Москов подготви мащабни промени в закона за здравното осигуряване

Здравният министър Петър Москов

© Юлия Лазарова

Здравният министър Петър МосковМащабни промени в Закона за здравното осигуряване публикува за обществено обсъждане Министерството на здравеопазването. Проектът предвижда връщане на договорното начало при остойностяването на медицинските дейности, промени при осигуряването на децата, учениците и студентите, нови правила при контрола за спазване на добрата медицинска практика и  централизирано договаряне на отстъпки за лекарствата. 


Пакетът от медицински услуги, който заплаща НЗОК, се разделя на основен и допълнителен, като се дава възможност допълнителният пакет да се осигурява и чрез доброволно здравно осигуряване, са предлаганите промени. Конкретните медицински дейности, които ще се включват в пакетите, ще продължат да се регламентират, както и досега, с наредба на министъра на здравеопазването.


Предвижда се да започне поетапно повишаване на размера на осигурителния доход, върху който държавата ще внася здравноосигурителните вноски за децата, учениците, студентите и социално слабите. Нарастването ще е с по 5% от 2016 г. до достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се. Сега държавата плаща вноски върху половината от този доход. 
С промените се предлага връща се договорното начало при определянето на методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности, обемите и цените на медицинските дейности, условията и реда за контрол по изпълнението на договорите между НЗОК и изпълнителните на медицинска помощ, както и при санкциите при неизпълнение на договорите, се посочва в мотивите на проекта. Тези отношения ще бъдат договаряни в НРД между НЗОК и Българския лекарски съюз/Българския зъболекарски съюз. По този начин ще се засили участието на съсловните организации при определяне на качествените критерии за извършване на медицинските дейности и проследяване на резултата от извършеното лечение, смятат  в министерството.


Списъкът на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК плаща лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, се предвижда да се утвърждава от Надзорния съвет на НЗОК, вместо с наредба на министъра на здравеопазването.  Министърът ще утвърждава критериите за включване на заболяванията в списъка, а оперативната дейност ще се извършва от НЗОК.


От компетентността на Надзорния съвет на НЗОК ще бъде и определянето на периодичността на актуализация на списъка, вместо това да се разписва в закона. По този начин ще се постигне по – голяма гъвкавост както спрямо нуждите на пациентите, така и с оглед на бюджета на НЗОК.


Възстановяват се арбитражните комисии, които ще разглеждат становищата на проверените лица – изпълнители на медицинска помощ, в случай на констатирани нарушения на НРД. Арбитражните комисии ще се състоят от представители на съответната районна здравна каса, на съответните районни колегии на съсловните организации на медиците и от представител на регионалната здравна инспекция. По този начин случаите ще се обсъждат от практикуващи специалисти в съответните области, което ще доведе до реални резултати от проверките на качеството на медицинската помощ, се посочва в мотивите.


Промените предвиждат правила за проверките дали се прилага добра медицинска  и фармацевтична практика, правилата за добра фармацевтична практика и медицинските стандарти. Те ще се осъществяват от РЗОК, Изпълнителна агенция "Медицински одит", регионалните здравни инспекции и съсловните организации на лекарите, зъболекарите, сестрите, фармацевтите по предварителен годишен план.


При констатиране на нарушения ще се налагат санкции от органа, на когото със закон са възложени съответните контролни правомощия. Съвместните действия на горепосочените институции и организации ще доведат до повишаване на качеството на процесите по осъщестяване на контрол върху изпълнителите на медицинска помощ, смятат авторите на проекта.


Националната здравноосигурителна каса се задължава да извършва проучване на удовлетвореността на пациентите от заплатените от нея здравни услуги, тъй като в центъра на здравна политика стои пациентът и неговото мнение следва да има важно значение при изследване на дейността на лечебните заведения.


Предвижда се прекратяване на договор с изпълнител на медицинска помощ, при който се констатира системна неудовлетовореност от страна на пациентите, както и прекратяване на договор с изпълнител на медицинска помощ, който системно нарушава изискванията за качество на медицинската помощ, предвидени в националните рамкови договори.


Предвижда се централизирано договаряне на различни видове отстъпки от НЗОК за лекарствени продукти с оглед намаляване на разходите на НЗОК.


Предвижда се задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарствени продукти, приложими за домашно лечение и при злокачествени заболявания, за които стойността, заплащана от НЗОК, се изчислява чрез групиране, в което не участват лекарствени продукти на други притежатели на разрешение за употреба, както и тези с ново международно непатентно наименование. Такова договаряне ще се извършва и по отношение на лекарствените продукти, които НЗОК заплаща в изпълнение на национални програми със средства от бюджета на МЗ. Целта е да се дадат широки възможности за постигане на договорености, така че да се постигне баланс между финансовите възможности на НЗОК и възможностите на притежателите на разрешения за употреба на съответните лекарствени продукти.


Предвижда се въвеждане на механизъм за оценка на здравните технологии при прилагането на лекарствените продукти. Такава оценка ще бъде задължителна за лекарствените продукти, за които не са договорени отстъпки. Оценка на здравните технологии ще се извършва и по мотивирано предложение на НЗОК. Предлага се, когато оценката на здравните технологии докаже липса на ефективност при прилагането на даден лекарствен продукт, средствата, заплатени от НЗОК за неговото закупуване, да се възстановяват по бюджета на НЗОК. В тези случаи, НЗОК мотивирано ще предлага изключване на лекарствения продукт от позитивния лекарствен списък или намаляване на нивото му на заплащане.


Създава се механизъм за договаряне на отстъпки при включване на лекарствени продукти в позитивния списък за лекарствени продукти, които увеличават разходите на НЗОК. Така ще се създаде по – добра прогнозируемост на разходите за тях. Лекарствените продукти, за които не са договорени отстъпки, няма да бъдат включвани в позитивния лекарствен списък.


Въвежда се процедура за периодично поддържане на реимбурсния статус на лекарствените продукти. По този начин Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти ще извършва периодична оценка на лекарствен продукт, включен в позитивния лекарствен списък, въз основа на доказателства за ефикасност, терапевтична ефективност, безопасност и анализ на фармако - икономически показатели.


Предлага се в срок до 3 месеца от влизане в сила на закона медицинските научни дружества да представят проекти на фармако-терапевтични ръководства, включващи критерии за оценка на ефикасността на прилаганата терапия, както и препоръки за алгоритми за лечение с лекарствени продукти, които да бъдат разглеждани и одобрени от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK