Що е то "Натура 2000"

Дългият и тесен нос Калиакра е част от мрежата "Натура 2000"

© Владимир Дерябин, БДЗП

Дългият и тесен нос Калиакра е част от мрежата "Натура 2000"Натура 2000" най-кратко е представяна с официалното си наименование – "европейска природозащитна мрежа". Но какво точно стои зад това име - отговори на най-важните въпроси.


Как е създадена мрежата "Натура 2000"?


Европейският съюз има специално законодателство и за защита на дивата природа. По отношение на биологичното разнообразие основните правила се определят от две директиви:
1. Директива за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна)


2. Директива за птиците (Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици. Тя заменя по-ранния вариант - Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици)


Директивите имат задължителни предписания, като за разлика от регламентите дават свобода на националното законодателство с какви точно мерки ще осигури спазването на правилата. И двете директиви дават много конкретика в изискванията си:


- В приложенията на Директивата за местообитанията се определят например кои европейски местообитания са с приоритет да бъдат опазвани, кои видове растения и животни в Европа трябва да бъдат опазвани, видове, чието вземане от природата може да се регламентира на национално ниво с мерки за управление, правила за определяне на зоните за защита на тези местообитания и видове растения и животни, както и видове, които се нуждаят от строга защита от страните членки.


- В приложенията на Директивата за птиците се определят например защитени видове птици, специални мерки за опазването им, кои птици могат да бъдат ловувани при гарантиране, че ловуването не противоречи на мерките за опазване, и кои птици не могат, включително за кои държави е разрешено такова съобразено с опазването ловуване, кои птици могат да бъдат продавани, превозвани и задържани, ако са законно убити или придобити, и кога има ограничения за продажба, транспортиране и задържане, по преценка на националното законодателство, забранени способи за ловуване и други.


За прилагане на защитата по Директивата за птиците и по Директивата за местообитанията във всяка държава от Европейския съюз се определят защитени зони от два типа – зони за птиците и зони за местообитанията. На ниво Европейски съюз всички защитени зони по двете директиви образуват европейската природозащитна мрежа "Натура 2000".


Откога България е в "Натура 2000"?


Българската част от мрежата започва да се изгражда преди и през 2007 г. с оглед приемането на страната в Европейския съюз, като първите изследвания са на природозащитни организации през 2003-2004г. В националното ни законодателство двете европейски директиви (за птиците и за местообитанията) се въвеждат чрез българския Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) през 2007 г. ЗБР включва списъци с видове и местообитания, които са специфични за България и които трябва да бъдат опазвани според двете директиви.


След много спорове и научни изследвания защитените зони по двете директиви са определени с обща площ от 34% от територията на страната, включително част от акваторията в Черно море. По процент от територията, включена в "Натура 2000", България е на трето място в Европа. Това е индикатор за все още добре запазената природа. С българската част от "Натура 2000" природата е призната за ценност за общото европейско природно наследство. Това е и доказателство за наличен ресурс за здравословна среда, чиста храна, развитие на специализиран туризъм.


Сухоземни и морски защитени зони от "Натура 2000" в България

© Европейска комисия (ЕК)

Сухоземни и морски защитени зони от "Натура 2000" в България


Има ли разлика между защитени зони и защитени територии?


За европейските защитени зони от "Натура 2000" в България към момента нямат конкретни мерки и органи, които да осигурят управлението и опазването им, но въпреки това много често се приемат като силно ограничаващи човешката дейност подобно на резервати. Това обаче не е така. Европейската мрежа "Натура 2000" съчетава природозащита с ползване на природата и в нейните зони ограниченията са малко. "Натура 2000" регистрира в коя зона каква ценна европейска природа има и предписва конкретни мерки за всяка зона, които да осигурят доброто състояние на видовете и местообитанията в нея (т. нар. "благоприятен природозащитен статус").


България има и защитени територии със строга защита – национални паркове и резервати, но те са много по-малко.


Защитените зони се определят от ЗБР в изпълнение на европейските директиви за птиците и местообитанията. А национални защитени територии, каквито са и резерватите и националните паркове, се определят от Закона за защитените територии (ЗЗТ). ЗЗТ определя шест категории национални защитени територии: резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк и защитена местност. Само първите две имат строги правила за защита.

Карта на българските защитени зони от "Натура 2000"

© Министерство на околната среда и водите

Карта на българските защитени зони от "Натура 2000"


Докато защитените зони от "Натура 2000" са места, определени, защото в тях има ценно за европейското природно наследство биоразнообразие от птици и местообитания, то защитените територии защитават видове, регистрирани като редки и ценни за България. Разбира се, в много случаи видовете са ценни както на европейско, така и на национално ниво. В тези случаи територията на защитената зона от европейската мрежа "Натура 2000" поне частично съвпада с територията на национална защитена територия. Например националните паркове са вид национална защитена територия, като всеки от трите национални парка – Пирин, Рила и Централен Балкан – съвпада частично с едноименна зона от "Натура 2000". Но когато специалистите говорят за защитена зона "Пирин", те имат предвид юридическа защита за природата там по европейските правила на "Натура 2000" - защита, различна от тази за Национален парк "Пирин" по силата на ЗЗТ.


В много случаи статутът на защитена зона подпомага опазването на националните защитени територии, защото европейското законодателство изисква екооценки, които иначе националното право пропуска.


Защо "Натура 2000" предизвиква конфликти?


Често срещана е представата, че защитените зони от "Натура 2000" и екооценките за инвестициите, наложени от опазването им, спират възможностите за бизнес. Реално обаче забраните и ограниченията, налагани от статута на "Натура 2000", са малко и засягат само конкретни обекти на защита – идентифицирани като редки и застрашени видове и местообитания.


Например защитена зона "Студен кладенец" в Източни Родопи обхваща основно гори и пасища около язовир "Студен кладенец" и защитава 103 птици, като единственото предварително ограничение е изграждането на ветрогенератори. Може да се прави всичко друго, стига то да не води до значими увреждания на опазваните птици.


За конкретни защитени зони, където опазването на биоразнообразието ограничава традиционен поминък, европейските програми и специално Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) предвиждат средства за субсидии, компенсиращи собствениците за пасивното ползване на земите за природозащита. В допълнение Оперативната програма за околна среда (ОПОС) предвижда средства за изкупуване от правителството на България на частни земи, когато те са важни за опазването на природата.


И двете възможности не се използват активно и мантрата "Натура 2000" пречи на бизнеса" продължава да съществува и да се използва като ПР в полза на големи инфраструктурни проекти. Това обаче е въпрос на национални регламенти и разумно използване на предоставяните от Европа средства – както за опазване на "Натура 2000", така и за компенсиране и развитие на местните общности по устойчив начин и за подпомагане на природосъобразно земеделие, скотовъдство, туризъм и други бизнеси, които също се подкрепят от ОПОС и ПРСР.


Какви са националните регламенти за "Натура 2000"?


Определянето на българските зони от "Натура 2000" - както за птиците, така и за местообитанията – започва заедно с подготовката за членството в Европейския съюз малко преди 2007 г. България е предложила на Европейската комисия списък от 119 защитени зони по Директивата за птиците и 233 защитени зони по Директивата за хабитатите (споменатите вече 34% от страната).


През 2006-2007 г. инициативата за събиране на данни за природните богатства и разработване на предложения за защитени зони според изискванията на двете директиви идват от научните институции и природозащитните организации. От страна на правителството процесът по изпълнение на изискванията на директивите за биоразнообразието продължава вече 11 години.


Част от неизпълнените задължения на страната към момента са:


- И досега не всички определени като нуждаещи се от опазване защитени зони от "Натура 2000" са официално обявени (остава да се регламентират двете зони "Рила буфер" - за птиците и местообитанията).


- Националното законодателство не е определило институция, която да изпълнява мерките за опазване на защитените зони от "Натура 2000" – когато тези мерки бъдат определени в заповед и план за управление, които са отделни за всяка зона. Задължително е да се определят такива органи за управление (ОУ), за да може да се приложи създадената в документите защита за зоните от "Натура 2000".


- За почти всички обявени български защитени зони за местообитанията липсват заповеди за обявяване, които са задължителни за правния им статут. От 2007 г. досега само 9 на брой от общо 233 зони по тази директива в България имат такива заповеди.


- Нито една от общо 233 защитени зони от българската "Натура 2000" за местообитанията към момента няма план за управление. От 119 защитени зони по Директивата за птиците само 7 имат планове за управление. Такъв план е задължителен и той трябва да определи конкретните мерки, с които трябва да се опазват птиците, растенията, животните и местообитанията, определени като ценни и предмет на опазване на всяка конкретна зона.


- И двете директиви изискват държавите да извършват регулярен научен мониторинг и да докладват периодично за състоянието на защитените от "Натура 2000" видове. България е направила едно докладване през 2014г., но базирано само на един сезон полеви проучвания за докладването, плюс данни от предишни проекти - от картирането на зоните от "Натура 2000" и от набирани през годините природозащитни данни на експертите, наети за докладването. Следващото докладване предстои през 2019 г., но за него досега не е започнала научна работа, а тя трябва да се провежда на терен няколко поредни години и от експерти, за да изпълни изискванията.


- Има европейски мониторинг и наказателни процедури по някои недобре защитени зони – "Калиакра", "Кресна", "Рила буфер".


Какво е "паркове на хартия"?


Поради изброените забавяния в заповеди, планове и определяне на органи за управление на българските защитени зони от "Натура 2000" много често експертите ги наричат "паркове на хартия" . Те съществуват по документи, но на практика няма правила и отговорници за опазването им.


Изброените пропуски показват, че България изостава от изискванията на европейските директиви, които са задължителни за всички държави в Европейския съюз.


Но европейското наблюдение дава резултати и след наказателни процедури от Европейската комисия и осъдителна присъда от Съда на Европейския съюз закъснелите с 11 години две защитени зони "Рила буфер" бяха приети от екоминистерството в края на миналата година, а сега очакват одобрение от Министерския съвет.


Вниманието на европейските институции към общото европейско наследство се прояви в широка оценка в цяла Европа на ефективността на природозащитните директиви за "Натура 2000" през 2016 г. - така наречената оценка на пригодността на двете директиви. Тогава след мащабно половингодишно допитване до граждани, експерти и институции доклад на Европейската комисия установи, че целите на Директивата за птиците и на Директивата за местообитанията са все още актуални, но Европа трябва да работи по-ефективно за прилагането на предвижданите защитни мерки.


Или, към момента както България, така и Европейският съюз трябва да работят за превръщането на зоните от "Натура 2000" от "паркове на хартия" в защитени в живия свят зони, опазващи ценно биоразнообразие от птици, растения, животни и техните местообитания.


В следващите седмици "Дневник" ще представи част от защитените видове.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (22)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2449 Неутрално

  Покрай "Натура 2000" някои хора направиха много пари!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 2. 2 Профил на ЙЕИ
  ЙЕИ
  Рейтинг: 439 Весело

  А да не би ПАРКОВЕТЕ НА ХАРТИЯ да са си точно това - там няма паркове, а някой е отчитал дейност за да вземе едни пари. И сега това се връща като бумеранг - паркове реално няма, но и бизнес дейност там да се развива НЕ МОЖЕ

 3. 3 Профил на ПИК е велик
  ПИК е велик
  Рейтинг: 303 Неутрално

  Покрай "Натура 2000" някои хора направиха много пари!
  —цитат от коментар 1 на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи


  Всъщност, трябва да се научим да правим пари от (запазената) природа. Не отделни лица, а нацията.

  Спечелихме битка, но не и войната!
 4. 4 Профил на rorikabc
  rorikabc
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Дано са свършили някаква работа.
  А инаè àкаме фотките на зщитените видове.
  У наше село има и врабòва кукумявка и кълваяа, и гугуткитъе и врабèтата , .синигерèтата ..Изèзнаха прилепите щото пръскаха срещу комари.
  Осите пък тая година помогнаха да се справя с китайската пеперуда по ìмшира, заснех ги как усърдно ги нападат и похапват. .
  Обаè в края на лятото американската пеперуда ми нападна èрешата и èрницата. Дано оцелеят.

 5. 5 Профил на Митко Палаузофф
  Митко Палаузофф
  Рейтинг: 559 Неутрално

  Гледам Столипиново не е зона: значи може да се... пръска там ;)

 6. 6 Профил на Imeto mi
  Imeto mi
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#3] от "PisnaMi":

  Абсолютно.
  Живея извън България. В града, в който живея повечето паркове (почти в центъра) са в Натура. Това не пречи да се ползват и да се правят пари. Идеята е нещата да стават с преспектива и тогава всички печелим.

 7. 7 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5210 Неутрално

  Двете директиви са великолепна възможност, от която България не се възползва. Освен това държавата спи, не търси решение и не търси баланс на интереси...
  И не, ние не сме с най-голямо покритие...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 8. 8 Профил на ЗиленЗадколисенОлегархСпуредГусинДайнов
  ЗиленЗадколисенОлегархСпуредГусинДайнов
  Рейтинг: 263 Неутрално

  До коментар [#7] от "penetrating":

  Как да не се възползва държавата, моля Ви се. Раздават се разрешителни за поголовна сеч в зони от Натура 2000. След това ще остановят, че там вече няма див живот и ще може да се бетонират, защото някое е било там красиво ( - :

 9. 9 Профил на ЗиленЗадколисенОлегархСпуредГусинДайнов
  ЗиленЗадколисенОлегархСпуредГусинДайнов
  Рейтинг: 263 Неутрално

  Извинявам се...
  ... някога е било там красиво...

 10. 10 Профил на m.assenov
  m.assenov
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Двете директиви са великолепна възможност, от която България не се възползва. Освен това държавата спи, не търси решение и не търси баланс на интереси...И не, ние не сме с най-голямо покритие...
  —цитат от коментар 7 на penetrating


  А кои са с по-голямо покритие?
  Колко процента от средиземноморскто крайбрежие на Испания (или Франция) влизат в Натура 2000?

  Защо Австрия не си вкара провинция Тирол например в Натура 2000?

  Колко опазиха Витоша небезизвестните еколози Тома Белев и Андрей Ковачев?
  Там един пирон няма забит, но дърветата нещо изчезнаха, поради некадърност на горецитираните еколози.

  Мога да задавам още много подобни въпроси.

 11. 11 Профил на Димитър Димитров
  Димитър Димитров
  Рейтинг: 639 Неутрално

  Участвах в картирането на Натура 2000. Бях на много ниско ниво и за кратко, ама ми останаха много ярки спомени.
  При положение че много съм обикалял преди това, постоянно откривах наистина красиви места там където не съм и предполагал.
  Гледал съм няколко пъти брачен танц на пепелянки. И мога да кажа че на живо е неповторимо преживяване и интересно и зловещо.
  Картирал съм малки водопади за които не съм и предполагал че съществуват. Снимал съм защитени орхидеи високи по един метър с невероятни цветове. Лично според мен, има доста места точно в Натура 2000, които ако се развият, могат да носят пари. Има много примери, за които съм чел, за развитие на екотуризъм, фото-лов, любителски ботанически лекции на открито, курсове за оцеляване в дивата природа, турове за билки, офроуд-сафарита, ексремен риболов, парапланеризъм, археологически туризъм, църковен туризъм и т.н.т.
  Според мен даденостите си ги имаме. Трябва обаче знания, ама не такива дето преподават в Библиотекарския или Свищовския.
  Нужни са истински предприемачи с акъл и ясна визия. Не става с само с малко мутренско хотелче насред планината с персонал от украинци.
  Иска се с разработване на всяка определена природна даденост, яка реклама, точно определяне на таргет групите, и много, много коректност и гостоприемност.
  Нужни са и разбира се гидове. Мотивирани, образовани и с езици.
  И всичко това струва пари. Които се инвестират в сектор със свирепа конкуренция и често с бавна възвращаемост.
  Според мен, докато нискочелите мутри са окупирали туристическия бранш, няма да стане. Ще идват бедни тинейджъри за евтин алкохол, дрога и момичета.

 12. 12 Профил на fua07571515
  fua07571515
  Рейтинг: 299 Неутрално

  До коментар [#11] от "komutator":

  Съгласен!

 13. 13 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5210 Неутрално

  До коментар [#8] от "ЗиленЗадколисенОлегархСпуредГусинДайнов":

  Напълно вярно, уви

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 14. 14 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2709 Неутрално

  У натурата у нас ,като демокрацията - на хартия

 15. 15 Профил на oIo
  oIo
  Рейтинг: 429 Неутрално

  Предполагам четохте, че България е на първо място по отглеждане на билки в ЕС. Това може и да няма директна връзка с Натура 2000, но е много ясен сигнал: запазената природа изстрелва един традиционен отрасъл от икономиката напред. Въпрос на време и находчивост е и други видове бизнес да се възползват от гигантското богатство, което ни предоставят защитените зони. Естествено мутрите и незаконно забогателите, които намират в строителството и имотите начин бъздо да преперат парите си, винаги ще лаят против защитените територии. Но съм сигурен, че мнозинството хора оценяват и тепърва ще се борят още по-силно да имат пряк достъп до чиста вода, въздух и храна - това са продуктите на опазената природа.

 16. 16 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Предполагам четохте, че България е на първо място по отглеждане на билки в ЕС. Това може и да няма директна връзка с Натура 2000, но е много ясен сигнал: запазената природа изстрелва един традиционен отрасъл от икономиката напред.
  —цитат от коментар 15 на oIo


  Точно така, Андрешко, ходи да събираш билки и чакай за стандарт като на Запад!  Има много примери, за които съм чел, за развитие на екотуризъм, фото-лов, любителски ботанически лекции на открито, курсове за оцеляване в дивата природа, турове за билки, офроуд-сафарита, ексремен риболов, парапланеризъм, археологически туризъм, църковен туризъм и т.н.т.Според мен даденостите си ги имаме.
  —цитат от коментар 11 на komutator


  Поредните "професори" по икономика и използване на природни ресурси!

  Типично детско и найвно мислене! Всичко горе изброено няма да донесе и 1 лв. в общините! На държавата и трябват десетки милиони туристи и нощувки за да започне да изплува в следващите 30 години. С 5 -6 заблудени ентосиасти това няма да стане!

  Проблема с Натура 2000 е че такива като тебе участвали в картографирането трябва да бъдете разследвани. Къде са ви доказателствата, че дадена зона трябва да бъде в натура 2000, къде са ви снимките и протоколите?

  Всичко идва от там, как е картографирана Натура 2000. След това не ми обяснявайте за директиви и закони. Намалете Натура 2000 на 11%, както е било заложено, и хич няма и да ви занимаваме с нея.


 17. 17 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Защо Австрия не си вкара провинция Тирол например в Натура 2000?
  —цитат от коментар 10 на m.assenov


  Защото 90% от горите там са частни ! Тук зелените защитават паркове и гори, ограбени от комунистите. Частана собственост е мръсна дума за зелените глави.

 18. 18 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Така като гледам кой пише тези неща, един г-н си има каренце в медия и си прави същите неща срещу, които се "бори"! То бива слугинаж ама чак пък толкова!>?

 19. 19 Профил на ЗиленЗадколисенОлегархСпуредГусинДайнов
  ЗиленЗадколисенОлегархСпуредГусинДайнов
  Рейтинг: 263 Неутрално

  До коментар [#10] от "m.assenov":

  Хахахаха че Тома Белев ли е сякъл дърветата?
  Само една случка ще ти напомня. След залесяване от организациите, които плюеш, бяха видяни 2 багера... на Витоша... как мачкат новозасъдените дръвчета. И тогава точно набедената от тебе личност подаде сигнал в прокуратурата, която обаче развийш ли не можа да намери 2-та багера въпреки предоствения и снимковматериал.
  От такива "интелегенти" като тебе аман. Вземи хвани засей едно дърво, пак после говори.

 20. 20 Профил на oIo
  oIo
  Рейтинг: 429 Неутрално

  До коментар [#16] от "patrokalche":

  Смешник, научи се да пишеш първо преди да даваш акъл - и без друго не ти достига.

 21. 21 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 346 Неутрално

  До коментар [#16] от "patrokalche":Смешник, научи се да пишеш първо преди да даваш акъл - и без друго не ти достига.
  —цитат от коментар 20 на oIo


  Предполагам се досещаш къдете те пратих :) ?

 22. 22 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Колкто до Тирол и Австрия там имат закон, който не позволява увеличаването на горите за да не нарушава ландшафта им. Ландшафт, който им носи милиарди печалба. Вие още слушайте зелени приказки за лека нощ!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK