Бившият екоминистър Светлана Жекова: Големият потенциал на България е енергийната ефективност

Бившият екоминистър Светлана Жекова: Големият потенциал на България е енергийната ефективност

© Надежда Чипева"Дневник" проведе разговора със Светлана Жекова* в последните дни на служебния кабинет "Близнашки", в който тя беше министър на околната среда и водите. Основната ни тема беше какво всъщност означава за България договореното в края на октомври на ниво европейски лидери по рамката "Климат - енергетика" до 2030 г., говорихме и за търговията с въглеродни емисии, за мерките срещу силно замърсения въздуха у нас - все критично важни теми и за настоящето, и за бъдещето, но често медийно подценявани.


От петък Светлана Жекова вече не е министър, но тя остава в МОСВ и ще работи по програмирането на новия период на оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


2014 г. бележи рекорд по брой природни бедствия на територията на България.  Какво трябва спешно да се направи, за да сме подготвени по-добре за това?
– Факт е, че все по-често ставаме свидетели на такива екстремни явления с катастрофални икономически и демографски последици. Те са всъщност проявление на глобалното затопляне.  Няма сектор, който да не е засегнат. Това поражда и проблема с климатичните бежанци. Очаква се  до 50-те години те да са до 500 млн. на година – огромно количество, което променя демографските характеристики на цели региони. Няма как да избягаме от това и трябва да се научим да се адаптираме към тези промени. Превантивните мерки ще са много по-икономически целесъобразни в сравнение с това да се справяме с трагедии и последици от настъпили вече  екстремни явления.


Наскоро съобщихте, че Националната стратегия за адаптация към климатичните промени е на финалната права. Кога ще е готова?


– Вече сме приключили с оценките на риска в различните сектори. Сега предстои всички тези анализи да се съберат на едно място и да се превърнат в План за действие с включени към него икономически анализи и конкретни действия. Страната ни е задължена да е готова с този план за действия (или стратегия)


до есента на 2015 г.


Ние ще се опитаме да се поберем в тези рамки. Работата е изключително тежка и хоризонтална, като обхваща темите и политиките не само на МОСВ, но и на всички останали ведомства в държавата. В тази връзка трябва да се намерят и достатъчно парични средства за реализирането й. Предвидили сме такива в оперативна програма "Околна среда" (ОПОС), както и в Националния бюджет.


Прилагат ли се междувременно други мерки за превенция и адаптация към крайните проявления на климата?


– Да. В рамките на настоящия програмен период се разработват Планове за управление на наводненията, които предлагат оценка на риска. Четирите басейнови дирекции са бенефициенти по ОПОС и работят именно по оценката на риска, завършена за различните региони. Следва картиране - отново по басейнови дирекции, и след това изграждане на Планове за управление на риска от наводнение, което също е предвидено за финансиране по настоящата програма.


От "Гражданска защита" настояват за повече внимание върху подготовката на населението за тежките ситуации. Работите ли в тази посока?


– В компетенциите на МОСВ е да следи в реално време нивата на реките и състоянието на комплексните язовири и да предоставя ежедневно информация до всички други компетентни институции, които на свой ред имат задължението да уведомяват общините, да ходят на проверки на терен, да разясняват, да обучават. В новия програмен период основен приоритет ще бъде изграждане на национална система за управление на водите в реално време с цел хоризонтален подход –  тя ще осигури едновременно наблюдение на нивото и състоянието на водите в реално време, оценка на риска от наводнения и възможностите за реакция при кризи.


Кога ще бъде готова тази национална система за управление на водите?


– Системата е планирана за новия програмен период - ОПОС 2014 - 2020 г. Имайте предвид, че колкото по-бързо бъде готова стратегията, толкова по-добре. За да ускорим процесите, вече сме осигурили координация с МВР. В службата по бедствия и аварии е установен координационен център за наводненията. Всичко, направено дотук, ще бъде обединено в една хоризонтална система, по която ще се работи приоритетно.


Какво означава пряко за хората договореният между европейските лидери пакет "Енергетика и климат" до 2030 г. на 24 октомври 2014 г.?


– Климатичните изменения се обвързват с човешката дейност. Мерките, които се предприемат за овладяване, както на на промените в климата – като цяло, така и конкретно за намаляване на парниковите газове, са действия, които човечеството може да предприеме, за да се намали необходимостта от адаптация към новите условия. Двете неща – митигация и адаптация трябва да вървят ръка за ръка. На много места, включително в България, те се разделят, като се възприема схващането, че е по-добре да се адаптираме, защото нищо друго не може да се направи. Аз лично не споделям това мнение


Решението на Европейския съвет от 24 октомври 2014 г. е свързано главно с директното намаляване на парниковите газове (с 40% минимум в сравнение с 1990 г.), както с взаимосвързаните инструменти за това – 27% дял на възобновяемите енергийни източници и 27% увеличение на енергийната ефективност. Това решение на ЕС е много важно, защото отправя ясен сигнал към международните ни партньори в рамките на преговорите за глобално споразумение за климата, което трябва да бъде договорено в Париж в края на 2015 г. Там съюзът ще представи именно тази рамка.


В основата на споразумението между лидерите на ЕС не стояха цифрите, тема на преговорите беше начинът, по който държавите членки ще разпределят усилието по постигането им,


кой колко ще допринесе.


По първата договорка за 40% намаляване на парниковите газове първоначалното предложение на комисията за разпределение на усилията беше да стане на база ефективност на разходите за целия ЕС, а не на БВП на глава от населението, както е записано сега в крайния документ. За България програма максимум беше вторият вариант, който на практика беше и приетият, защото разходите за постигане тези цели са доказано много по-големи за страни членки с БВП на глава от населението, по-малък от 90% средноевропейския. Това позволява на България да се възползва от т.нар. компенсаторни механизми, както и от "механизмите за гъвкавост", които се въвеждат в пакета.


Бившият екоминистър Светлана Жекова: Големият потенциал на България е енергийната ефективност

© Надежда Чипева


Какво печели България от договореното за енергетиката и климата до 2030 г. ?


– Какво ще спечели България си зависи от България. Усилията за намаляване на парниковите газове с 40% се делят на усилията на държавите - в секторите в рамките на схемата за търговия с емисии и тези извън схемата, където попадат транспорт, енергийна ефективност на сгради, отпадъци, земеделие и горско стопанство. Затова е толкова важно отделните страни членки да имат стратегии в тези сектори.


Извън схемата за търговия с емисии ще има индивидуално разпределение на цели за всяка държава членка. България има право в сегашния пакет да увеличи емисиите си с 20%. Това е доста щедро решение (до 2020 г.), но отговаря на икономическия растеж, който България си предвижда спрямо 2005 г. Това, което се допуска за страната ни, е 0% растеж спрямо 2005 г. Фактът, че ние до 2020 г. имаме право на растеж на емисиите спрямо 2005 г., ни позволява да преценим, че с всички мерки до 2030 г. можем да останем на нивата до 2005 г., т е. да се върнем с 20% спрямо 2020 г. Простата сметка показва, че целта за нас е напълно постижима, защото в периода 2020 – 2030 г. ще сме стабилизирали нивата си спрямо 2005 г.


Кои са приоритетите, за които могат бъдат похарчени спечелените средства от продадените от България въглеродни квоти?


– Това е всъщност "механизмът на гъвкавост", който действа в сегашния пакет по климата и енергетика до 2020 г. и ще бъде допълнително разширен за следващото десетилетие. Тези квоти се генерират в рамките на схемите за търговия с емисии, но помагат за политиките и извън схемата. Всяка страна, която има ясно разписани политики и стратегии, би могла да използва тези подходи.


От 2013 г. търговията с емисии вече е централизирана на европейско ниво, т.е. всички инсталации търгуват на една обща европейска платформа. От това се генерират приходи, които се разпределят по държавите членки така, че да се прилага принцип на солидарност. Всяка членка има право на определен брой квоти, които да продаде и приходите да останат за нейния бюджет. 90% от тези квоти се разпределят според това, което емитират. 10% от общото количество квоти се преразпределя така, че да компенсира държавите с по-нисък БВП на глава от населението.


Бившият екоминистър Светлана Жекова: Големият потенциал на България е енергийната ефективност

© Асен Тонев


Ние сме бенефициенти по това преразпределение, от което получаваме допълнителни права за продажба. Отделно, в рамките на тези 10% 2% се разпределят на тези страни, които в миналото са намалили емисиите си парниковите газове. Така ние сме бенефициенти освен на собствените си 90% и на още 12%, които се взимат от другите държави членки. В момента България има право да търгува с 2,7% от общите емисии на ЕС, които в плановете до 2020 г. се равняват на 1,7 млрд. евро.


Освен това се установява нов механизъм на солидарност – именно за компенсация на по-високите разходи за страните членки с нисък вътрешен продукт спрямо такива със среден за ЕС. Според него 2% от общото количество квоти на съюза се заделят за продажба и влизат в специален фонд за солидарност, в който всяка страна с 60% по-нисък БВП на глава от населението ще има право на гарантиран дял квоти до 2030 г.


Интересно е в какво ще ги инвестираме?


– Приходите ще бъдат използвани за модернизация на електропроизводството, за интерконекторни връзки там, където са необходими такива, за енергийна ефективност, за реализиране на мерки, които държавата смята, че са необходими за постигане на пакета. От тези 2,4 по схемата за търговия с емисии досега са влезли в държавния бюджет около 150 млн. лв. Тези средства са  за съжаление по-малко от очакваното заради срива в цената на квотите. Тези средства са използвани основно за покриване на разликата в цената на "зелената добавка" от ВЕИ, за да може по някакъв начин да се компенсира пазарната необходимост от повишаване на цената на електричеството. През следващия период  ще имаме възможност чрез този механизъм за солидарност – нашите 2%, да влагаме, както в изграждане на нова електропреносна мрежа, така и за рехабилитация на вече съществуващата, ако е необходимо.


От приходите от търговията с квоти, които влизат в държавния бюджет, по директива и по закон имаме възможност да използваме за компенсиране на енергийната бедност, за компенсиране цената на тока, там където тя е непоносима.


Вероятно на обикновения човек това изглежда като че има много стратегии за приемане, а цената на тока трябва да скочи. Как ще повлияят на него тези климатични и енергийни цели?


– Хората трябва да разберат, че повишаването на цената на тока не е резултат на политиката за климата, защото тази нова политика се прилага едва от 2013 г., а повишаването на тока е следствие от поредица недалновидни управленски решения и изкуствено задържане на цената, натрупани назад във времето.


Новите европейски цели за енергийната ефективност ще помогнат ли разходването на електричество у нас да стане по-устойчиво?


– Най-евтиният ток е неползваният ток. Енергийната ефективност е основен приоритет, по който България има голям потенциал и който страната ни трябва да използва до 2030 г.


По данни на Евростат от 2013 г. енергията в България се използва по "най-малко енергийно-ефективния начин" в сравнения с целия ЕС. Как ще се справим с този проблем?


– От нас зависи какво ще заложим в националните планове за устойчиво енергийно развитие, които всяка държава членка ще бъде задължена да разработи спрямо приета рамка до 2030 г. (27% за енергийната ефективност). От нас зависят конкретните инструменти и мерки, които ще предприемем.


Наистина, ние сме най-неефективната страна в ЕС и сигурно сме на едно от първите места в целия свят, а всъщност имаме огромен потенциал. Заради другите северни страни в съюза, които пък са изключително енергийно ефективни, и всяка следваща стъпка можеше да им донесе тежки разходи, в крайна сметка беше приета цел от 27% (първоначалното предложение на ЕС беше 30%).


Бившият екоминистър Светлана Жекова: Големият потенциал на България е енергийната ефективност

© Юлия Лазарова


Значи по целта за енергийна ефективност ще трябва да положим повече усилия?


– България има потенциал да бъде по-енергийно ефективна. Освен това съществува механизъм, по който страни с по-малък потенциал – като Холандия и Финландия, имат възможност да инвестират в енергийната ефективност на страни с по-голям потенциал - като нашата и тази инвестиция да я отчитат за техните си цели. Това една симбиоза между страните, изградена на простите правила за търсене и предлагане, от която и България би могла да се възползва.


По предварителни анализи, които сме правили с помощта германското правителство, е изчислено, че около


7,5 млрд лв. ще струва на


България да постигне цел, така че да допринесе адекватно за 27% енергийна ефективност на ЕС за целия период.


Това не звучи толкова много, така ли е в действителност?


– Да, но тези изчисления са правени с презумпцията за развитие на енергийния сектор, които на практика може и да не се изпълнят – примерно за определен дял на ВЕИ, нови блокове на АЕЦ "Козлодуй". Не случайно правителството прие програма за енергийна ефективност на жилищните сгради за следващия програмен период.


ВЕИ-тата в България вече имат много негативен имидж, как ще се справим с целите там?


– Да, защото така бяха сключвани дългосрочните договори, така бяха субсидирани. Това е въпрос на управленски решения. Подобен проблем имат и в Испания и Германия. В Европейската комисия си дават сметка защо е този лош имидж. В новите правила за държавна помощ на ЕК всъщност изрично се казва, че за соларно и вятърни инсталации субсидии повече няма да се допускат. Ще бъдат допускани само тези с иновативен характер.


За договорения процент 27% за ВЕИ-тата е много важно да се отбележи, че той е задължителен за целия съюз, нямаме индивидуална цел в пакет цел.  Отново от нас зависи какво ще включим в плановете си за устойчиво развитие на енергетиката и какъв процент ние ще си заложим и ние трябва да го предложим. Подали сме към ЕС, че към 2020 г. България ще постигне към 20% ВЕИ в крайното енергийно потребление.


Можем ли да обобщим, че енергийната ефективност е голямото предизвикателство за България по тази рамка?


– Това е големият потенциал, бих казала. А предизвикателство е как ще съумеем да си оформим дългосрочната визия за 20-30 години в отделни политики, за да можем да постигнем целта за намаляване на парниковите газове. ВЕИ-тата и енергийната ефективност могат да бъдат добри инструменти за това. Би трябвало да го превърнем във възможност вместо в предизвикателства.


Реалистично ли е това, което бе договорено за политиките по климат и енергетика за България?


– Разходи ще има, излишно е да се заблуждаваме. Но те трябва да бъдат реализирани в рамките на сегашната политика, има нужда от тези инвестиции и в момента, защото модернизация на електропроизводствения сектор трябва да има, иначе той е нерентабилен.


Казахте, че от нас зависи дали ще спечелим от рамката до 2030 г. Има ли вариант да загубим?


– Ние от европейските фондове можем да загубим, както виждаме. Въпрос на прилагане на политиката и на начин, по който се управляват средствата.


Това, че през тези две години постоянно се сменят министри в МОСВ, риск ли е за устойчивата политика?


– Да. Както казах, основното е да си направим стратегиите, а те са въпрос на дългосрочна и устойчива визия. Без адекватни стратегии ще изпуснем тези възможности. Не можем да работим на парче.


Бившият екоминистър Светлана Жекова: Големият потенциал на България е енергийната ефективност

© Красимир Юскеселиев


България е начело в Европейския съюз по замърсен въздух. В същото време през октомври вие определихте като прекалено амбициозно предложеното равнище за намаление нивата на някои замърсители на въздуха в Европейския съюз и искахте да преговаряте за "намаляване нивото на амбиция" на ЕС. Защо?


– С тази позиция сме група държави членки, но това не идва от по-малка амбициозност, а от по-реалистична амбициозност. Трябва да си даваме сметка от каква изходна точка тръгваме, какви мерки и на каква цена трябва да предприемем, за да стигнем определени тавани на замърсители през 2030 г. Тъй като в политиките за климата нещата са взаимно обвързани, стигаме до това каква енергийна и транспортна стратегия ще разработим до 2030 г. – това са и двата основни замърсителя, които отговарят за 70% от емисиите парникови газове. България сега е в наказателна процедура за националните тавани на замърсителите на въздуха и трябва да сме много внимателни какво договаряме за 2030 г., за да бъде реалистично и разходоефективно.


Това е свързано с живота и здравето на хората. Не е ли оправдано да се опитваме да постигнем най-амбициозните цели?


– Да, но пак трябва да сме реалистични, защото трябва да се търсят и начини за финансиране, а това никак не е лесно. Но ще положим усилия двете политики – за климата и за опазване чистота на въздуха да се гледат успоредно, защото мерките за опазване на въздуха биха могли да намалят


разходите по политиката на климата до 30%.


Много е важен интегрираният подход тук.


Основните замърсители на въздуха у нас са автомобилите и въглищата за огрев. Не може ли да се приложат конкретни рестриктивни мерки, които да не са толкова скъпи, например да се ограничава достъпът на коли до центъра в най-тежките зимни месеци, когато смокът стои със седмици над града?


– Не смятам, че ограниченията са решение на проблема. Ако се поставите на мястото на хората, които използват частните си автомобили?


Не може ли да се стимулират да ползват метрото например?


– Такива мерки вече се прилагат. Още от тази програма има мерки за стимулиране използването на градския транспорт. Но да посегнеш на личното имущество и да накараш хората да си сменят 15-годишните автомобили с по-нови, за да не замърсяват въздуха е по-крайна мярка, защото засяга частна собственост. В четирите най-големи града ще има пълно обновяване на градския транспорт, метрото също е приоритет. Нова мярка за чистота на въздуха ще е подпомагане общините за подготвяне на интегрирани планове за чистота на въздуха.


Само редовното измиването на улиците има драстичен ефект за намаляване на фините прахови частици, които са основен проблем. Но това е въпрос на общинско програмиране и средства за общините. Изграждането на новите инсталации при управлението на отпадъци би намалило рязко емитирането на метан, който е много сериозен замърсител. От агроекологични мерки също има нужда. Въпрос е на хоризонтална политика.


С какво ще се занимавате професионално след края на служебния кабинет?


– Аз съм служител на Министерството на околната среда и водите от 15 години, така че мястото ми е тук, ще работя по програмирането на новия период на оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.


* Светлана Жекова започва професионалната си кариера в държавната администрация преди 15 години (през 1999 г.), отново в Министерството на околната среда и водите – в отдел "Европейска интеграция". През май 2004 г. поема различни постове в Постоянното представителство на България към Европейския съюз (до 1 януари 2007 г. - Мисия на България към Европейските общности) в Брюксел. До 2008 година е първи секретар, представител на МОСВ в Мисията на България към ЕО. През 2008 г. е предсрочно повишена в дипломатически ранг "съветник" за експертния си принос при защитата на националния интерес в рамките на многостранните преговори по законодателния пакет "Климат-енергетика", както и в двустранен формат с председателството на ЕС и Европейската комисия. 


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (32)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Соросоиден Соросоидофоб
  Соросоиден Соросоидофоб
  Рейтинг: 470 Гневно

  Тази ли дама разреши на "Овъргаз" да дупчи Добруджа?
  Тази ли дама разреши да се правят сондажи за шистов и въглищен газ в Добруджа?

  Цензурата в "Дневник" е по-зловеща от комунистическата и фашистката цензури взети заедно!
 2. 2 Профил на dissident
  dissident
  Рейтинг: 726 Неутрално

  " В момента България има право да търгува с 2,7% от общите емисии на ЕС, които в плановете до 2020 г. се равняват на 1,7 млрд. евро."

  Тези пари трябва да се ползват за покриване разходите за "зелена" енергия. Така ще се поддържат поносими за народа цени.
  Постоянно покачване цената на тока, говори, че парите отиват и изчезват някъде.

 3. 3 Профил на 42
  42
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Цъкаме в Гугъл и виждаме че тази дама е магистър по френска филология. От там нататък да говори за енергийна ефективност е смешно, все едно аз да говоря за френски глаголи.

  След комунистите най-много мразя антикомунистите!
 4. 4 Профил на sophia_gr
  sophia_gr
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#1] от "Amenhotep":

  Това не може да е дама, това е поредната мадам "Йес" от политическия вертеп.

 5. 5 Профил на appen 13
  appen 13
  Рейтинг: 470 Любопитно

  Госпожата с магистърска степен по ФРЕНСКА филология, някак си много срамежливо пропуска да ни информира, КОЙ ТОЧНО ще спечели от евро-подаянията по далаверата "енергийна ефективност. Със сигурност, обаче няма да сме ние...
  Да не би това да са фирмите на един офшорен, бивш провинциален комсомолски секретар, с афинитет към германските паркинги ?

  Един призрак броди из Европа, призрака на евроскептицизъма и много скоро той ще определя настоящето и бъдещето на германски ЕСсср.
 6. 6 Профил на polux
  polux
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Глупостите по темата с енергийната ефективност ми звучат като - да спестяваме от закуски, за да сме по-богати....

  Истината е, че забогатяват държави, които произвеждат стратегически за износ, а не тия, които твърдят, че ще забогатеят, като си сложат стиропор на панелките...

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на Антоанета Йотова
  Антоанета Йотова
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#6] от "polux":

  По-важно ли е да сме богати, или да сме здрави - и хората, и околната среда?! Ако разбирате повишаването на енергийната ефективност само като начин някои фирми за забогатеят, много жалко! А понеже не съм нито икономист, нито търговец, няма да коментирам по същество твърдението, че "че забогатяват държави, които произвеждат стратегически за износ, а не тия, които твърдят, че ще забогатеят, като си сложат стиропор на панелките". Това твърдение, обаче, няма връзка с основните теми, коментирани в интервюто, които са свързани с осъществяването у нас на политики за реагиране на промени в климата. Както нямат такава връзка и коментарите за екс-министърката!

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10 Профил на polux
  polux
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#8] от "Антоанета Йотова": Аз не оспорвам енергийната ефективност. Но тя не е никакъв голям потенциал на България. За да бъдем богати, за да имаме здравеопазване, за да имаме въобще социални системи, трябва да произвеждаме, в т.ч. и енергия и да изнасяме, за да внасяме благосъстояние. На това ниво на енергийно потребление, енергийната ефективност сама по себе си не постига никой от тези резултати. Авторката следва епигонски една тематика, която й е очевидно чужда, само и само да оправдае тезата, че не ни трябва производство на енергия, стига да я спестим. Това е теза, която ни е продадена от нашите приятели отвън, които искат да ни направят бъдещ енергиен потребител, който да плаща, да слуша и да не се противи много. Апропо - тази теза можем да чуем и от господин президента ни с повод и без повод....

 11. 11 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  Само потенциален потенциал.

 12. 12 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2626 Неутрално

  Големият потенциал на България е енергийната ефективност
  __________
  Тази мантра страшно много я развяват ! Даже по канал 1 бяха намерили поредния професор който да дава акъл и да поучава та същия каза ,че със санирането ще намалим радона в жилищата си!
  По-малко ще умираме от рак и т.н.
  Направо акъла не ми го побира как сме изкарали толкова хиляди години еволюция без енергийна ефективност ?


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 13. 13 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Санирането на съществуващите стари панелни жилища с помоща на бюджетни пари ще напълни джобовете на определени лица и фирми, но няма да промени нищо съществено. Това е като китосване и боядисване на стара поизгнила кола, в чиито ламарини след време пак ще избие ръжда. По-добре хората да получават сериозни данъчни облекчения, ако доказано сами си направят вътрешно саниране - смяна на прозорци, саниране на стените отвътре и т.н.

 14. 14 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2906 Неутрално

  [quote#6:"polux"]Истината е, че забогатяват държави, които произвеждат стратегически за износ, а не тия, които твърдят, че ще забогатеят, като си сложат стиропор на панелките...[/quote]
  Истината е, че богати са държавите които умеят да харчат ресурсите си с мярка!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 15. 15 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2906 Неутрално

  [quote#12:"comandante vs либертарианци и корпокративисти"]Големият потенциал на България е енергийната ефективност
  __________
  Тази мантра страшно много я развяват ![/quote]
  Колкото повече ресурсите на планетата Земя намаляват, толкова по-правилно ще постъпват тези, които знаят да разходват без разхищение ресурсите си!
  "Тази мантра" в най-скоро време ще стане основен принцип за просъществуване.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 16. 16 Профил на Γαλλα
  Γαλλα
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  "...Големият потенциал на България е енергийната ефективност..."
  Ама, разбира се...живата тяга е най-възобновимата и ефективна енергия...

  Писна ми от цирк, на път съм да умрЪ от смях...
 17. 17 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Най-евтиният ток е неползваният ток.

  Точно така. Най-евтината храна е некупената храна, най-евтината вода е неконсумираната вода и най-евтиният живот е неживяния живот. Ами то и най-евтиният политик е неизбрания политик.

 18. 18 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 624 Неутрално

  [quote#14:"Храбър"]Истината е, че богати са държавите които умеят да харчат ресурсите си с мярка! [/quote]

  Глупости! Богати са държавите, които създават стоки и услуги с висока добавена стойност. Останалите затягат каиша, не за да забогатеят, а за да оцелеят. То и с хората е така.

 19. 19 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2875 Неутрално

  Тази си декламира изложението, като стихотворение, което е наизустила. Що го прави ли? Ами тя работела в МОСВ, най-паразитното и ненужно министерство. И затова и плащат заплата. От стотиците хиляди панелки само няколко дузини са санирани по програми. И то като им залепиха пласт стиропор, за който не се знае колко време издържа. Най-лошото е че не влезе в сила закона за етажната собственост и стопанисването на сградите е от пълна анархия до тотална разруха.

 20. 20 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 800 Неутрално

  Поредната калинка, която е усвоила перфектно от куневица да говори много и да не казва почти нищо.

 21. 21 Профил на Ген. Колев
  Ген. Колев
  Рейтинг: 455 Гневно

  Наистина колко много локуморазтежения без да се каже нищо съществено, типично по "брюкселски" в стил "Кунева", пластмасово безсъдържателно говорене без конкретика с оглед практическа полза за обществото или решаване на реални проблеми. Колко удобен параван, за да прокараме под миловидни еко, зелени и пр. бля-бля лакърдии усвояването на едни пари от едни другари.

  Какво ще санираш бе моме, панелките дето скоро ще трябва да се бутат ли? И така да е, парите директно към домсъветите без банки, фирмички, обследвания, излишни сертифицирания...целево финансиране за проект, релно свършена работа при релано най-ниска оферта с фиксирани максимални цени за материали и дейности, който иска по-скъпо - доплаща. Или дирекно като субсидия при строеж на нови жилища за собствениците на 1-во жилище. Ето ти директна полза за всички! Така става ли да усвоим ЕС паричните?!ОК? Ооо, не може ще кажеш? Така не ставало то така....щото видите лиии....
  Нещо за решаване на въпроса с присъединяването по престъпен начин на ВЕИ-та на многократно надути цени, без никакви преговори, търгове, конкурси за най-ниска цена?!? Не, що така бе моме. Викаш, пред свършен факт сме и тука и ни се полага на нас само да плащаме кат мат'рял?!? Ей, гиди дърта кюския неокастрена....

 22. 22 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1302 Неутрално

  До коментар [#13] от "kirsner":

  Изненадан съм колко много хора, дли само защото тази идея идва и/или се лансира от ГЕРБ и Борисов са готови да отричат очевадни неща.
  Още през 2001-2006 Чехия масово санира панелките ( те завалиите нали са глупави или нямат нашия експертен капацитет а ла Р.Овч) а ние ще искаме да си строим нови и по-възможност по-големи централи.
  Има такива анализи, какъв е дела на енергийните разходи за единица продукция - не трябва да твърдим че сме винаги на последно място, в такъв вид класации, ние гордо водим.
  И за да продължим да водим и за да не мръднем малко мозъка и обратното на корема, силно се нуждаем от евтин ток ( най-евтиния по абсолютна стойност в ЕС.
  Ами прекрасно се вижда - най-евтина енергия, най-голям дял за единица продукция - това ли ни трябва?

 23. 23 Профил на weinlock
  weinlock
  Рейтинг: 213 Неутрално

  До коментар [#3] от "42":

  Само че има 15 години прогресиращ стаж в МОСВ, при това занимавайки се с конкретни проблеми и политики. А само 5 години е учила филология. Не се иска много мозък да стоплиш дали разбира повече от околна среда или от филология.

  До коментар [#6] от "polux":
  В нашия случай енергийната ефективност наистина носи забогатяване, защото това са си преки инвестиции и то огромни, които после генерират вътрешно потребление и т.н. Така че е права.


  До коментар [#12] от "comandante vs либертарианци и корпокративисти":
  Да, наистина това с икономическите очаквания от енергийната ефективност е погрешно очакване. Грешка на разбиране и лоша интерпретация на факти. НО ако западняка се връзва и дава пари, няма лошо, дори да ги използват за панелките. Панелките, впрочем, са собственост на хората, занчи тия пари стигат в ръцете на хората. А дали парите ще се крадат - зависи от нас и по какви принципи ще се раздават.

  До коментар [#19] от "judjuk":

  Законът за Етажната собственост си е в сила, недейте лъга чак толкова нагло. Че не работи е въпрос повече на култура, но на някои места работи. А че изолацията наистина сваля 50% разхода - напълно вярно е. А панелките са строени така, че духа от всички цепнатини. Всеки с пари сам си прави изолация, без програми - просто защото има значителен ефект.

  До коментар [#22] от "tsvetko_51":
  Дял енергия за единица продукция е грешно разбиране за енергийната ефективност. И вие го повтаряте. Истинският смисъл е - дял енергия за единица добавена стойност. Най-ефективни са икономиките в които доминира банковото дело, защото компютрите харчат малко ток за много единици добавена стойност. В такива икономики като нашата е обратното - голямо количество енергоемки промишлени и селскотопански продукти, които се продават почти на себестойност - никаква печалба. За това сме толкоз уж енергоемки.

 24. 24 Профил на dr_t
  dr_t
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Неясно защо, но МОСВ някак си все остава настрани от полезрението на всички правителства. Сега е ред на правителството Борисов 2 да покаже какво му е отношението към екологията...

 25. 25 Профил на 42
  42
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#23] от "weinlock":

  Кучетата и те имат голям стаж във висенето пред месарниците, но касапи не са станали. Това е просто една тлъста калинка, цял живот на бюджетна хранилка и не направила нищо полезно през трудовата си биография. От колкото кладенеца да носите вода, това няма да е направи компетентна по темата.

  След комунистите най-много мразя антикомунистите!
 26. 26 Профил на weinlock
  weinlock
  Рейтинг: 213 Неутрално

  До коментар [#25] от "42":

  Глупости. Естествено, че стажът обучава. Освен тъпи пословици друго нямате да кажете.

 27. 27 Профил на Ернесто
  Ернесто
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#6] от "polux":

  Другарю Полукс съгласен съм с вас че икономията е майка на мизерията. Колкото по малко ток ползваме толкова по скъпо ще го плащаме при тези монополи и фалшиви договори за изкупуване.

 28. 28 Профил на Dimitar Pehlivanov
  Dimitar Pehlivanov
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#21] от "Ген. Колев":

  по полека бе, генерале, много си серт днеска
  директно към домсъветите без банки и фирми.... демек, ще си ги носиш паричките кеш в найлоновата торба, малко плюнка на химическия молив, мазния тефтер на дядо ти и юруш на усвояването.... да живей!
  а в признатите разходи (дето сам ще си ги определяш) - и бутилка шльокавица дневно! Машала...ашколсун... евала!

 29. 29 Профил на Francesco Sinibaldi
  Francesco Sinibaldi
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Atmosphère de poésie.

  Dans la
  profondeur
  d'un rêve
  matinal, dans
  le souffle de
  la mer qui
  chante le sourire
  et la voix des
  pensées....

  Francesco Sinibaldi

 30. 30 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 456 Неутрално

  Енергийната ефективност е важен елемент, безспорно, но да се представя за най-същественото, е пресилено. Санирането, както наричат изолацията на панелните жилища, е една от мерките за разумно използване на енергията. Но това е до известна степен комерсиално решение, препоръчано от определени строителни фирми от Германия, имащи пряк интерес. Ако става дума за икономия на електроенергия, то много малко са отопляващите се панелки на ток. Има и малко газифицирани жилища. Където няма парно, хората се отопляват с дърва и въглища. Какво печелят топлофикациите от по-малко разходвано гориво? Икономии в пари от плащания за газ. И по-добри икономически показатели. Там няма повишаване на ефективното използване на еленергията. Истинската енергийна ефективност е възможна в значителни размери в промишлеността, където се измерва чрез изчислима енергоемкост на всяка производствена дейност. Това е постижимо при модернизации, които изискват капиталови вложения. И при рационализиране на потреблението чрез подобрения на съществуващите мощности.

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 31. 31 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 456 Неутрално

  За плановете за наводненията може да се отбележи, че ексминистърът няма и понятие от проблемите. От всяка дума лъха на овехтяла изтъркана бюрократична продукция, с която са запълнили бюрото й чиновниците от ведомството. Схеми, откъснати от реалността.
  А какво всъщност е положението? Имаме изоставен воден сектор, водното стопанство е занемарено. Състоянието на язовирите преди всичко е особено сериозно. Те са пълни с тиня и боклуци. Полезният обем е застрашително нисък, щом един обилен дъжд може да доведе до преливане! Тая система няма да се оправи от арендатори-рибари. Собствеността на всички язовири трябва да се уточни! Трябва законово да се определи как да се изграждат, поддържат и експлоатират язовири. И кой за какво отговаря. да се оргаизира контрол и отговорности. Финансиране е нужно. И техника, както и работещи специалисти! Има такова съоръжение за почистване на дъната на реки и езера - нарича се драга. Има и такова нещо като Драгажен флот на държавата. Язовирните стени и изпускателни съоръжения трябва и да се инспектират от експерти и да се поддържат и ремонтират. Нивата на язовирите, с оглед на новите климатични реалности, трябва задължително да са под контрола на местните власти и да се коригират оперативно при прогнози за значителни валежи и при снеготопене.

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 32. 32 Профил на Антоанета Йотова
  Антоанета Йотова
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#31] от "Цар Радан":

  В голяма степен съм съгласна с коментара Ви, особено с предложението "Нивата на язовирите, с оглед на новите климатични реалности, трябва задължително да са под контрола на местните власти и да се коригират оперативно при прогнози за значителни валежи и при снеготопене." А ако можете да кажете кои точно институции и как точно да работят за възможно най-скорошно изпълнение на всички тези "трябва", бихте могли да предложите алтернативни на подготвяните от МОСВ "Планове за управление на наводненията" и Планове за управление на риска от наводнение", с които да кандидатствате за "финансиране по настоящата (оперативна) програма"!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK