За влиянието на ски туризма върху биоразнообразието в България

Йордан Кошев e доктор по зоология и главен асистент по екология в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания /ИБЕИ/ към Българска академия на науките. Повече от 15 години работи в сферата на консервационната биология и по конкретно в проучване на поведението и екологията на бозайниците. Публикувал е повече от 20 научни статии и глави от книги в български и световни научни журнали, цитирани стотици пъти от чужди автори.


Представената информация е обобщение на научни изследвания. Изразеното лично мнение на автора не ангажира по никакъв начин ИБЕИ и БАН.


Увеличаване на приходите от зимен туризъм – това е един от основните приоритети в "Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030г.". В същото време в стратегията пише, че това би могло да доведе до "нарушаване на природната и екологичната среда на защитените територии, паркове, флора и фауна при застрояване и изграждане на нови ски писти". Подобно противоречие между развитие и опазване на природната среда не е уникално за България. В Алпите, които заемат 43% от световния ски пазар, въздействието на ски инфраструктурата върху биологичното разнообразие – птици, бозайници, безгръбначни – е значително.
България и Алпите не могат да се сравняват като надморска височина и дължина на ски пистите, но са напълно сравними


по богатство на биологичното разнообразие.


Биоразнообразието в България е сред най-богатите в Европа. Страната ни има с около 60% по-малка площ от Алпите, но и двете територии имат сравнително еднакъв брой видове бозайници (в тъмно кафяво на графиката долу, бел.ред.). (По дефиниция биологичното разнообразие е разнообразието на видовете в определена област. То е превърнало Земята в уникално обитаемо място и има важно значение за обезпечаване благосъстоянието, прехраната и културната идентичност на човечеството.)

България и Алпите са съпоставими като брой видове бозайници

© Biodiversity Information System for Europe (BISE)

България и Алпите са съпоставими като брой видове бозайници


Конфликтът между ски туризма и околната среда


Влиянието на ски туризма върху биологичното разнообразие е широко изследван проблем по целия свят, но у нас – с малки изключения, липсват подобни проучвания. Тази непълнота в знанията обаче не се взима предвид от страна на държавата при изявеното й желание да развива ски туризъм, особено в защитените територии. В Проекта на план за управление на Национален парк "Пирин" за 2014-2023г., финансиран от дирекцията на парка на обща стойност 19 791 600 лв. - не е анализирано влиянието на строежа на ски писти и лифтове върху околната среда и биологичното разнообразие.

Дейности против ерозията на ски писта в Ски зона Банско, НП "Пирин"

© Й. Кошев

Дейности против ерозията на ски писта в Ски зона Банско, НП "Пирин"


При строежа на ски писти и инфраструктура (пътища за строителните машини, лифтове и др.) се унищожават естествените тревни и горски местообитания, обезлесяват се гори, изкореняват се корени на дървета, изравнява се теренът, премахват се камъни и растителност, поставят се бетонни фундаменти и т.н. Тези дейности водят до почти пълна промяна на ландшафта, почвата, растителните и животински съобщества. Следва период, в който човекът полага усилия за смекчаване на човешкото влияние и овладяване на ерозията по пистите, прокарват се отводнителни канали, пистите се затревяват наново и т.н.


Разпокъсване на местообитания: основен проблем при строеж на ски писти и лифтове


Строежът на ски писти, лифтове и съпътстваща инфраструктура разпокъсва горите на по-малки по площ участъци (фрагменти). Този процес се нарича фрагментация. В резултат на това се получават различни по големина "острови" от гора, които вече не могат да поддържат същото биоразнообразие и да изпълняват същите екосистемни функции като непрекъсната (нефрагментирана) гора.


Фрагменти в различни видове гори (виж легендата) прорязани от ски писти, лифтове и друга инфраструктура, Ски зона Банско, НП "Пирин"

© М. Граматиков

Фрагменти в различни видове гори (виж легендата) прорязани от ски писти, лифтове и друга инфраструктура, Ски зона Банско, НП "Пирин"


Гората не е автоматичен сбор от броя на дърветата


Гората е местообитание за много видове растения и животни. Тези нейни елементи са преплетени в сложни взаимодействия и изпълняват разнообразни функции като образуват единна горска екосистема. В този смисъл трябва да се има в предвид, че гората не е автоматичен сбор от броя на дърветата или обемът на добития дървен материал, а съвкупност от всички живи организми които я населяват (гъби, бактерии, безгръбначни животни, влечуги, птици, бозайници и други).


Животните като индикатори за неувредена околна среда


За да се прецени качеството и здравето на една екосистема (например горската), често се изследват животните, които я населяват. Тяхната численост, броят на видовете, съотношението им дават представа доколко е увредена околната среда. Такива видове животни се наричат животни – индикатори.


В България съществуват единични изследвания, които разглеждат влиянието на ски туризма върху биологичното разнообразие. В периода 2009-2010 г. в района на ски зона Банско (НП "Пирин") екип от учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН проучва животни – индикатори, за да проследи промените в горските екосистеми, които са настъпили при строежа на ски пистите. По-долу е представеното обобщение на първоначалните резултати от това и други изследвания с акцент върху България.


За ски пистите, мравките и насекомите


Често използвани индикатори за състоянието на околната среда са безгръбначните животни, например почвените нематоди са микроскопични кръгли червеи, които широко се използват за оценка на екологичните промени, характеристиките и здравето на почвата. В района на ски зона Банско ски пистите имат отрицателно въздействие върху почвените нематоди, а оттам и върху функционирането на почвата като цяло поради нейното трайно увреждане.


Мравките са друг обект, който се използва като индикатор за промени в средата. При писти без тревна покривка (голи писти) не се откриват гнезда на мравки. Малко на брой мравки и дори дребни гнезда са намирани в затревени стари писти, но не и в горските фрагменти (островите от гора заобиколни от писти и просеки).


Установено е и негативно влияние на ски пистите върху правокрилите насекоми, например скакалците. Колкото са по-широки ски пистите, толкова по-малко видове се срещат. Ски пистите имат нестабилна, често променяща се среда, която благоприятства развитието на непретенциозни видове в голяма численост.


Ски пистите засягат и птиците и бозайниците


Птиците се намират на върха на хранителната верига и затова често се използват за оценка на промените в околната среда. Във Великобритания се прилага "bird index" (брой и вид на птиците) като показател за общото състояние на земеделските земи.


В горските екосистеми птиците също се използват като индикатор за проследяване на промените, предизвикани от човешката дейност. Проучването на птиците в ски зона Банско показва, че широчината на ски-пистите не се отразява на видовия състав и тяхната численост, защото птиците са много мобилни. Въпреки това от общо 34 вида, 14 летят по-рядко над ски писти.


Наличието и отсъствието на растително покритие върху пистите е важно за други два вида птици.
Размерът на горския фрагмент също влияе на птиците – колкото е по-голям, толкова повече видове има и обратното, колкото е по-малък те са по-малко.


След разширяването на ски зоната е отчетено изчезване или силно намаление на числеността на птици с висок природозащитен статут – трипръст и белогръб кълвач, глухар и пернатонога кукумявка.


Предвидените за изграждане или разширение ски курорти в Рила и Западни Родопи също са обект на научни изследвания концентрирани върху природозащитно значими и редки видове птици – глухар, лещарка, горски бекас, врабчова и пернатонога кукумявка, трипръст, черен, сив и белогръб кълвач. Негативното влияние на планираните ски-зони ще бъде най-осезаемо за врабчовата кукумявка, ще бъдат засегнати 35% от националната популация, 11% при глухаря, по 10% при пернатоногата кукумявка и трипръстия кълвач.


Друг индикатор за проследяване на промените предизвикани от човешката дейност са дребните бозайници (гризачи, насекомоядни и зайцевидни). Те са важна част на екосистемите с голямо значение за тяхното функциониране.


Проучването в района на ски зона Банско показва, че най-голямо въздействие върху дребните бозайници оказва широчината на пистите. По-широките участъци на пистите (около 75 м) имат най-малко на брой видове, средните по широчина писти (около 30м.) имат повече видове поради силно проявения пограничен ефект. Пограничният ефект се наблюдава на границата между две местообитания, където се срещат видове и от двете местообитания.


За лифтовете и негативният им ефект върху животинското разнообразие


Броят на скиорите оказва съществено влияние, особено при улеснен достъп, какъвто предлагат лифтовете. Повишеният брой скиори води до по-бързо разрушаване на снежното покритие на пистите, от там повече производство на изкуствен сняг, повече водохващания (води до маловодие и пресъхване на реки и потоци), повече работа на поддържащата верижна техника (води до компактиране на снега – замръзналата почва влияе на животните и растенията), повече енергийни разходи, повече безпокойство за животните и т.н. Ще са необходими повече места за хранене и почивка което също означава повече консумация на вода, по-големи количества отпадни води и т.н.


Пример за такова въздействие е лифтът от хижа Пионерска до хижа Седемте езера в Национален парк Рила, който е с капацитет от 800 души на час. След пускането на лифта възможностите за достъп на туристите до циркуса на Седемте езера многократно се увеличават. Съществуващата туристическа структура се претоварва и в отделни участъци започват да се явяват ерозионни процеси. Наблюдава се замърсяване с битови и органични отпадъци, увеличава се шума (безпокойство на животните), отъпкване на пътеките, започват процеси на заблатяване на езерата и т.н.


Заключение


В България стремежът за развитие на ски туризъм, особено в защитените територии, не е съобразен с оскъдността на научните знания, посветени на влиянието на тази индустрия върху околната среда и биологичното разнообразие.


Строежът на ски писти, лифтове и съпътстваща инфраструктура фрагментира (разпокъсва) горите. Влиянието на тези процеси върху индикаторни групи животни не е еднозначно, защото те се различават по своята екология и биология.


Като цяло ефектът е отрицателен за почвата и нейните обитатели, съобществата от мравки и правокрили насекоми, поради трайно увреждане на почвените характеристики и растителността. При птиците се наблюдава спад на числеността на редки и защитени видове след разширяването на ски зона Банско. При дребните бозайници широчината на ски пистите има най-голямо влияние. Колкото по-голяма е площта на фрагмента от гора, толкова по незасегнат е той от гледна точка на животните.


Лифтовете – освен че разпокъсват горите, увеличават човешкото влияние (чрез повишения брой на скиорите), което оказва негативен ефект върху високопланинските екосистеми.


Броят на отсечените дървета е важен, но комбинацията от фактори при строежа на ски писти и лифтове оказва силен, най-често отрицателен ефект, върху животните като намалява функционалната свързаност в горите.


Тези отрицателни ефекти трябва да се имат предвид при строителство на ски зони особено в ценни природозащитни територии (национални, природни паркове, защитени зони от Натура 2000 и др.).


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (37)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на bkstoja
  bkstoja
  Рейтинг: 367 Неутрално

  по-голяма глупост не бях чел от много време!

 2. 2 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 279 Неутрално

  В крайна сметка, статията казва нещо, което знаем или се досещаме: В България се строи безогледно и без да се отчитат ефектите върху околната среда - природата.

  Съществуващият ред за екологични оценки, извършвани от екип на инвеститорите и одобрявани формално от държавата, е само за измиване на ръцете и заблуждаване. Всъщност, липсват сериозни научни изследвания за влиянието на ски туризма и строителството върху природата в краткосрочен и дългосрочен аспект.

  Е, аз съм скиор, но не съм съгласен да се унищожава без мярка флора и фауна, само за да могат да се продават земи и гори, да се строят хотели и кръчми.

 3. 3 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Тезата, че страните, които развиват ски туризма се грижат по-малко за природата от държавите, които не го развиват е доста спорна... Питайте жителите на някое село в Швейцария и тези които живеят по бреговете на Аралско море, например... ооопс, него май го няма...
  Ако в Пирин се приложи швейцарски модел съм за, ако ще е черноморски - твъдо против. Както винаги дяволът е в детйлите...

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 4. 4 Профил на zakkwylde
  zakkwylde
  Рейтинг: 538 Весело

  Докторът по лалугерите Кошев изненадващо смени специалността. Да не е скочил на Файтона?

  http://landforlife.org/media/ck/images/DSC01265_cut.jpg

 5. 5 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#1] от "bkstoja":

  Че има глупост тук е ясно! Само не е ясно дали глупостта е написаното от учения или твърдяното от "патрЕотете"?

 6. 6 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2547 Неутрално

  биоразнообразието само в Пирин е застрашено явно

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 7. 7 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3335 Весело

  "Въпреки това от общо 34 вида, 14 летят по-рядко над ски писти..."  Дааа....

  Не мога да виждам коментарите си и тези към мен, и не мога да отговарям, ако случайно не ги видя.
 8. 8 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2175 Неутрално

  Статията запълва малка част от гръмките кухи лизунги "Спасете Пирин", но липсват добрите примери за човешка намеса изпитани на много места. Дефинициите на животни индикатори би въвело научност за оценка. Дефиницията на щадящи писти - 30 метра е нещо ново. Жалко че тази статия е бяла лястовица и за БАН и за екоорганизациите.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 9. 9 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 257 Неутрално

  какъв ски туризъм има в България с 5 писти и 3 влека на по 300 гоини!?!

 10. 10 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1438 Неутрално

  До коментар [#9] от "xox55541929":
  Незначителен като смисъл и значителен като вреда.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 11. 11 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 257 Неутрално

  До коментар [#10] от "Darth Plagueis":


  До коментар [#9] от "xox55541929":Незначителен като смисъл и значителен като вреда.
  —цитат от коментар 10 на Darth Plagueis


  Кое точно му е значителното като вреда?!? Ако търсим вреда, то на най-голямата вреда е изсичането на горите. То е много, много, много по-големи мащаби от зоните за ски туризъм! Защо по тази тема еколозите мълчат? Защо няма всеки ден статии по тази тема? Отговорът е, защото никой не плаща да подскачат за това. :-)

 12. 13 Профил на wqq07306824
  wqq07306824
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Как пък никой не предложи един местен референдум по спорните въпроси?В Добруджа може ,а за Пирин не може.С манифестации и аполикаптични лозунги в София!Това прилича на призивите за спасяване на амазонските гори .Едни да благодентстват в култивираните си страни,а други да съхраняват дивата природа в станите си.Възможно е,но срещу заплащане,инвестиции.

 13. 14 Профил на Чинчила
  Чинчила
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До #3 за швейцарския модел
  За какъв швейцарски модел на развитие на Банско бълнуваш?
  Ако имаше идея да Банско да се развива по някакъв цивилизован модел - швейцарски или френски, то това трябваше да стане преди да се даде разрешенията за строителството на 40-50 хил легла....
  А че статията е 100% вярна и не казва нищо ново, тук няма спор.
  Може само да се добави, че ски туризмът в настоящия си уродлив вид,само пречи за развитие на летния планински туризъм, който в пъти е по-устойчив.


 14. 15 Профил на urandom
  urandom
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#1] от "bkstoja":

  Той е експерт в тази сфера. Ти освен по чалга по какво си експерт?

 15. 16 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6747 Неутрално

  На нас не ни пука за природата, но ще дойде ден, когато тя ще си отмъсти за всичко, което сме и причинили. И този ден няма да е далеч.

 16. 17 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1438 Неутрално

  До коментар [#11] от "xox55541929":

  Глупости. Изсичане на гори няма, премиера ти го каза.
  А голям проблем на тоталната некадърност при поддържане на пистите, ама кой да види...

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 17. 18 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#17] от "Darth Plagueis":

  това ли НЕ са сечите дето ги НЯМА?

  http://forthenature.org/gallery/413

  подчертавам че съм правил снимката лично, има и много други!

 18. 19 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5206 Неутрално

  Анализът казва нещо, което е ясно изначално - всяка човешка дейност с намесата си непоправимо уврежда една дотогава изолирана от него екосистема.
  Въпросът е - може ли да си позволим да унищожим такава екосистема или можем да намерим равновесна точка и за двете страни - човекът и неговото място в природата...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 19. 20 Профил на gl_avatar
  gl_avatar
  Рейтинг: 573 Неутрално

  Под вр Тодорка беше местообитание за т нар “диви петли”

  Сега популацията там е изчезнала.
  И това е само един пример.
  Дано се намери баланс за в бъдеще.

 20. 21 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1438 Неутрално

  До коментар [#18] от "dun":
  Говори си с премиера, той го твърди.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 21. 22 Профил на Български патриот
  Български патриот
  Рейтинг: 691 Неутрално

  На нас не ни пука за природата, но ще дойде ден, когато тя ще си отмъсти за всичко, което сме и причинили. И този ден няма да е далеч.
  —цитат от коментар 16 на Роси


  А, не на всички. Драгалевци няма да бъде засегнато. Поредната псевдо научна статия от червения протестариат. Каролев си го премести.

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!...З.Стоянов
 22. 23 Профил на Barbarossa
  Barbarossa
  Рейтинг: 640 Неутрално

  До коментар [#11] от "xox55541929":

  Как ще мълчат за изчисането на горите, бе! Подават сигнали, разследват бракониерската мафия, искат ГЕРБ най сетне да уволни назначените от ДПС горски шефове дето покровителстват дървосекачната мафия.
  Чети тука: https://www.zelenite.bg/17420

  В деня, в който си кажем "И така може", всичко е загубено.
 23. 24 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1438 Весело

  До коментар [#22] от "Български патриот":

  А, е, щом Каролев ченгето е ОК значи всичко е наред. Тия, дето протестират били червени, а?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 24. 25 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#21] от "Darth Plagueis":

  Писал съм на повечето премиери и екоминистри от 2005 насам - странно как всички са слепи и глухи за престъпленията на Юлен!
  Има някаква тотална автоцензура все едно кипърската офшорка е някаква гигантска национална ценност за която или добро или нищо!

 25. 26 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#22] от "Български патриот":

  Няма нищо патриотично в лъжата!
  Написано е ясно че човекът е доцент по екология в БАН - със сигурност е по-наясно с нещата от цялата пасмина псевдопатриоти, платени клакьори или просто дежурни ченгета които непрестанно бълват лъжи по телевизора!

 26. 27 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 808 Неутрално

  В Бълагрия бастисването на околната среда никога не е зачитало мнението на професионални учени (за сужаление това става мръсна дума).

  Разликата с алпийските страни е огромна, не само като дадености, но най-вече като манталитет и дейности във високата част на планината.

  Като за започне с липсата на снегозадържащи съоръжения и противолавинни клинове по пистите (Палашица) и се свърши с изораните ерозирали писти, нещо което не може да се види във френсите или италианските Алпи.

  Устойчив туризъм, това в България е нонсенс, излишно бреме за мутроинвеститорите, те искат само устойчиво бетониране и пране на пари.

 27. 28 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1438 Неутрално

  До коментар [#25] от "dun":

  Ами наскоро някакъв гербав ми каза, че Георгиус е направил много за България...

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 28. 29 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1884 Неутрално

  Нищо не влияят пистите на биоразнообразието. Ски-пистите вероятно са 0,000000000000000000000000000001% от територията на България и влияят със същия процент и на биоразнообразието.

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 29. 30 Профил на Mai-ski_17.
  Mai-ski_17.
  Рейтинг: 213 Весело

  Бироразнообразието също е с приоритет.

  Аз съм за реалистично гледане на проблемите. Без политика.
 30. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 31. 32 Профил на Flat Mars Society
  Flat Mars Society
  Рейтинг: 491 Неутрално

  До коментар [#14] от "Чинчила":

  Може само да се добави, че ски туризмът в настоящия си уродлив вид,само пречи за развитие на летния планински туризъм, който в пъти е по-устойчив.


  Абсолютно вярно.В ски зоната доломитсуперски (dolomitisuperski.com, 12 ски курорта и 1200 км си писти) летния туризъм е 3 пъти по печеливш от зимния - катерене, трекинг, бягане , колоездене,параглайдинг - каквото се сетиш.

  ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134920192
 32. 33 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 316 Неутрално

  А влиянието на ски-туризма върху човекоразвитието?

  Мърфи е оптимист!
 33. 34 Профил на gorskiq1
  gorskiq1
  Рейтинг: 427 Неутрално

  Аман от разбирачи дето не са изкарали и два лева да дават акъл на бизнеса

 34. 35 Профил на Vasil Goranov
  Vasil Goranov
  Рейтинг: 213 Неутрално

  по-голяма глупост не бях чел от много време!
  —цитат от коментар 1 на bkstoja


  щото си само консуматор комерсиален и не си слизал лятно по пистите да се пребиеш по Томба от бетон и ерозия и никаква липса на трева, дори пръст няма вече

 35. 36 Профил на Antonio
  Antonio
  Рейтинг: 8 Разстроено

  Пирин е на световната карта, само и единствено заради статута обявен от ЮНЕСКО, а причината да го получи е именно биоразнообразието.
  ЮНЕСКО включва обекти от значение за световното наследство по три показателя - културно наследство (паметници на културата като Египетските пирамиди, Тадж Махал, Китайската стена, Мадарския конник и др.), природно наследство (природни забележителности като Доломитите, Гранд Каньон, Пирин и др.) и смесено наследство (природни и културни забележителности като Мачу Пикчу, Охридското езеро и др.).
  Обектите в списъка на ЮНЕСКО общо са над 1000 и може да се каже, че това са най-посещаваните туристически обекти. Топ дестинациите които всеки иска да види.
  Листата на обекти чакащи за одобрение е дълга и понякога този процес може да отнеме над 10 год. и в крайна сметка да не се одобри. Изключително стриктни са към изискванията и варианта с “некой лев под масата” не върви, заради голямата конкуренция и възможностите лесно да се разобличи всичко.
  Всяка промяна по обектите от първоначално приетото, трябва да получи одобрение. На Дрезденският мост изградиха четири платна без одобрение и бе изваден от списъка. В Оман на своя глава намалиха защитената територия на резерват, което оказа влияние на обекта като цяло и ги изключиха от списъка.
  Това което се прави с Пирин в момента, е абсолютно същото! Игнорират се препоръките на ЮНЕСКО от последните няколко години. За поредна година не се представя план за управление на Пирин. Има забрана да се извършват каквито и да е промени, преди да бъде представен и одобрен ПУ.
  Въпреки всички препоръки, предупреждения и забрани и без ПУ, Немо Димов прескача българското и европейското законодателства и игнорирайки задължителната екологична оценка (която всички ние сме длъжни да правим по закон, дори да не сме в защитени територии или Натура 2000) прокара промени, намаляващи защитените зони. Ставало въпрос за водохващане само! Две ВЕЦ безобидно водохващане ли е?
  Лакомията е голямо нещо! Идват чужденци, опашки на лифта, значи има приходи. Като изключат Пирин от ЮНЕСКО, ще има и лифтове и писти, но само за местна употреба, защото чужденците ще ходят другаде. Някъде където курортите са с културно и природно наследство, в ЮНЕСКО.

  Кроасан ти купих, без хляб го изяде!
 36. 37 Профил на Antonio
  Antonio
  Рейтинг: 8 Разстроено

  До коментар [#32] от "Психонавт":
  В Доломитите защитените зони са 9 и всичките съоръжения са извън тях или в буферните зони. Няма и как да е иначе, след като и ЮНЕСКО участва в управлението на обекта и контролира дейността.

  Кроасан ти купих, без хляб го изяде!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK