Националният природонаучен музей: Законът за биоразнообразието ще влоши управлението на околната среда

Национален природонаучен музей към Българската академия на науките

© Асен Игнатов, НПМ-БАН

Национален природонаучен музей към Българската академия на наукитеИзбори 2022

Учените от Националния природонаучен музей към Българската академия на науките гласуваха вчера становище по проекта за промени на Закона за биологичното разнообразие. Две седмици преди крайния срок за становища по промените, те предложиха на Министерския съвет и Министерството на околната среда и водите /МОСВ/да преразгледат спорните предложения за управлението на "Натура 2000", които са в основата на законопроекта.


По-рано този месец неправителствени експерти вече изразиха възражения и опасения (виж тук и тук) във връзка с предлаганите промени.


"Национализация" на научни данни
Едно от основните възражения на Научния съвет и Общото събрание на Националния природонаучен музей е към идеята законът за биоразнообразието да задължи всички граждани и учени да предоставят първични данни за "Натура 2000" (повече за "Натура 2000" - тук) безплатно в полза на правителството, което е задължено да наблюдава редовно и да докладва на Европейската комисия за състоянието на защитените зони в България.


Учените са за оттегляне на това предложение, защото "пряко противоречи на множество надзаконови и законови рамки". Те посочват чл. 17 от Хартата за основните права на Европейският съюз; чл. 17, чл. 23 и чл. 54 (2) от Конституцията и текстове от Закона за авторското право и сродните му права, както и от Закона за развитие на академичния състав.


В становището се казва още: "Научните данни, необходими за опазването на биоразнообразието в "Натура 2000", не са първичните данни, а информацията получена в следствие на методичния анализ на данни, целево събрани по утвърдени методики. Текстът на закона задължава предоставяне на първични данни без отчитане на методиката, по която са събрани, без изискване за потвърждаването им и без да има регламентирани правни отношения за предоставяне на данните. Също така, не е гарантирано авторското право на собствениците на данните и не са разписани ясно условията, при които ще бъдат ползвани тези данни в бъдеще. Това дава възможност за представяне на непроверени (и потенциално грешни) данни, събрани по неясни методики, които обаче след това биха послужили за вземане на решения с правни последствия и във вреда на природата. Дори при достатъчно данни, при непрофесионалното им анализиране и още повече при преднамерено им тенденциозно използване те могат да станат предпоставка за вземане на погрешни решения."


Учените уточняват и, че "нито една научна институция не е на пряко подчинение на МОСВ и научните им функции и задължения не включват безвъзмездното и силово предоставяне на данни (първични или обработени) и експертиза на министерството." Въпреки това, учените винаги са оказвали доброволна подкрепа, включително предоставяне на данни и експертиза, на държавните институции, когато това е било поискано и е свързано с опазването на природата в България - "дейност, която възприемаме като наше общо задължение и отговорност," допълват от музея.


Според Националния природонаучен музей предложеното от екоминистъра императивно законово задължение и последващите от него административни наказания за осигуряването на научни данни и информация за видове и хабитати за нуждите на изпълнителната власт не е единствената и далеч не най-добра възможност за достъп до тях. Затова, научният съвет на музея дава и предложение как министерството да получи необходимите качествени данни за "Натура 2000", с ясни договорености между страните. Основните моменти на предложението са:


- Лицата и организациите, които набират и анализират първични данни за местообитанията и видовете от "Натура 2000", могат да ги предоставят на Министерството на околната среда и водите, когато е сключен договор между Министерството на околната среда и водите или друга правителствена организация и собственика на тези данни. Тоест, това са данни, които са събрани по проекти, договори и поръчки, финансирани с обществени средства - национални или от фондове на ЕС, или събрани при изготвяне на оценки на въздействието върху околната среда, екологични оценки, планове за управление, мониторингови доклади и в други случаи при спазване на законовите изисквания и научно утвърдени стандартни методики;


- МОСВ има право да купува и да получава безвъзмездно научни данни, които не са придобити от публично финансиране, въз основа на договор между страните.


- Физически и юридически лица могат да предоставят научни данни на МОСВ, възмездно или безвъзмездно, само когато: данните са собственост на лицето, което ги предоставя; данните са публикувани; предоставянето на данните не противоречи на сключени договори с трети лица и не нарушава права върху интелектуална собственост на трети лица.


- Екоминистерството е длъжно винаги да цитира коректно източниците на данни и да използва данните само за изпълнение на специфичните дейности във връзка с опазване на биологичното разнообразие.


- Министерството няма право да препродава получените данни или да извлича друга икономическа полза от тях.


- МОСВ организира и предоставя публичен достъп до данните (с изключение на данните от поверителен характер) чрез онлайн базирана система. Тя задължително е с отворен код и данните в нея са публични, със свободен лиценз и достъпни за гражданите.


Научният подход и управлението на биоразнообразието


Втори ключов проблем в предложения проект на екоминистерстовото според учените от Природонаучния музей е обезсилването на ролята на Националния съвет по биологичното разнообразие към Министерството на околната среда и водите. Според становището на института, "лоша управленска практика е да се лиши ръководството на Министерството от важни експертни оценки и предложения от различни страни и области, които предлага сега действащият Националния съвет по биологичното разнообразие".


Благоприятно състояние или опазване от изчезване


Учените акцентират върху важността мрежата "Натура 2000" да се управлява в съответствие с целите, които са й поставени от двете европейските природозащитни директиви (за видовете и местообитанията и за дивите птици)- а именно, постигане на "благоприятен природозащитен статус" на видовете и местообитанията. В законопроекта тази цел се заменя при защитата на дивите птици с понятието "поддържане на популациите на птиците в състояние на сигурност", което, както учените посочват, не се ползва нито от Директивата за птиците, нито от съдебната практика на ЕС. По тази причина се предлага МОСВ да преработи проекта си за промени в закона и в тази част и да се запази предходният режим, тъй като терминът "благоприятно природозащитно състояние", въведен с Директивата за местообитанията, е по-широк от нововъведения термин "състояние на сигурност" и осигурява изискванията на съдебната практика, която посочва, че "целта на двете директиви е да се даде възможност за поддържане или възстановяване в благоприятно състояние на местообитанията на защитените видове, а не само да не се допусне изчезването им".


Едноличен орган


Проектът на екоминистерството предлага промяна в чл.12(5), която дефинира "забрани, ограничения, мерки или препоръки за постигане на целите на защитената зона, при необходимост и по преценка на министъра на околната среда и водите." Учените от музея възразяват на този текст, с аргумента, че основа за всяко решение са целите на опазване на всяка конкретна зона, като не може те да бъдат пренебрегвани с "преценка" на Министъра, а той може да даде единствено "препоръка" за тяхното постигане.


Учените изтъкват, че "в процеса на управление и планиране на бъдещи политики в защитените територии и зони е от изключително значение да бъдат привлечени различните заинтересовани страни – държавната администрация, научната общност, бизнесът и гражданското общество като цяло, за да се вземат информирани и обосновани решения, с които да се гарантират устойчивото използване на природните ресурси и запазването на природното ни богатство в дългосрочен план."


В заключението си, учените от Националния природонаучен музей настояват за преработване и ново обществено обсъждане на законовите промени и предлагат своя опит в помощ на министерството за обсъждане на проблемните текстове.


Пълния текст на становището на НПМ към БАН можете да прочетете тук.


Всичко, което трябва да знаете за:
Избори 2022

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK