Климатичният фотьойл на кандидат-депутата

Кратък преглед на кратките предизборни програми на партиите в областта на климата

Климатичният фотьойл на кандидат-депутата

© Юлия ЛазароваПреди половин година Европа прие първия в света законодателен документ, предназначен да посрещне предизвикателствата на глобалното затопляне. Пакетът директиви "Енергия-Климат", както е популярното му име, бе приет от Европейския съюз (ЕС) и постави въпроса с промените в климата на едно още по-високо ниво в контекста на световния политически и икономически дискурс. Той ангажира ЕС с 20% намаляване на емисиите парникови газове, 20% подобряване на енергийната ефективност (ЕЕ) и 20% дял на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в крайното енергийно потребление. Всички тези цели трябва да бъдат постигнати до 2020 г.


Според думите на ирландския евродепутат г-жа Аврил Дойл "ние (ЕС) сме пилотният проект за останалия свят и за другите региони." България е част от този проект и следователно е изправена пред същите предизвикателства - намаляване на емисиите парникови газове, подобряване на ЕЕ и включване на повече зелена енергия в енергийния микс на страната. Как възнамеряват бъдещите депутати да посрещнат общите европейски цели?


Намаляване на парниковите емисии
Що се отнася до намаляване на емисиите изглежда най-вярната посока напипва Синята коалиция, поставяйки акцента върху мерките по ЕЕ и ВЕИ. Като решение от ГЕРБ предлагат спиране на неконтролируемата сеч.


Едни от главните източници на тези газове са тежката промишленост и енергетиката, транспорта, домакинствата. Първите два източника като една мярка за намаляване на техните емисии ЕС е въведе Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ). От НДСВ заявяват отговорност за създаване на реални условия за функционирането на пазара на квотите за парникови газове и в България. Нещо, което трябваше да бъде реалност още през 2007 г. Вече втора година обаче предприятията не могат да се възползват пълноценно, тъй като Брюксел продължава да ни връща националния план за разпределението на квотите сред заводите. И правителството (на БСП, ДПС и НДСВ) продължава да се бави с коригирането му.


Като мярка за насърчаване на конкурентоспособността на икономиката от Синята Коалиция предлагат създаване на национална енергийна борса. Другите политически партии не обръщат отделно внимание на проблема с емисиите на инсталациите и участието им в европейската схема. Или поне така изглежда от програмите. В контекста на климатичните промени въпросът с транспорта (33% от емисиите, без инсталациите участващи в ЕСТЕ) е засегнат единствено от НДСВ, които предвиждат пакет от мерки за намаляване на автомобилните задръствания, създаване на условия за пешеходци и велосипедисти. Въпросът с емисиите от домакинствата (29%, без инсталациите участващи в ЕСТЕ) се разглежда най-често в контекста на прилагане на мерки по ЕЕ и инсталиране на ВЕИ.


Енергийната ефективност


Насочването на усилията в областта на ЕЕ се представя от финансовите анализатори и енергийните експерти като икономически и социално най-логичния подход за полагане на усилия за ограничаване на глобалното затопляне, откъдето и темата е логично засегната от повечето надпреварващи се политически групи. Мерки по ЕЕ са необходими навсякъде. Българите живеят с енергийно най-интензивната икономика в Европа. Загубите от преобразуване на първичните енергоносители във вторични (ток и топлина) се равняват на 53%. Към тях трябва да се прибавят и загубите от преноса и разпределението заради неефективната електропреносна мрежа. Накрая на веригата са енергийно неефективните домове. Просто в строителните стандарти от близкото минало не са били заложени специфични изисквания за ЕЕ и влаганите материали, като тези за топлоизолация например, били част от строителната практика, която обаче не е била обвързана с конкретни стойностни изисквания. Гласуваната от Европейския парламент (ЕП) през април тази година директивата за ЕЕ за сградния фонд поставя множество изисквания към обществените и промишлени сгради в ЕС. Едно от тях е задължението всяка нова сграда след 2016г. да бъде поне с "нула" емисии. Това означава сама да произвежда енергията, която консумира. Директивата поставя и изискването за изготвяне (най-късно до юни 2011г.) на национални планове за действие за посрещане изискванията й чрез "намаляване на съществуващите законови и пазарни бариери и разработване на съществуващите и нови финансови и фискални инструменти за подобряване на ЕЕ на нови и съществуващи сгради". Целта за ЕЕ, която България трябва да посрещне до 2016г. е реализиране на енергийни спестявани не по-малко от 9%.


В този контекст БСП заявява, че ще подкрепя инвестициите в ЕЕ, заради екологичния ефект. Този лаконичен стил се забелязва и в програмите на другите партии. От ГЕРБ залагат на ЕЕ, като решение за енергийна независимост. От НДСВ пък заявяват плановете си за повишаване на ЕЕ и предвиждат инвестиции в електропреносната мрежа там, където ще се включват ВЕИ. Синята коалиция детайлизира донякъде въпроса предлагайки мерки за намаляване енергоемкостта на българската икономика и повишаване на ЕЕ. За промишлеността те предвиждат "амортизация на разходите за ЕЕ в срок от три години", а за домакинствата – "признаване на част от енергоспестяващите инвестиции за разход преди облагане с данък върху доходите на физическите лица". Освен това от Коалицията предвиждат цялостна рехабилитация на електропреносните мрежи. От Зелените също предвиждат "подкрепа за инвестициите в електроенергийните мрежи за подобряване на качеството и сигурността им".


Възобновяемата енергия


Логичното решение за енергийната сигурност на една държава е независимостта й от чужди енергийни ресурси. Казано иначе: използване на местни ресурси и все повече алтернативни форми на енергия. Секторът на ВЕИ е особено актуална тема спрямо енергийното статукво у нас, а именно: внос на 74% от потребяваните енергийни ресурси на цена 20% от БВП. Въпреки това инсталираните към днешна дата мощности от соларни и ветрови централи са съответно скромните 1-2 МВт и 115 МВт. Ако разглеждаме тези мощности в контекста на общите инсталирани мощности в страната - 11 215 МВт (по данни от 2007 г.), ще видим голямото предизвикателство пред сектора у нас.


Целта, пред която е изправена България, е 16% дял на енергията, произведена от ВЕИ в крайното енергийно потребление през 2020 г. В допълнение, страната ни има ангажимент 11% от консумираната енергия до 2010 г. да е възобновяема. Как реагират на тези цели политическите партии?


ГЕРБ добавят "използването на местни енергоресурси и разнообразяване на енергоносителите и техните източници" към приоритетите си за осигуряване на енергийна сигурност за страната.


НДСВ и ГЕРБ предвиждат по-широко използване на ВЕИ. От Синята коалиция са по-конкретни: сините предлагат премахване на административни пречки пред проектите за екологични централи, ускорено разширяване на язовир "Яденица" и на помпено-акумулиращата водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) "Чаира", която по принцип е заместваща мощност за АЕЦ Козлодуй. С конкретно предложение излизат и Зелените: започване планиране на развитието на слънчеви енергийни централи върху използваните и унищожени земи в "Марица – Изток".


България вероятно ще посрещне горните цели, особено тази за 2020 г., главно благодарение на сегашните и планираните (като ВЕЦ Цанков камък) големи хидроцентрали. Въпреки благоприятната законодателна рамка (една от най-стимулиращите в Европа), бизнесът с възобновяема енергия все още не е "разцъфнал" и се оплаква от бюрокрацията и енергийните оператори, които по закон би трябвало бързо и "приоритетно" да присъединяват новите зелени централи, но не го правят. А това е така, защото им е вменено задължението да инвестират в развитие на мрежата си, без да им се признава разходът.


Сложността на тези взаимовръзки частично се засяга от НДСВ – те предвиждат национален изравнителен механизъм за справедливо прехвърляне на разходите от преференциални цени за ВЕИ и комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия върху крайните потребители на електроенергия.


И нека бъде топлина!


Някакси на заден план остава темата за производството на топлинна възобновяема енергия от. А потенциалът за това е огромен. Значителна роля тук има неексплоатираният потенциал на биомасата, както и този на слънчевите термоколектори. Същите, които наблюдаваме масово по покривите на къщите в южната ни съседка и толкова малко у нас. Логиката е бъдещите управленски решения да се насочат именно към замяната на течните горива и електричеството в отоплението. Иначе казано: следва тази политика да бъде национален приоритет. От Синята Коалиция загатват подобни намерения предвиждайки "въвеждане на данъчни насърчения за производство на топлинна енергия от отпадъчна биомаса", Зелените на свой ред обещават "подкрепа за развитието на когенерационни системи". От ГЕРБ се ограничават с обещанието да подобрят топлоснабдяването, а НДСВ виждат приватизацията на "Топлофикация-София" като стъпка за решаването на проблема.


Палитрата на конвенционалните енергоносители


Какво е отношението и какви са плановете на политическите групи спрямо най разпространените в страната енергоносители, а именно въглищата и ядреното гориво? Всеки от тях заема приблизително 40% дял в енергийно-производствения микс на страната. Що се отнася до въглищата, те са национален ресурс и въпреки ниската си калоричност и високото съдържание на сяра, ще продължат да бъдат широко използвани в страната. Един вид, те имат своето титулярно място и нито една политическа група не смята да им го отнеме. От ГЕРБ се обявяват за запазване на ролята им на местно ниво. Зелените предвиждат изготвянето на план за действие до 2020 г. за ефективно използване на въглищата от "Марица – Изток". Те, също така, предлагат и "строги санкции за онези топлоелектрически централи (ТЕЦ), които изключват своите сероочистващи инсталации".


Що се отнася до ядрената енергетика НДСВ се насочват към създаване на условия за изграждане на нови мощности, ГЕРБ се обявяват за запазване на ролята на ядрената енергетика, като обещават строителството на нови мощности да става само при наличие на инвеститорски интерес. Синята Коалиция се обявява за рационално използване на ядрените мощности. Зелените пък са твърдо за прекратяване на проекта АЕЦ "Белене".


За газо-разнообразието


В контекста на осигуряване енергийната сигурност непрекъснато се засяга въпроса с разнообразяването на източниците на доставка на природен газ. След тазгодишната газова криза реториката за диверсификацията се радва на особено внимание. Газификацията се третира и като приоритет в екологичните програми на ниво местна власт.


НДСВ подкрепят всички проекти накуп: свързване на газопроводната система на България с тези на Гърция и Румъния, разширяване на капацитета на газовото хранилище в Чирен, изграждане на хранилище в областта Галата край Варна на мястото на функциониращото в момента там находище. Обявяват се и за изграждане на газопроводите "Набуко" и "Южен поток". "Поток"-ът, за който България вече подписа споразумение, няма да допринесе особено за "газоразнообразието" - по него се планува да потече пак руско гориво. Проблемите пред "Набуко" са немалко, а и той е конкурентен на "Южен поток", което означава, че едва ли ще се намери финансов ресурс и политически консенсус и за двата.


От Синята Коалиция също обявяват "Набуко" за приоритет, но предвиждат преразглеждане на "Южен поток", както и на проектите за АЕЦ "Белене" и петролопровода Бургас-Александруполис. Предвиждат и разширяване на газовото хранилище в Чирен, както и разработване на находището в Галата.


От ГЕРБ се обявяват за "осигуряване на балансирано нарастване на потреблението на природен газ при гарантирана сигурност на доставките и увеличаване възможностите за транзит на газ през страната", но детайли как ще се реализират намеренията липсват.


Зелените са за прекратяване на проекта "Южен поток" и ревизиране на останалите договорености с Русия в енергетиката.


Черни точки в "зелените" програми


Проблемите, които се забелязват в политическите програми не са малко, не са и еднакви. Някои са изключително лаконични. Програмата на БСП например се състои от 85 думи. За сравнение, енергийната политика на британските консерватори е разписана на 40 страници. Неясното съдържание и липсата на конкретика изцяло отсъства. Това е меко казано странно от страна на една от основните политически сили, актуално отговорна пряко за сектора енергетика. На последно място в програмата е обявена реализацията на големите геостратегически енергийни проекти за близо 6 милиарда Евро за повишаване на енергийния потенциал на страната. Кои са тези проекти, остава загадка. Цифрата обаче изглежда много позната. През 2005 г. също се говореше за проекти за 6 милиарда евро - тогава те се свързваха с изграждането на АЕЦ "Белене" и новата мощност в ТЕЦ "Марица Изток 1". Това същите "ланшни" милиарди ли са или е просто съвпадение?


НДСВ решават изключително важните въпроси с ЕЕ и ВЕИ с по едно изречение: "повишаване на енергийната ефективност" и "по-широко използване на енергията от възобновяеми енергийни източници". Липсата на подробни насоки за осъществяването на приоритетите е всеобща – това са въпроси, оставени на следизборното бъдеще. В действителност, нито една партия не прави сметки за това какво ще струва например, ако се насочат държавни пари в обновяване на сградния фонд в страната и какво ще се спечели от постигнатата ефективност, което показва, че кандидатите за депутатски места не са планирали задълбочено, а просто са използвали, с малки изключения, по-скоро общи фрази.


Друг недостатък е недоброто познаване на материята. Например приоритет на ГЕРБ е ограничаване на парниковите газове, чрез спиране на незаконната сеч. Истина е, че запазването на вековните гори в световен мащаб се посочва за една от най-важните стъпки за стабилизиране на атмосферната концентрация на парниковите газове, но тя е сякаш по-приложима за държави като Бразилия, Венецуела, Гвиана, Мексико и други, които наистина притежават огромни горски площи.


Синята Коалиция и Зелените пък ще променят всичко изначално. Предлага се пренаписване на цели документи, като проекта за енергийната стратегия на България например. Има ли време за това, а потенциал? На тези въпроси програмите им не отговарят. Зелените предвиждат и структурно-институционални промени в сектора на енергетиката, което е един твърде дълъг и сложен процес, който изисква много ресурс, а и едва ли би им спечелил много симпатии от заетите в сектора. Логично е да се надгражда над вече постигнатото, а не да се започва всичко от начало. За пореден път.


Може да се каже и, че от програмите отсъстват и последните постижения в сферата на ЕЕ и ВЕИ, които идват от галопиращите в тази посока европейски държави.


Класацията


Ако се прави класация на политическите партии за това доколко отговарят на този цялостен подход, то те едва ли биха събрали достатъчно точки, за да преминат във втори кръг. Убедителна визия за гореизброените сектори почти изцяло отсъства от програмите им. Но една предварителна класация няма да навреди никому. Изключваме ДПС, Атака, Лидер и другите, в чиито програми климатът и произтичащите от него предизвикателства отсъстват (при все, че ДПС имаха 4 години човек начело на екоминистерството – министър Джевдет Чакъров).


И така, най-малко или нула точки получава ... БСП. Заплетените послания на партията показват незаинтересованост и претупване на темата.


С директната връзка между развитието на ЕЕ и ВЕИ и намаляването на емисиите парникови газове Синята Коалиция нанася удар в десетката. Климатични точки им печели и отношението към ядрената енергетика – рационален подход. Освен това от щаба на сините обръщат внимание на бизнеса, като предвиждат енергийна борса, премахване на административните бариери, данъчни облекчения при използването на биомаса за отопление и вземане на мерки за ЕЕ, като последните отстъпки се предвиждат и за домакинствата.


Показват и техническо познаване на ситуацията отбелязвайки необходимостта от подобрения в енергийната инфраструктура. Желанието им за започване на всичко в енергетиката един вид отначало е май вече изпитан подход със съмнителен успех. Въпреки това те получават временното лидерство в класацията.


От ГЕРБ поставят акцент върху използването на местни и разнообразни енергоносители. Очевидно са запознати с проблема. Но пък преувеличават малко климатичната роля на незаконната сеч в родината. Насочват се към увеличаване дела на ВЕИ в енергийния микс, но липсва ударението върху ЕЕ. Не отделят и достатъчно внимание на топлоенергията, но пък кой ли го прави. Запазват ролята на въглищата – смело намерение предвид фактори като човешкото здраве, но и реалистично, предвид наличието на местни ресурси за производство. Те обаче не плануват нови ядрени мощности на сметката на данъкоплатеца, което им печели няколко точки, като компенсация за въглищата. Не е ясно и как точно ще гарантират доставките на природен газ. Очакванията са за оспорвано второ място.


Как се справят от НДСВ? Предлагат пазарът на квоти най-сетне да започне да функционира. Добра карта, но в случая бита - какво правиха досега в управлението? Те заслужават "браво" за попадението с транспорта, един от най-големите замърсители, европейско и световно предизвикателство. Познават и проблемите на развиващия се бизнес с ВЕИ, но отново сякаш са се позабавили с решаването им. Отнемаме им няколко точки заради твърде общото обръщение към ЕЕ. И тъкмо когато изглежда второто място се превръща в лесна плячка за жълтите желанието им за развитие на нови ядрени мощности им изиграва лоша шега. Мощности, които едва ли са непременно необходими на страната ни и мощности, за които липсва ясна икономическа обосновка. Твърде "амбициозният" проект за диверсифициране на енергийните доставки затвърждава загубата на позицията.


Къде са Зелените? Липсата на управленски опит е едно вече трудно начало на състезанието за тях. Но те бързо натрупват точки с конкретни решения за намаляване негативния ефект от работата на ТЕЦ, с поставянето на акцент върху важността на научната дейност, с подобряването качеството на мрежите и поставянето на конкретни количествени цели, с желанието им за развитие на фотоволтаична енергия и когенерационни системи. Но нима всичко това не е твърде амбициозно? Не остава незасегнат проблем в енергетиката и опазването на околната среда, но дали завоят не е твърде рязък? Дали имат професионалния и технически потенциал за осъществяване на предвидените реформи?


И така временното класиране в нашето пъстро, оспорвано и изпълнено с промени в лидерството състезание, в което всеки участник тепърва ще доказва доколко заслужава да вдигне купата е следното: Синя Коалиция, ГЕРБ, Зелените, НДСВ, БСП. Останалите да заемат нисък старт, че има да наваксват. Да наваксват мястото си в един свят на намаляващи и поскъпващи конвенционални енергийни ресурси, където логичните решения са енергийната ефективност, децентрализацията на енергетиката (създаване на независими енергийни общности), въвеждане на алтернативни възобновяеми източници на топлина и електричество. Процесът не е лек или евтин, спецификите в отделните държави са твърде различни, но очевидно това е посоката – неслучайно, все по-голяма част от света гледа в нея.


Последният пример от само няколко дни е гласуваната от парламента на Унгария резолюция за изработване на климатичен закон. Ето че една близка на България като енергийни условия страна, вече предприема решителни действия за решаването на един толкова наболял проблем, какъвто е глобалното затопляне. Нека си пожелаем скоро и на българската политическа сцена да се настанят способни, образовани и отворени за диалог хора и всички ние ще можем да вземем участие в енергийното бъдеще на страната си.

Коментари (5)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на gmr
  *****
  Весело

  The wall of text crits you for 1M damage.

 2. 2 Профил на Abadobata
  Abadobata
  Рейтинг: 8 Неутрално
 3. 3 Профил на Кайзер Соусе
  *****
  Неутрално

  Браво много добър анализ, но за съжаление отново идва да покаже, че другарите и техните марионетки не им пука нито за природата, нито за нас, нито за България...

 4. 4 Профил на Генади Кондарев - ЗЕЛЕНИТЕ
  *****
  Неутрално

  Директната връзка между ЕЕ и ВЕИ е доста силно подчертана най-вече от ЗЕЛЕНИТЕ. Само ЗЕЛЕНИТЕ поддържат цялостен и дългосрочен план за налагането на тези технологии чрез разработената от неправителствените организации стратегия до 2050 година, която може да освободи България напълно от изкопаемите горива. Така похвалената позиция по ядрената енергетика на дясноцентристките първенци им беше подсказана имеено от експерти на ЗЕЛЕНИТЕ, за да не казват твърдо "не " на проекти като Белене. При всички добри изводи в този анализ, бих препоръчал още едно препрочитане на програмата на природозащитниците в частта й за енергетиката: http://www.scribd.com/doc/16638273/ или на http://www.bulgariangreens.org/

 5. 5 Профил на  Голямата измама за глобалното затопляне
  *****
  Неутрално

  Този постинг ще го започна без да се опирам много на доказани факти и изсмукани от пръстите аргументи,а на едни прости екстраполации. Навремето ,преди 30 - на години доби популярност т.нар. "Забавна библия ".Разбира се ,богохулният елемент беше водещ и с псевдонаучен и софистичен подход се "доказваше " ,че такова нещо като Иисус Христос не може да съществува.Един от главните доводи беше тезата , че не е съществувал всемирен потоп и се привеждаше доказателството ,че наличните ледници съдържат в себе си такъв обем вода , който ако се разпредели равномерно,може да повдигне равнището на океаните само 60 метра.Сега се питам : след като ми доказват ,че площта на ледниците е намаляла с 1/3 ,къде са тези 20 метра повишение на равнището?Няма го - защото ако това беше така ,първо щеше да изпищи Венеция,там и 20 сантиметра оказват влияние и слагат дървените пътеки.Да,ледниците се отдръпват ,но само в северното полукълбо ,докато на южния полюс се увеличават
  Телевизионният документален филм за глобалното затопляне беше излъчен на 8 март 2007 г. Много уважавани и високо квалифицирани учени еколози, журналисти и други от цял свят участваха в създаването му. Сред тях е и един от основателите на Грийнпийс, Патрик Мур. Няколко от тях бяха в Междуправителствената група по промените в климата към Обединените нации (IPCC). Участниците бяха от големи университети по света, от НАСА, от списанието за наука и технологии "New Scientist”, от Националната служба за времето на САЩ, Институтът “Пастьор”, Датският метеорологичен институт, Датският национален космически център и Международния център за арктически изследвания. Глобалното затопляне получи голяма гласност, особено чрез усилията на Ал Гор, бивш кандидат за президент на САЩ. В документалния филм на Ал Гор “Неудобната истина” основният аргумент, подчертаващ връзката между увеличаването на со2 и повишаването на глобалната температура беше графика, показваща промените на два различни паралела, съпоставени през последните 650 000 години. Графиката обаче показва, че промените в СО2 са станали 800 години след температурните промени. Според графиката на Ал Гор, температурите причиняват СО2, а не обратното. До 1940 г. температурата на земята се е покачвала в продължение на 150 години. През 1940 световното промишлено производство се е повишило рязко и СО2 произведен от човека чувствително започва да нараства, като това продължава почти четири десетилетия. През това време глобалната температура се е понижила. Това е точно противоположното на твърдението, че температурата зависи от СО2. Има много източници на СО2 :създадените от човека, вулканите, животните, бактериите, гниещата растителност и океаните. Всяка година вулканите изхвърлят повече СО2 от всички човешки дейности взети заедно. Животните и бактериите изхвърлят повече от вулканите, а загниващата растителност още повече. Но най-големият източник несъмнено е океанът. Океаните отделят СО2, когато се затоплят и поглъщат СО2, когато се охлаждат. В края на 80-те години д-р Пиърс Корбин открил, че когато слънчевата активност нарасне, което се вижда от броя на слънчевите петна, температурата на земята се повишава и обратно. Той заключил, че слънцето е причината за температурните промени на земята. През 1991 г. учени от Датския метеорологически институт свързали активността на петната на слънцето с глобалните температури и открили пряка зависимост. Тогава сравнили активността на слънчевите петна за период от 400 години и глобалната температура през 20 век и открили подобна зависимост. Те също заключили, че слънцето предизвиква промените в климата. Освен това е известно, че космическите лъчи, навлизащи в земната атмосфера, взаимодействат с изпаренията от океаните и причиняват образуването на облаци, които охлаждат земята. Когато слънцето е по-активно, по-малко космически лъчи достигат земята. Това намалява облачната покривка и позволява по-силно затопляне. Сравнени са данните за космическите лъчи и данните за температурата за период от 600 милиона години и категорично е била установена директна връзка. С повишаването на космическите лъчи, температурите спадат и обратно. И така две доста различни съпоставки - слънчевите петна и земната температура и космическите лъчи и земната температура сочат, че слънцето е причината за климатичните промени, изразяващи се в изпускане и поглъщане на СО2. Неизбежното заключение е, че слънцето предизвиква глобалното затопляне. СО2 няма нищо общо. Аргументът че СО2, създаден от човека, причинява глобалното затопляне води началото си от 1970 г. В разгара на психозата за глобално захлаждане през 70-те, шведският учен Берт Болин подхвърлил идеята, че СО2 от човешката дейност може да помогне да се затопли земята и да се предотврати настъпването на ледников период. Теорията била сметната за ексцентрична и абсурдна. Тогава глобалната температура започнала да се покачва, а в Англия имало стачка на миньорите от каменовъглените мини. Теорията за глобалното затопляне, причинено от човешката дейност започва да се политизира, когато Маргарет Тачер, тогавашен министър-председател, решава да отнеме политическата сила на миньорите. В дебата за глобалното затопляне тя вижда възможност да лансира ядрената енергия, при която не се отделя СО2. Тя се обърнала към Кралското дружество и предложила субсидии да се изследва дали евентуално СО2 не е причината за глобалното затопляне. Резултатът бил създаването на IPCC. С падането на комунизма и социализма антивоенните и политическите активисти се насочили към екологичните движения с техния неомарксизъм и пуснали в употреба зелените идеи за своите антикапиталистически и антиглобализационни цели. Сформирал се странен съюз между Маргарет Тачер от дясно и лявото крило на антикапиталистическите еколози, който представлява силата зад откачената идея за глобалното затопляне, причинено от човешката дейност. По времето на стария Буш правителството на САЩ увеличава инвестициите за изследвания на климата на 2 милиарда долара годишно. Влагат се огромни суми пари и десетки хиляди работни места зависят сега от глобалното затопляне причинено от човешката дейност. Учени, които не са съгласни с теорията, много трудно получават средства за своите изследвания. Затова те не застават открито срещу нея. Когато се осмелят да говорят публично, ги обвиняват, че са им платили многонационалните нефтени или газови компании. Днес развиващите нации са подложени на огромен натиск да не се развиват. Това всъщност означава, че не могат да имат електричество. Без електричество ще продължи да се използва огън за отопление в домовете, който създава най-смъртоносният замърсител в света...пушекът. Всяко година пушекът убива 4 милиона деца на възраст до пет години. Тези смъртни случаи ще продължават като следствие от опита да се премахне несъществуваща причина за климатичните
  http://lado.blog.bg/nauka/2009/06/27/goliamata-izmama-za-globalnoto-zatopliane.354993

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK