Горски служители предлагат защита за горите от настъпващите климатични промени

През 2006 г. лятото е било рекордно горещо за цяла Европа и короядите са имали по 3 поколения на година, което е увредило силно отслабените планински иглолистни пояси.

© Александър Дунчев, ЮЗДП

През 2006 г. лятото е било рекордно горещо за цяла Европа и короядите са имали по 3 поколения на година, което е увредило силно отслабените планински иглолистни пояси.Югозападното държавно горско предприятие (ЮЗДП) представи в две поредни срещи в края на тази седмица партньорския проект "Как климатичните промени влияят върху горите?", ръководен от Сдружение "Балканка- 2009" Благоевград и финансиран от Националния доверителен екофонд, който разпределя приходите от международната търговия на въглеродните квоти за парникови газове на България. Данните сочат, че за 60 години горските пояси изместват надморската си височина с 400-500 м и иглолистните дървета отстъпват място на широколистни.


ЮЗДП представи и 4 ключови мерки за противодействие - по-добър мониторинг чрез сателитни данни и дигитални анализи, противопожарна превенция, залесяване с видове от "горите на бъдещето" и поддържане на максимално разнообразие от видове и структура в една гора, което повишава устойчивостта ѝ .


Основен проблем според директора на държавното предприятие Дамян Дамянов, е че опазването на горите е скъпа и важна за обществеността дейност, за която вбъдеще вероятно няма да достигат пари. Към момента горскостопанската работа е почти изцяло зависима от приходите от продажба на дървесина, добавя инж. Дамянов. Заложените в Закона за горите от 2011г. плащания за екосистемните ползи от горите - осигуряване на вода, въздух, защита от ерозия и наводнения - все още не водят до реални приходи, които да могат да бъдат инвестиране в залесявания и други необходими дейности за защита на горите. Докато в другите европейски страни има създадени ефективни фондове за целево финансиране на горски дейности - в Хърватска това са 1% от приходите на дърводобивния бизнес - в България се разчита на отделни доброволчески акции и ресурс на горската система, който зависи от ограничените възможности на разумните сечи и пазара на дървесина, предлага възможно решение директорът на ЮЗДП.
Д-р Александър Дунчев, експерт на ЮЗДП, разясни ,че разходите за залесявания са над 1000 лв. за декар и е необходим категоричен ангажимент на обществото, ако искаме да разполагаме с приеманите като даденост гори, води и чист въздух.


Данните


В четвъртък Александър Дунчев (ЮЗДП) представи данните от проекта в "Клуб на пътешественика" пред студенти и младежи от природозащитната програма "Бъдещи природозащитници", разработена от Асоциацията на парковете в България и партньори за образование на бъдещи специалисти по опазване и управление на природните ресурси. В петък данните бяха обсъдени и с експерти от горските администрации и Лесотехническия университет в присъствието на медии ва Ловен дом-Студена.


Докато "климатични промени" все още звучи като неясна идея за много от нас, извън рекордните горещини, данните от проучването на ЮЗДП показват, че традиционните за едно място дървета ще отстъпват пред по-топлолюбиви и сухолюбиви, нетипични доскоро видове. На територията на Южна България ще навлизат средиземноморски видове дървета, а типичните горски местообитания се очаква до 60 години вече да не намират обичайните благоприятни условия от гледна точка на влажност на почвата, температури и количества валежи.


На глобално ниво, по данни на Бърдлайф Интернешънъл, прелетните птици изместват ареалите си насевер, като в Северна България вече се наблюдават нетипичните за района Качулата кукувица и Червенокръста лястовица. Котешката змия (Telescopus fallax), която е средиземноморски вид, силно сухолюбив и масов по гръцките острови, в периода 1970-1990 г. има два забелязани екземпляра за България, а след 2000 г. – над 50 екземпляра, сгазени по пътя в Кресненското дефиле, по данни на Националния природонаучен музей към БАН.


Промените в горите


Представените от Александър Дунчев данни показват, че горите са уязвими за климатичните промени, въпреки че разчитаме на тях за смекчаване въздействието на тези промени, заради функциите им за защита от наводнения, засушаване, интензивни валежи и ерозия; както и като осигуряващи микроклимат, воден ресурс, биоразнообразие и поглъщане на CO2. Климатичните промени вече водят до отслабване на здравето на горите, защото променят средата им и водят до засушаване на почвата, поройни наводнения, ерозия и т.н.


Пилотното изследване на ЮЗДП е първо по рода си за България и анализира промените в горите в територията на ЮЗДП и възможните мерки за защитата им от измененията в климата. Проектът се ръководи от риболовен клуб "Балканка – 2009" гр. Благоевград, за които е важно опазването на горите като важен фактор за съществуването на българските реки и риба, съвместно с Лесотехническия университет и Геополиморфик ЕООД, които извършват експертния анализ на световни бази данни за промени в климата и анализират данните на Югозападна България чрез сателитни и географско-информационно системи (ГИС).


Експертите по проекта посочват, че отслабените горски екосистеми могат да бъдат тежко засегнати от зачестяващите при климатичните промени пожари, повреди от бури, късни мразове, а и са много по-уязвими за нападения на насекомни и гъбни вредители, които се развиват повече при пиковите температури, които наблюдаваме през последните години. Например, през 2006 г. лятото е било рекордно горещо за цяла Европа и короядите са имали по 3 поколения на година, което е увредило силно отслабените планински иглолистни пояси.


Климатичните промени са един от факторите, който води до засилено въздействие на природните нарушения, вредители и засушаване и съответно води до повече санитарни сечи в горите.

© Александър Дунчев, ЮЗДП

Климатичните промени са един от факторите, който води до засилено въздействие на природните нарушения, вредители и засушаване и съответно води до повече санитарни сечи в горите.


Данните сочат увеличена уязвимост, водеща до нужда от повече санитарни сечи в традиционните за България гори.


Целта на проекта, каза д-р Дунчев, не е да налага определена визия за промените, които може и да се случат по различен начин, а да предупреди за един вероятен сценарий и да предложи на горските експерти мерки, с които да подготвят горите и да ги направят по-устойчиви. Целта е да се мисли "за горите на бъдещето, а не за горите на миналото," каза експертът на ЮЗДП.


Мерките


Още през 2011г Институтът на гората към БАН, в рамките на проект по програма Интеррег, разработва анализ на опазването на горите във връзка с климатичните промени, който включва климатични сценарии за България, идентифицирани зони на уязвимост на горските екосистеми и програма от мерки за адаптиране на горите към климатичните промени. Тези мерки са одобрени от ресорното горско министерство и Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) през 2011 г. и предлагат избор на подходящи дървесни видове, подобряване на възрастовата структура и други.Т


Тази година чрез проекта ЮЗДП допълва и уточнява тези мерки, като ключовите препоръки са четири, базирани на данните за Югозападна България. При анализа територията на ЮЗДП е разделена на 13 биоклиматични райони с относително еднакви биоклиматични условия. Направена е характеристика на всеки биоклиматичен район за неговата сегашна горска растителност по подпояси, изложения и почвени условия и е оценено е как се изменят биоклиматичните условия към 2100 г. и кои видове ще са най-подходящи за новите условия, въз основа на аналогични по климатични условия места.


Очаква се, например, местността на Боровец през 2100 г да има климатични условия като сегашния район на Дупница, София - на Пазарджик, а районът на Сандански да се превърне в климатично отношение в днешна Ламия край Атина. За всички планини се очаква изместване с 400-500 м. нагоре на дървесните видове, характерни за сегашните пояси.


Очаквано въздействие на климатичните промени върху основните дървесни видове в различните височинни пояси на Рила.

© Александър Дунчев, ЮЗДП

Очаквано въздействие на климатичните промени върху основните дървесни видове в различните височинни пояси на Рила.


Съответно, растителността, която може да расте в новите условия, ще бъде различна и е добре лесовъдите да планиран залесяванията си и за подготовка на горите. Предложенията на ЮЗДП са:


1. Да се адаптира мониторингът на процесите в горите чрез сателитни снимки и да се използват ресурсите на програма Copernicus на ЕК;


2. Да са инвестира в превенция на горски пожари - например, чрез пожарни коли и противопожарни кули;


3.При залесяване да се избират дървесни видове, които са най-устойчиви на бъдещия климат. В зони от мрежата "Натура 2000", където се опазват редки за Европа традиционни естествени местообитания, горите трябва да се възстановяват с видове от опазвания хабитат. Това се прави, например в района на Кресна, където след големия пожар от 2016г. ЮЗДП продължава да провежда залесявания, скоро и с контейнерни фиданки от поточната линия в Локорско, за да възстанови редките дъбови местообитания. Въпреки това, дори в "Натура 2000", могат да се залесят и единични фиданки от видовете, очаквани в "горите на бъдещето". Според Александър Дунчев това няма да компрометира опазвания от "Натура 2000" хабитати, а ще го направи по-устойчив. За местата извън Кресна име и конкретни препоръки за подходящи видове от "горите на бъдещето".


Препоръчителни видове за залесяване в опожарената площ над Кресна

© Александър Дунчев, ЮЗДП

Препоръчителни видове за залесяване в опожарената площ над Кресна


4.Да се работи за осигуряване на структурна устойчивост на горите, което е особено важно за иглолистни култури, когато растат при трудни условия - плитки и ерозирали почви, скалисти терени. Тази устойчивост се постига с поддържане на максимално разнообразие от видове дървета, с различен генетичен произход - например, дъб от места с по-висока и с по-ниска влажност (повече за различния произход на един дървесен вид и залесяванията - тук), както и структурно разнообразие - различни "етажи" на растителност в гората.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (24)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на АмброзСП
  АмброзСП
  Рейтинг: 959 Неутрално

  Мерки на хартия,в реалния живот ромляните са като валяци!Бате,бате,аз съм прост и не разбирам!

  Има три вида истина-моята,твоята и ИСТИНАТА Радев - ОСТАВКА
 2. 2 Профил на izt21595181
  izt21595181
  Рейтинг: 271 Неутрално

  Да се премине към нова стратегия за горите - нулева човешка намеса. Милиони години горите и обитателите им си съществуват перфектно без разни философи и експерти да мъдрят стратегии за опазването им, залесяването им и пр. Единственото, което требва да прави хомо-сапиенсът, е да ги пази от себе си, т.е. да не се секат и опожаряват.

 3. 3 Профил на lustmord
  lustmord
  Рейтинг: 329 Неутрално

  Гледам първата графика и ми се струва, че някакъв специален закон е бил прокаран 2015...

 4. 4 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2094 Неутрално

  За "умниците" климатични промени няма. Просто дърветата са глупави и се местят където им падне.

 5. 5 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 268 Неутрално

  До коментар [#3] от "lustmord":


  Гледам първата графика и ми се струва, че някакъв специален закон е бил прокаран 2015...
  —цитат от коментар 3 на lustmord


  Предполагам са претърпели "консултации" с някое НПО и изведнъж О, чудо, графиките скачат неимоверно зловещо, започват бръщолевения за"климатични промени" и рев за пари. :-)

 6. 6 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 268 Неутрално

  До коментар [#4] от "stedim":

  За "умниците" климатични промени няма. Просто дърветата са глупави и се местят където им падне.
  —цитат от коментар 4 на stedim


  не знаех, че дърветата могат сами да се преместят. казват, винаги имало какво ново да научи човек в този живот. ;-)

 7. 7 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4462 Неутрално

  До коментар [#2] от "izt21595181":

  "Милиони години горите и обитателите им си съществуват перфектно без разни философи и експерти да мъдрят стратегии за опазването им, залесяването им и пр. "

  То милиони години и лекари е нямало! Инженери също! И учители!

 8. 8 Профил на izt21595181
  izt21595181
  Рейтинг: 271 Неутрално

  До коментар [#7] от "vassilun":

  Каква връзка има с горите съществуването на инженери и учители бе брльок? Природата е едно, човешкото общество друго, двете еволюират и се развиват по различни закони. Къде ви подбират такива плиткоумни тролювци бе пууу ...

 9. 9 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 1131 Неутрално

  Горски служители предлагат защита за горите от настъпващите климатични промени

  Горските служители да предложат защита на горите от настъпващите кадри на ДПС.

 10. 10 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4462 Неутрално

  До коментар [#7] от "vassilun":Каква връзка има с горите съществуването на инженери и учители бе брльок? Природата е едно, човешкото общество друго, двете еволюират и се развиват по различни закони. Къде ви подбират такива плиткоумни тролювци бе пууу ...
  —цитат от коментар 8 на izt21595181


  Не съм и очаквал някой с никнейм от три букви, последвани от осем цифри, да ме разбере! 🤣

 11. 11 Профил на izt21595181
  izt21595181
  Рейтинг: 271 Неутрално

  До коментар [#10] от "vassilun":

  Тебе само лекуващият те психиатър може да те разбере.

 12. 12 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4462 Весело

  До коментар [#10] от "vassilun":Тебе само лекуващият те психиатър може да те разбере.
  —цитат от коментар 11 на izt21595181


  🤣😂

 13. 13 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4462 Весело

  До коментар [#10] от "vassilun":Тебе само лекуващият те психиатър може да те разбере.
  —цитат от коментар 11 на izt21595181


  🤣😂

 14. 14 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2584 Неутрално

  Да не повярва човек —липсват главните антизатоплисти. Направо подозрително...

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 15. 15 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1472 Неутрално

  Бах тия климатични промени. Докараха над 5 пъти увеличение на сечта. Ударно. За една година. Узаконено. И с грижа за гората.
  Ма родните затоплисти съвсем изнагляха.
  Газетката. Нъл бяхте за запазване на природата? Нещо не ви ли притеснява? Или др. Прокопиев също е в далаверката?

  Covid live matter. Stop the genocide.
 16. 16 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1472 Неутрално

  До коментар [#14] от "DDR":

  Затоплиста. Климата винаги се е променял. Т.н. наречената норма е измислица на неразвитата климатология. Та кое му е било хубавото на миниледниковата епоха? Глада в Европа ли? Щото затоплянето е спрямо нея. Хич не е по-топло от средновековния максимум. Да не говорим за по-отдавна.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 17. 17 Профил на MORTAR
  MORTAR
  Рейтинг: 225 Весело

  Е ся стана патакламата...ДПС завзема нишата на Тома Белев.

  Свободен архитект, урбанист и еколог!
 18. 18 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1497 Неутрално

  Тия приказки как в Южна България щели да се отглеждат средиземноморски култури ги слушам от 20 години.Ама кой знае защо не се сбъдват.Летата стават все по-хладни вместо"правилно" да стават по-горещи.Лоша новина за затоплистите и добра за останалите хора.

 19. 19 Профил на praseta_mezeta
  praseta_mezeta
  Рейтинг: 377 Неутрално

  Гледам първата графика и ми се струва, че някакъв специален закон е бил прокаран 2015...
  —цитат от коментар 3 на lustmord


  И аз това гледах на графиката за саниратната сеч, адски подозрително е как 2015-та изведнъж скача 10 пъти и се задържа на това ниво следващите години.

  Изглежда короядите мутират до размера на малки слончета, а бурите повалят дървета точно във вилаетите където владее ДПС и Доган....

 20. 20 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7738 Неутрално

  Като прибавим и горската мафия, проблемите става трудни за разрешаване.

 21. 21 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1738 Неутрално

  До коментар [#20] от "Роси":

  Те проблемите са основно от дървената мафия.

  Panta rhei....
 22. 22 Профил на Андрей Ковачев
  Андрей Ковачев
  Рейтинг: 551 Неутрално

  До всички с интензивна религиозна вяра, че - "таквоз животно нема". В този сайт проблема е много добре показан. И в последния 30 годишен период сме качили 1-1,5 градуса температурата е реално сме достигнали, само за тези 30 години, пика от предишните между-ледникови отпреди хилядолетия. https://showyourstripes.info/?fbclid=IwAR1upOvb81DMKj6iB9IlC-SITQeXq7n0lNWfMHnZ_ZbVhKId-odikiT8sVU

  www.bulgariangreens.org
 23. 23 Профил на rossen4i4o
  rossen4i4o
  Рейтинг: 236 Неутрално

  Гледам първата графика и ми се струва, че някакъв специален закон е бил прокаран 2015...
  —цитат от коментар 3 на lustmord


  производство на пелети за отопление , за съжаление изнесените в гърция са по евтини от продаваните у нас , колкото до ;горите на бъдещето; ? сега ние живеем благодарение на дъба и бука , залесените преди 30-40 години борови гори се оказаха развъдник на болести за дърветата , така че се съмнявам в хибридните видове разработени в лаболатории

 24. 24 Профил на maria_ruseva
  maria_ruseva
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Санитарните сечи растат 2015 г не само заради нов закон, но и е заради засушаванията и пиковите високи температури 2012 и 2014 г. Високите температури и последващите поройни дъждове през следващите години оказват пагобно влияние върху горските екосистеми, както и на декоративни и вековни единични и групи дървета, в частност и селскостопански култури. Невъзможност за аклиматизиране при тази бърза смяна на температурите, както и увеличеното количество валежи. Прекомерните сечи в горите също играят роля, но основното идва от промяната в климата и замърсяването на въздуха. Анализ за промяната в климата всеки може да си направи със справка в интернет метео сайтовете.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK