Денят на влажните зони се отбелязва днес

Крайречна гора по Дунав

© Michael Gunther, WWF

Крайречна гора по ДунавВече повече от 20 години на втори февруари Министерството на околната среда и водите и много граждански организации, работещи за опазването на природата, празнуват Световния ден на влажните зони. Тази година темата на международното честване е "Влажните зони и климатичните промени".


Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в повърхностния й слой, целогодишно или сезонно - блата, езера, заливни гори (горите между реката и дигите ѝ, които периодично са заливани при покачване на речното ниво). Влажните зони могат да бъдат естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода. Те са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят условията и живота на животни и растения.


Честването


Честването на Международният ден на влажните зони се координира от бюрото на Рамсарската конвенция (Конвенция за влажните зони с международно значение и по специално като местообитание на водолюбиви птици). През 2019 г темата на отбелязването на 2 февруари е "Влажни зони и климатични промени". Тя подчертава важната им роля като решение за превенция и адаптация на изменението на климата.
За последните 35 години честотата на природните бедствия е нараснала над 2 пъти, като 90% от бедствията са свързани с водата. Предвижданията са за още по-екстремни метеорологични условия. Влажните зони играят значителна роля в стабилизирането на емисиите на парникови газове и смекчаване на последиците от изменението на климата – те са буфер за крайбрежните райони срещу екстремни климатични явления. Солените блата, мангровите гори, "подводните ливади" с морска трева и кораловите рифове действат като естествени ограничители – те намаляват интензивността на вълни, бури, цунами, като предпазват 60% от населението в тези райони от разрушителната сила на бедствието.


Вътрешни влажни зони, като например равнинни водни площи, реки, езера и блата, абсорбират и съхраняват излишъка от валежи и намаляват наводненията. По време на сухи сезони в топли и сухи климатични условия, влажни зони освобождават съхраняваната вода, забавяйки засушаването и минимизиране на недостига на вода.


В България


В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение (Рамсарските места) България е представена с 11 влажни зони с обща площ 49 912,43 хектара, което е 0,45% от територията на страната. Това са "Атанасовско езеро", "Комплекс Беленски острови", "Дуранкулашко езеро", "Остров Ибиша", "Шабленско езеро", "Местността Пода", "Поморийско езеро", "Комплекс Ропотамо", "Езеро Сребърна", "Езеро Вая" и "Карстов комплекс Драгоманско блато".


Защо са важни


Влажните зони са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята. Съхраняват незаменими местообитания на редки животински и растителни видове. Имат изключително важна роля за кръговрата на водата като възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води.


Особено ценна е способността им да пречистват преминаващите през тях води. Неслучайно на много места по света се изграждат пречиствателни станции имитиращи естествените блата.


Влажните зони имат много важна роля и в предпазването от наводнения, като поемат и задържат голяма част от повърхностните води. В тях се съхраняват големи количества въглерод, което ги прави изключително важни за предотвратяване на промените в климата.


Влажните зони са изключителни уязвими екосистеми – силно чувствителни към замърсяване, промени във водните течения и други. През XX век у нас а и в световен мащаб голяма част от тях са били пресушени или силно изменени. Днес тези екосистеми заемат едва 0,1% от територията на България и са сред най-приоритетните за опазване обекти. Голяма част от организмите, които разчитат за своето оцеляване основно на влажните зони, са редки или застрашени от изчезване.


Кой работи за влажните зони


Повечето организации, работещи за биоразнообразието и устойчивото ползване на влажните зони, са членове на гражданската коалиция "За да остане природа в България". Някои от най-известните примери за дейности за влажните зони са:


- Благодарение на изследвания и документация от гражданската организация "Зелени Балкани" през 2000г. се създава природен парк "Персина"с площ близо 22 хил. ха в района на Белене. Това е част от консервационната програма на Зелени Балкани за опазване биоразнообразието на река Дунав и прилежащите влажни зони. Тя включва и идентифицирането на ценни от природозащитна гледна точка места и обявяването им за защитени територии или места от НАТУРА 2000. Впоследствие, със съвместна работя на Зелени Балкани, Българското дружество за защита на птиците и правителствената дирекция на Природен парк "Персина" са възстановени блатата на о. Персин (Рамсарско място "Беленски острови"). Благодарение на този проект в страната ни вече има втора колония на уязвимия в световен мащаб и критично застрашен в България къдроглав пеликан.


-Зелени Балкани също работят от години за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в Поморийско езеро. Успяват да възстановят хидрологичния режим езерото, като връщат връзката му с морето, което позволява нормалния водообмен и миграция на морските видове риба, които се хранят в лагуната. Ежегодно провеждат международни работни ваканции за възстановяване на гнездовите местообитания на редки видове наземногнездящи птици. Така успяват да върнат като гнездящ вид в България застрашената от изчезване гривеста рибарка.


Гривеста рибарка, застрашен вид

© Зелени Балкани

Гривеста рибарка, застрашен вид


- "Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването по река Дунав" е най-големият проект в българската природозащита - с бюджет от 12 млн. долара. Проектът е подготвен от съвместен екип от Зелени Балкани и WWF-България, а е изпълняван от българското правителство. С него се възстановяват блата в защитена зона "Калимок-Бръшлен" с финансиране от Световната банка и с активното участие на Зелени Балкани.


Влажна зона "Калимок" в едноименната зона от "Натура 2000"

© Зелени Балкани

Влажна зона "Калимок" в едноименната зона от "Натура 2000"


- За опазването на Атанасовско езеро работят от Българска фондация "Биоразнообразие" (БФБ). Радостина Ценова от фондацията разказва: "Преди 6 години езерото беше известно основно на местните хора в град Бургас с басейните с луга и кал, както и на любителите на птици. Днес е привлекателно място за спорт и почивка, за изкуство и фестивали и празници, и е добре познато на обществеността не само в района, но и в цялата страна."


Атанасовско езеро

© Спас Узунов, Българска фондация Биоразнообразие

Атанасовско езеро


С проекти на БФБ през последните 10 години са осигурени над 2 млн. евро директни инвестиции за възстановяване на лагуната и подобряване на туристическата и посетителска инфраструктура на Атанасовско езеро - "зелената" връзка на града с морето и морската градина, предлагаща възможности за природосъобразен туризъм и екологично образование. Езерото е традиционен източник на сол и в миналото е силно променено за нуждите на солодобива. То е много богато на биоразнообразие, а в наши дни, когато крайбрежието е тежко увредено от урбанизацията, солникът-лагуна има стратегическо значение за опазване на биологично разнообразието по Черноморието.


От Сдружение за дива природа "Балкани" традиционнo работят за опазване на Драгоманското блато. Те развиват консервационни и образователни дейности там, както и опити за изграждане на култура за природосъобразно ползване на ресурсите на блатото от местната икономика. Също така, развиват ресурсен сайт за влажните зони.


Водната лилията днес се среща в Драгоманското блато заради работата там на СДП Балкани. Може да сте я виждали в Борисовата градина, където е засадена, но в естествени условия у нас се среща рядко и има "застрашен" статут, а е защитена и от "Натура 2000".

© СДП Балкани

Водната лилията днес се среща в Драгоманското блато заради работата там на СДП Балкани. Може да сте я виждали в Борисовата градина, където е засадена, но в естествени условия у нас се среща рядко и има "застрашен" статут, а е защитена и от "Натура 2000".


От Асоциацията на парковете в България (АПБ) през 2013г. успяват да защитят Дунавските заливни гори. Тогава правителството предлага промени в Наредба 7/2003г, разрешаващи сеч на крайречните гори. АПБ извършва ГИС анализ на засегнатите територии (4 000 ха) и провежда работна среща с Министъра на регионалното развитие, Изпълнителната агенция по горите и Националната служба за защита на природата. След силна кампания в медии и социални мрежи, правителството се отказва от сечите на крайречните гори.


Дунавски крайречни гори

© Вера Стаевска, Личен архив

Дунавски крайречни гори


За крайречните гори от години работи и WWF-България. В края на 2014 г., WWF в партньорство с Изпълнителната агенция по горите и Регионалните дирекции по горите Русе и Пловдив започва проект за възстановяване и опазване на естествени крайречни гори от местни видове около реките Дунав и Марица. Целта е да се опази тяхното биоразнообразие, защото освен дом на стотици видове растения и животни, те са изключително важни за предпазването от наводнения и свлачища, като в същото време естествено пречистват водата в реката.


Регламенти


Заради ролята си за опазване на редки видове и опазване на чистота на водите, влажните зони са обект на специална защита от Рамсарската конвенция, на която България е един от първите членове - още от 1974г. Рамсарската конвенция се занимава с опазване и популяризиране на влажните зони, но има специален списък, в който се включват само определени от тях, които отговарят на определени критерии.


В много случаи в България зоните, разпознати като "Рамсарски места" под защита на конвенцията, съвпадат и с места, защитени от националните закони - национални защитени територии (например, природен парк "Персина", който включва сред други влажни зони и Беленските острови) или зони от европейската мрежа "Натура 2000" (например, защитена зона "Поморийско езеро").


Обявяването за Рамсарско място не налага специални ограничения при експлоатирането на влажните зони, а напротив, подкрепя риболова и използването на всякакви други ресурси – тръстика, кал, дивеч, сол и т.н., но в разумни граници, осигурявайки дългосрочното и устойчивото им ползване в бъдеще. Конкретни режими на защита имат националните защитени територии, а в бъдеще се очаква конкретни режими за устойчиво ползване на ресурсите да се обявят и за зоните от "Натура 2000" (повече за "Натура 2000" - тук).


Детайлни мерки за национална защита за влажните зони в България се определят в Плановете за управление на речните басейни, които се регламентират от Закона за водите и Рамковата директива за водите на Европейския съюз.


През 2013г е разработен и Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България за 2010- 2022г, по поръчка на Министъра на околната среда и водите в изпълнение на националните приоритети по отношение на опазването на биологичното разнообразие. Изпълнението му екоминистерството е възложило в рамките на проект по програма "Лайф" на експерти от гражданските организации, работещи на терен във влажни зони - Българско дружество за защита на птиците, Българска фондация "Биоразнообразие" и учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Документът е наличен тук.Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (13)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ''zms15783''
  ''zms15783''
  Рейтинг: 506 Неутрално
 2. 2 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5592 Неутрално

  Красиви снимки. Световна Банка повече от 20 години дава грантове за опазване на влажните зони, нещо нетипично за нея. Сещам се за два такива парка - Калимок-Бръшлен и Персина(Белене)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 3. 3 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1957 Неутрално

  Днес е не само ден на влажните зони. Днес е и "джендърден".

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 4. 4 Профил на кокошката
  кокошката
  Рейтинг: 277 Неутрално

  Днес е не само ден на влажните зони. Днес е и "джендърден".
  —цитат от коментар 3 на lz2
  И не само. Един бегъл поглед в Уйкито показва още по колко много по-интересни теми може да се драсне статия:

  962 г. – Отон I е коронован в Рим, като първия император на Свещената римска империя след почти 40 години; в Германия тази дата се приема за ден на основаването на нацията.
  1033 г. – Бургундия се присъединява към Свещената Римска империя.
  1536 г. – Испанският конкистадор Педро де Мендоса основава Буенос Айрес.
  1568 г. – Открити са Соломоновите острови.
  1701 г. – Петър I издава указ за основаване на Балтийския флот.
  1709 г. – Случайно минаващ кораб прибира от остров Мас-о-Тера корабокрушенеца Александър Селкирк – първообраз на героя на Даниел Дефо Робинзон Крузо.
  1811 г. – Руски заселници основават американския град Форт Рос.
  1846 г. – Най-богатите квартали на Пловдив са почти унищожени от пожар.
  1848 г. – Мексиканско-американска война: Подписан е договора Гуадалупе Идалго, който слага край на войната, а Мексико отстъпва на САЩ повече от половината от своята територия.
  1863 г. – Американският писател Самюъл Клемънс започва да публикува с псевдонима си Марк Твен.
  1896 г. – Престолонаследникът на българския трон княз Борис III Търновски приема православието; негов кръстник става руският император Николай II.
  1932 г. – Обществото на народите свиква Женевска конференция по разоръжаване с участие на 63 държави.
  1940 г. – Военната колегия на Върховния съд на СССР осъжда бившият ръководител на НКВД Николай Ежов на смърт чрез разстрел.
  1940 г. – Състои се дебюта на сцена на американския поп-певец Франк Синатра.
  1943 г. – Втората световна война: Последните германски военни части в Битката при Сталинград капитулират.
  1945 г. – В нощта на 1 срещу 2 февруари са изпълнени смъртните присъди на т.нар. Народен съд, като са разстреляни Богдан Филов и княз Кирил Преславски.
  1946 г. – Унгария е обявена за република.
  1951 г. – 1 (27) Народно събрание приема нов Наказателен кодекс, копиран от съветското законодателство, станал основа за репресиите през 50-те години.
  1971 г. – В иранския град Рамсар е подписана Конвенция за защита на влажните зони.
  1982 г. – Сирийската редовна армия започва да бомбардира град Хама, за да потуши избухналото под ръководството на Мюсюлманското братство въстание – загиват между 10 и 25 хил. души (съгласно Амнести Интернешънъл).
  1990 г. – В ЮАР е обявена за легална дейността на забранения дотогава Африкански национален конгрес.
  2004 г. – Швейцарският тенисист Роджър Федерер става водач в Световната ранглиста по тенис за мъже – позиция, която удържа за рекордните 237 последователни седмици.

 5. 5 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 506 Неутрално

  А у нас влажните зони ги изсичат, изриват с булдозери и ги бетонират.

  мурзилка
 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 7. 7 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6027 Весело

  До коментар [#4] от "кокошката":

  Петльовден се отбелязва днес, г-н кокошката :) !!!

  [email protected]
 8. 8 Профил на niki7
  niki7
  Рейтинг: 300 Неутрално

  Добре би било организациите, занимаващи се с опазването и съхранението на влажните зони и природни паркове също така да ги популяризират сред гражданите включително чрез възможност за достъпна среда, посещения, преходи, екопътеки, площадки за наблюдение и пр.

 9. 9 Профил на Kiril
  Kiril
  Рейтинг: 277 Весело

  Всеки ден е учебен ден.

  https://imdb.com/title/tt1279083/ + http://socrates.else.is/ + https://chitanka.info/books/category/filosofia + https://tutanota.com
 10. 11 Профил на venci4
  venci4
  Рейтинг: 1350 Неутрално

  Петльовден се отбелязва днес, г-н кокошката :) !!!
  —цитат от коментар 7 на karabastun


  Навремето комунистите интернационалисти (досущ като днешните им наследници- бездарните и крадливи европейски социалисти преоблекли се в либерали) за да обезличат народната памет и празници пуснаха слуха, че тази дата е празник на педерунгелите та да му е неудобно на човек да чества петльв ден...

  А иначе ето от къде идва празникът:

  Преданията разказват следната 300-годишна история: Петльовден е свързан със събирането на най-тежкия за нашия народ данък – кръвния, взимането на малки момчета. Разпитаните стари хора и легендата разказват как смела голичанка (с. Голица, Варненско) скрива мъжкото си чедо и отказва да го даде на турците, а те се заканват, че ако не го предаде, то ще бъде заклано. Тогава тя заявява, че сама ще заколи скъпото си момче, но не ще им го даде. През нощта тя извежда и скрива детето си далеч извън селото, заклала в полунощ петела на прага на къщата и опръскала с кръвта му навред. Когато сутринта дошли повторно, турците останали стъписани пред постъпката на майката и повече не събирали момчета за еничари от село Голица. Оттогава до днес този ден се отбелязва като празник на мъжката рожба, като ден на мъжкото начало на рода български.

  Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
 11. 12 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5821 Неутрално

  Снимките са много красиви с влажните зони в България.

 12. 13 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5821 Неутрално

  Снимките са много красиви с влажните зони в България.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK