Как една софтуерна компания гради устойчиво бъдеще чрез цялостна грижа за служителите

Това е . Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за .

Невена Танева - директор "Човешки ресурси" на SAP в България и Румъния

Невена Танева - директор "Човешки ресурси" на SAP в България и РумънияСветът е все по-непредсказуем, комплексен и високоскоростен, докато преодолява предизвикателства като пандемии, военни конфликти, икономически кризи и екологични катаклизми. Всичко това води до радикални промени в начина ни на живот и работа. Едновременно с това идват и поколения, които оспорват установените правила на конкуренция и свръхконсумация, за да променят обществото към сътрудничество, доверие и по-добро бъдеще.


Немислимо е за всяка бизнес организация, независимо от дейността, големината й и географското й положение, да функционира по стария и утвърден начин. За да е способна да привлича, задържа и мотивира таланти, тя трябва да измисли нов начин на работа, който да позволява на хората да са успешни в свят на нови предизвикателства. И това преминава отвъд гъвкавия модел на работа и ексклузивната офисна среда, тъй като изисква цялостна културна трансформация за постигане на още по-голяма гъвкавост и устойчивост. Тази ценностна промяна вече е необратима и в пълен ход за международната софтуерна компания SAP.


Навигацията на SAP в неуморно променящия се свят
Дигиталната трансформация и иновациите превзеха всички индустрии в една или друга степен, а пандемията я ускори неимоверно, тъй като компаниите, веригите за доставки и начинът на работа се промениха за ден.
Наблюдавайки днешния пазар на труда, може само да се правят хипотези какво ще очакват служителите от работната среда в бъдеще. Затова и управлението на Future of Work изисква по-широка и цялостна перспектива, която непрекъснато следи неуморно променящия се свят.


SAP осигурява възможност на служителите си да работят по нов начин (дистанционно, в офис, хибридно). Future of Work в компанията е повече от просто създаване на ново "откъде работя", а именно холистичен организационен подход към устойчивост, успех и грижа за хората. Все повече хора поставят като приоритети личните си интереси, балансирания работен модел, психичното си здраве и удовлетворението от труда си. SAP не просто дава свобода на служителите си да работят гъвкаво, но и ги овластява да вземат решения по какъв начин да работят, за да се чувстват най-пълноценни, продуктивни, иновативни и ангажирани в работата си.


Овластяването - осигуряване на най-добър модел за всяка роля и стил


SAP въведе ефективни нови модели на работа по време на пандемията, докато липсата на гъвкавост по отношение на работното време и работното място се очертаха сред 5-те най-чести причини за напускане на работа в световните проучвания. Заплатата вече не е единственият и основен фактор при избора на работодател, тъй като хората отделят все повече внимание на други важни аспекти като позитивна култура, придобивки, свързани с психичното здраве, усещане за смисъл в работата, гъвкаво работно време, повече почивни дни. В световен мащаб по-голямата част от служителите смятат, че са точно толкова или дори по-продуктивни, когато работят в дистанционен или хибриден модел.


Културната трансформация на SAP към по-добро "утре"


Затова и SAP се ангажира с гъвкав хибриден модел на работа, подходящ за всяка роля и стил на работа, като поставя на преден план потребностите на хората си. Така повече от 110 000 служители на SAP в целия свят имат свобода да решават кога и откъде да работят според бизнес потребностите и местното законодателство. Това изисква осигуряване на ефективна комуникация и сътрудничество между хората, независимо къде се намират. SAP адаптира локалните си политики, създава модерен и вдъхновяващ дизайн на офисите, дигитално работно място.


SAP в България - фокус върху професионално и личностно развитие


Служителите на SAP Labs Bulgaria и SAP Bulgaria са над 1400, като само за времето на ковид пандемията са наети над 600 нови колеги.


"Даваме свобода за избор на начина и мястото на работа, като това е съобразено с изискванията на ролята и нуждата от екипна работа. Колегите, които са в началото на професионалния си път, имат по-голямо предпочитание за работа от офиса, защото това прави и по-лесен обмена на знания с по-опитните ни колеги, които пък от своя страна осъзнават отговорността си към тези, които са в началото на кариерата си", разказва Невена Танева, директор "Човешки ресурси" за България и Румъния.


Невена Танева е директор "Човешки ресурси" на SAP в България и Румъния от април 2017 г. Тя отговаря за имплементирането на глобалната стратегия на SAP за развитието на организацията и хората и силно вярва в силата на многообразието и включването като задължително условие за успеха на компаниите и благоденствието на обществото. Магистър по психология от СУ "Св. Климент Охридски", Невена Танева има близо 20 години опит в областта на управлението на човешките ресурси с предишен опит в консултантската и банковата индустрия.


Кандидатите за работа в компанията търсят най-вече възможност за професионално и личностно развитие, профилиране и развитие в определени специфични роли, възможности за обучения и придобиване на професионални сертификати, по-близък контакт с екипа си за обмяна на експертен опит, подкрепа от мениджърите за кариерно развитие и видимост, признание за приноса си, както и възможност за гъвкаво работно място и време. Те ценят също така международната среда и стабилността на компанията.


"Развойният център на SAP в България предоставя всичко това - имаме силен фокус върху целеполагане за професионално и личностно развитие чрез постоянен диалог между колегите и техните мениджъри за приноса, постиженията и целите за развитие, чрез постоянното учене, което е основна ценност на компанията и за което предоставяме много възможности", споделя Невена Танева. Тя подчертава, че за компанията има голямо значение културата на признание, която се стимулира през вътрешна платформа за признание и благодарност и чрез специален ден в годината, посветен на признанието към колегите; култура, която насърчава екипната работа и обмена през овластяване за екипни решения и през множество екипни уъркшопове.


"Предоставяме гъвкаво работно време, гъвкаво работно място, гъвкав офис и вярваме в овластяването на хората да вземат решения за това къде и как работят най-добре, но заедно с това обръщаме внимание на комплекса от нужди на клиентите ни, специфики на конкретните професионални роли и потребността от екипна работа", добавя директорът "Човешки ресурси" за България и Румъния.


Скоро компанията ще се премести в нов офис, съобразен изцяло с концепцията за гъвкавост и удовлетворяващ в максимална степен нуждите на служителите през различните етапи на работния ден. Това ще е офис, в който ти се иска да останеш и след работа, да се отпуснеш и наслаждаваш на интересни преживявания с колегите, да се забавляваш и научаваш нови неща.


Навигацията в осъзнатостта на житейските и обществените промени


Компанията си задава важния въпрос - какво се случва в живота ни и извън работното място, защото всеки човек преминава през различни житейски ситуации и периоди и е важно в работна среда всички да имат осъзнатост за тях.


Глобално и локално SAP има специален фокус върху здравето и благоденствието, който е допълнително развит през последните три години на пандемия. "Освен повишаване на осведомеността и осъзнатостта по теми, свързани с физическото здраве, осветляваме и държим на фокус темата за психичното здраве и психологическата сигурност. Гледаме холистично на здравето, сигурността и благоденствието и предлагаме програми за подкрепа на служителите и обучения за осъзнатост (mindfulness). Повишаваме осъзнатостта на колегите и по обществено значими теми като многообразието, равнопоставеността и включването, половата равнопоставеност, домашното насилие, стереотипите за пола, включително стереотипите за мъжественост и ефекта им върху психичното здраве на мъжете", разказва Невена Танева. Говорят дори и за менопаузата като съществен етап от живота на жените, който внася определени промени. "С това целим да отидем отвъд осведомяването и образоването и да развием чувствителност към индивидуалните различия и ситуации на колегите, да премахнем табутата от определени теми, които са и обществено значими, и да стимулираме колегите да мислят отвъд привидното", споделя тя. Чрез ценностите, които изповядват, и чрез стандартите за поведение, които имат, работодателите неизбежно влияят на гледната точка и поведението на служителите си, които са преди всичко членове на семейства, общности и граждани. Това е тяхната сила и отговорност да допринасят за положителни промени в обществото.


Всеки служител може да развива лидерски умения в SAP


Компанията стимулира служителите си чрез възможности за събиране на опит в разнообразни екипи (fellowship програма), менторство, споделени лидерски проекти. Лидерството е позиционирано като важна ценност във фирмата и всеки служител, независимо от ранга и длъжността му, има достъп до обучителни модули онлайн, чрез които може да усъвършенства своите лидерски умения.


"SAP отдавна разшири концепцията си за лидерството като отнасящо се за всички и не непременно обвързано с ролята или кариерния статус. Лидерството може да касае всеки и затова всеки служител има постоянен достъп до вътрешните обучителни програми за всички нива - от изгряващите лидери до най-високите лидерски нива (executive лидери). Стимулираме новаторското мислене на много нива, но и през концепцията New Work Movement за самоорганизиращите се организации, които не разчитат на йерархията, за да се развиват и да създават иновации", разказва Невена Танева.


Устойчив и холистичен план за Future of Work в SAP


SAP ще продължи да еволюира към повече гъвкавост, новаторство и устойчивост, за да задържа и привлича най-добрите таланти. Компанията управлява Future of Work в три стратегически измерения:

  • Бъдещето на хората на работното място - чрез генериране на информация и развиване на стратегии за изграждане на служителите на бъдещето на SAP. Компанията непрекъснато провежда проучвания сред служителите си, за да адаптира най-добрия модел на работа, съобразен със специфичните им потребности и очаквания. Чрез управление на преживяванията се поставя фокус върху възможността всеки служител да свърши бързо и лесно това, което му е необходимо, с усещане за индивидуално отношение и с достъп до подходящите ресурси и кариерни възможности в SAP.
  • Бъдещето на практиките за хората - чрез предоставяне на ангажиращи работни преживявания, които изпреварват настоящите потребности. SAP има три приоритетни области - изграждане на умения на бъдещето с привличане на таланти, възнаграждаване на постиженията и приноса чрез култура на успеха и развиване на лидерство чрез овластяване, поемане на отговорност в здравословна, приобщаваща и многообразна среда.
  • Ориентиран към бъдещето HR - точно както SAP помага на клиентите си да се дигитализират, да опростят процесите си и да създават изключителни преживявания, така прави същото и за служителите си. HR екипите на компанията залагат на данните при вземането на решения за бизнес проблеми, интегрирането на технологии в различните процеси и се стремят към по-широка перспектива за работния процес, съобразен с новите реалности и културната трансформация.
SAP върви напред заедно с хората си


Компанията изгражда Future of Work заедно със служителите си, като постоянно се вслушва в техните потребности и очаквания, за да създаде позитивно изживяване за всеки. С все по-навлизащи технологии като автоматизация, машинно учене и изкуствен интелект, управлението на уменията на служителите чрез постоянно и целенасочено обучение ще бъде на преден план в компанията. Future of Work означава да се обедини силата на хората с модерните технологии, за да се изгради устойчиво бъдеще, в което всички ще имат по-висока удовлетвореност, продуктивност, гъвкавост, мотивация и новаторско мислене.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK