Депутатите от екокомисията приеха по-слаба защита на националните паркове

Депутатите от екокомисията приеха по-слаба защита на националните паркове

© Велко АнгеловДепутатите от комисията по околната среда и водите в Народното събрание единодушно гласуваха Законът за защитените територии да бъде изменен, за да не забранява категорично изменението на водоизточниците в националните паркове. Това се случи на днешното заседание на комисията с добавяне на текст за водите в националните паркове между първо и второ четене на проекта за изменение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).


Текстът за националните паркове беше предложен след гласуването на първо четене на проектозакона за въздуха от депутатите от "Обединените патриоти" Атанас Стоянов и Борис Ячев.


Предложението на "патриотите" е за промени в чл. 21 (9) от Закона за защитените територии. Към момента той гласи: "В националните паркове се забранява нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи територии." "Обединените патриоти" предлагат да се уточни, че нарушаване на състоянието на водите в националните паркове е възможно "в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората и до материални щети". Темата за опасностите от наводнения обаче се третира от Закона за водите и ходът с намеса чрез актуално разглеждания закон за въздуха изглежда като спешен опит за решаване на наболял в момента проблем. Предложението бе мотивирано от вносителя Атанас Стоянов като запълващо липсващо законодателство за наводненията и целящо спасяване на имущество и животи от природни бедствия. Подкрепа за вносителя изказа депутатът от Банско Александър Мацурев (ГЕРБ), който призова текстът да се приеме, за да се спасят човешки животи.
Представителят на екоминистерството по темата, Стела Тодорова от отдел "Натура 2000 и защитени територии" прочете становището на институцията. Ведомството на Димов аргументира нуждата от допълнителни законови мерки за наводненията с климатичните промени, докато министърът публично изразява скептицизма си към съществуването им - както преди да е назначен за министър, така и през последната седмица при аргументиране на нуждата от поддържане на енергетика, базирана на изкопаеми горива.


Предложението, прието днес от парламентарната екокомисия, повтаря текстове за позволяване на водохващания, които конкретно за един национален парк бяха предложени с решение от 28 декември 2017 г. на Министерски съвет за отслабване на защитните режими в плана за управление на Пирин. Настоящата идея на "патриотите" за спешно отслабване на защитата на водите в националните паркове идва в момента, в който се очаква обявяване на окончателното решение на Върховния административен съд за спорното правителствено решение, което на първа инстанция беше отхвърлено - сред други мотиви на съда, и защото противоречи на чл. 21 от Закона за защитените територии.


Единствената реплика към предложението в залата днес беше от Тома Белев от Асоциацията на парковете в България. Според него аргументирането на промените за водите в националните паркове чрез закона за въздуха с доводи за превенция на наводненията са незащитими. Той посочи, че съществува европейска директива, налагаща защита от наводнения и тя е транспонирана в България. Вече приетото законодателство включва Планове за управление на реките и наводненията (ПУРН), задължителни и вече действащи по силата на Закона за водите. Такова възражение е изразено и в становището на "Грийнпийс България". Белев изтъкна също, че защитата за водите в националните паркове, определена с чл. 21 (9) на Закона за защитените територии, реално засяга само три парка - Пирин, Рила и Централен Балкан, като само река Глазне в Пирин е идентифицирана като проблемна от действащите ПУРН. В тази връзка от ЕС "За Земята" наричат промяната "поправката Цеко", а становища от граждани и Институтът за зелена политика заявяват, че тя обслужва интересите за инфраструктурна намеса в ски-зона "Банско", през която Глазне минава.


И все пак - закон за въздуха


Законопроектът за изменения в закона за въздуха беше внесен на 22 октомври с мотиви за изпълнение на решението от 2017 на Съда на ЕС, с което държавата беше осъдена за неизпълнение на задълженията по Директивата за качеството на въздуха. Според него България не спазва изискванията за пределно допустимите концентрации на ФПЧ10 в атмосферния въздух и за свеждане до минимум на продължителността на периодите, в които този стойности са превишени. Промените се случват и на фона на засилено обществено недоволство от високите концентрации на ФПЧ през последните седмици в няколко големи града в България.


Освен текстовете за водите в националните паркове, които изненадващо се внесоха чрез Закона за чистотата на атмосферния въздух, почти всички промени бяха приети без дискусии и с единодушно одобрение. Повечето тематични промени с цел намаляване на концентрациите на ФПЧ не са променени след първо четене и включват: стандарти за въглищата, използвани за отопление, изисквания към общинските планове за контрол и глоби за кметовете, които не постигат намаление на замърсяването.


Приетите от комисията днес текстове съвпадат напълно с предложения ден по-рано работен доклад, с прецизирани от работна група формулировки след първо четене. Всички предложения на доклада депутатите дисциплинирано приеха днес с единодушие, освен това за регламентите за дървесината за битово отопление - за него и самият доклад предлага да не бъде одобрено.


Промяна е, че между първо и второ четене депутатите внесоха яснота по отношение на мерките, които общините следва да приемат в общинските програми за намаляване нивата на замърсителите. Гласуваният днес текст - за разлика от първоначалния вариант -транспонира правилно Директивата за качеството на въздуха, като в чл. 27 (5) поставя изискване, че "програмите включват подходящи мерки, така че периодът на превишаване да бъде възможно най-кратък". С този текст държавата ще отговори частично на наказателните процедури от Европа за неизпълнение на директивата.


75% от замърсяването на въздуха остава извън закона


При приемането на предварително подготвените текстове за гласуване депутатите повдигнаха само два въпроса. От важност според всички изказали се беше темата за дефиниране на дървесината за огрев като част от твърдите горива за битово отопление и поставяне на изисквания за качеството й като мярка за намаляване на замърсяването на въздуха. В този дух беше предложението на народните представители от БСП Манол Генов, Дора Янкова и Атанас Костадинов, което беше подкрепено от присъстващите неправителствени организации ЕС "За Земята", Грийнпийс-България, Асоциацията на парковете в България и Националното сдружение на общините в Република Българиа (НСОРБ). Всички парламентарни групи и представящият Министерството на околната среда и водите зам.-министър Николай Кънчев се съгласиха с важността на контрола върху дървесината и цитираха данни от доклада на Световната банка за екоминистерството, сочещи че отоплението с мокра дървесина е основен причинител на замърсяването на въздуха и че от ползващите твърдо гориво за отопление 75% са на дърва спрямо 14-16% на въглища. При все това, законопроектът не включи дървесината като част от твърдите горива, за които да се определят стандарти в Закона за чистотата на атмосферния въздух и възложи на горското министерство да реши проблема в бъдещ подзаконов акт.


Тома Белев от Асоциацията на парковете коментира, че Министерството на земеделието, храните и горите няма нито законовите функции, нито капацитета да определи и контролира стандарти за битовото отопление с дървесина. Той призова такива стандарти да се третират от ЗЧАВ по същия начин както стандартите за въглища за битово отопление.


Отлагането на решаването на проблема със замърсяването от изгаряне на некачествена дървесина за бъдеща наредба показва липсата на ангажимент и кооперативност в някои министерства според сдружение "За Земята", които повдигнаха темата за нуждата от стандарт за дървата за огрев още прeз юни при първия вариант на законопроекта. В подкрепа на предложението на БСП се изказа бившият екоминистър Джевдет Чакъров (ДПС), който даде пример за наредба за охраняемите зони на водите, която е трябвало да бъде приета до 2006г, но все още липсва. Като проблем за приемането на стандартите за дървесина от ГЕРБ изтъкнаха липсата на ресурси и капацитет за контрол по тази тема на Националната агенция за метеорологичен и технически надзор, която засега ще бъде натоварена само с контрола на замърсяването от въглища.


От БСП призоваха да бъдат отделени средства за капацитет, а не липсата им да бъде аргумент за законова дупка в регламентите за чистота на въздуха. В крайна сметка мнозинството отхвърли текста на БСП за включване на дървесината в обхвата на закона и прехвърли отговорността към МЗХГ със срок за изготвяне на наредба до 6 месеца след влизане в сила на закона за въздуха. Това беше единствената точка, която се гласува без мнозинство - текстът за дървата за огрев беше подкрепен от 7 депутата и отхвърлен с 11 гласа на мнозинството.


Глобите


Втори дискусионен момент беше коментарът на Джевдет Чакъров (ДПС) за това, че нивата на глобите трябва да бъдат по-високи, с цел превенция на нарушенията и намаляване на риска от корупционни практики за избягване на минималните глоби. Отговорът на правните съветници на комисията беше, че законопроектът поставя по-широки рамки, но за отделните видове нарушения специална наредба ще прецизира размера на глобите. От Асоциацията на общините в България апелираха минималните глоби да не бъдат повишавани, защото това ще затрудни допълнително събираемостта им при бедните домакинства, които най-често се отопляват с нискокачествени въглища. В крайна сметка, размерите на глобите бяха приети от комисията в първоначално предложените размери - за по-малки нарушения от 100 до 1000 лв и от 2000 до 5000 ли, а за по-големи - от 5000 до 10000 лв.


Депутатите не коментираха други теми, освен регламента за дървесината и размерите на глобите. За сметка на това, възражения към приетите текстове освем Тома Белев от Асоциацията на парковете в България изрази и Ивайло Хлебаров от ЕС "За земята".


Той се изказа срещу това, че законопроектът не предвижда увеличаване на правомощията, финансовия и административен капацитет на общините, въпреки че приема значими увеличения в изискванията и отговорностите им и им налага персонални финансови глоби на кмета за замърсяването на въздуха. Той смята, че ЗЧАВ трябва да увеличи правомощията и финансовия и административен капацитет на общините, така че те да могат да предприемат нужните мерки по организация и контрол на транспорта и битовото отопление, за да постигнат реално намаляване на концентрациите на ФПЧ, както се изисква от решението на Съда на Европа.


Друг проблем според Хлебаров е, че общинските планове за качество на въздуха са необжалваеми. Това задължително трябва да се промени, според експерт, защото мерките за намаляване на замърсяването на въздуха, които могат да поставят изисквания към гражданите (използване на определен тип печки) и да засягат техни права (например, правото на чист въздух) предполагат те да могат да разчитат на съдебен контрол на общинските програми. Липсата на достъп до съд е нарушение на правото на Европейския съюз и обжалваемостта на общинските програми за въздуха е задължение, потвърдено от константната практика на Съда на Европа, която е задължителна за страната ни. Съдебният контрол над програмите ще е допълнителен стимул за изготвяне и изпълнение на качествени програми, водещи до по-чист въздух.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (28)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4843 Гневно

  Време е за жилетките !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1354 Гневно

  Патреоти!

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 3. 3 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4682 Неутрално

  При управление на ГЕРБ или на БСП (+ ДПС) всички закони са в полза на КОЙ!

 4. 4 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 2030 Неутрално

  Това Екокомисия ли е, или комисия за подкрепа на мафията? Дали екологията ни е прекалено добре, че трябва да отслабваме законите?

 5. 5 Профил на betona
  betona
  Рейтинг: 746 Неутрално
 6. 6 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4682 Неутрално

  Тези станаха нагли! Време е да бъдат издухани! Но пък моля, не гласувайте за БСП и ДПС! По-зле би било!

 7. 7 Профил на гражданин
  гражданин
  Рейтинг: 537 Неутрално

  Четворната коалиция, сър!!!

 8. 8 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 1235 Неутрално

  Депутатите лобиски са сласували за Георгиус Георгиу!

 9. 9 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 1235 Неутрално

  "Как Цацаров се подигра с публиката за собствеността на "Юлен" АД и опъна чадър над Цеко Минев"
  https://bivol.bg/cacarov-yulen.html

 10. 10 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3584 Неутрално

  Това е интересно, разбира се, но по-интересната новина е тази:

  ЕП осъди агресията на Русия, гласува за спиране на газопровода "Северен поток-2"
  Резолюцията бе утвърдена с 433 гласа "за", 105 "против" и 30 въздържали се

  Сега и аз мога да кажа наздраве с една чашка Edradour.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 11. 11 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1924 Неутрално

  Кой, Мой, Твой, Сульо и Пульо ... Богати хора трябват в тоя Парламент. Било то и олигарси. А не тия голтаци, дето за една хубава почивка, кола или мадама са готови да продадат и майка си.

 12. 12 Профил на ПИК е велик
  ПИК е велик
  Рейтинг: 293 Разстроено

  Чистата и запазена природа - враг на Човека!
  Или поне - враг на корумпирания български политик...

  Спечелихме битка, но не и войната!
 13. 13 Профил на Kiril
  Kiril
  Рейтинг: 267 Любопитно

  Ако Патриотите взимат по 5000 евро за българско гражданство, колко ли са взели за изменението: "...на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората и до материални щети"?

  https://imdb.com/title/tt1279083/ + http://socrates.else.is/ + https://chitanka.info/books/category/filosofia + https://tutanota.com
 14. 14 Профил на leslin
  leslin
  Рейтинг: 517 Неутрално

  Тия се самозабравиха.Вероятно предчувстват края на властта си и се разбързаха да изпълнят още някоя и друга поръчка.По всички линии,по екологията,по корупцията - да узаконят права вечно да рекетират неудобни.

 15. 15 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 1417 Неутрално

  Отново изменение на закона в полза на олигарсите. Това е начинът - отваряне на вратички. Днес отваряме една вратичка, утре друга, после трета и накрая цял коридор станал, да идват булдозерите и циментовозите. Тук малко да орежем територията на Натура 2000, там някой закон да променим за забраните за строежи; пък защо не и да позволим някои временни строежи, ама само временни и с определена цел, като после да променим целта и да ги узаконим като постоянни - колко хотелчета ще направим, ей!!!

  Ето сега уж мислим за наводненията, живота на хората и техните къщи. Мислим, ама за други неща си мислим - зелени, зелени, но не дървесни листа, а в куфарчета и банки. Наводненията не се предизвикват от горите. Нито от националните паркове. Наводненията се предизвикват от прекомерната сеч и обезлесяването на горите. Както и от липсата на поддръжка на язовири от алчни "бизнесмени", които само развъждат риба вътре, без да вложат и една тухла. Накрая язовирната стена поддава и започва трагедията. Но нашите вносители, които изобщо не са лобисти /да не с го помислите/, решили, че именно националните паркове предизвиквали наводненията. Най-вероятно на Цеко именно парковете му наводняват банката.

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 16. 16 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7342 Неутрално

  Всичко, което улеснява мафията и беззаконието ще бъде прието от този парламент. Там опозиция няма.

 17. 17 Профил на tosho_toto
  tosho_toto
  Рейтинг: 267 Неутрално

  Двойна радост.
  1)Най-накрая някаква светлина за развитието на зимния туризъм.
  2) Още едно пипало на екомафията ще бъде откъснато.

 18. 18 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4682 Неутрално

  До коментар [#16] от "Роси":

  Точно! Опозиция в този парламент няма! Там има ГЕРБ (БСП2), БСП, ДПС и усвоители - Патреоти и Воля. Това е! Но пък ние сме си виновни - ние гласувахме да тях! След като Атака и Воля могат да влязат в парламента за какво говорим? 80% или повече дебири!

 19. 19 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4682 Неутрално

  До коментар [#17] от "tosho_toto":

  Радвайте се на бетонирано черноморие и на бетонирани планини! А ние ще ходим на море в Гърция и на ски в Австрия! Вие се радвайте, че сте част от онези 80%!

 20. 20 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1620 Неутрално

  До коментар [#17] от "tosho_toto":

  Нема радост. Само излъгани, къпани милиционери.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 21. 21 Профил на falcone
  falcone
  Рейтинг: 989 Неутрално

  Абе те за наводненията мислят бе, за човека! Как може да си помислите, че е заради Цеко поправката? Патреотите не са лобисти.

 22. 22 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1850 Неутрално

  Важен е келепирецът. Всичко друго е бошлаф работа.

 23. 23 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 463 Неутрално

  Браво, а сега натура 2000 да падне под 15% че някой зелени преди 2007 се наядоха здраво от този келепир!

 24. 24 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 410 Неутрално

  на оръжие.
  да смажем майцепродавците
  и мафиотите във властта.
  някой заблуден комунист
  или от герб да каже нещо.
  а кажете бе служителите на мафията.
  всички гласували за герб сте служители на мафията.

 25. 25 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1627 Гневно

  Патриот е човек, който обича родината си. Така ме учеха мен учитеилте ми по български език и история. Някои от тях учат така и моите деца. Тези страливи изроди предложили унишожаването на малкото останала ни дива природа са всичко друго, но не патриоти. Правилно в "Дневник" са ги поставили в кавички. Това га казвам за другите неграмотници, които са гласували за тях и са се отказали от достойнството си за да ги защитават.
  Сега по същество. Наводненията не се причиняват от горните течения на реките там, където човек не е пипал. Парковете са едни от тези места. Наводненията в Банско причинявани от река Глазне са предизвикани от намесета на човека в парк Пирин - изсечени гори за да се правят писти, строеж на изкуствени езера, отклоняване на реката. Парламента би трябвало срещу това да вземе и то строги мерки. А на тези "патриоти" , както и на нено димов пожелавам в най скоро време да почнат да харчат мръсните пари, които получават от унищожаването на прирадата за закупуване на лекарства и лечение. За тях никой няма да дари и една стотинка. Цековците също няма да им дадат пари, когато няма да са им нужни.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 26. 26 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1627 Гневно

  До коментар [#17] от "tosho_toto":

  Според теб вакханалията в Банско, същата като в Слънчев бряг, е туризъм ?!?!?!
  WTF!!!

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 27. 27 Профил на waldmeister
  waldmeister
  Рейтинг: 263 Неутрално

  Изглежда че неизвестният собственик на Юлен може да бъде спокоен.
  Такова единодушие на цялата "еко"-комисия е направо трогателно.
  Отврат!

  waldmeister
 28. 28 Профил на schroeder
  schroeder
  Рейтинг: 273 Неутрално

  Извинявайте, ама половината еко закони са написани лобистки и сами създават предпоставки за зелен рекет. Трябва да има някакъв баланс.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK