Тази рубрика е създадена по проект, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.

Колко е важно да има степи на "Калиакра"

Оцелели степи от първи подтип, влезли в регулация

© Росен Цонев, -

Оцелели степи от първи подтип, влезли в регулацияСлед наказателно дело по жалба на Европейската Комисия, Европейският съд задължи България да възстанови унищожени степи и коридори за миграция на птици заради нарушение на европейското законодателство, защото допуска презастрояване с вятърни перки и голф игрища в района на Калиакара – там трябваше да бъдат опазени ценни местообитания – т.нар. Понто-сарматски степи. Решението на съда е причината за издаване на временна забранителна заповед от министъра на околната среда и водите Нено Димов за извършване на редица дейности в част от защитена зона "Комплекс Калиакра".


Забраната породи спекулации и протести на земеделци, рибари и представители на туристическия бранш от крайморска Добруджа заради опасения, че рестрикциите в териториите от мрежа "Натура 2000" (основният законов инструмент за опазване на биоразнообразието в Европейския съюз) ще засегне поминъка им. Заповедта не беше коректно представена, а липсата на картен материал стана повод за настройване срещу "Натура 2000".


"Дневник" събра информация от експерти, данни от Червената книга, научни изследвания в зоната на наши и европейски учени от Европейската агенция по околна среда, които дават яснота и факти за това какво е Понто-сарматски степи, къде се срещат, защо е важно да бъдат пазени, защитена ли е зоната "Комплекс Калиакра", къде и как са унищожени тези степи и има ли шанс да бъдат спасени малкото останало от тях.
Присъдата на Европейския съд по делото Калиакра


България е осъдена за неспазване на три директиви на Европейскяи съюз поради изграждане на шест ветроенергийни парка в защитена зона "Комплекс Калиакра" и едно голф игрище в защитена зона "Белите скали".


Съгласно чл. 260 от Договора на ЕС България е правно задължена да предприеме необходимите мерки, за да се съобрази с решението на Съда. Също така следва да не допуска такива закононарушения за други територии, видове или местообитания, обект на защита.


България смята да предложи Интегриран план с различни мерки за опазване на степите. В него не е заложено премахване на вятърни перки и голф игрища. Засега не е ясно нито кога и с какво съдържание ще бъде одобрен този план, нито дали предложените в него мерки ще бъдат приети от Европейската комисия като достатъчно адекватни за да удовлетворят решението на съда.


Неизпълнението на подходящи мерки за възстановяване на степите може да доведе до плащане на санкции от страна на България.


Какво е Понто-сарматски степи


Природното местообитание "Понто-сарматски степи" представлява сухо тревно местообитание с многогодишни и едногодишни растения, приспособени към плитки и каменисти почви в съчетание със специфичния сух и континентален климат и релефа на Добруджа.


Сред видовете растения, характерни за степите, са теснолистният божур, лерхиановия пелин, ирисът, дребната перуника и мн. др. Птиците, срещани в тези степи, са дебелоклюната чучулига, късопръстата чучулига, туриликът, черногърбото каменарче, розов скорец и много други. В защитена зона "Комплекс Калиакра" се опазват най-значимите популации на тези видове у нас именно и заради наличието на Понто-сарматски степи.


Степните местообитания са много чувствителни към човешката дейност и лесно могат да бъдат унищожени при преизпасване, замърсяване и разораване или разкопаване.


Защита на степите


Заради високата степен на застрашеност и уязвимост тези местообитания са строго защитени на територията на ЕС, т.е. те са приоритетно местообитание: не могат да бъдат увреждани или унищожавани под никакъв претекст.


Изключение за тях се допуска единствено по силата на Директивата за местообитанията, при строго определени условия – ако са налице причини от върховен обществен интерес, свързани с националната сигурност и човешкото здраве, ако няма друга алтернатива и при предлагане на адекватни мерки за компенсиране на щетите. В тези случаи местообитанието, което ще бъде загубено, трябва да бъде възстановено на друго място със същата или по-голяма площ преди стартиране на дадения проект.


Оцелели степи от първи подтип, влезли в регулация, до "Тракийски скали".

© Дневник

Оцелели степи от първи подтип, влезли в регулация, до "Тракийски скали".


Това изискване на Директивата е транспонирано в Закона за биологичното разнообразие и следва да се прилага за всички проекти.


Унищожаването на понто-сарматски степи е криминално деяние по силата на Наказателния кодекс.


Къде се срещат Понто-сарматските степи


На територията на Европейския съюз се срещат само в Добруджа в България и Румъния. Името им произлиза от това, че основният им ареал съвпада със северните брегове на Черно море (Pontos Euxinus) - т.нар. Сарматия или Скития – в Украйна и Южна Русия. До Добруджа достига най-югозападното им ъгълче в Европа.


В България са разпространени по Северното Черноморие и Добруджа, приблизително на изток и север от линията с. Крушари – гр. Добрич – с. Кранево.


Понто-Сарматските степи са обект на опазване в много защитени зони, не само в България, но и в Румъния. Някои от тях са: ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean - 84 875 ха; ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia - 5654 ха; ROSCI0065 Delta Dunării - 453645.5 ха; ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa - 18024.4 ха. Първата спомената зона е около два пъти по-голяма от "Комплекс
Калиакра" (румънската е само сухоземна, в Калиакра голяма морска акватория)


Кои са защитените зони със степи у нас


Понто-Сарматските степи в България са представени в 11 защитени зони (с добавена през 2013 г. още една зона – Девненски хълмове). От тях почти половината попадат в защитена зона "Комплекс Калиакра", а на национално ниво около 30% са в тази зона.


Единствено в "Комплекс Калиакра" са представени и двата подтипа, в най-качественото си проявление и с най-типичните си характеристики - екологични и флористичен състав. Много от редките, ендемични, застрашени и защитени видове растения, като калиакренска метличина, калиакренски игловръх, ефедра, кавказки пелин и много други се срещат само в степите на "Комплекс Калиакра".


Това важи и за някои от животинските видове, като за най-големия Европейски гущер - жълтокоремник, черногърбо каменарче, пеперудата катопта и др.


Костенурка в "Комплекс Калиакра"

© Дневник

Костенурка в "Комплекс Калиакра"


Видове от Директивата за птиците се размножават основно в степите и в нивите около тях, например наскоро изчезналите като гнездящи голяма и малка дропли. Милиони мигриращи птици двукратно пресичат територията на Крайморска Добруджа – пойни и грабливи птици, пъдпъдъци, щъркели, а през зимата гъски, в това число и световно-застрашената червеногуша гъска. По време на миграциите се наблюдават и много редки и изчезнали като размножаващи се в България видове, като момин жерав, степен блатар, степен орел.


"Комплекс Калиакра" е най-важната и най-ключовата зона за опазване на това приоритетно за Европа местообитание в България.


Защитена зона ли е "Комплекс Калиакра"


Защитените зони в България се обявяват двустепенно. Първо с решение на Министерски съвет (осъществено през 2007 и 2008 г.) и второ – с индивидуална заповед на Министъра на околната среда и водите.


В конкретния случай защитена зона "Комплекс Калиакра", както и всички останали защитени зони за местообитания, все още не е обявена с индивидуална заповед, което е трябвало да стане до 2016 г.


Директивата за местообитанията изисква за все още необявените защитени зони да се прилагат стриктни правила за защита, за да се предотврати увреждането на местообитания и видове докато тече процедурата по обявяване.


Това изискване е транспонирано в чл. 19 на Закона за биологичното разнообразие, послужил като основание за издаване на заповедта на Министъра на околната среда и водите от 28 юли 2017 г. за превантивна защита на Понто-сарматските степи в "Комплекс Калиакра".


Унищожаването на степите през годините


Според Червена книга на България, том 3. Природни местообитания (Цонев и др. 2015), това е застрашено местообитание в България, което заема много ограничени площи, било е подложено на различни дълготрайни негативни въздействия. От изключителна важност е за опазване на находища на множество редки, застрашени и защитени видове растения, както и на редки свързани със степите животни.


По-голяма част от тези степи в Добруджа са били унищожени още в древността и заменени от обработваеми площи. Отрицателно влияние е имала активната паша, особено по времето на социализма,. На много места са били разкрити кариери за добив на варовици и мергели. Особено между Балчик и Каварна, по белите брегове, заради укрепване на свлачищата са правени терасирания и залесяване основно с черен бор.


Най-масовото унищожение се случва през последните десетина години. Причината е, че част от земите са продадени от общините на частни собственици, които са променили начина на трайно ползване, за да могат в последствие да реализират проекти.


Първият подтип на Понто-Сарматските степи, под селата Божурец и Топола, е на 22% унищожен на национално ниво от голф-комплекса на "Тракийски скали", установява картиране на учени от БАН през ноември 2006г. Останалите части са със сменено предназначение чрез горски заменки и всеки момент могат да бъдат застроени. Планирано е голф-игрище и в района на квартал "Момчил" при Балчик, което според експерти, ще унищожи последните останали степи - по-специално специфичният подтип на свлачищните тераси над морето.


"Тракийски скали"

© Дневник

"Тракийски скали"


Според тях има опасност този подтип да изчезне почти напълно в страната и напълно в "Комплекс Калиакра".


Върху другият подтип - на сухите каменисти терени наречени "кайряци", в района на Каварна,
Балчик, Българево и Камен бряг – са били построени хотели и ваканционни селища, къщи, вили. Една от най-запазените степи между село Божурец и нос Чиракман е включен в регулация като вилно селище и се предвижда неговото застрояване.


Болата, имот на Милениум, април 2015 г.

© Росен Цонев, -

Болата, имот на Милениум, април 2015 г.


На "кайряка" между резерват Калиакра и село Българево е изграден огромен ветроенергиен парк на "Калиакра Уинд Паур", с цялата му прилежаща инфраструктура. До резервата е направена и първа копка и е сменено предназначението на земята на типични степи за строеж на "Арабски комплекс Ажур дел Мар". Според разследване на Биволъ, имотите принадлежат на брата на вече бившия депутат от ГЕРБ Живко Мартинов. В много от степите - южно от залива Болата, над Яйлата и др., земите са със сменен начин на трайно ползване в ниви.


Болата, имот на Милениум, ноември 2016 г., степите са изринати

© Росен Цонев, -

Болата, имот на Милениум, ноември 2016 г., степите са изринати


Една от най-представителните степи, северно от залива Болата със сменен през 2008 г. начин на трайно ползване от "пасище" в "нива"(малко след влизането в сила на заповедта на "Калиакра") вече е разорана със специална техника на около близо 500 дка. На мястото на степи са били създадени овощни градини и ниви, очаква се това да се случи скоро и в още такива имоти.


Според проучванена Българско дружество за защите на птиците (БДЗП) на терен около 16% от понто-сарматските степи в защитената зона са вече унищожени, а по документи т.е. юридически, но неосъществени на практика, са много повече.


Въпреки че местообитанието е включено в Закона за биологичното разнообразие и е приоритетно за опазване, само в много малка част от находищата му, опазването му е гарантирано - резерват "Калиакра", защитените местности "Яйлата" (степи са променяни в ниви) и "Степите".


Могат ли да бъдат спасени последните степи


Голяма част от тези степи са унищожени или увредени. Вероятно унищожаването им ще продължи, защото много от имотите със сменено преназначение на земята са влезли в регулация.


Единствената мярка за съхранението им, според еколози, участвали в изготвяне на плана за управление на защитените зони със степи, е забрана на всякакви дейности като строителство, използването им за всякаква земеделска дейност (основно изораване), освен паша, независимо от предназначението им и от начина им на трайно ползване. Тя трябва да обхване всички незастроени и неразорани степи, въпреки че повечето по документи отдавна не се водят пасища и мери. В Плана за управление са предвидени и дейности за възстановяване на унищожение и увредени степи, на възможни за това места.


Най-засегнати от забранителната заповед са собствениците на територии в понто-сарматски степи, а именно държавата, общините и юридическите лица, категоризирани като "обществени организации".

Ключови думи към статията:

Коментари (55)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на гражданин
  гражданин
  Рейтинг: 532 Неутрално

  А няма ли да има поне едно разследвано от Прокуратурата длъжностно лице, което е издавало строителни разрешения или одобрявало ОВОСи, заради които сега ще глобят България?

 2. 2 Профил на rta48522758
  rta48522758
  Рейтинг: 239 Неутрално

  Аз мисля,че ще бъдат спасени до две.ББ пълни гащите(извинявам се за израза,но не намирам думи)само от мисълта за зелени протести.Понеже други не се очертават! 3. 3 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1783 Неутрално

  До коментар [#1] от "гражданин":

  Или длъжностно лице, което е решило, че за разлика от Германия и Полша примерно, където в исторически план винаги е имало градски агломерации и обработваеми земи, Добруджа е била степ и такава трябва да остане, собствениците са длъжни да превърнат лозята и дворовете си в степ, за да им се радваме!?

 4. 4 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 427 Неутрално

  Българската безхаберна простотия е голяма сила, която може да бъде спряна само от по-голяма сила (каквато е ЕС).

  Искам да припомня, че големите клечки, които си правят голф игрища и вили, хотели из тези места, не са с нищо по-различни от "обикновените" българи. За един и същи егоизъм става въпрос, за една и съща липса на вкус и на любов към красивото.

  Не заслужаваме да живеем в красива България.

 5. 5 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5357 Неутрално

  И това става през годините по схемата "моето си е мое, а държавното е мое в бъдеще"...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 6. 6 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1911 Неутрално

  Най-масовото унищожение се случва през последните десетина години. Причината е, че част от земите са продадени от общините на частни собственици, които са променили начина на трайно ползване, за да могат в последствие да реализират проекти."А най масово през последните 10 години са управлявали ГЕРБ.Въпросът тук е:След като общините са нарушителите - защо спи прокуратурата,кой трябва да и навие пружината и да заработи.

 7. 7 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1783 Неутрално

  До коментар [#6] от "chicago514":

  И какво са нарушили общините, че са продали нещо, което не им носи достатъчно доходност!? Вие лично колко степи купихте през последните 10 години, за да ги запазите неаразорани!?

 8. 8 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 897 Неутрално

  Бля-бля-бля до лъжа-лъжа-лъжа
  В Румънската натура 2000 НЯМА защитени понто-сарматски степи.
  Истинските понто-сарматски степи НЕ СТАВАТ за земеделие.
  Така че приказките за разораване и овощни градини си ги разправяйте на грантаджийските сбирки.
  Аре у леу, Томабелевци.

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 11. 11 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3093 Неутрално

  Ако земите са частни, нормално е да бъдат използвани. Иначе излиза, че Брюксел може да те задължи да гледаш фикуси в хола си, докато на друг разрешава да прави купони.
  Ако държавата толкова се е закахърила за птичките и мушичките, може да изкупи неплодородната земя и да я остави да пустее. Може и замяна.
  Ако земята е била държавна или общинска, но след обявяването на Натура е продадена на частни лица, да хванат чиновника, извършил това и да го .... таковат.

  Еретик
 12. 12 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 269 Неутрално

  При Станишев имаше от всичко по много. И всичко за сметка на държавата. В полза на конкретни лица.
  - Много "екология", която ще възстановява степите от преди соца поне.
  - Много заменки.
  - Много промени на предназначението на земи.
  - Много ветропаркове, кандидати за преференциални цени на тока.
  - Много разрешения за строежи, все за наши хора.
  ...
  Може да проверите дали всичко не е правено по схемата 3:5:8, схемата на тройната коалиция.
  След Станишев и промяната на предназначението на земи беше спряна, и издаването на разрешения за строеж.

 13. 13 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  Тука,в Созопол почти всичко се унищожи.Степи,не степи,наред.Поне половината поразии бяха направени,за могат да се задомят тълпите руснаци,бягащи от Путинова Русия.

 14. 14 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2992 Неутрално

  Мутренска работа, мутренска история в мутренска държава. Явно, че прокуратурата нищо не е правила, нищо не прави и нищо няма да направи. А какво изобщо може да се направи срещу мутренското цунами? То руши и унищожава всичко откъдето мине. Какво може да направи един Цацаров в тази обстановка, освен да пожертва себе си? Ма той Цацаров да не е Исус Христос? Топката е у Н. В. Електората. Но само като си помисля как му дожалява на електората за природа, за птици и редки растения и на мене ми дожалява, та чак ми се плаче. Какво ти разбира прасе от кладенчова вода?

 15. 15 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 950 Неутрално

  1)Кво стаа с природата по други €вропейски държави? Р. Дунав в Чехия е циментирана цялата!
  У нас наивните демократи разрешиха милионерски НПО-та да оределят границите на натура! Природата е важна, но да ни подхвърлят трошици по Натура срещу икономически загуби!
  2)имаме ли нужда от ВЕИ-та? Тряя ли да сме енергийно независими от Русия? Ако да, то найветровитите места у нас са Добруджа и Калиакра!
  3)Трябва ли ВЕИ-тата да са собственост на олигарси? Да, разбира се че трябва! Така е при демокрацията! Всичко на териториата е собственост на неколцина! Не че в САЩ или Франциа е различно!
  Каквото и да става, олигарсите печелят, а обикновнените хора плащат сметката! Както за ВЕИ-тата, така за еко нарушенията! Така и за мега Натура!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 16. 16 Профил на гражданин
  гражданин
  Рейтинг: 532 Неутрално

  От нета - "В Оперативна програма Околна среда 2014-2020 има 220 милиона лева за биоразнообразие.
  Досега са "усвоени" само един милион. Програмата има проблеми с закъснението на "усвояването" и може да се наложи да връща пари.
  Има линия за изкупуване на приоритетни местообитания, която може да се разшири и да бъде използвана за изкупуване на конфликтните частни терени.
  Изкупуването на приоритетните местообитания с предлагани сериозни ограничителни режими се използва навсякъде по света като най- икономически ефективен и справедлив метод за компенсиране на частните собственици."

 17. 17 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Калиакра е поредното българско КТБ. Само мизансцена е друг.
  http://www.mediapool.bg/kaliakra---eto-taka-ni-ograbvat-news267904.html
  Към коментара на Ясен Бояджиев от Дойче Веле, почти нищо не може да се добави.

  Единственото правилно нещо което до момента бе направено е заповедта на МОСВ в изпълнение на Решението на Съда на ЕС. След което започна комична и трескава въртележка. С послевкус на суджуци.

  "Едно от желанията, заявено на работната среща, е за прекартиране на териториите, каза Димов. Според него прекартирането е процес, който не може да бъде толкова бърз, колкото привеждането в действие на плана за управление. За прекартирането ще бъдат привлечени международно признати учени, за да бъде прецизиран процесът – да се изясни спазени ли са изискванията, какво е необходимо да бъде направено още, но всичко това в средносрочен план, допълни министър Димов."

  Да се чете: - Досегашното картиране на зоните от Натура е нерелевантно. Вероятно ще се окаже и незаконно. За това перките и голф - игрищата трябва да останат. Те ще се окажат извън Натура след "прекартирането" от "международно признати учени."
  Това е важното от казаното от "обединения патриот", доскорошен неолиберал и директор на "Института за дясна политика"/каквото и да означава това/.
  Правят се какви ли не пируети за да не се изпълни решението на Съда на ЕС. На сцената се изявяват кметове, някои от които съвсем съзнателно манипулират местните жители, колко лошо ще стане за тях ако решението се изпълни.. Целта е една. Ако може безобразията със строителството, да минат метър, покрай "народния гняв". Тоест, "да се намери решение еднакво справедливо за всички". Нещо подобно на дървено желязо.
  http://www.mediapool.bg/shte-iskame-ot-bryuksel-prenachertavane-na-zashtitenite-zoni-news267934.html

 18. 18 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 269 Неутрално

  За земеделци тези степи станаха интересни покрай евросубсиите. иначе и много по-добри земи стояха необработвани. Баси наглостта - включително на много форумци. Като трябва да вземаш субсидията си европеец, като поискат да спазваш общите правила - ставаш горд българин.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 19. 19 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2580 Неутрално

  До коментар [#8] от "qwertqwert":

  Понто-сарматските степи, може и да не стават за земеделие, ама стават за голф-комплекси и хотели, че може и за ветро-паркове...! Никой не говори, за овощни градини върху силно каменисти почви. На места, даже и почва не може да се нарече...

  Нещо ти се свидят голф-комплексите на червените другари, построени върху терени, придобити със заменки...? Там ли те стяга обувката, а? Гербаво-червено милиционерско мекере, си ти...!

  Бивш tww09306483.
 20. 20 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2580 Неутрално

  До коментар [#11] от "Костадин Иванов":

  Ами..., те тези земи си бяха държавни или общински... Просто, защото не ставаха за земеделие. Ама, в един момент станаха много интересни и много отговорни другари, придобиха терени там чрез заменки...!
  Какво значи, да хванат чиновника? Знаеш ли колко министри и всякакви други началници, трябва да изгорят? Как си мислиш, че ще стане тази работа...?

  Бивш tww09306483.
 21. 21 Профил на Jikevjikev Jikev
  Jikevjikev Jikev
  Рейтинг: 269 Неутрално

  "1)Кво стаа с природата по други €вропейски държави? Р. Дунав в Чехия е циментирана цялата! "
  Дунав!
  Каква Чехия?!
  Тъпи тролове!

  Местоположение Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Молдова и Украйна

 22. 22 Профил на gunar
  gunar
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Кой каза, че прокуратурата бездейства? Напротив, включи се съвсем навреме в качеството си на наказателна мутренска бригада - оспорва заповедта на министъра за забрана на всякакви стопански дейности в защитените зони.
  Алоо, матряла, кога ще разберете, че България не е НАША държава, мутрите и мафията са си я присвоили и си имат държава, а ние сме само поданици и...матрял.

 23. 23 Профил на Петър Чолаков
  Петър Чолаков
  Рейтинг: 210 Неутрално

  За илюстрация на апетитите към тази територия - има над 600 проекта за строежи в Калиакра, в това число за: хотели, голф игрища, 2900 ветрогенератора и др. Моят комантар на казуса: https://www.youtube.com/watch?v=utD5lgBL5Ek

 24. 24 Профил на 彼得。斯托亚诺夫
  彼得。斯托亚诺夫
  Рейтинг: 427 Неутрално

  със забрани не става. като екоталибаните са толкова загрижени, намират кинти (не от моя джоб и от моите данъци, моля) и почват да плащат яко рента на собствениците на земи да НЕ ги пипат по никакъв начин. тогава и собтвениците доволни, и степите, и птиците. само екоталибаните няма да са на кеф, щото ще тр да работят да изкарат по някой и друг кинт (вместо да цоцат само).

  -- 子曰:[人能弘道,非道弘人]卫灵公15:28
 25. 25 Профил на ggrigorov
  ggrigorov
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Отново изключително едностранчиво отразена статия на Дневник.
  Не виждам разлика в това как прасешките медии отразиха юнските протести и включването на северното черноморие в Натура. Така както прасешките медии се фокусираха върху 3-4 души от протестите, а не върху останалите хиляди, така и дневник се фокусира въху голд игрището вместо върху хилядите собственици.
  Причината може би са меийните пакети от ЕУ за отразяване на малки лешоядчета и соколочета.

  Мантрата, че земята е общинска или държавна бе изречена от Н.Димов и удобно използвана от Дневник, които иначе не са фенове на Димов.

  Между Балчик и Каварна има около 3500 декара на 2300 дребни собственици, земите на които са включенв натура. Голяма част от земята е придобита между 87-ма и 91-ва за да си строят хората вилички, лозя, бостани. Единствената причина за липсата на някакво развитие е икономическата обстановка в района през последните 30 години.
  А сега, с рестрикциите от Натура, местните ще цъфнат и ще вържат.

 26. 26 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 269 Неутрално

  със забрани не става. като екоталибаните са толкова загрижени, намират кинти (не от моя джоб и от моите данъци, моля) и почват да плащат яко рента на собствениците на земи да НЕ ги пипат по никакъв начин. тогава и собтвениците доволни, и степите, и птиците. само екоталибаните няма да са на кеф, щото ще тр да работят да изкарат по някой и друг кинт (вместо да цоцат само).
  —цитат от коментар 24 на 彼得。斯托亚诺夫


  Като циганчето - "бате, дай пет лева... Защо са ти? ... Ти ли майна ще ми казваш какво да си правя с парите".
  Така и ние с ЕС и правилата. Който не му отърва в ЕС - продава си земите и отива където иска.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 27. 27 Профил на alextan
  alextan
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Дайте карта на степите - аз намерих една такава - почти цяла Румъния и цяла Украйна са степи. Въпросът е защо България трябва да ги опазва, а Румъния - не? И в случай, че и двете страни трябва да ги опазват - нужно е да се търсят компесаторни механизми от Брюксел. Също така е нужно да се направи един нов детайлен анализ -точно кои зони са най-важни за местните видове и прелетни птици и кои са второстепенни, в коя зона какви дейности за допустими и т.н. Да се установи кои общини ( и конкретно лица) не са спазили законодателството и са издавали неправомерни смени на статути, разрешения за строеж и т.н. - те са истинските виновници.

 28. 28 Профил на ilegal
  ilegal
  Рейтинг: 357 Неутрално

  Ето малко ретроспекция ....
  http://nakratko.bg/category/58/29692

  В края на 2015, министъра Василева казваше, че няма да има санкции
  http://www.mediapool.bg/ekoministarat-ochakva-da-se-razminem-s-evrogloba-zaradi-vetroparkovete-news240253.html

  Къде са сега тези, които са писали оценките? Къде са административните ръководители, които са приели тези оценки и са дали разрешителните? А всъщност, къде са компаниите, заради които България е осъдена??

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 729 Неутрално

  До коментар [#27] от "alextan":

  Ми нека ги пазят степитеи птиците, ама каква е логиката да пазят птиците като забраняват земеделието а до тях да си веят ветрогенератори и да крадат субсидии? Какви птици ще пазят като си стоят ветрогенераторите?

 31. 31 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2580 Неутрално

  До коментар [#25] от "ggrigorov":

  "... Голяма част от земята е придобита между 87-ма и 91-ва за да си строят хората вилички, лозя, бостани..."!

  Да бе, раздаваха се места от по 500кв.м., за да си сеят хората бостани, лозя, царевица и каквото там се сетиш. Но, не се раздаваха за вили! Иди и виж, как хубаво се свличат вилите, които се направиха между Балчик и Албена. Няма пътища, няма улици, няма водопровод, няма канализация, няма регулация... Въобще, пълна анархия!
  Или казваш, те в Балчик и Каварна живеят от тези бостани по 500 квадрата? Ако ги няма бостаните и ще измрат от глад? Дай, малко по-сериозно...!
  Със или без рестрикциите на Натура, района е полуумрял. Зимата е напълно умрял...
  Местните си мислеха, че като си продадат лозята и, като направят наоколо голф-комплекси, ще цъфнат и ще вържат. Цъфнаха, ама налъмите им цъфнаха...! Очакваха, че заплатите на камериерките и сервитьорите, ще са по 3-4 хиляди, най-малко...! Ама, много се объркаха! Колкото си бяха гладни преди, толкова са си гладни и сега...!

  Бивш tww09306483.
 32. 32 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  От текста се вижда, че най-големите щети са нанесени от голф-игрището (направеното и подготвяното) и от ветрогенераторите, които са получили разрешения от времето на Станишев.
  Редно е издалите тези разрешения да бъдат наказани, а как да се постъпи със собствениците на въпросните игрища и перки не ми е ясно - разрушаването е доста грубо и не знам ще се възстановят ли степите или не, но поне могат да бъдат наказани, като плащат някаква сума ежегодно ( един вид глоба) и с тези пари да бъдат обезщетени собственицие на земя, които няма да могат да я използват.

 33. 33 Профил на alextan
  alextan
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#30] от "sqrt":

  Споменаха за инсталиране на някакви системи, които предупреждават за приближаване на ята птици и ветрогенераторите спират работа.

 34. 34 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1365 Весело

  До коментар [#21] от "Jikevjikev Jikev":

  Да ама това го е писал стотина пъти ако му прегледаш коментарите.

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 35. 35 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 690 Весело

  "...Планирано е голф-игрище и в района на квартал "Момчил" при Балчик, което според експерти, ще унищожи последните останали степи - по-специално специфичният подтип на свлачищните тераси над морето."

  Малееее, какъв ужас! Да се унищожат свлачищата. Кошмар!

 36. 36 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 729 Неутрално

  До коментар [#32] от "tsvetko_51":

  Проблемът, че това никога няма да стане защото зад Станишко и Бубойко стоят едни и същи хора и сили. Доказателствата са много вкл че се толерират едни и същи фирми, няма нито един осъден за зулумите. КТБ беше взаимно ограбена и само залъгват тъпия матрял с разни стенограми и се обвиняват взаимно по телевизиите. Иначе си я окрадоха заедно.

 37. 37 Профил на Noal
  Noal
  Рейтинг: 544 Неутрално

  До коментар [#8] от "qwertqwert":

  Виж снимката в статията. Ама изобщо не е разорано.

 38. 38 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 690 Весело

  До коментар [#8] от "qwertqwert":.. Никой не говори, за овощни градини върху силно каменисти почви. На места, даже и почва не може да се нарече...
  —цитат от коментар 19 на tww09306483


  Май не си чел статията: "...На мястото на степи са били създадени овощни градини и ниви, очаква се това да се случи скоро и в още такива имоти."
  Само да попитам, буренясали степи ли са по-важни от овощни градини? После никой да не се чуди, защо внасяме ябълки от Полша, кайсии и праскови от Турция... Ама нейсе, важното е да има бурени, вместо плодове.

 39. 39 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 729 Неутрално

  До коментар [#33] от "alextan":

  То мног неща споменаха... Бубойко измислил заедно със Стоичков системата - водачът на птиците с китайско уоки токи ще съобщава да диспечер е ще преминават и той с полуатоматизирна система струваща 1 милиард евро от европрограми, но финансирана от външни заеми е обикаля с колелото и ще изключва ветрогенераторите.

 40. 40 Профил на Noal
  Noal
  Рейтинг: 544 Неутрално

  До коментар [#25] от "ggrigorov":

  Биха могли да цъфнат ако не са прости и имат упорство и търпение . Натура не забранява ВСИЧКИ дейности. Не става само за масово бетонни комплекси. Ако тези дребни собственици се обединят и поискат земите им да се изкупят от държавата за да останат в естествения си вид за поколенията, аз съм за да им се плати от моите данъци. Разхода си струва!
  Ако пък държавата е управлявана от умни хора, пари ще се намерят от ЕС.

 41. 41 Профил на Antoaneta PETROVA Ardashes
  Antoaneta PETROVA Ardashes
  Рейтинг: 269 Разстроено

  Едно време и Приморско имаше защитени дюни и река, а сега хотел до хотел.Щуротия до шия.Кой ще преразгледа защитата- обща и по единично,че явно сме я занемарили,поради липса на стимули.

  mihala
 42. 42 Профил на Noal
  Noal
  Рейтинг: 544 Неутрално

  До коментар [#38] от "marker":

  :) Е тука е корена на проблема! Разликата е манталитета. ДА! "Буренясалите" остатъци от понтско-сарматските степи са безброй пъти по ценни от бостани, ветропаркове и голф игрища.
  Въпросът е дали обичаш Родината си или си готов да продадеш бъбрека на майка си за кинти.

 43. 43 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 729 Неутрално

  До коментар [#42] от "Noal":

  Ми чудесно, само дето всеки е щедър на чуждота, само дет окато опре до неговото бостанче почва да реве... Нормалното би било ако обществоото е решило че степите са важни за него да плащат а това всички, а не отелни граждани. Как ти се вижда да плащаш 10% повече данък за защита на природата?

 44. 44 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1365 Разстроено

  Скъпи журналисти от Дневник.
  Мпля ви научете се да пишете статия.
  Факти,факти и пак факти.
  Направете карта на района посочете площа.
  Кажете колко имота засяга кой са собствениците.
  Какво е вече построено за какво още има разрешения за строеж.
  Мисля че и при вас като всичко побългарено си седите по къщята и си гледате децата.
  И си комуникирате с мейли със сингапуреца.
  Ама трябва и да се поразмърдате малко.
  Дайте фактите така няма да има опора за опорките на Кутев.
  Тука се пишат коментари за цяла Добружа.
  Оправете и сайта пишеш коментар не се изпраща презареждаш страницата тръгва.  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 45. 45 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1550 Неутрално

  Името им произлиза от това, че основният им ареал съвпада...

  с разкритието на повърхността на понтийските и сарматски утаечни скали. Това са млади седименти с преобладаващ варовиков състав, образувани през понта и сармата, поделения на плиоцена. Валежите, попаднали върху тях попиват бързо. Ниското съдържание на глинести компоненти не способства образуването на дебели почви. Слабо развит почвен профил, наподобяват рендзини - малко хумусен хоризонт, силно каменисти. При същите валежи и климат, в Северна България върху льос се образуват черноземи.

 46. 46 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6798 Неутрално

  "Унищожаването на понто-сарматски степи е криминално деяние по силата на Наказателния кодекс."
  Абе мутрите какво разбират от местообитание, пък и закон не ги лови.

 47. 47 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2580 Неутрално

  До коментар [#38] от "marker":

  На това, дето се води понто-сарматска степ, градина или лозе няма как да се засади...! Ама, наистина няма как! Там, права лопата не можеш да забиеш. Всичко е варовици, чакъл и всякакви камънаци. Където има пръст е с някакъв сиво-бял до червеникав цвят и то не повече от педя, на дълбочина. Отгоре има треви, храсталаци, мъхове и лишеи.
  Какви овощни градини и лозя те гонят, паток! Градини със зеленчуци, лозя или овощни градини са по-навътре. Поне на няколко стотин метра от морето. Иди към Каварна и Шабла на север, че да видиш за какво става въпрос...!
  Това, че внасяме плодове и зеленчуци, не е от вчера. И не са това причините. Само в района около Шабла и Каварна може да се сее и прибира толкова пипер, че не можем да го изядем! Обработваема земя, има колкото щеш. Стига за нас, че и отгоре...! Ама, акъл няма...! Акъл!

  Бивш tww09306483.
 48. 48 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 690 Неутрално

  До коментар [#42] от "Noal":


  До коментар [#38] от "marker"::) Е тука е корена на проблема! Разликата е манталитета. ДА! "Буренясалите" остатъци от понтско-сарматските степи са безброй пъти по ценни от бостани, ветропаркове и голф игрища. Въпросът е дали обичаш Родината си или си готов да продадеш бъбрека на майка си за кинти.
  —цитат от коментар 42 на Noal

  Колкото и да го усукваш, човешкият живот е най-ценното нещо в природата. А за да живеят хората е необходима храна. В екологичната Европа пустеещи буренясали полета НЯМА. В най-екологичната страна Швейцария всеки квадратен метър земя (не скалите) е или обработваема площ или пасище. Не съм виждал друга държава, не само в Европа, където да има толкова буренясала плодородна земя като в България.
  Колкото до ветропарковете, в Европа има много повече перки, навсякъде. В малка по площ Холандия са 15 пъти повече и никой не мрънка за прелета на птиците. Впрочем България трябва да изпълнява и т.н. Директива 20-20-20. 20% от ел. енергията до 2020 г. трябва да е от възобновяеми (екологични) източници. Хайде пишман еколозите уточнете се, какво искате, енергия от възобновяеми източници, или пустеещи степи. Щото и за едното и за другото ще има наказателни процедури от Брюксел.
  И последно, изобщо не разбрах, какво общо има тук бъбрека на майка ти.

 49. 49 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 690 Неутрално

  До коментар [#47] от "tww09306483":


  До коментар [#38] от "marker":Всичко е варовици, чакъл и всякакви камънаци. Където има пръст е с някакъв сиво-бял до червеникав цвят и то не повече от педя, на дълбочина. Отгоре има треви, храсталаци, мъхове и лишеи.Какви овощни градини и лозя те гонят, паток!
  —цитат от коментар 47 на tww09306483

  Не знам кой е паток, аз само цитирам статията: "Една от най-представителните степи, северно от залива Болата със сменен през 2008 г. начин на трайно ползване от "пасище" в "нива"(малко след влизането в сила на заповедта на "Калиакра") вече е разорана със специална техника на около близо 500 дка. На мястото на степи са били създадени овощни градини и ниви, очаква се това да се случи скоро и в още такива имоти."
  Питай автора, какви овощни градини, не мен.
  Или и ти като чуката, писател, а не читател.
  Абе всичката ви работа такава - дървени философи.

 50. 50 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1540 Весело

  До коментар [#7] от "svoboden":Аз например не съм купил, защото общината НЯМА ПРАВО да продава

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 51. 51 Профил на ikar_01
  ikar_01
  Рейтинг: 617 Неутрално

  До коментар [#15] от "Антикорупционен блок-Да Корупция!":

  Интересно ми е откога Дунав минава през територията на Чехия? Доколкото зная, Дунав върви през Словакия и то в една малка нейна част. Вижте картата.

 52. 52 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1211 Разстроено

  До коментар [#4] от "lechevalier":''Не заслужаваме да живеем в красива България.''

  Ами част от проблема е, че повечето българи намират за ''красиви'' игрищата за голф, кичозните хотелиерски комплекси по морето и всички останали белези на ''цивилизоваността'' и ''развитието''. Не е само безогледната алчност.
  А при нормални условия и истински високо ниво на цивилизованост крайбрежната ивица би била НЕДОСЕГАЕМА - обща държавна собственост, без право да бъде застроявана или изпозлвана за каквито и да било други цели. И по подобен начин всички останали уникални природни местности. Но вече всичко е загубено, т.е. заграбено от мафията - буквалната и онази, която ни управлява. Няма никаква надежда за тази страна.

 53. 53 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1211 Разстроено

  До коментар [#48] от "marker":''човешкият живот е най-ценното нещо в природата''

  Нищо подобно - всеки живот и всичко в природата е ценно, съществуващо в идеално равновесие. Докато не е появи ''ценният'' човек и да унищожи това равновесие.

 54. 54 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1550 Неутрално

  Името им произлиза от това, че основният им ареал съвпада със северните брегове на Черно море (Pontos Euxinus) - т.нар. Сарматия или Скития.
  Тая глупост от къде са я взели?
  Писах - на повърхността излизат варовици на сармата ( миоцен) и сармата (плиоцен). Това са геоложки понятия - възраст и състав.

 55. 55 Профил на habitat
  habitat
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Имената на хабитатите се дават в Европейския Топик Център. Там не работят геолози. Така че името идва от географското понятие, не от геоложките породи и тяхната възраст.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK