Георги Костов: Аз ще съм пенсионер, когато казусът със заменките намери окончателно решение

Георги Костов: Аз ще съм пенсионер, когато казусът със заменките намери окончателно решение

© Юлия ЛазароваДоц. Георги Костов в момента е заместник-министър на земеделието и храните в служебния кабинет на Георги Близнашки. На този пост той инициира редица действия в посока по-голяма прозрачност в управлението на горите. "Дневник" разговаря с него по актуални теми като проблема с незаконните сечи, за екосистемните услуги, сертифицирането и адаптирането към климатичните изменения на горите у нас, относно действията на България след решението на ЕК по заменките, за зачестилите фатални инциденти по време на лов.


Георги Костов е завършил Лесотехническия университет, през 1988 г. защитава докторантура по лесовъдство, от 1997 г. досега е доцент и ръководител на Катедра "Лесовъдство"  в Лесотехническия университет. Има редица специализации, свързани с управление на гори, замърсяване на въздуха, климатични промени. Поддържа тематичен блог. От 2009 г. до 2011 г. е заместник-министър на земеделието и храните в кабинета на ГЕРБ. В периода 2011 – 2012 г.  е председател на Селскостопанската академия.


Над 100 000 ха стари гори (с над 100-годишни дървета) се намират извън защитените територии в България и са застрашени от изсичане по данни на WWF. Предвиждате ли мерки, с които да ги опазим?
– Много е хубаво, че толкова много се коментира състоянието на горите. Това е знак, че обществото все по-често е съпричастно към проблемите им, които преди изглеждаха по-скоро като странични и бяха решавани без необходимия дебат.


Първо в наредбата за сечите, която в момента "ремонтираме", се вкарват повече възможности старите гори да бъдат защитени нормативно. Министерството на земеделието и храните (МЗХ) участва активно и в една разработка на Министерството на околната среда и водите, която трябва да засегне старите гори в мрежата "Натура 2000".


По важното, което нашето ведомство прави в момента, е, че увеличаваме защитните гори. Защитените територии имат режим на защита на гората и природата от човека, а защитните гори защитават човека от природните стихии. Те не са резерватни и техният режим на управление не е свързан със защита на биоразнообразието, а е свързан със защитата на такава структура, която осигурява оптимални екоуслуги за човека.


Предложението на МЗХ, което ще внесем в Министерския съвет, е за увеличаване на държавните защитни гори по член 5 от Закона за горите. В част от тях са включени и насаждения, които са във фаза стара гора по предложение именно на зелени организации, съвместно с държавни горски стопанства.


Ясно ли е колко и кои ще са новите площи със защитни гори, които предлагате?


– Идеята ни е тези защитни гори да нараснат с малко над 4% спрямо общата площ на горите в Българи. Сега те са около 5% и с новите предложени площи ще станат почти 10%, което е сериозна стъпка напред.


В момента имаме нормативни спорове дали това може да стане с постановление на Министерски съвет, търсим юридически начин това да стане, защото другия нормативен път е много дълъг.


Георги Костов: Аз ще съм пенсионер, когато казусът със заменките намери окончателно решение

© severozapazenabg.com


Кои са най-критичните региони у нас, където имат нужда от подобни защитни гори?


– Включили сме гори, които се намират на големи наклони – над 25– 30%, тъй като имаме много доказателства, че наклонът на територията е първият фактор, който е определящ за защитата от порои и наводнения. Скоростта на водата зависи от наклона и когато имаме гора върху силно наклонени терени, тя изпълнява защитна функция като намалява скоростта на оттока и така предпазва от наводнения и ерозия.


Също така горите, които са в основните водосбори на всички големи и по-малки реки от локално значение са включени в предложението.Районите около Аспарухово и водосборът на река Скът в горната му част са в този списък за нови защитни гори.


Предложенията за защитни гори са по горски стопанства и засягат само държавните гори, т.е. общински и частни не се засягат, защото с тях се изисква допълнителна работа, например: при ограничаване на един малък собственик, това налага компенсация и изисква по-висока степен на обществен дебат.


Успоредно с предложението за тези гори, в наредбата за сечите ние казваме изрично какви ограничения ще има там. Това има косвена финансова страна, тъй като дърводобивът ще бъде с по-малка интензивност или изобщо няма да се провежда. Мероприятията ще станат по трудоемки и по-скъпи като цяло, но това няма да се отрази върху общото финансово състояние на горските стопанства, защото те имат достатъчно други буфери, с които да компенсират.


Какво е мнението ви за приемане на национална програма за изкупуване от частници на приоритетни гори и земи, които са местообитание на редки видове?


– Много добра идея, която се практикува в развитите държави, където има достатъчно много свободни парични фондове. Например в САЩ това е масово и много свободно, стига да се намерят спонсори и това да накара собственика да се съгласи.


В Европа практиката е за пропуснати ползи да се търсят компенсации. Например чрез екологичната мрежа Натура 2000. За съжаление европейската практика е към този момент компенсации да се дават само на недържавни собственици на гори, дори в Натура мрежата.


Георги Костов: Аз ще съм пенсионер, когато казусът със заменките намери окончателно решение

© Юлия Лазарова


Като алтернатива на практиката в Европа, възможност ни дава глава "Екосистемни ползи от горите" в Закона за горите. В МЗХ сега работим по нови поднормативни текстове за система, чрез която – дори и там, където има ограничения в държавните гори, да може да се получава т.нар. "екосистемна полза" за трети страни. Тези трети ползватели трябва да могат да заплащат за тези услуги, а средствата да отиват като компенсация. 


Пътят разписан в Закона за горите определя тези средства да се заделят във фонд в общината, на чиято територия се случва тази екосистемна услуга. Общинският съвет след това ще разпределя годишно събраните такси пропорционално според съответното участие на държавата, общината и частните собственици. Така ще намалим зависимостта на държавните горски стопанства от дърводобива, защото те вече ще имат и други приходи от гората без да я секат комерсиално. Така ще има икономически мотив, лесовъдските дейности да се изпълняват по-внимателно.


Едва ли ще приключим в рамките на мандата на служебния кабинет, защото това са нови методики и текстове, но е важно, че започнахме.


Хората трудно разбират тази система за заплащане за екосистемни услуги. Как бихте я обяснили?


– С един пример, който давам на студентите си. Ако вземем един от планинските курорти като Боровец, Банско или Пампорово и преместим механично хотелите им в оризищата на Пазарджик, кой тогава ще има желание да отседне в тях. Туристическият поток отива в Боровец точно заради гората. Още Фердинанд е наложил в местността Чам Кория да се прилага най-скъпата лесовъдска система, за да се поддържа една и съща гората и да не се стопанисва по стандартния начин, при който се стига до окончателно изсичане в даден момент.


Всички, които имат хотели там печелят от постоянното наличие на гората, гледките и ландшафта, който се поддържа чрез нея, т.е. редно е собствениците да заделят минимален дял от приходите си, за компенсация на тази скъпа лесовъдска система за поддържането й Сумата не е голяма, например на 1 ха по 2-3 лв. За общо 13 000 ха тази гора се пада общо 26-30 хил. лв. годишно, което за тях е нищо. Но пък тази сума е напълно достатъчно да се поддържа тази гора и ще се компенсират някои загуби за горското стопанство.


Защо тази наредба не е изготвена досега?


– Тази наредба се бави вече три години и причината е, че създава съвсем нови взаимоотношения. На практика това означава, че тя ще има непопулярен характер, а политическите действия у нас са по-скоро популистки.


Вашият екип защо държи да я придвижи, не се ли притеснявате как ще се посрещне?


– В програмата на служебния кабинет в сферата на горите сме записали възстановяване на диалога с всички заинтересовани страни, отваряне и прозрачност, което ние следваме, и защита на горското богатство. Тази наредба има точно тази цел, защото ако ние не разнообразим приходите от горите, а остане само дърводобивът, нашите гори ще бъдат предмет на още по-голям икономически интерес само като дървесина.


Според последния доклад на WWF, незаконният дърводобив в България се осъществява на практика при регламентирани сечи чрез различни видове схеми. Работите ли по мерки, които да спрат тези порочни схеми?


– Има много несъвършенства в нормативната уредба за горите, които позволяват отклонения. Те обаче не могат да се случат без мълчаливото или ясно изразено съучастие на специалисти по горите.


За да се преборим с непрофесионалните и корупционните практики, няма друг начин освен по-голяма прозрачност във всички действия. Тук разчитаме много на гражданското общество. Затова и качихме данни в интернет за всички разрешителни за сеч, ползваме възможността да информираме властта по места кой и как сече, защо го прави.


На второ ниво се опитваме да електронизираме системата колкото се може повече, за да намалим ролята на субективния фактор. Става дума най-вече за превозните билети, които трябва да са изцяло електронни и така веднъж издаден един билет, няма да може да бъде повече употребяван. Като смс-системата за синя и зелена зона. Така системата става лесно проследима и проверима от контролния орган. Това не е нова идея, но срещу нея от години има съпротива, разбира се.


Защо има съпротива?


– Защото, когато нещата се правят по-обективни, винаги има съпротива. Тя не е видима, гласна и ясна. По същия начин е мълчалива съпротива има от страна на администрацията срещу въвеждане на електронно правителство, защото това означава по-голямата част от нея да стане излишна. Всичко това следва от общата нагласа, че всеки вижда промяната в другия, но не в себе си.


Стана ясно, че сериозен проблем при справяне с незаконните сечи е и страхът на местните хора. Това има ли решение?


– Преди страха е безнаказаността. Ако си контролен орган, си изпълняваш задълженията както трябва, но в един момент виждаш, че не се случва нищо от страна на издаващия наказателни постановления. Няма наказание за нарушителите. Макар и малка санкцията, тя трябва да се налага.


Затова и Изпълнителната агенция по горите има предложение, което не е ново, но трябва да стане с промяна в Наказателния кодекс – при нарушенията свързани с гори, когато не могат да бъдат глобени хората, да бъдат принуждавани да работят в полза на обществото за определен период от време. Така ще има и по-голяма превенция. Нарушителят няма вече да казва например, че няма с какво да изплати глобата си.


За тези предложения, следва да има нормално политическо правителство и постоянен натиск от обществото това да се случи при изработката на нов Наказателния кодекс.


Какво се прави след бедствените наводнения това лято?


– Важно е да се подчертае, че причината за наводнения не е само липсата на гора заради незаконните сечите. По-скоро обяснението е в други незаконни дейности. И друга важен аспект: страната ни не беше и все още не е подготвена за климатичните промени, а тези огромни количества валежи, както и зачестилите пожари в други години са именно тяхно проявление. Това се дължи на климатичните промени, а все още не е приета Национална стратегия за адаптация към климатичните промени на страната.


На ниво Министерство на земеделието вече работи ли се за адаптиране конкретно на горите към измененията в климата?


– Горите са важни като система, за която имаме записани действия за противопоставяне на климатичните промени, това включва и адаптация. Имаме стратегия за горите, приета 2013 г. и стратегически план за управление на горите от 2014 г., които са свързани и с адаптацията. Големият проблем при тези два документа е, че те изискват финансиране, което няма кой да ни осигури. Например за да бъде изпълнен стратегическия план, се искат 200 млн. евро и това изглежда невъзможно да се случи.


Ние сме "в час" с нещата, които се приемат в Европа, но само на хартия. За да се случат реалните действия, част от тях трябва да се финансират. На първо място това са научните изследвания, които у нас за съжаление са недофинансирани. Хората, които ще прилагат тези методи, трябва да получават периодично допълнителна квалификация за адаптивното управление на горите. Завършилите висше образование излизат с много знания, но и те трябва да минават периодично курсове за новите неща, които се случват през годините след дипломирането. Адаптацията изисква постоянно обогатяване на знанията, дори и само заради факта, че самите климатични промени се случват по-бързо от очакванията. Това се отнася не само за горите, но и за водите, за почвите , въобще за природните ресурси.


За съжаление проблемите с образованието в страната ни са огромни, в това число и с образованието за горите. Говоря по специално за средното професионално образование, което девалвира след като се разреши да се организират несериозни курсове от някои т.н. професионални учебни центрове и да се издават дипломи, които дават право на завършилите ги да практикуват в гората. Това не е добре специално при адаптивните методи, защото не можеш да разчиташ на слабо подготвени кадри да прилагат иновации.


Кои са спешните мерки за адаптиране на горите към измененията в климата?


– Има вече предписани указания, както и практики, които се спазват. Всички нови наредби са съобразени с това. За пример: да се залесява само с местните, не с чужди видове, да се забранят окончателните фази на сечите, т. е. да не се изсича докрай старият дървостой, да се оставя мъртвата дървесина, за да се поддържа биоразнообразието; да се ограничава площта сечищата, за да не се засегне биоразнообразието на екосистемно ниво.


Но реалната практика изостава, защото има много проблеми с техниката и технологията на дърводобива. Дървесината е материал, от който ние имаме постоянна нужда. Ето сега всички търсят дърва за огрев, защото дървесината все още е най-евтиният начин за отопление (а не бива да бъде така). Тези, които се занимават с това, не го правят по-модерен начин, не са стимулирани да инвестират в техниката по дърводобив.


Как бихте ги стимулирали?


– За пръв път нашето служебно правителство пусна дългосрочни договори за дърводобив за пет години. Направихме го пилотно в 18 горски стопанства. Когато имаш дългосрочен договор, можеш да инвестираш в техника, в работници и да изискваш от тях, защото си сигурен, че ще имаш пет години напред работа.


До момента договорите са краткосрочни, обект по обект, често се делегират при недостатъчно ясни и открити процедури с условия, които обичайно притискат дърводобива и са много политически украсени, много. Когато един дърводобивник се съгласи да дърводобива, а елементарна сметка показва, че е на загуба с този обект , това означава, че фирмата или работи в сивия сектор и не осигурява работниците, които и без това работят при много опасни условия на труд, или ще открадне, за да си покрие разходите.


Могат ли да се мотивират горските да практикуват по-масово устойчивите практики на сеч, като например т.нар. щадяща сеч, която се прилага в Кости?


– Щадящите технологии на дърводобив е един от инструментите на по-правилно управление на горите и е много важно да се практикува. Друг важен такъв инструмент е сертификацията на горите.


Вече имаме процедури за сертификация на над една четвърт от нашите гори и тя ще бъде факт в рамките на няколко месеца. Но това е много сериозно изоставане всъщност. В рамките на следващото правителство трябва да е цел се достигне до поне 90% сертифициране на горите.


Всички източноевропейски страни, Прибалтийските страни например сертифицираха на 100% горите си по всички възможни в Европа стандарти още преди 15 години. А България все още дебатира дали да го направи.


Сертификацията означава, че имаше независим международен контрол за това какво извършваш в горите си, дали всичко става по закон и одобрени предварително правила. Държавата има интерес от това, защото именно нейните контролни функции намаляват. Още повече, че потреблението на дървесина в западна Европа изключва употребата на несертифицирана дървесина.


Защо България се бави толкова много време и със сертификацията на горите си?


– Отново имаме мълчаливата съпротива на администрацията, защото когато е сертифицирана гората, възможностите да се извършват недобри практики намаляват, контролът става не само национален, а международен и независим.


Отговаря ли новият директор на Изпълнителната агенция по горите, който вие назначихте в началото на мандата си, на вашите очаквания?


– Аз поемам изцяло отговорността за предложението за назначаването на инж. Тони Кръстев за директор на Изпълнителната агенция по горите. Смятам че той има достатъчно опит и капацитет да се справи с предизвикателствата. При това без да прави кой знае какви революции в администрацията, като използва инструментите на прозрачността и откритостта. За пример ще посоча, че цялата тази седмица и следващата ще има конкурси за директори на природни паркове и за директори на регионални дирекции по горите, които са отворени за граждани.


Ще има ли пак конкурс за природен парк "Българка", където имаше силно недоволство – и гражданско, и политическо срещу назначения Али Алиев?


– За природен парк "Българка" имаше конкурс през месец юли и той не беше открит за публиката. Той приключи и не е обжалван. Ние нямаме законова възможност да направим нещо освен да наблюдаваме спечелилия конкурса как си изпълнява работата. Ще се радвам на всеки, който успява с професионални качества, а не с политическа протекция.


На какъв етап е работата на междуведомствена работна група по казуса със заменките, след като преди вече месец най-сетне Еврокомисията съобщи, че е на лице нерегламентирана държавна помощ?


– Проблемът със заменките в момента е, че имаме кратък срок за предприемане на действия. Имахме неформални срещи с Европейската комисия в Брюксел на 7-8 октомври, на нея докладвахме какво предприемаме след решението на Комисията, беше дадено неформално одобрение за нашите действия.


Наемаме независим оценител, това е най-важното. Тази дейност е в ход. Докладвали сме, че започваме да оценяваме. Брюксел от това е удовлетворен. Това, което знам към момента е, че служебното правителство няма намерение да обжалва решението на Европейската комисия и така ние всъщност приемаме, че трябва да се поправим.


Явно процедурата е дълга и трудна, но подготвя ли държавата мерки, които да предотвратят препродаване на заменените вече гори докато тя е в ход?


- Към момента ние не можем да оспорваме собствеността, нито можем да оспорим Търговския закон, по който дадени фирми са регистрирани като дружества с ограничена отговорност или като офшорни в миналото. Нито пък можем да приемам закони, които да имат обратно действие. Затова в оценката на имотите и в следващите действия на държавата, ние ще се базираме само и единствено на Европейското право, според което бенефициентът трябва да доплати сумата – призната за държавна помощ, или да се развали сделката. Според Европейското право бенефициетните са ясни.


Може ли да прогнозирате кога ще се приключи този казус?


– Със сигурност аз ще съм пенсионер, когато този въпрос намери окончателно решение по съдебен ред. Не мога да прогнозирам подобни неща, но цели пет години бяха необходими на ЕС да каже дали замените са държавна помощ. В следващото десетилетие може би ще стане ясно, но това е много субективно мнение.


Георги Костов: Аз ще съм пенсионер, когато казусът със заменките намери окончателно решение

© Юлия Лазарова


Според сигнали от неправителствения сектор, и сега продължава непрозрачно разпореждане с публични гори за застрояване – например при казуса "Дюнигейт" какти и за "Южен поток" земи се продават на занижени цени. Според тях, оценките се правят некачествено, генерирайки нови държавни помощи.


– Това са предварителни присъди, но са трудно доказуеми.


Казусът "Дюнигейт" засяга не толкова самата сделка, проблемът е по-скоро, че дюни са записани като горска територия. Това е проблем на картирането на местно ниво, което се извършва от областна или общинска земеделска служба. На практика това е цялостен проблем на начина, по който беше реституирана земята в България и тази практика продължава да я има. В случая "топката" е в службите, които правят кадастъра, но не си изпълняват цялостно задълженията по различни причини – недофинансирани са, има недостатъчен контрол, недобри практики. Няма друга държава в ЕС, в коята кадастърът да не е изчистен, но това не е въпрос само на пари, а на политически ангажимент и отговорност.


В случая "Дюнигейт" някой по дългата верига не си е свършил работата и не е наказан и няма да бъде наказана. Още веднъж се връщам на идеята за електронното управление, при което това е лесно проследимо.


Всички действия на Министерство на земеделието по "Южен поток" са направени след устното изявление на премиера Орешарски, че спира действията по него. Той обаче не е издавал писмена заповед и спирането на действията по проекта не е предприето. А администрацията работи с писмени документи.


Предишният министър е нямал писмена забрана и затова аз го оправдавам, това е била административна процедура. В този смисъл тогава са извършени решения за промени на предназначението по реда на една бърза процедура като инвеститор от първостепенно предназначение, национален обект. Аз нямам причини да се съмнявам в оценките на горите. Ако гледате имот по имот край морето или край друга инфраструктура, ще видите, че цената е доста висока.


Какво решение виждате вие за замените, извършени до влизането на България в ЕС?


– Аз не съм юрист, за да предложа решение за тях. Но след решението на ЕК сега, вече официално знаем, че този тип сделки са неизгодни. Това е повод за прокуратурата да се самосезира за някои сделки с по-особена тежест от времето преди 2007 г., за които все още не е изтекъл давностния срок. Тъй като прокуратурата, както и всички други разбраха, че по европейското законодателство тези сделки са нечестни и ощетяват държавата, би трябвало това ощетяване на държавата да бъде разгледано и за сделките сключени преди нашето европейско членство. Защото реално между тях няма разлика.


Как ще коментирате безпрецедентното решение на Добричкият окръжен съд от началото на октомври, с което постанови да бъдат върнати на държавата 11 имота с дюни край Шабла – придобити след замяна?


– Такова решение може да бъде само приветствано, защото се е намерила институция, която е обжалвала заменки. . Вероятно по подобен път прокуратурата може да действа, следвайки примера на общината и Добричкия окръжен съд. Тук се иска и политическа воля да се намери най-точната процедура, но това няма да се хареса на много хора.


Има много фатални инциденти с ловци, които се убиват взаимно по невнимание. Как може да се предотвратят тези случаи?


– Това е жалко. Аз вече говорих колко е важна квалификацията. Не можем да действаме само с промени със законодателните мерки и с обещания за контрол.Трябва да започнем да си изпълняваме законите и да имаме морал и квалификация.


Това е същото като мълчаливото ни свидетелстване на ежедневните пътни нарушения на Закона за движение по пътищата. Всеки водач или пешеходец вижда постоянен нарушения и си мълчи. Законът за лова и правилата не са лоши, но е редно като излезеш на лов и видиш, че до теб някой нарушава правилата, да сигнализираш, а не да мълчиш съзаклятнически, защото може утре ти да бъдеш ти застреляния.


Също и тук става дума за спазване на елементарни правила и квалификация, като най-малкото е да не се допуска формалност в образованието и изпитите за правоспособност на ловците.


Какво послание бихте отправили към следващото правителство?


– Много ми се иска едно следващо управление да не забрави горите. Като икономически продукт те са под 0,01% от БВП, а като територия за много – 34% от цялата страна. Този нисък икономически прираст се дължи на факта, че се остойностява само дървесината, не и екоуслугите, които гората ни дава – водата, рекреацията, опазването на почвите, опазването от ерозия и наводнения. Ако тези неща се отчетат, тя ще е изключително скъпа. По тази причина си заслужава горското ведомство да бъде самостоятелно, за да може да придобие онази тежест, която му се полага, гората е основен елемент свързан със здравето, живота, природата, препитанието и всичко.


Редно е в името на Министерството на земеделието и храните да се добави и горите, защото държавните горски предприятия ще останат, те са най-силните структури в системата на ведомството. За да се знае кое ведомство отговаря за горите, както е по цял свят.

Коментари (9)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Торбалан
  Торбалан
  Рейтинг: 674 Любопитно

  Оптимист.

  Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same. Ronald Reagan
 2. 2 Профил на today
  today
  Рейтинг: 930 Неутрално

  Да накарат всички от заменките да си платят в двоен размер на пазарните цени придобитото, и държавата да им плати техните парцели.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 3. 3 Профил на Р. Дражев
  Р. Дражев
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Така трябва да се управлява горския фонд! Сертифициране и мониторинг от ЕС!

  Happy face says, adios !
 4. 4 Профил на rkirov
  rkirov
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Хубаво е да има оптимисти в България

  Все по-хубаво става :)
 5. 5 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 976 Неутрално

  Явно процедурата е дълга и трудна, но подготвя ли държавата мерки, които да предотвратят препродаване на заменените вече гори докато тя е в ход?

  - Към момента ние не можем да оспорваме собствеността, нито можем да оспорим Търговския закон, по който дадени фирми са регистрирани като дружества с ограничена отговорност или като офшорни в миналото. Нито пък можем да приемам закони, които да имат обратно действие. Затова в оценката на имотите и в следващите действия на държавата, ние ще се базираме само и единствено на Европейското право, според което бенефициентът трябва да доплати сумата – призната за държавна помощ, или да се развали сделката. Според Европейското право бенефициетните са ясни.

  Няма шики-мики.
 6. 6 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6747 Неутрално

  Нищо,те в Брюксел няма да са пенсионери.

 7. 7 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Не видях нещо за сечта в Странджа и експертът Арнаудов от Царево.

 8. 8 Профил на Georgi Yordanov
  Georgi Yordanov
  Рейтинг: 668 Неутрално

  По мое мнение: Да остане в министерството!!!

  Да правим каквото трябва, пък да става каквото ще!
 9. 9 Профил на Forester
  Forester
  Рейтинг: 770 Неутрално

  За да бъде аршинът еднакъв, какво ще се направи за спиране на държавната помощ, която ежегодно държавата предоставя на т.нар. ловни арендатори. Едни от най-могъщите олигарси (от Валентин Златев, през Батков, бившия депутат Емил Димитров и т.н. и т.н. президенти и собственици на могъщи корпорации имат 15 годишни концесионни договори (вкл. и за "съвместна работа") за законно лично осребряване на най-горските екосистемни услуги .... само че някои от тях са и първи приятели на власт имащите и затова са недосегаеми ... какво ще каже европейската комисия за тази нерегламентирана държавна помощ ... само хора от кухнята (+малък брой посветени) знаят защо и как това е не по малко вредно и срамно от заменките. Костов също го знае, но няма да говори, защото ББ има приятели сред тези олигарси и ги закриля!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Antony
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK