Божидар Божанов: За 24 млн. лева ще се изгради много повече от "държавен имейл"

Божидар Божанов: За 24 млн. лева ще се изгради много повече от "държавен имейл"

© Велко АнгеловБожидар Божанов е съветник на правителството за електронното управление. Той е софтуерен инженер по професия, като се е занимавал с редица неправителствени проекти като "Общество.бг". Участва и в писането на Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2015 – 2020 г. Разговаряме с него за т.нар. "държавна електронна поща", трудностите пред е-управлението и предимствата, които то трябва да донесе на гражданите и бизнеса.


Да започнем с разяснение на темата, която предизвика силен медиен интерес - т.нар. държавен имейл.


- Цялото нещо е изкарано извън пропорция. В 50-те страници на Пътната карта, в описанието на системата за е-идентификация, има един абзац за "служебна електронна поща". Не е коректно да се извади един абзац от контекста. Европейският регламент 910 / 2014 дефинира услуга за "препоръчана електронна поща". Коректната правна терминология е услуга за "сигурно връчване", но преводът на Регламента е факт и трудно ще го поправим.
В нашия закон за електронното управление също има подобен текст. В Естония това се прави от 10 години. Идеята е проста – всеки гражданин, който има електронен идентификатор, да разполага със "служебна кутия" за сигурно връчване на документи, с възможност да "закачи" свои лични имейл адреси или да регистрира други комуникационни канали, и да получава всички известия от държавата по унифициран начин. Част от проекта за е-идентификация е да има и портал с удобен потребителски интерфейс, в който хората да могат да проследяват комуникацията си с държавата и да управляват от едно място каналите, по които искат да бъдат известявани – лични или служебни имейл адреси, телефонни номера за SMS-и и т.н.


Дали държавата ще праща документите към тази система чрез криптирани имейли или по други сигурни канали, е въпрос на техническо решение. Важното е държавните органи да изпращат до въпросната "служебна кутия", а тя ще изпраща известия до гражданите по имейл, SMS, дори може и интеграция с "Фейсбук" да се направи. Документите ще се пазят в системата и ще са достъпни след влизане с електронния идентификатор. При влизане и отваряне на документ, ще се счита, че документът е "връчен" и ще започват да текат съответните срокове.


За да получаваш известия по този начин, ще трябва да имаш издаден е-идентификатор, изрично да влезеш в системата и да потвърдиш, че искаш да използваш тази възможност и да въведеш като минимум свой имейл. Тази функционалност е за удобство и спестяване на хартия и е аналогична на електронните фактури, които можем да получаваме пожелание, например от ЧЕЗ или Мтел.


Какво трябва да се случи, преди да се стигне до това?


- Министерство на транспорта вече има реализиран проект за "електронно връчване", с който се покрива част от нужната функционалност. Направеното до момента може да се използва, като трябва да се интегрира с новата национална система за електронна идентификация и да се разширят възможните начини за интеграция с администрациите. С други думи, прословутите "държавни мейли" не са имейли като Gmail.com, Abv.bg, а просто удобна функция на един портал и няма да струват 24 млн. лева, ами ще струват под 0.1% от тази сума.


Другото условие е приемането на закона за електронната идентификация. Това предстои. Законът вече мина на първо четене в пленарна зала. След това трябва да се изгради сигурна техническа инфраструктура - системи за сигурно съхранение и управление на криптоключове (PKI), регистри в МВР, център за идентификация в Министерството на транспорта, системи за мрежова и киберсигурност и т.н. Всичко това влиза в тези 24 млн. лева с ДДС. След като всички условия са изпълнени, ще имаме национална система за електронна идентификация и система за "сигурно връчване".


Паралелно администрациите ще бъдат обучавани, а системите им интегрирани с новата инфраструктура. Тогава ще бъде по-бавен процес, но ще бъде даден по-висок приоритет за най-често използваните услуги, така че възможно най-скоро, да има по-голям и осезаем ефект.


Един от основните коментари за електронното управление е, че само се предлагат и приемат закони и много се говори за това, но реално нищо кой знае какво не се случва.


- От гледна точка на гражданите, нещата изглеждат точно така. Има няколко фактора за това положение. Единият е нормативен. Законът за електронно управление има добри разпоредби, но други специални закони му противоречат. В парламента сме внесли законопроект с доста изменения, като част от тях целят именно хармонизиране на нормативната уредба и премахване на противоречията. Вече и в АПК има текстове, които не позволяват на администрациите да искат информация от хората, която може да бъде събрана по служебен път от други администрации.


Божидар Божанов: За 24 млн. лева ще се изгради много повече от "държавен имейл"

© Велко Ангелов


Ще дам един пример - в закона за гражданската регистрация се казва, че държавните органи трябва да сключват споразумения с ГРАО, за да могат да получат достъп до регистъра. Сключването на споразумения между държавни органи е правен абсурд и противоречи на базовите принципи на административното право. Отношенията между институциите се уреждат с нормативни актове, не с договори и споразумения. Но в закона така пише и ГРАО трябва да го спазва. Тази разпоредба е предпоставка за бюрокрация и въвежда субективен човешки фактор, който решава по неясни критерии, с кои органи да има споразумения и с кои не. ГРАО е един от най-важните първични регистри за физическите лица, както Търговският регистър - за юридическите лица. За какво електронно управление говорим, ако информационните системи в държавната администрация нямат служебен достъп до първичните регистри, а достъпът се дава на база "споразумения", при условие че данните, които са необходими на всяка администрация, и до които трябва да има служебен достъп, са регламентирани в съответни закони?


Тъй като законовите изисквания масово не се изпълняват, в законопроекта за изменение на Закона за електронното управление сме предвидили сериозно завишаване на съществуващите санкции, а и нови административно-наказателни разпоредби, касаещи администрациите.


Друг нормативен проблем е, че различни подзаконови актове и вътрешни правила на администрациите, често противоречат на законите. Някои администрации казват "ние не работим по този закон". Ремонтът на подзаконовата нормативна уредба ще се извършва приоритетно, след приемането на съответните законови промени.


Може ли да се твърди, че част от администрацията и институциите не подкрепят електронното управление?


- Да. Мисленето е на "силози". ГРАО е един "силоз", МВР е друг, Търговският регистър трети и т.н. Когато друга институция отиде при тях, пак има делението "ние" и "вие". Има го и страхът, че институциите са отговорни за съответните данни и ако дадат достъп на други институции, губят контрол и може да се случи нарушение, за което ще са отговорни. Затова предпочитат да работят "на сигурно" и да не дават достъп, вместо да реализират сигурен и контролируем механизъм за обмен на информация.


Другото е, че липсват детайлни процедури и процеси. Сформирали сме малка работна група, която да дефинира как с наличните технически средства, сегашните системи да си "говорят" една с друга по-добре, за да не чакаме само новите проекти и "светлото бъдеще".


Има и технологични предизвикателства. Повечето регистри не предоставят техническа възможност да се комуникира с тях автоматизирано, защото са проектирани и реализирани именно като "силози". Изграждането им е следвало модела на мислене в администрациите - "моите данни, моята крепост". Има един проект на Министерството на транспорта, който се опитва да заобиколи този проблем, чрез разработка на специални адаптери за всеки "силоз" и така да се реализират автоматизирани функции за обмен на данни. В бъдеще подходът ще е по-различен - има приети предварителни условия за допустимост на проекти за е-управление. Едно от условията, за да бъде финансиран даден проект за надграждане на система или изграждане на нова, е заданието да предвижда "отворена архитектура" и стандартизирани механизми за машинен достъп от други системи. С други думи няма да се финансират "силози".


Функционалност, която в момента не се поддържа, а ще е възможна при надградените проекти е изпращането на известие, в случай на промяна на данни или обстоятелства. Например, когато човек купи или продаде имот, трябва автоматично общината да разбира, с оглед на плащането на местни данъци и такси. За целта системата за данъци може може да се абонира към Агенцията по вписванията и когато има такива промени, да получава известия без да се налага човек да ходи лично на няколко места.


Дяволът е в детайлите. Има изградени системи, които дори и по задание звучат правилно. Но някакъв малък технически детайл спира всичко. Освен това има много човешки фактор за одобрение, включване, вписване и какво ли още не на тази система.


Има и един друг мит, че самите служители не искат електронно управление, защото ги е страх, че ще загубят работните си места.


- Не мисля, че има такъв страх. Имало е случаи на подобно недоверие, но след като на служителите се обясни, как това ще помогне на самите тях, да не извършат стотици ръчни операции по цял ден, всички подкрепят автоматизацията. Може и да има някакъв страх, но с достатъчно обяснения, той може да се разсее.


Електронното управление ще спести много ръчни операции вътре в администрациите - например въвеждането на данни от хартиени удостоверения, издадени от други администрации. Ще намали и грешките. При такава оптимизация на процесите администрациите ще могат да свършват повече работа, с по-малко загуба на човешко време, като по този начин ще се избегнат проблеми като "затлачването" на преписки, чакането по опашки, че даже и проблема с липсата на място за съхранение на хартия.


Администрацията ще бъде намалена, но електронното управление най-вече значи "оптимизиране на процесите в администрацията". Някои длъжности може да станат ненужни, но нерядко тези хора ще могат да правят нещо друго. В някои институции например все още няма електронно деловодство. Там има служители, които обикалят по кабинетите с колички и разнасят папки. Ако въведем електронно деловодство, няма да има нужда да обикалят с папките. Те могат да станат деловодителки и да сканират документи. Когато дойде момент да не трябва да се сканират повече неща, ще могат да правят друго. Разбира се, ще трябва да има някаква преквалификация, но това е нормален процес.


Вие успявате ли по някакъв начин да променяте нагласата на служителите?


- Това става много трудно. Ако трябва 120 хил. души да ги убедим да мислят по конкретен начин, след 15 години може и да имаме електронно управление. Затова подхождаме по адхок начин и с навлизането на нещата хората да видят, че те са полезни.


Един такъв начин е като дефинираме стандартни технически изисквания към новите проекти. Така ще намалим концептуалните пропуски и базовите технически грешки. Сред изискванията е използването на отворен код, който ще осигури прозрачност и по-високо качество. Изпълнителите по различни проекти ще могат да видят, какво е направено по други проекти, и да го преизползват. Много функционалност в досегашните проекти се повтаря и всеки път е разработвана от начало.


Мислили ли сте и за разяснителни кампании сред обществото?


- Да, но към момента нямаме капацитет да поемем всичко. Имаме идеи от много време да направим блог, Facebook страница и т.н. От една страна ние сме хората, които най-добре разбираме, какво се случва и можем да го обясним, но от друга времето не достига. Наясно сме, че е задължително да подобрим комуникацията, особено преди стартирането на новите проекти.


Божидар Божанов: За 24 млн. лева ще се изгради много повече от "държавен имейл"

© Велко Ангелов


Какви са сравнително реалистичните срокове тези неща да се случат след приемането на необходимите закони?


- Някои от приоритетните проекти по пътната карта практически вече са стартирали, в частта "законодателни промени". Някои от тези промени вече са факт в Закона за достъп до обществена информация, Закона за търговския регистър, Закона за регистър БУЛСТАТ, Закона за юридическите лица с нестопанска цел. С тези проекти трябва да се изпълнят вече приетите законови промени в срок до 2017 г. Други проекти трябва да започнат да се реализират до средата на тази година, защото изчакват приемането на промени в закони, които са на различен етап в парламента. Разбира се, сроковете за обявяване и провеждането на обществените поръчки, възможните обжалвания и времето за реализация, са обективни фактори, така че не може да се очаква, че проектите ще се реализират незабавно.


Подготовката на Пътната карта започна в началото на миналата година, паралелно с редица законодателни инициативи. От тогава досега тече съгласуване, съвети, процедури, дискусии с експерти и браншови организации, какво ли не. Към момента сме на финален етап - тече общественото обсъждане, по което очакваме конструктивни предложения и критики. Малко е нетипично за пътна карта да влиза в толкова подробности. Обикновено такива документи са по-общи и обтекаеми. Ние решихме за приоритетните проекти, които стартират още тази година, да сме много конкретни, за да няма "мърдане". Като цяло това се одобрява от участвалите в обсъждането до момента.


Планирали сме повечето проекти да свършат през 2017 г. и най-важните и често използвани системи да започнат да си "говорят", а до тогава, както вече обясних, планираме да въведем процедури за съществуващите системи, за да не чакаме само "светлото бъдеще".


Не трябва да пропускаме и въпроса за киберсигурността, който най-често се обсъжда и дава като пример колко рискове има в електронното управление.


- Това са реални рискове, които ще съществуват винаги. Въпросът е какви всъщност са заплахите и какви са атаките - блокирането на сървъри чрез претоварване с фалшиви заявки е атака, но не и пряка заплаха за защитата на личните данни. Психологическият ефект обаче е голям. От друга страна такива атаки могат да бъдат използвани за всяване на паника и за прикриване на реални опити за проникване в системи.


Гарантирането на информационната сигурност не може да бъде еднократна мярка, а е въпрос на последователна политика и непрекъснати инвестиции, при реализацията на всеки проект. Наскоро започна подготовката на детайлни технически изисквания и стандарти за информационна сигурност, които ще бъдат задължителни за всички системи. Всички детайли трябва да бъдат съобразени и с националната стратегия за киберсигурност, която е в процес на финализиране, и с която държавата си поставя амбициозни цели. Всички тези документи ще преминат през публично обсъждане и развитие, целим качествено по-високо ниво на сигурност.


Другото важно е контролът на достъпа. Да не може служител в НАП да разглежда здравната история, или личният лекар да разглежда данъчното ти досие. Има две възможни бариери - правната, която забранява това. За някои юристи това е достатъчно, но на практика не е. Затова взимаме и технически мерки - да има автоматична проверка и контрол, кой служител или коя система, до какви данни има законен достъп, както и да се пази история, защо и от кого са достъпвани лични данни. За целта в регистъра на услугите към МС, за всяка административна услуга, ще се вписват и видовете данни, които са необходими по закон, за да се предостави услугата. Например, ако в регистъра, за дадена услуга, не е изрично вписано, че е нужен настоящият адрес на гражданина, то просто няма да бъде даден достъп до тази информация.


В Естония по-малко разчитат на техническите ограничения. В началото е имало служители, които неправомерно са достъпвали лични данни. След втория-третия служител влязъл в затвора, вече не го правят. Ние слагаме по-високи технически бариери, за да не опираме до съдебната система.


Божидар Божанов: За 24 млн. лева ще се изгради много повече от "държавен имейл"

© Велко Ангелов


Какво се случва с пилотния проект с карти за електронна идентичност, който започна през 2013 г. Могат ли да се използват за нещо?


- Проектът е бил за пилотна система, за проверка на концепцията. Системата е с ограничен капацитет, издадени са 5000 карти, не е предвидена инфраструктура за сигурно съхранение и управление на голямо количество криптоключове и електронни идентификатори. Пилотната система е интегрирана с някои услуги и може да се използва, но все още няма нормативно задължение за нейното използване.


От една страна, със Закона за електронна идентификация, системата ще стане национална и задължителна. От друга страна, с новия проект за национална система за е-идентификация ще се използва направеното до момента и ще се развие до необходимите нива на сигурност, капацитет и функционалност. Администрациите могат да продължат да поддържат вече наличните алтернативни методи за идентификация, до колкото не противоречат на изискванията за сигурност. Например НАП вече е раздала над 250 хил. персонални кода и не е добре да ги зачеркнем. Но системите на НАП ще трябва да приемат и националната схема, за да може гражданите да ползват е-идентификаторите си навсякъде. Предвидени са средства за това. Чисто технологично интеграцията е много лесна, така че не очаквам инвестициите в старите системи да струват много.


Няма ли да се създаде объркване при толкова много различни системи?


- Докато завършим всичко няма как. Не може да надградим всички системи едновременно. Не е хубаво и да се зачеркват работещите вече методи, които са законосъобразни. Хората с право няма да са доволни. С времето по-несигурните и по-неудобните алтернативни методи ще отпаднат по естествен път.


Ще има ли някакви допълнителни разходи?


- Личните документи няма да струват по-скъпо. Това е политическата цел. Отделно, човек трябва да си вземе четец. Контактният четец струва 15-20 лв. Когато търсенето им стане по-голямо, цените ще паднат. Другият вариант е безконтактен достъп, картите го поддържат. Безконтактните четци са по-скъпи - между 50 и 200 лева. Затова сме препоръчали да има и двете опции на картите, за да могат максимално много хора да ги използват. Това ще позволи тези карти да се използват и на банкомати за определен тип услуги.


Eлектронен идентификатор може да се издава и на други носители, включително и на "флашката", на която е електронния ви подпис, или на карти с безконтактен достъп, които ще позволяват за по-прости транзакции да се използва и смарт телефон чрез NFC.


Другият често задаван въпрос е какви са разликите между електронен подпис и електронна идентичност?


- Това е много сложен въпрос. Простото обяснение е, че едното е еквивалент на подписа от реалния свят, другото е все едно да си покажеш личната карта на служител. Идва въпросът какво ще може да се прави с всяко от тези неща. Тук става сложно. Ние планираме всяка администрация да вписва сама, дали за подаване на заявление за дадена услуга се изисква електронен подпис или електронната идентификация е достатъчна, според това какво предвижда нормативната уредба.


Отделно планираме ревизиране на нормативната уредба и облекчаване на изискванията за някои услуги, за чието предоставяне няма правен смисъл от изискване за електронен подпис. За всяка услуга трябва да се прецени правния смисъл и нужда от е-идентификация и / или електронен подпис.


Колко ще струва всичко?


- Трудно можем да кажем, кое е това "всичко". Електронното управление не е самоцел, а процес, който трябва да следва приоритети. Инвестициите са непрекъснати, важното е да се инвестира в смислени неща. В досегашната история има примери за електронизиране на услуги, които се предоставят по 5-6 пъти за една година, а услуги които се предоставят по над 1 милион пъти, са все още на хартия.


Освен първоначалните инвестиции, трябва да се планират и разходи за поддръжка, за надграждане, обновяване на хардуер и пр. Не се наемам да коментирам, какво и как е харчено до момента, тъй като към момента няма аналитичен механизъм да разберем със сигурност. Такъв механизъм се въвежда с промените в Закона за електронно управление. На този етап, финансирането до 2020 г. ще се осигурява по ОП "Добро управление". Ако трябва да дам за пример Естония, в последните 10 години, повече от 1% от държавните разходи са за е-управление.


Ако се обърне въпроса: Какво ще спести?


- По най-минимални оценки, загубените от гражданите човекочасове за разкарване по гишета са около 30 млн. на година. Още 10 млн. човекочаса ще се спестят от набиране на данни, сверяване, корекции. Общо има потенциал за спестявяне на 400 млн. лв. годишно и то само от най-често предоставяните услуги, които са малък процент от всички услуги. Оценките ни за други спестявания от хартия, транспорт, електроенергия, вредни емисии, техническа поддръжка и т.н. са за още 200 млн. лева годишно, което прави около 600 млн. лева годишни икономии.


Освен това ще се подобри прозрачността, което ще пресече опити за корупция и злоупотреби. Затова сред предложенията е и въвеждане на нова държавна агенция и единен регистър на всички проекти от ниво идея нагоре. Тоест, когато една институция реши, че има нужда от нещо, в реално време публикува това в регистъра и всеки човек може да го види. Ще се описва идеята за заданието, колко струва, какво е то, какви са изискванията. Още на ниво идея ще може да се коментира от другите. Някой може да напише задание, че иска търсачка за 1.5 млн. лв., при положение, че има готови с отворен код колкото искаш. Това ще е неоправдан разход и всичко ще се вижда в реално време.


За съжаление законът за електронното управление, с който се създава държавната агенция, се бави в Народното събрание и още не е минал първо четене. Има дискусионни моменти, защото се прави и държавно предприятие, със специфичен предмет на дейност. Целта му е да управлява поддръжката на системите и да защитава интересите на държавата, така че изграденото да работи устойчиво и да не се случи така, че изградени системи да се окажат "изоставени", след като изпълнителите си приключат договорите. Предприятието няма да пише софтуер, няма да реализира проекти от нулата и да се конкурира с частния сектор. От друга страна предприятието ще пише заданията, защото администрациите често нямат техническия капацитет за това, и възлагат писането на външни фирми. Освен писане на задания, предприятието ще упражнява и контрол по изпълнението на проектите.


Какви са най-големите рискове? Има ли политическа воля за всичко това?


- Политическа воля има на високо ниво, включително от премиера. Но не всичко зависи от политическата воля на правителството. Зависим и от парламента и неговите приоритети. Реформи обикновено се спъват като се забавят или разфокусират процесите. А нещата в момента са много флуидни и всичко се променя.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (112)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Bedtime for Democracy
  Bedtime for Democracy
  Рейтинг: 690 Неутрално

  Ами да, ще се изградят вили, къщи, басейни и джакузита за едни.... имейли за други

  Pure Chewing Satisfaction
 2. 2 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1188 Весело

  Божидар Божанов: За 24 млн. лева ще се изгради много повече от "държавен имейл"

  А дефакто той иска да каже: " За много по-малко от 24 млн. лева ще изградим "държавен имейл", а разликата ще я сложим в джоба"!!!

 3. 3 Профил на Чоко
  Чоко
  Рейтинг: 521 Весело

  А така, на държавно ниво е-мейл за всеки, по пристанищата безжичен интернет. Така трябва, да се харчат държавни пари и да се взимат заеми!
  А реформи кога?! Но както вече разбрахме, за тях си нямаме "топки".

  Proud to be anonymous!!!
 4. 4 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 317 Неутрално

  изобщо не го четох това.
  по-голяма далавера в тоя бранш
  явно не е правена и сега е време
  да се ограби поредния милион от
  хората, на които не достигат пари да се хранят.
  я да го питам тоя отворко, който дава интервюто
  колко пенсия взема баба му и дали и стига.
  а на социален алабалистомач всеки може да се прави.
  това, на което не всеки може прави е на човек създаващ
  добавена стойност.

 5. 5 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 2185 Гневно

  [quote#0:"Статията"]прослувутите "държавни мейли" не са имейли като Gmail.com, Abv.bg, а просто удобна функция на един портал и няма да струват 24 млн. лева, ами ще струват под 0.1% от тази сума.[/quote]
  Представяте ли си какви са апетитите - кражба на 99,9% от определените суми!
  Тези са направо за стената!!!

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 6. 6 Профил на loremipsum
  loremipsum
  Рейтинг: 418 Неутрално

  народа дето реве че 24 милиона са много за е-управление миналата година е дал 250 милиона за лотарийни билетчета

 7. 7 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1921 Разстроено

  Ако искаха да свършат работа, щяха да вземат готова система като Естония и досега да сме забравили. ...
  Явно пак ще се превъртят едни пари...
  Между другото, защо са написали скромно за използване на отворен код, след като цялата държавна администрация използва Майкрософтски бози за разлика от Германия?

  "Големият проблем на цитатите в интернет е, че повечето хора вярват в тяхната автентичност." Иван Вазов
 8. 8 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Колко много плюещи некомпетентници под статията. Както винаги...

 9. 9 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1133 Гневно

  За всяка услуга трябва да се прецени правния смисъл и нужда от е-идентификация и / или електронен подпис.
  Бе, що просто не ни чипирате като кучетата и да се свършва...,

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 10. 10 Профил на Smoke
  Smoke
  Рейтинг: 732 Неутрално

  Това момче е теоретик. А практиката и реалността са, че и през 2030 г. пак няма да има електронно правителство. С този мат'риал и с тази държавна администрация няма как да стане.

  В една от моите системи има разпознаване и вход на потребителя чрез цифров сертификат (КЕП). През всичките тези години се наслушах на крясъци на недоволни потребители, които искат да можело да извършат вход в системата, след което да дадели своя КЕП на останалите хора във фирмата им, за да можели и те да го ползват, за да не купували КЕП-ове и за останалите хора. Иди и им обясни на тези, ако можеш, че КЕП-ът е индивидуален и персонален (т.е. в него като автор е вписан конкретен човек) и не трябва да се дава на други хора, които да го ползват от името на притежателя му. Това важи и за "фирмените" КЕП-ове. То са крясъци, то е чудо. С такъв мат'риал няма как да стане.

 11. 11 Профил на adasha
  adasha
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Пожелавам ви успех г-н Божанов, въпреки че като чета коментарите тук, няма да е никак лесно. Чели-недочели, разбрали-недоразбрали, и вече изказват експертни мнения.

 12. 12 Профил на mun_cho13
  mun_cho13
  Рейтинг: 367 Гневно

  До коментар [#4] от "mihail_p":

  Ами вземи го прочети "това" и после коментирай ...
  въпреки, че едва ли ще го разбереш

  Led Zeppelin Forever !!!
 13. 13 Профил на mun_cho13
  mun_cho13
  Рейтинг: 367 Весело

  До коментар [#7] от "mitko11":

  С готовата система от Естония ще трябва да си внесем и правосъдната им система, финансовата им система, политиците им ... и накрая направо целия им народ
  Иначе няма да тръгне

  Led Zeppelin Forever !!!
 14. 14 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 317 Неутрално

  [quote#12:"mun_cho13"]въпреки, че едва ли ще го разбереш [/quote]
  сложно е точно толкова колкото
  на лиляна павлова са сложни
  виадуктите и тунелите на хемус
  в дунавската равнина.

 15. 15 Профил на Н. Колев
  Н. Колев
  Рейтинг: 436 Неутрално

  "Инерционните" коментари в началото са разбираеми предвид обичайното положение на нещата с подобни проекти, но в конкретния случай имаме нещо като феномен, който даже не мога да повярвам как се случи. Кратката версия - екип извън чиновническото блато, мотивиран от същото омерзение към административната неадекватност, която тормози всички извън системата. Профански казано, "гражданите хванаха бухалката".
  Надявам се Божидар и компания да разполагат с необходимото време за преминаване през този куест. Дано оцелеят и единичните личности в администрацията, с чиято неочаквана подкрепа всичко това се случва (защото именно на някакви личностни качества отдавам този шанс - със сигурност не на ентусиазъм и принципна подкрепа от страна на управляващата коалиция като цяло).

 16. 16 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2229 Неутрално

  Изказалите се критично към този вариант какво предлагат? Как държавата да ги намери, за да контактува електронно с тях? Нишани по гълъб ли да им праща? Или не искат да им отнемат удоволствието, да си потърсят данъчното съобщение в пачката за целия вход, която "куриерската фирма" е подхвърлила пред вратата, стегната в ластик за коса?

  По време на Костов България написа приказка - от държава с хиперинфлация до български лев, равностоен 1:1 на германската марка. По време на Петков можем да напишем втората си приказка - от бананова република, в която премиерът спи върху пачки и кюлчета по светлия пример на идола си Пабло Ескобар, до държава с нулева корупция
 17. 17 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1921 Весело

  До коментар [#13] от "mun_cho13":

  По-лесно ще е да се присъединим към Румъния....

  "Големият проблем на цитатите в интернет е, че повечето хора вярват в тяхната автентичност." Иван Вазов
 18. 18 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2229 Неутрално

  До коментар [#3] от "Alee":

  Ако има да се прави електронно управление, мейловете са най-първото нещо и то трябва да заработи веднага. Другия случай го знаем - "интегрираната система" на здравната каса, която 10 години не заработи и всяка година извинението беше "не са пуснати последните 1-2 модула". Докато не е изяснен каналът за комуникация (и този мейл е оптималният вариант), изобщо да не ми говорят за по-софистицирани и засукани функционалности.

  По време на Костов България написа приказка - от държава с хиперинфлация до български лев, равностоен 1:1 на германската марка. По време на Петков можем да напишем втората си приказка - от бананова република, в която премиерът спи върху пачки и кюлчета по светлия пример на идола си Пабло Ескобар, до държава с нулева корупция
 19. 19 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2229 Неутрално

  До коментар [#10] от "Smoke":

  като връзваха касовите апарати с НАП онлайн, разправяха как така щели да им крадат от оборота .

  После като искаха такива касови апарати в автобусите, други обясняваха, че не може, защото като се движат и радиовълните не могат да ги догонят

  По време на Костов България написа приказка - от държава с хиперинфлация до български лев, равностоен 1:1 на германската марка. По време на Петков можем да напишем втората си приказка - от бананова република, в която премиерът спи върху пачки и кюлчета по светлия пример на идола си Пабло Ескобар, до държава с нулева корупция
 20. 20 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1395 Неутрално

  До коментар [#16] от "cinik":

  През тази година беше публикувано проучване, че над 50% от населението няма домашен интернет. Та с държавния и-мейл тях как ще ги намери?
  Отделно г-на казва, че трябвало да влезна в системата и да отворя документа, за да се отчете получаването. Та ако не влезна какво става? И ако се брои самото изпращане хората ще бъдат задължени редовно да проверяват държавния си и-мейл ли? Т.е. 2 седмици в планината (или другаде) на самота ще бъдат забранени със закон?
  Съжалявам, но поставянето на ударението върху репресията на държавата компрометира самата идея. И аз съм против.
  Ако целта е да се създаде удобство за гражданите може. но явно не това е целта. Поне според тези управляващи.
  Елементарно усилие трябва за да се реши въпроса с адресните регистрации. Което не би помогнало много при масовото движение на хора извън страната. За удобството на Бъчварова да вземем да забраним и свободното движение на хора?

  Covid live matter. Stop the genocide.
 21. 21 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1395 Неутрално

  До коментар [#18] от "cinik":

  Да се повторя. С НАП си комюникирам без държавен мейл. И сегашните лични карти имат машинно читаема зона. Защо не се използват за идентификация? Като изключим граничния контрол.
  Може би защото няма да има нужда да се харчат стотици милиони?

  Covid live matter. Stop the genocide.
 22. 22 Профил на mun_cho13
  mun_cho13
  Рейтинг: 367 Весело

  До коментар [#17] от "mitko11":

  Прав си ... боже, боже - докъде стигнахме - да си мечтаем да се присъединим към Румъния

  Led Zeppelin Forever !!!
 23. 23 Профил на mun_cho13
  mun_cho13
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#14] от "mihail_p":

  Мишо, не се излагай и престани да подценяваш труда на хората при положение, че не го разбираш. Съвремените автоматистрали наистина са сложни съоръжения, независимо дали минават през Кресна или през Дунавската равнина и изискват качествено проектиране, изпълнение и поддръжка ... иначе дупките са ни в кърпа вързани. Още по-сложно е изграждането на е-правителство в държава, която няма нормално такова.
  ... горното да не се разбира като комплимент за Лили Павлова ... напротив

  Led Zeppelin Forever !!!
 24. 24 Профил на mun_cho13
  mun_cho13
  Рейтинг: 367 Весело

  [quote#21:"Цецо"]Да се повторя. С НАП си комюникирам без държавен мейл. И сегашните лични карти имат машинно читаема зона[/quote]
  За да си комуникараш (идва от комуникация, а не комЮнике) с НАП - задължително ти трябва КЕП, който не е на личната карта. Надявам се, правиш разлика между КЕП и машинно читаема зона ?

  Led Zeppelin Forever !!!
 25. 25 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 317 Неутрално

  [quote#23:"mun_cho13"]Мишо, не се излагай и престани да подценяваш труда на хората при положение, че не го разбираш.[/quote]
  аре вече да не ми дрънкаш глупости,
  а да вземеш да помслиш за приоритетите
  в България. в тях 20 милиона за нещо,
  което не подложено на сериозна оценка,
  не е дискутирано широко няма.
  има 20 милиона за много по-спешни неща,
  като водни цикли, медицинска реформа,
  реформа в администрацията, реформа в армията,
  реформа в образованието.

 26. 26 Профил на mun_cho13
  mun_cho13
  Рейтинг: 367 Весело

  [quote#25:"mihail_p"]аре вече да не ми дрънкаш глупости,
  а да вземеш да помслиш за приоритетите
  в България.[/quote]
  Това се опитвам да правя - сериозно мисля, че основен приоритет за България е изграждане на прозрачно е-правителство заедно с реформа в правосъдната и правораздавателната система. Ако това не се случи ... изброените от теб реформи ще има циклично да си ги въртим още доста години ... без резултат.

  Led Zeppelin Forever !!!
 27. 27 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1702 Неутрално

  Писах го под др. статия - за мен участието на хора като Божанов е най-силният знак, че този път може би нещата ще потръгнат. По-горе писаха, че бил теоретик. Не знам какво имат предвид - че е добър в теорията е ясно, но освен това е и добър практик и като такъв е добре познат не само в ИТ сферата у нас, а и по света.

  Просто не мога да повярвам, че някой в държавната администрация най-сетне е открил топлата вода - че електронното правителство може да бъде задвижено само от доказани и независими ИТ експерти.

 28. 28 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  Съжалявам обаче има зверски архитектурни проблеми в това което казва и каквото и да излезе няма да е това което си представят. Малко сме такива дето работим на това ниво и само по отговорите му личи че няма практически опит в промяна на големи системи с много елементи ...
  Но за тези смешни пари толкоз

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 29. 29 Профил на lholliday
  lholliday
  Рейтинг: 8 Неутрално

  г-н Божанов и компания, ако искат да постигнат успех, да мислят в насока ангажиране на по-широки кръгове от хора в това дело. У нас е пълно с добри експерти. Много от тях с удоволствие биха дарили време и усилия при наличието на добра организация.
  "Добра организация" е ключовото.

 30. 30 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  [quote#29:"lholliday"]У нас е пълно с добри експерти[/quote]
  На думи, ама на практика нищо. Тази работа безплатно не може поради милион причини ...

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 31. 31 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  [quote#27:"Николай Николов"]добре познат не само в ИТ сферата у нас, а и по света[/quote] къде бе ?!! ти ме разби, тоя никога нищо не е правил за да говори такива глупости ...

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 32. 32 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2229 Неутрално

  До коментар [#21] от "Цецо":

  Ти комуникираш с НАП по мейл, защото си влезнал с КЕП в сайта им и си си го нанесъл кой ти е. После като си вадиш свидетелство за съдимост, пак ще си го дадеш. Като си искаш пин в общината, и там ще се наредиш на опашчицата и ще си го напишеш на молбичката, къде да те търсят. После като си вадиш скица от електронния кадастър, пак ще си напишеш мейла. И това са услугите, които вече се броят за напреднало електронизирани. А сега кажи за другите. Примерно ако общината иска да уведоми наведнъж собствениците в един квартал, че почват да застрояват детската площадка и има 2 седмици срок за възражения? Или най-просотото - че са те снимали за превишена скорост?

  По време на Костов България написа приказка - от държава с хиперинфлация до български лев, равностоен 1:1 на германската марка. По време на Петков можем да напишем втората си приказка - от бананова република, в която премиерът спи върху пачки и кюлчета по светлия пример на идола си Пабло Ескобар, до държава с нулева корупция
 33. 33 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2229 Неутрално

  До коментар [#20] от "Цецо":

  Цецо, електронно правителство не се прави за хора, които нямат интернет и не знаят да боравят с електронна поща.

  За уведомленията по електронен път - и на мен, дето не ме вълнува толкова, се наложи да прочета отговора на 100 места из пресата. За получено ще се брои след като го прочетеш и щракнеш потвърждение "декларирам, че го прочетох". Иначе е прочетено, но неполучено и това дава огромно предимство на всички андрешковци, да си избират кога са го получили и кога - не, дали им харесва да са го получили и дали не. Нещо, което с призовките не е възможно. С това проблемът на Андрешко е решен - може еднакво добре да се крие от данъчни и други, много по-добре от преди. Ако там е цялата същина на работата, ето го отговорът.

  По време на Костов България написа приказка - от държава с хиперинфлация до български лев, равностоен 1:1 на германската марка. По време на Петков можем да напишем втората си приказка - от бананова република, в която премиерът спи върху пачки и кюлчета по светлия пример на идола си Пабло Ескобар, до държава с нулева корупция
 34. 34 Профил на The.Teacher
  The.Teacher
  Рейтинг: 572 Неутрално

  [quote#21:"Цецо"]И сегашните лични карти имат машинно читаема зона. [/quote]

  Доколкото имаше една демонстрация по една телевизия, въпросната зона може да се ползва и от ксерокопие на картата

  Иначе на думи звучи добре, но е абсурдно такова нещо да се представя на гражданите. Какъв е този проект без цели, без крайни срокове, без ясни изпълнители, без консултанти и без определен бюджет? Това ако е в някоя частна компания, досега или да е фалирала, или да е осъдена за милиони или виновните да са изметени.

  Местоживеене:---> Магратеа. Образование:---> Антична филология, трансформационна етика и вълново-хармонична теория на историческата перцепция.
 35. 35 Профил на black
  black
  Рейтинг: 367 Неутрално

  [quote#31:"ivanchoLA"]къде бе ?!! ти ме разби, тоя никога нищо не е правил за да говори такива глупости ... [/quote]

  Бай Иване, ти си се научил да пишеш горе-долу грамотно, а? Айде сега, отвори и прочети тук:

  http://stackoverflow.com/users/203907/bozho

  Можеш след това да напуснеш.

 36. 36 Профил на zuramode
  zuramode
  Рейтинг: 418 Неутрално

  А дали всичко това ще ни спести срещите с нацупени и мързеливи лелки?

 37. 37 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#35] от "black":

  малии направо мъ утрепа с такава референция веднага ще го наема ... Те java кодърчетата са така големи думи големо чудо и после ... нищо.

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 38. 38 Профил на Gergana Grozeva
  Gergana Grozeva
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Моля, преди да предприемете тази стъпка, да се замислите за вътрешните фактори! Има хора, които живеят в изгнание, нямат средства, за да преживяват нормално старините си, лишени са от елементарни медицински услуги.. Моля кажете, как ще осигурите достъп на тези невинни стари хора, залутани в дебрите на страната? Ще отделите ли средства, за да ги подсигурите технологично за така "необходимият им държавен мейл" и някой който да ги обучи как да си служат с него??? Няма такава сбъркана страна! Опитвате се да лансирате прекрасна идея, а не предлагате решение на подобен проблем... Нямам търпение да прочета повече по темата и какво решение ще се предложи за този конкретен случай.

 39. 39 Профил на Smoke
  Smoke
  Рейтинг: 732 Неутрално

  [quote#27:"Николай Николов"]По-горе писаха, че бил теоретик. Не знам какво имат предвид[/quote]
  Имам предвид, че няма опит в работа с държавни институции и ведомства, където важните аргументи не са доколко нещо е важно, полезно и технически реализируемо, а са съвсем други. Там всички са майстори да намират оправдания защо нещо не трябва да се прави (напр. защото било противоречало на еди коя си запетайка от еди кой си закон, който така бил тълкуван от техните юристи). Затова е толкова оптимистично настроен.

 40. 40 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1702 Неутрално

  [quote#31:"ivanchoLA"]ти ме разби, тоя никога нищо не е правил за да говори такива глупости ...[/quote]"Тоя" е в първите 100 с най-голям ранкинг of all times на Stackoverflow. Има само няколко българи в първата 100-тица. Блогът му е сред авторитетните в областта на Java и статиите му често се републикуват от професионални сайт-ове.

  Разбира се, не съм му адвокат - той сам най-добре би могъл да се защити. Просто в случая виждам проява на типичния БГ манталитет - всеки разбира от всичко и, респективно, мнението леля Пена чистачката има също толкова тежест колкото и на някой, който е изписал хиляди редове програмен код.

 41. 41 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1395 Неутрално

  До коментар [#24] от "mun_cho13":

  Бля, бля. Имам индивидуален код, както и още доста хора в страната.
  А за идентификацията ми личната карта би следвало да е предостатъчна. поне според закона за българските документи за самоличност. И не случайно МВР преди доста години вкара машино читаема зона. Която се ползва на граничните пунктове например.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 42. 42 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1395 Неутрално

  До коментар [#33] от "cinik":

  Както казах ако целта е да се облекчат хората принципно съм съгласен. Само, че както каза Бъчварова целта е да се облекчи държавата за сметка на хората. И най-вече да се откраднат едни доста пари. Защото както и сам каза за връчване не става. А удобството на електората е последна грижа за управниците по тези земи.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 43. 43 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1395 Неутрално

  До коментар [#34] от "The.Teacher":

  Да може. Става дума за ОСР. По тази логика каква е тази памет дето не може да се изкопира? Просто давам пример, че и в момента може. Желание да има да се осигури удобство на хората. Разбира се защитата е важна и съответно да се прецени какво може дистанционно (например всякакви справки) и какво не (например продажба на имот).
  Ама управляващите ги е еня за матрияло. Важното е да има от какво да се краде. Или да се вземе рушвет. Както е с пръстовите отпечатъци на любимото здравно министерство.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 44. 44 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 420 Неутрално

  До коментар [#20] от "Цецо":

  Цецо, според тебе електронните услуги към хората без интернет ли са насочени? Ти все едно ни казваш "жените са 50% от населението, за какво са ни гинеколози".

  Другият въпрос е как сметна, че 50% от населението в България не ползва интернет... Само ти си знаеш.

 45. 45 Профил на bcaa6h7qaw
  bcaa6h7qaw
  Рейтинг: Неутрално

  До коментар [#20] от "Цецо":

  Мерси, пак от малкото смислени "коментари"

 46. 46 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#40] от "Николай Николов":

  Чесно казано ако има време да се занимава с плебса явно не работи много, аз така отсявам лаладжиите ... от архитектура не разбира, а колко разбира от java само мога да гадая но като гледам какви ги плещи едва ли знае за какво е jboss EAP ... това казано ние главно печелим проекти след като отворковците като тоя са се усрали и клиентите са готови да плащат. Така и в БГ ще им доиде акъла след още 20 милиона ...

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 47. 47 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 938 Неутрално

  До коментар [#35] от "black":

  И какво от това? Този проекст означава и има нужда от много повече от просто програмисти

 48. 48 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1702 Весело

  [quote#46:"ivanchoLA"]Чесно казано ако има време да се занимава с плебса явно не работи много[/quote]"Плебса" синоним на "държавната администрация" ли е? Или просто симптом на oversized ego? Щото за мен "плебс" по-скоро пасва на тези от които никой не си прави труда да взима интервюта и за които единственият outlet са анонимните постинги в онлайн форумите.

  А иначе умните хора сколасват освен да си свършат работата и да имат хобита. На някои хобито им е да комуникират с "плебса".

 49. 49 Профил на Велко Мавриков
  Велко Мавриков
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Много добра статия! Това момче е истинска находка и съм много щастлив, че работи по този проект. Проект, който аз считам за най-важния в тази държава. Много по-важен от магистрали, тунели и прочее. Изграждането на нематериална инфраструктура е най-ефективния начин за преборване с Андрешковщината. Жалко, че закъсня с двайсетина години, но все пак по-добре късно ...

  Цветанов, Манчев, Бисеров, Василева, Фидосова, Илиева и Масларова благодарят на министър Иванов за добрата работа
 50. 50 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#48] от "Николай Николов":

  Няма никакви плюсове, а само минуси в даването на интервюта. Примерно в този случаи за опитен архитект е ясно че тоя е лаладжия, говори на ангро и няма опит. Оттук нататък всеки път ще бъде отхвърлен пред да стигне на интервю за по сериозна позиция, заради това му глупаво изказване.
  Пак казвам ако работи в моите екипи няма да има време да пише дудъли където и да е ... да не говорим че всичко което излиза с неговото име трябва да се аровепрувне от контрола.
  плебса са такива като него дето нямат идея от голямата снимка хич даже изобщо ...

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 51. 51 Профил на kykyyy
  kykyyy
  Рейтинг: 436 Неутрално

  До коментар [#7] от "mitko11":

  Хабер си нямаш. Отвореният код в е-управлението няма нищо общо със софтуерите, които ползва администрацията. А в Германия някои служби ползват линукси, либре офиси и т.н., ама други броят яко пачки за дългострочни договори за майкрософтски шеърпоинтове и офиси и други простотии. Не знам откъде тръгна мълвата, че в Германия държавата е на безплатен софтуер. Това просто не е вярно и в Германия никой не го твърди така.

 52. 52 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1702 Весело

  [quote#50:"ivanchoLA"]Няма никакви плюсове, а само минуси в даването на интервюта.Пак казвам ако работи в моите екипи няма да има време да пише дудъли където и да е ... да не говорим че всичко което излиза с неговото име трябва да се аровепрувне от контрола.[/quote]Става ми ясно, че не работиш за фирма, която набира умен персонал. Със сигурност не си в Гугъл. Просто постингите изразяват корпоративен манталитет на някой от старите системни интегратори. Слава богу, такива фирми принадлежат към миналото - делът им в FTSE непрекъснато пада. Та - enjoy it while it lasts

 53. 53 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#52] от "Николай Николов":

  Не от Силиконовата долина съм, за разлика от тебе които нямаш дея за какво говориш. Очевадно не работиш на ниво което има значение, тъи като Говоренето на големите компании не е като говоренето на глупости тука, всичко минава и има политика и всичко се одобрява. Още повече Гугъл вече отдавна махнаха свободните проекти, за разлика от нас просто ние и имат много зверски дискложър ...
  Викам да спреш с клишетата щото явно си много далеч за какво иде реч ...

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 54. 54 Профил на Божидар Божанов
  Божидар Божанов
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Знам какво е jboss EAP ама не мисля, че да си мерим опита е релевантно. Мога да ти дам CV, ако считаш за важно.

  И аз съм от силиконовата долина - Димитровград :P За силициевата съм отказвал, че не ми се ходи в щатите.

  А сериозно - проблемите са повече организационни и по-малко технологични. Технологичните се свеждат до това да се пише софтуер с модерни best practices, а не "както дойде".

 55. 55 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1702 Весело

  [quote#53:"ivanchoLA"]от Силиконовата долина съм[/quote]Ако говорим за клишета "Силиконовата долина" е такова. Това е географско понятие, а не конкретна фирма. А географската локация сама по себе си не е гаранция за каквото и да е - в Силиконовата долина има и тако ресторанти Ако мислиш логично сам би стигнал до същия извод.

  И ако трябва да избирам бих взел архитект някой който има майнд-шеър в IT community-то, отколкото някой, който се крие в някое corporate silo. Примерно, бих избрал Линус Торвалдс, Дейвид Хенсън или Мартин Фаулър ако и никой от тях да не работи в "Силиконовата долина".

 56. 56 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#55] от "Николай Николов":

  ти затова никога няма да си на позицията да правиш тези избори и въобще каквито и да е решения които имат последствия. Високите технологии и архитектура не са за лаладжии ...
  Линусм Торвалд е гиик и голям злобар, но не може да комуникира, поради което е изхвърлен от всякъде където е работил... другия е журналист и хептен няма идея за кво иде реч.
  мерси че илюстрира разговора към основната мисъл, която е че европейските специалисти сте в огромен процент лаладжии и сладкодумници дето на две магарета с едно не могат да разделят. Което е ОК, щото работната ръка евтина и няма много конкуренция, за да вземем наистина талантливите и в резултат сме още по успешни ...
  останалото са заяждания не си толкова тъп надявам се, аз със сигурност няма да отговарям не по същество.

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 57. 57 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1395 Неутрално

  До коментар [#44] от "lechevalier":

  Май имаш проблеми с четенето. Другарката Бъчварова изрично наблегна, че въпросните и мейли са за да дисциплинира населението. Можеш да прочетеш мъдрите и мисли и в Дневник от преди няколко дни. Пак в Дневник може да намериш и въпросното проучване.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 58. 58 Профил на полувишис
  полувишис
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Божидаре, за стотиците милиони левове похарчени за електронно правителство, днес можеше да имаме най-великото, най-ефективното и най-хуманоидното електронно правителство в света. ама го нямаме.

  http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
 59. 59 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1702 Весело

  [quote#56:"ivanchoLA"]Линусм Торвалд е гиик и голям злобар, но не може да комуникира, поради което е изхвърлен от всякъде където е работил[/quote]Ти го изкара безработен клошар

  А на хора като него имам повече доверие отколко на някои, чиито основен талант е да говорят "corporate speak".

  Така и не разбрах кой имаш за журналист, ама от теб вече почти нищо не ме изненадва. Хайде със здраве.

 60. 60 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1702 Любопитно

  [quote#58:"полувишис"]Божидаре, за стотиците милиони левове похарчени за електронно правителство, днес можеше да имаме най-великото, най-ефективното и най-хуманоидното електронно правителство в света. ама го нямаме.[/quote]Божидар може сам да ти отговори, но което аз не разбирам е защо отправяш към него този въпрос? Да не ги е вземал той въпросните решения?

 61. 61 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#54] от "Божидар Божанов":

  Не се заяждам, но архитектурата не е топни па лапни и не може човек, които претендира да знае нещо да говори на ангро. Няма никакъв проблем с бюрокрацията, това си е в реда на нещата ... Мен са ми заключвали персонала на големи пускания, тъи че нищо не ме изненадва. Има си архитекти за тия проекти, които са правили такива неща и знаят как става радвам се на дудълите ти ама ентерпризе не разбираш ... вместо да висиш в БГ иди някъде където се правят тия работи и се научи.
  иначе за jboss се съмнявам от поради 4-5 изречения горе

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 62. 62 Профил на Иван Арнаудов
  Иван Арнаудов
  Рейтинг: 516 Неутрално

  [quote#53:"ivanchoLA"]от Силиконовата долина съм[/quote]
  Къде се намира тази силиконова долина? Понеже за Силициевата долина съм чувал, но за силиконова не съм...

  Някои хора поддържат линия, а пък аз... поддържам окръжност.
 63. 63 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2229 Неутрално

  [quote#42:"Цецо"]Само, че както каза Бъчварова целта е да се облекчи държавата за сметка на хората. [/quote]

  Аз виждам, как може да ми бъде облекчен животът конкретно чрез такъв мейл. Сега ще ти кажа и защо. Защото, по същия начин ми облекчават живота 2-3 фирми за финансови и комунални услуги, с които си имам много по-малко работа, отколото с държавата. Признавам, че съм предубеден, след като имах случка от миналото, с която поради "неоткрит на декларирания адрес" (вадят ми пощенската разписка от пощальона, който не ме открил) ми изкараха пропуснат срока за обжалване на доста сериозна административна преписка.

  [quote#42:"Цецо"]И най-вече да се откраднат едни доста пари[/quote]

  Този аргумент можеш да си го сложиш под каквото си искаш и така да не правиш нищо.

  Имаме усет и ти казвам - за няколко милиона мейла 24 милиона са нищо. 5 лева и ще си получаваш всичко в реално време, безрисково. Какво говорим. За целия си живот едно ходене на гише да си спестиш, парите ще се избият. Големите бели стават така, както ти разказах по-горе. 1 година труд заличен, че не ме "открили" на адреса. Скъп си на триците, евтин на брашното.

  По време на Костов България написа приказка - от държава с хиперинфлация до български лев, равностоен 1:1 на германската марка. По време на Петков можем да напишем втората си приказка - от бананова република, в която премиерът спи върху пачки и кюлчета по светлия пример на идола си Пабло Ескобар, до държава с нулева корупция
 64. 64 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#59] от "Николай Николов":

  Виж сега и аз не обичам малките мозъци, но съм се научил на сарказъм и индиректен тормоз, това корпоративно говорене си има смисъла, че с каране нищо не става. Ако това не си разбрал още не нам ...

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 65. 65 Профил на Божидар Божанов
  Божидар Божанов
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#61] от "ivanchoLA":

  "enterprise не разбираш" щом казваш Приемам оценката на анонимен коментиращ.

  "иди някъде където се правят тия работи и се научи" - been there, done that.

 66. 66 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#65] от "Божидар Божанов":

  Е те точно за този пусто ограничен БГ менталитет дето нищо не учили всичко знае никога нищо не можете да свършите само лалане, пари на вятъра и напудрени резюмета. Както казах пиши дудълите, големите проекти нямаш опит, а и менталитет нямаш да го добиеш.

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 67. 67 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1702 Весело

  [quote#66:"ivanchoLA"]пусто ограничен БГ менталитет дето нищо не учили всичко знае никога нищо не можете да свършите само лалане, пари на вятъра и напудрени резюмета. [/quote]Под "учене" диплома ли разбираш? Щот сред най-успелите в ИТ бранша има доста дето нямат такава: Гейтс, Елисън, Джобс, Цукърбърг. Те, разбира се, не могат да мечтаят за твоите успехи. А ти просто си скромен, къткаш си милиардите, а хобито ти е да постваш в Дневник

  И, апропо, като говориш за "напудрени резюмета" дай да го видим твоето? Мога да се обзаложа, че в случая става дума по-скоро за ембией отколкото хардкор комп. сайънс. Не, че е лошо, ама е др. категория.

 68. 68 Профил на Божидар Божанов
  Божидар Божанов
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#66] от "ivanchoLA":

  Аз само не разбрах как от една интервю за държавната администрация разбра, че нямам опит? Работил ли си с мен, чел ли си ми статии, слушал ли си ми лекции? По какви проекти съм работил и в какви роли? Ако говорим за мАнталитет, бих определил като "ограничен БГ манталитет" да плюеш по някого, когото не познаваш.

 69. 69 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#67] от "Николай Николов":

  Имам предвид от опит също се учи, няма как да
  Стане като селъо стои в БГстан и знае всичко, а говори
  Пълни глупости, пише дудъли и концепции дето са смешни за професионалисти. Имам три научни включае и компютърна (псевдо)наука и от реномиран университет в САЩ на пълна стипендия, не европеиска детска градина.
  Просто показах колко сте боси и голи и защо нищо ме
  Става в клоаката, а после всички ви виновни.
  Живея на три континента тъи че ако може да не се притесняваш за мен.

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 70. 70 Профил на Божидар Божанов
  Божидар Божанов
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#58] от "полувишис":

  чак така не е, но можеше да имаме повече, да. Защо нямаме - някои от причините съм описал накратко тук https://github.com/governmentbg/egov-requirements

 71. 71 Профил на Божидар Божанов
  Божидар Божанов
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#69] от "ivanchoLA":

  Комплекси are strong with this one Виждам, че все още не си се справил с Google да ми намериш CV-то и да видиш, че съм работил извън България. Но продължавай да казваш колко много знаеш, и как другите нищо не знаят.

 72. 72 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#68] от "Божидар Божанов":

  Дам, зачетох се тоя следобед, кака така сме пропуснали такъв гении като тебе ама за съжаление само пудра и прах. Те затова сте на нивото на което сте, третична оутсорсна територия т.е. Кол центрове и кодова подръжка.
  Не мисля че има какво повече да добавя честно казано ... Цирка ще се чуе със сигурност

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 73. 73 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#71] от "Божидар Божанов":

  На село в БГ всички сте светила и греала, абе щом си в клоаката за какво повече да говорим.

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 74. 74 Профил на Божидар Божанов
  Божидар Божанов
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#72] от "ivanchoLA":

  В тая силиконова долина си забравил да пишеш на български. Да предложа опреснителни курсове?

 75. 75 Профил на Божидар Божанов
  Божидар Божанов
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#57] от "Цецо":

  това Бъчварова не го е казвала, а Валери Борисов

 76. 76 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#74] от "Божидар Божанов":

  ми като не се ползва повече от полвината ми живот така, затова и пиша в дневник. С грешки или не знам за какво говоря за разлика от теб

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 77. 77 Профил на Paul Kane
  Paul Kane
  Рейтинг: 367 Неутрално

  [quote#53:"ivanchoLA"]Не от Силиконовата долина съм[/quote]

  Тук трябваше да спреш, и без това стана ясно на всички от коя долина си...

 78. 78 Профил на полувишис
  полувишис
  Рейтинг: 264 Весело

  До коментар [#70] от "Божидар Божанов":

  Божидаре,
  не ти плащаме заплата, за да се мотаеш по форумите

  благодаря за линка с документа. ще го прегледам по обстойно. на пръв прочит е прекалено техничарски. ти сам спомена по-горе, че решението на е-гов не е техничарско.

  http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
 79. 79 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1702 Неутрално

  [quote#69:"ivanchoLA"]Имам три научни включае и компютърна (псевдо)наука и от реномиран университет в САЩ на пълна стипендия, не европеиска детска градина. [/quote]Съмнява ме. Речникът ти определено не е като на някой, който има интелекта да се справи с нещо повече от ембией. Нищо лошо - и от такива има нужда. Но не виждам да си в състояние да допринесеш по същество към дискусията. До тук постингите ти могат да се обощят "Аз живея в силициевата долина затова знам най-добре". Което е нелепо като логика още повече, че в случая си просто поредния анонимко, на който не му стиска да си покаже славното Си Ви.

 80. 80 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1702 Неутрално

  [quote#78:"полувишис"]Божидаре, не ти плащаме заплата, за да се мотаеш по форумите[/quote]Знам, че е на шега.

  Но, всъщност, for a change, е хубаво че някой, който се занимава с такъв значим проект влиза в директен контакт с публиката. Дано диалогът да донесе нещо повече от това, което видяхме до тук във форума.

 81. 81 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7130 Неутрално

  То електронното управление ще съкрати ръчни операции,ама къде ще се дянат тези,дето ги вършат.

 82. 82 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#79] от "Николай Николов":

  ами първо се опитвам да говоря на ниво ковто плебса ще разбере, тъи като нито ти нито сулю знаете за какво говорите. Писане в форумите с собственото ти ID e много голяма глупост, която ако някога си на ниво над работна мравка ще имаш баят проблеми. Но с това мислене и в Европа трудно ще се излъжат.
  Много ви е яд че за нищо не ставате и страхотно заяждане значи, че съм направил лапсус, но и двамата дървари не говорите по същество само се заяждате, което е защото не знаете за кво иде реч.
  То затова нищо не става в БГ щото менталитета ви е заядлив андрешковски и ограничени като за световно, аман толкова данъци плащам да ви цивишизоваме да влезнахте в час и хабер никъв.

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 83. 83 Профил на Paul Kane
  Paul Kane
  Рейтинг: 367 Гневно

  [quote#82:"ivanchoLA"]двамата дървари не говорите по същество[/quote]

  Добре бе, цървул от силиконовата долина.

  Погледи написаното по-горе:

  1. Ти твърдиш, че се заяждат с теб - а всъщност ти се заяжаш.

  2. Всяка твоя втора дума е обиден епитет - отсреща се опитват да проявят чувство за хумор и на практика да разговарят с теб.

  3. Ти си анонимен зле платен трол - отсреща стоят хора с имената си.

  Хайде, изпусна парата, отивай да миеш чиниите.

 84. 84 Профил на Paul Kane
  Paul Kane
  Рейтинг: 367 Весело

  [quote#81:"Роси"]ама къде ще се дянат тези,дето ги вършат.[/quote]

  Роси не се притеснявай, в Java'та има едно страшно нещо дето му викат GC, то ще се погрижи за тях.

  Иначе - не ме интересува къде ще ходят.
  В посткомунистическа България, ДА си е обособена каста от роднини, бивши, настоящи и т.н.

 85. 85 Профил на who cares
  who cares
  Рейтинг: 430 Неутрално

  ... значи така... пускам си чисто новичкия "Правец" с прясно, прясно инсталирана "Стотинка" ОС и си проверявам държавния адрес, който не бил държавен, ама щял да изпраща писма до ... абв. Междувременно провеждам два-три разговора по новичкия ми "Правец" смартфон, с няколко бизнес херувима от кръга на "Neveq"... та ...what next... държавен интернет, връщане на казармата... СИВ...планова икономика и "да вземем петилетката за четири години", полу и цели проводници...Осми март и Девети септември...

 86. 86 Профил на sch123
  sch123
  Рейтинг: 226 Неутрално

  [quote#10:"Smoke"]Това момче е теоретик. [/quote]

  Дрън-дрън. Ако му видиш биографията на това момче, ще видиш, че е в изключителна степен практик, без обаче теорията да страда.

 87. 87 Профил на Smoke
  Smoke
  Рейтинг: 732 Неутрално

  [quote#86:"sch123"]Дрън-дрън. Ако му видиш биографията на това момче, ще видиш, че е в изключителна степен практик, без обаче теорията да страда.[/quote]
  Имах предвид, че няма опит от работа с държавни институции, където движещите сили и аргументи са съвсем други, а не полезността и рационалните технически аргументи. Затова всичко това ще си остане добра идея, може и някаква реализация с ограничен обхват да се направи дори, но дотам.

 88. 88 Профил на Николай Николов
  Николай Николов
  Рейтинг: 882 Неутрално

  Общо взето, почти всичко, което е казал Б. Божанов е вярно. Проблемите с българското е-управление идват най-вече от ниското ниво на зрялост на администрациите. В момента има техническа възможност да се вдигне много нагоре нивото на взаимодействие между администрациите, да се обменят данни автоматизирано и т.н. Просто няма ангажимент. Естония е мнооого далеч от идеалната архитектура и реализация на е-правителство. Имат си и проблеми. Но заради това, че са взели присърце целта да имат електронно управление, са се мобилизирали и с това, което са имали, са си го изградили.
  У нас са изфукани в последните 10-на години стотици милиони за е-управление и все още в териоториалното поделение на НАП ми искат копие от акта за граждански брак, когато си подавам данъчната декларация за облекченията за млади семейства. Говорим за НАП, които са една от 3-те администрации с най-голям ИТ капацитет в държавата. Какво да очакваме от една община?! През 2013г. някъде в Столична община внедриха нова система за местни данъци и такси. В резултат, когато отидох да си платя данъка на жилището се оказа, че там ме водят на адрес, на който съм живял до 1992г., още преди да имам зелен паспорт даже. Разбира се, в Национална база данни "Население" постоянен и настоящ адрес са си ми актуалните и то от мнооого години. Просто някой взел, че налял в системата за местни данъци и такси някакви данни, които датират от преди Потопа.
  Пръснаха се купища пари за електронни услуги, като администрациите "внедриха" системи, през които да се подават електронни заявления, с електронни подписи, а, у... Същевременно, в бекофиса, процесите са на ниво "зряла Османска империя".
  Пожелавам успех на Б. Божанов, а ние с каквото можем ще помагаме. Засега впечатленията ми са, че в администрацията на Мин. съвет има доста читави хора, които искат нещата да се случват и могат да влияят върху решенията на много високо ниво.
  Единственото, с което не бих се съгласил е, да се изхвърлят работоспособни системи, които са реализирани през годините, само защото не отговарят на "каноничния" модел, който текущата технология предписва. При толкова похарчени пари за софтуер и инфраструктура, при положение, че пречките са основно организационни, е безумие да се харчат още пари за нови системи. Все пак не се почва на гола поляна. "Legacy" системи е имало и винаги ще има и всеки реалистичен сценарий следва да ги отчита. Ситуацията по отношение на системите не е толкова зле. Зле-то идва от мързела, некомпетентността и корупцията.

 89. 89 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1190 Неутрално

  колкото и да обяснява човека, все ще се намери някой да каже, е такова животно нема

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 90. 90 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1190 Неутрално

  [quote#68:"Божидар Божанов"]Аз само не разбрах как от една интервю за държавната администрация разбра, че нямам опит? [/quote]
  остави го човека той се вживява в някаква роля

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 91. 91 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1190 Неутрално

  [quote#7:"mitko11"]Ако искаха да свършат работа, щяха да вземат готова система като Естония и досега да сме забравили. ... [/quote]
  абе не става така а и Естония е по малка от София, не може да пренсяш нещата механично между съвсем различни администрации щото това просто няма да заработи

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 92. 92 Профил на Dwight Schrute
  Dwight Schrute
  Рейтинг: 418 Неутрално

  And now the moment we've all been waiting for - this year's MicroPenis Award goes to IvanchoLA......again.

 93. 93
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 94. 94 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  [quote#82:"ivanchoLA"] направил лапсус[/quote]

  В смисъл имена не се превеждат, а се транлатерират фонетично както се поизнасят, само простите хора превеждат имена ... също не се членуват което ми е грешката в случая.

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 95. 95 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#93] от "Liliane Morel":

  Прочети ми коментара пак и като разбираш български тогава се обаждаи, ако можехте нещо нямаше да е само кол центрове в БГ и ниска кодова поддръжка. Всички останали дето са пробивали са си плюли на петите след като са усетили кадрите

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 96. 96 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#83] от "Paul Kane":

  От време на време ми става интересно колко ограничени сте всъщност в клоаката и за пореден път показах, че нямате стигане. През к*ра ми е какво някво java кодърче мисли особено след като му видях работата. За мнението ми се плаща много поради което няма да го давам безплатно, особено за нещо което е технически неправилно и никога няма да стане. Тъи като тия неща са сложни и малки мозачета дето не са могли да се преборят и са се прибрали в шуробаджанащината ...
  Няма какво да добавя не мога да направя мозъчно слепи да прогледнат

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 97. 97 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1885 Весело

  "Има и един друг мит, че самите служители не искат електронно управление, защото ги е страх, че ще загубят работните си места.
  - Не мисля, че има такъв страх...”

  Достатъчно е да влезете в община Средец/Триадица и приблизително да прецените средната възраст на чиновниците...
  отива някъде към 60. После можете сами да си направите извода, какъв е ресурсът и мотивацията на служителите в подкрепана е-управлението!

  I Want To Believe
 98. 98
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 99. 99 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#98] от "Liliane Morel":

  low level code support тоест дебъггари и оперативна поддръжка по стандартните оперативни протоколи ...

  Иначе манталитета е ужас в БГ и не могат да работят в екип оттам никои не прави нищо съществено там.

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 100. 100
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK