки!!нова ера се задава ,измоделираният модулен гений е на път да се роди!!

  Der Steppenwolf
 59. 59 Профил на vladivlad
  vladivlad
  Рейтинг: 537 Неутрално

  Естествено, че трябва да има часове по мислене. Има създадени техники, които в една или друга степен могат да бъдат усвоени от всеки и да му помогнат да МИСЛИ и дава решения на проблемите, по които разсъждава.

  Do or do not. There is no try. Yoda
 60. 60 Профил на Meister Eckhart
  Meister Eckhart
  Рейтинг: 900 Неутрално

  До коментар [#14] от "SSmart":

  интелигентен и умен не е едно и също

  the devil is in the data
 61. 61 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1259 Неутрално

  [quote#45:"kakaginka"] И много по-често се случва хора с хуманитарно образование да са много зле с логическото мислене - да не обиждаме правистите, но това е много често срещан случай при тях[/quote]

  Няма никакви основания за твърдението, че хората с хуманитарно образование са зле с логическото мислене.
  При правистите логиката се предопределя от съдебния случай.

 62. 62 Профил на Chernomorski
  Chernomorski
  Рейтинг: 617 Неутрално

  Провокативно и проактивно интервю, поздравления!
  Повече от ясно е, че предметът "Мислене" трябва да присъства не само чрез посочения метод по един предмет, а при всички дисциплини в училища и университети. Прилагане на нови идеи и концепции в нашето образование - това е пътят за промяна в нивото на образованост и на творческо мислене у нас. Не само на учениците, разбира се, а навсякъде и във всички сфери на държавното управление и на бизнеса.
  Радващо е, че имаме такива хора като Явор Джонев. И веднага се сещаме за създателя на латералното мислене, цитирания тук в някои коментари Едуард де Боно. Неговият синтезиран подход за бизнесуправление в книгата му "Шест мислещи шапки" е напълно приложим във всяка преподавана учебна дисциплина. А с какво по-различно е управлението на обществените и държавни дела?
  Латералното мислене като метод за творческо мислене доказано помага за 90% използване на човешкия мозък, а традиционното логическо мислене - само на 10%. Как да търпим тогава сегашната образователна система?

 63. 63 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1259 Неутрално

  [quote#58:"La Loba Esteparia"]пасторът-спасител рисува образът на това създание[/quote]

  Точно на такъв ми заприлича господинът от снимката.

 64. 64 Профил на SSmart
  SSmart
  Рейтинг: 1378 Весело

  До коментар [#60] от "Meister Eckhart":

  Отиваме във философията!

 65. 65 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1259 Неутрално

  Има едно фундаментално положение: децата няма как да се научат да мислят и разсъждават, докато обучението и изпитите са основани върху механичното запаметяване на факти. За фактите и данните си има справочници, енциклопедии и интернет. Децата трябва да бъдат научени как да намират тази информация, как да я обработват и как да я използват - т.е. да могат изграждат тези, които после подкрепят с логически доводи; да решават проблеми, пак използвайки по най-рационалния начин информацията и средствата, с които разполагат. Паметливостта не е равнозначна на интелигентност.
  Подобно решаване на проблеми е необходимо не само в областта на информатиката, но и тази на хуманистичните науки (за които писа някой по-горе).

 66. 66 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1291 Весело

  На поколение Y ще е много полезно да имат такъв предмет. Въпреки, че са гениални, раждат се с мишка в ръка итп. Липсва им логика, не разбират последствията от това, което правят и казват. И как да е иначе, като обикновено имаш няколко живота и най-голямото наказание е да нямаш достатъчно лайк-ове....

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 67. 67 Профил на puhcho7
  puhcho7
  Рейтинг: 551 Любопитно

  До коментар [#65] от "princess_x":
  ...гледам, и не вярвам на ушите си!!...доживях да ти ударя + на коментар!!!...феноменално, написала си нещо смислено!!!....

 68. 68 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1259 Весело

  [quote#67:"puhcho7"].гледам, и не вярвам на ушите си!!...доживях да ти ударя + на коментар!!![/quote]

  Хм, плюс от тебе?! Значи нещо съм объркала!

 69. 69 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1366 Весело

  До коментар [#68] от "princess_x":

  Пухчо е афторитет, радвай се, отори бутилка шампейн

 70. 70 Профил на puhcho7
  puhcho7
  Рейтинг: 551 Любопитно

  До коментар [#68] от "princess_x":
  ...именно, случайност някаква трябва да е това - не е в твоята природа, да пишеш смислено!!...веднага си прави самокритика, че както е тръгнало....

 71. 71 Профил на puhcho7
  puhcho7
  Рейтинг: 551 Любопитно

  До коментар [#68] от "princess_x":
  ...както е тръгнало - ще ти повехне реномето на форумен суяв глупендер!!!...

 72. 72 Профил на puhcho7
  puhcho7
  Рейтинг: 551 Весело

  До коментар [#68] от "princess_x":
  ...образ, който от години градиш, с любов и пот на челото, и сега изведнъж....

 73. 73 Профил на puhcho7
  puhcho7
  Рейтинг: 551 Весело

  До коментар [#68] от "princess_x":
  ...всичкия труд - на вятъра...

 74. 74 Профил на bgkurshum
  bgkurshum
  Рейтинг: 666 Неутрално

  [quote#14:"SSmart"]Най- големите престъпници са високоинтелигентни![/quote]

  Поне в България не е така. В България е достатъчно да си нагъл и безскрупулен мошеник.

  На 11.07. да изринем сикаджията и мутренската му шайка! Този път завинаги!
 75. 75 Профил на иван
  иван
  Рейтинг: 388 Неутрално

  "Няма да има нужда от допълнителна материална база. Ще се ползва наличната техника по училищата". И на личния хардуер. А колкото до софтуера - той сам не мисли. Към мисъл подтикват системните знания и динамичното им целево структуриране! Ама Джонев е гепил идеята! Ура-а-а-а!

  effi
 76. 76 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 225 Неутрално

  [quote#13:"today"]Ако децата се научат да мислят, току-виж спрели да гласуват все за едни същи партии, които постоянно лъжат избирателите си....[/quote]
  А тогава какво ще правят в "бостана" "бесните страстни песни" и "ха-така, а-така"?!!!

 77. 77 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 589 Неутрално

  До коментар [#31] от "Николай Николов":

  Защо един техничар или ИТ да не може да се изрази грамотно ?

 78. 78 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Мисленето ще даде ценни умения на децата, но това трябва да започва още от предучилищна възраст и да продължава през целия период на обучение и тогава могат и да се получат резултати. А сега децата са отучени да мислят и научени всичко да получават на готово в по-голямата си част въоръжени с мобилни телефони и интернет те са по скоро консуматори и много лесно се манипулират!!!

 79. 79 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 225 Неутрално

  [quote#75:"иван"]Ама Джонев е гепил идеята! Ура-а-а-а! [/quote]
  Хубаво е човек да си има и мечта, пък ако падне и пара добре да е дошла!!!

 80. 80 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1718 Весело

  [quote#77:"newgenerations"]Защо един техничар или ИТ да не може да се изрази грамотно ? [/quote]Те се изразяват много грамотно. Това, което не се връзва в случая е лексиката. Също и логиката на изказа. Показва, че човекът, който го е писал не се занимава нито с ИТ, нито с математика. Must try harder

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 81. 81 Профил на ХЪ ХЪ ХЪ
  ХЪ ХЪ ХЪ
  Рейтинг: 520 Весело

  Явката пак се изцепИ.

  "...игрите не спомагат много за развитие нито на информатично мислене, нито на други важни умения..."

  Ей тука бърка. Компютърните игри (ако говори за тях) и особено - тези без лиценз (речи го "пиратски", помагат за развитието на доста умения. Онзи, който е губил сума си време в опити да подкара жадуваната кракната игра ще ме разбере...

  А иначе - Явка, браточка, не всички стават, искат и могат да са програмюги. Голяма степен на непознаване на офис пакетите се среща и при програмистите. То не е като да бичиш код в ноутпада или друг специализиран редактор.

  Явка, още един въпрос - като си толкова ербап и даваш акъл, що не зарежеш мениджърската позиция в ИТ компанията си и не станеш един даскал, а? Което води до универсалния отговор - кинтите са малко, а затова, за което говориш са нужни качества на учителя, които ще позволят една доста лукративна реализация в други сфери...

 82. 82 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 589 Весело

  До коментар [#80] от "Николай Николов":

  А си мислех, че аз имам ясновидски способности Трябва да се пробвате в окултния бранш, професията вече даже си има номер в Националния класификатор на професиите

 83. 83 Профил на ХЪ ХЪ ХЪ
  ХЪ ХЪ ХЪ
  Рейтинг: 520 Любопитно

  До коментар [#45] от "kakaginka":

  Нещо си се объркАла. Логическото мислене стои в основата на юридическата професия. Това, дали част от тези, които стават юристи разполагат с такова - вече е друг въпрос.

  А това, че за да си добър програмист, е необходимо да си добър математик е мит, който произтича от това, че профилираното образование по информатика се случва в математическите гимназии както и че в университетите се преподава в технически/математически факултети. Математиката помага, но не е необходима предпоставка.

 84. 84 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1259 Весело

  [quote#70:"puhcho7"]веднага си прави самокритика, че както е тръгнало....[/quote]

  Стига с тия тоталитарни методи, де! Да не сме на комсомолско събрание.

 85. 85 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1718 Весело

  До коментар [#82]: Ето го съмнителното изречение:[quote#10:"nicky1975"]Аз съм на мнение - като техничар, който е и учил няколко висши математики, че съм добър програмист.[/quote]nicky1975 явно поставя знак за равенство между "висшите математики" (обърнете внимание на множественото число!) и "програмирането". Това отъждествяване е характерно за хора, които не се занимават нито с "висши математики", нито с програмиране. За несведущите всичко това е "техничарско", значи е едно и също. (Жокер - изобщо не е!)

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 86. 86 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 714 Неутрално

  До коментар [#6] от "Meister Eckhart":

  Не, това не е факт. Примери: Солженицин - умен, но лош човек, откровен клеветник, арогантен, нахален, в резултат на което скаран с всички свои познати и приятели.
  Айн Ранд - умна, но огромен егоист. Общото между двамата между другото е психическо заболяване - нарцисизъм. И то не е единственото, което прихваща хора с интелект доста над средния.
  После, мислите ли, че хитлер е бил глупак ... или генералите които са взели "окончателното решение" (Endlösung) на еврейския въпрос са били глупаци?

  Все пак в това, което твърдите има истина, само че се свързва с психическо здраве и висока степен на личностно развитие. Тогава човек и да не е най-умен прородно, успява да покаже максималното от себе си, и едновременно е и добър човек. Зад лошото поведение обикновено се крият страх и комплекс за малоценност. Не винаги, но много често те пречат и на мсленето и затова ни се струва, че лошите са и глупави.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 87. 87 Профил на La Loba Esteparia
  La Loba Esteparia
  Рейтинг: 497 Весело

  До коментар [#75] от "иван":
  "идеите" или "модерните" фантасмагории на автора са много стари
  "......така те ще могат да разбират себе си и света в дълбо4ина....ще са самостоятелни,свободни....ще могат да изграждат собственото си бъдеще..."авторът
  "4овекът ще е несравнимо по-силен,по-мъдър,по-самостоятелен.тялото му ще е по-хармони4но,движенията му ритми4ни,гласът му по-музикален.средният 4овек ще израстне до върховете на Аристотел,Гьоте или Маркс.."Literature and Revolution Trotsky 1924 година
  псевдонау4ността на болшивизма в "модерен" вариант(предполагам лукративен4овешкият потенциал без лимит и вси4ки(дето у4ат мислене )свободни,красиви и щастливи!

  Der Steppenwolf
 88. 88 Профил на puhcho7
  puhcho7
  Рейтинг: 551 Неутрално

  До коментар [#84] от "princess_x":
  ...не сме, ама е полезно понякога да се вразумяваш - усърдно градената ти репутация на суяв форумен глупендер е под въпрос!!....

 89. 89 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Явор Джонев добре е схванал единият от проблемите на българското образование. Действително, училището днес генерира само зубрачи и подтиска всякаква форма на мислене. Това е резултат от "експертните" действия на множество НПО с неясно финансиране (списък: Института за прогресивно образование, Центъра за приобщаващо образование, Центъра за образователни инициативи, асоциацията "Родители", фондацията "Пайдея", сдружението "Образователен свят", фондацията "Заедно в час", народното читалище "Бъдеще сега 2006", от Румен Петров – преподавател в НБУ, Емилия Йорданова – главен учител, Зорница Бодакова - преводач, Евелина Варджийска – преподавател, Национална мрежа за децата. оттук http://www.dnevnik.bg/live/debati/2014/07/16/2341212_triabva_li_da_ima_samo_edin_uchebnik_po_predmet_v/ ). Учебниците дават само фрагментирани знания, учебните програми са прекалено трудни тъй като нежа за по-големи деца са смъкнати в по-малките класове. В резултат децата "оцеляват" чрез зазубряне.
  Вторият проблем, който Джонев не коментира са родителите. Животът в България е труден, беден и хората са под стрес, който масово разболява и родителите. А проблемите и стреса на родителите се отразяват и на децата.
  Третият проблем - децата не са мотивирани да учат. Защо? Защото такова е обществото ни. Професорите карат на средна за страната заплата, а разни полуобразовани мутри се фукат по улиците с коли за стотици хиляди лв. И обществото учи, че не е важно какъв си, а е важно какво имаш и какво "държиш".

  Дали методите които Джонев предлага ше работят? Предполагам ,че ще имат частичен ефет, но до драстична промяна няма да доведат. У децата трябва да се създава самочувствие, а не виждам как това ще направят родители и учители, чието самочувствие клони към нулата.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 90. 90 Профил на ХЪ ХЪ ХЪ
  ХЪ ХЪ ХЪ
  Рейтинг: 520 Весело

  "...учениците усвояват не знания, които изискват дълбочина на разбиране, а главно информация..."

  Това изречение, като изключим противоречията в изказа и породеният (всъщност сложен) въпрос - информацията знание ли е и знанието информация ли е, съдържа в себе си една истина и една неистина. Истината е - да си го кажем - зубри се и зубренето е на пиедестал. Самостоятелното мислене - не толкова - това зависи много от учителя.

  Но.

  Казва ни се, че един вид, че да знаеш разни неща е лошо. Напротив знанието обогатява. Това е неистината.

  Винаги е необходима фактологическа основа. Защо? Защото за да се вземе едно решение, е необходима информация. Или - да не караме децата да учат таблицата за умножение, защото видите ли имаме референтен справочник, дето я имала написана. Е кой ще те чака да си направиш сметката. В училище обаче, се стига единствено до усвояване на фактологията. Това е грижата - мисленето (взимането на решение) се оставя настрани. Решаването на този проблем няма да стане с промяна на учебното съдържание и метода на обучение само в часовете по информатика.

 91. 91
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 92. 92 Профил на иван
  иван
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#86] от "kihano":

  Пак кихаш, Кихоте! Нарцисизмът не е заболяване. Но светлите мечти на Джонев карат всеки да се замисли върху прехода от субесктивното към обективираното мислене.

  effi
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK