Село Синитово учредява сдружение, за да се защити от мина за мрамор

Изглед от защитена зона "Бесапарски ридове"

© Емилия Вачева, НПМ-БАН

Изглед от защитена зона "Бесапарски ридове"Сдружение под името "ЕкоСинитово" е учредено тази седмица от жителите на село Синитово, които искат чрез тази юридическа форма да опазят родното си място от развитие на мина за мрамор, за която в момента тече процедура за издаване на разрешение на 35-годишна концесия. Несъгласието на хората от селото с проекта е било изразено преди две седмици на обществено обсъждане на инвестиционното предложение, предвиждащо изкопни дейности на по-малко от 2 км от селото и постоянен транспортен поток.


Мината е планирана на територията на Бесапарски ридове - местност с две защитени зони от "Натура 2000", които опазват застрашени птици (15 вида от Червената книга на България) и важни за птиците и пеперудите местообитания (редки калцифилни ксеротермни тревни съобщества и 568 вида висши растения). Тук се срещат 4 локални ендемита - растения, които не виреят никъде другаде по света.


Текирска мишорка (Gypsophila tekirae), 19.07.2019 г. Многогодишно тревисто растение от семейство Карамфилови, ендемитен вид - разпространен само в България, в защитената зона "Бесапарски ридове". В Червената книга на България има статут "Критично застрашен".

© Росен Цонев, Софийски университет Св. Климент Охридски

Текирска мишорка (Gypsophila tekirae), 19.07.2019 г. Многогодишно тревисто растение от семейство Карамфилови, ендемитен вид - разпространен само в България, в защитената зона "Бесапарски ридове". В Червената книга на България има статут "Критично застрашен".
Регионалният информационен всекидневник за Пазарджик "Виделина" съобщи още преди две седмици за категоричното несъгласие на местните жители с проекта за изграждане на мина в негово съседство. Съобщението подчертава, че общественото обсъждане е било организирано по средата на работен ден, но жителите на селото са присъствали и категорично са се обявили против мината, която фирма "Еко хидро - 90" планира да изгради в землището на Синитово.


Жителите на село Синитово присъстват на общественото обсъждане, макар и да е насрочено в ранния следобед на работен ден

© Виделина

Жителите на село Синитово присъстват на общественото обсъждане, макар и да е насрочено в ранния следобед на работен ден


В регистъра на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ - Пазарджик) за заявленията за достъп до информация и движението им за периода - 01.01.2018 г. – 21.12.2018 г. е регистрирана и подписка на жителите на Синитово против добива от "Еко хидро - 90" ООД, град Пазарджик, на строителни материали в м. Мечото меше в землището на село Синитово, община Пазарджик, като подписката има входящ номер от февруари 2018 г.


Проектът


Общественото обсъждане изпълнява задължението на инвеститора "Еко хидро - 90" да изготви оценки за въздействието на мината върху защитената природа и оценка за съвместимост (ОС) със съседните зони от "Натура 2000", като за това задължение фирмата е уведомена през 2017 г. от РИОСВ - Пазарджик. В уведомителното писмо инспекцията констатира, че "съгласно приложените към уведомлението координати и схеми площадката на инвестиционното предложение попада в границите" на двете защитени зони от мрежата "Натура 2000" - "Бесапарски ридове" за опазване на дивите птици и "Бесапарски възвишения" за местообитанията и дивата флора и фауна.


В уведомителното си писмо до инвеститора на регионалното звено на екоминистерството изрично се подчертава, че "на така заявеното и описано по-горе инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони по смисъла на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС и по реда на глава втора, при което е преценено, че осъществяването на инвестиционното предложение е вероятно да окаже значително отрицателно въздействие" върху защитени зони "Бесапарски ридове" и "Бесапарски възвишения".


Фирмата е представила на обсъждането на 5 юли в Синитово поръчаните от нея доклади за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Оценка за съвместимост (ОС), изисквана по правилата за "Натура 2000", в която се намира местността Малкото меше, в която пък е разположена планираната площ на бъдещата кариера. От докладите на изпълнителя, фирмата "Дангов проект консулт", става ясно, че проектът предлага открит добив на мрамори на работни стъпала с височина 15 метра, с изградено на всяка площадка вътрешно депо за отпадни материали. Площта на запасите от мраморна суровина са 208 декара, но 108 от тях ще бъдат изключени по препоръка на авторите на доклада по ОС, защото в противен случай ще се навреди необратимо на рядката растителност и местната фауна, заради които зоната "Бесапарски ридове" е включена в европейската мрежа "Натура 2000", гласи докладът на фирмата.


От общо 7 млн. кубически метра мрамори в площта на запасите ще бъдат добити 1.6 млн., което за период на концесията от 35 години се изчислявало на 43 хиляди кубически метра годишно. Това пък правело по 5 камиона на час, които ще превозват готовата суровина по пътя от евентуалната бъдеща кариера покрай Синитово към производствената база на "Еко хидро - 90" в Пазарджик. От представянето на проекта също се разбира, че бъдещата кариера отстои на 1.8 км от село Синитово.


На обсъждането жителите на селото цитират заповед на министъра на околната среда и водите от 2008 г., според която се забранява та редица дейности в границите на защитена зона "Бесапарски ридове", част от които е и местността Малкото меше. Сред конкретно посочените забрани фигурира и разкриването на нови кариери за добив на подземни богатства с изключение на такива, за които има стартирала процедура за предоставяне на разрешение за търсене и проучване; издадено разрешение за търсене и проучване; регистрирано търговско откритие; стартирала процедура за предоставяне на концесия за добив или предоставена такава. И жителите на Синитово, и присъстващите на обсъждането представители на Сдружение за аграрни и екологични проекти ГЕО с председател Васил Къдринов са изразили по време на общественото обсъждане недоумение изобщо е започнато изготвяне на ОВОС и оценка за съвместимост в разрез с цитираната по-горе заповед на екоминистъра, тъй като разрешението за проучване е дадено 6 години по-късно от кабинета на Орешарски.


Според непотвърдена информация на "Дневник" възможно е фирмата инвеститор да попада в графата "такива, за които има стартирала процедура за предоставяне на разрешение за търсене и проучване", ако има такова разрешение не по-късно от ноември 2008 г. Към момента обаче на страницата на Министерството на енергетиката е налично разрешение за проучване от 2014 г. То не може да бъде основание за изключение, защото датира много по-късно след влизането на силата на цитираната заповед за двете защитени зони, която забранява бъдещи мини.


Бесапарските ридове


Млад ивичест гущер (Lacerta trilineata), също типичен жител на "Бесапарските ридове"

© Емилия Вачева, НПМ-БАН

Млад ивичест гущер (Lacerta trilineata), също типичен жител на "Бесапарските ридове"


Според информация от енциклопедията със свободна редакция Уикипедия Бесапарските ридове са територия на две припокриващи се като площи защитени зони от европейската екологична мрежа "Натура 2000", които имат различни цели - едната защитава птици, а другата - редки местообитания. Зоните са защитени със заповед на Министерството на околната среда и водите от 2008 година с цел опазване и поддържане в благоприятно състояние на защитени и застрашени видове грабливи птици и техните местообитания.


Според информация на Националния природонаучен музей към академията на науките (НПМ-БАН), Бесапарските възвишения са част от важните за пеперудите места в България. Те обхващат ниски безлесни хълмове и съседните открити пространства. Най-високата точка е 536 м. Склоновете са силно ерозирани и окарстени, безводни. Изградени са предимно от протерозойската свита на мраморите. Тук се намират остатъчна горска растителност и храстова растителност. Хълмовете се характеризират с отворени и полуотворени калцифилни ксеротермни тревни съобщества, което определя тяхното значение като убежище на редки, ендемични и реликтни видове. Срещат се 4 локални ендемита, например растението от сем. Карамфилови текирската мишорка (Gypsophila tekirae). Общо тук са известни 568 вида висши растения, без мъховете и културните растения.


Маймунски салеп (Orchis simia) по "Бесапарските ридове". Тази орхидея в България не е защитен вид, но е включена в приложение на Зако­на за лечебните растения

© Емилия Вачева, НПМ-БАН

Маймунски салеп (Orchis simia) по "Бесапарските ридове". Тази орхидея в България не е защитен вид, но е включена в приложение на Зако­на за лечебните растения


От 2005 година местността е обявена от BirdLife International за орнитологично важно място. В зоната могат да се наблюдават два вида грабливи птици, чието съществуване е застрашено в световен мащаб: царски орел и ловен сокол. Наблюдават се още орел змияр, скален орел, малък креслив орел, белоопашат мишелов, сокол скитник и сокол орко. От неграбливите птици в зоната друг застрашен от изчезване вид е синявицата, а още няколко са защитените видове: дебелоклюната чучулига, полската бъбрица и градинската овесарка. В значителна численост в зоната гнездят и характерни за откритите тревни местообитания видове като туриликът, късопръстата чучулига и други.


Досега като най-сериозен проблем, водещ до загуба на местообитания за двете зони, е смятано постепенното превръщане на ливадите в лозови масиви. Експлоатацията на кариери за инертни материали също е традиционен ключов за района фактор, водещ до унищожаване на тревни местообитания. Други заплахи, влияещи отрицателно на местообитанията, са употребата на пестициди и опожаряването на стърнищата.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (21)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2784 Неутрално

  Потърсих във Фейса страницата им, за да я харесам.
  Има страница, информация за проблема няма.
  С удоволствие бих подкрепила тези хора.

  Любовта ще спаси света!!!
 2. 2 Профил на Черноморец
  Черноморец
  Рейтинг: 431 Неутрално
 3. 3 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 878 Неутрално

  Бесапара е уникална територия. За съжаление там са и огромното (полузаконно) сметище, и две действащи кариери. Мисля, че кандидат - концесионерите са депесарски мекерета. А в Пазарджишкото РИОСВ като чуят "ДПС" и посяга за молитвеното килимче...

 4. 4 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 755 Неутрално

  До коментар [#3] от "Тони КОСТОВ":


  Бесапара е уникална територия. За съжаление там са и огромното (полузаконно) сметище, и две действащи кариери. Мисля, че кандидат - концесионерите са депесарски мекерета. А в Пазарджишкото РИОСВ като чуят "ДПС" и посяга за молитвеното килимче...
  —цитат от коментар 3 на Тони КОСТОВ


  Ами сигурно са депесарски мекерета. За тях няма защитени природни зони. Откъдето минат трева не никне.

 5. 5 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2701 Неутрално

  Не се притеснявайте бе хора.
  Фирмата ще ви постри болница, за да се лекувате от отровите.

 6. 6 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2686 Неутрално

  Проблемът е, че приходите не влизат в общината. :)

  Ако влизаха в общината, веднага щяха да се навият. Ама така приходите влизат в държавния бюджет, а за селото остават само негативите и евентуално някое работно място, ако не са всички пенсионери вече. :)

 7. 7 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 965 Неутрално

  Да обявим България за резерват. Можем да развъждаме слонове, маймуни и други борисовчета.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 8. 8 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 965 Неутрално

  До коментар [#6] от "realguru":

  А за какви приходи говорим? България е единствената страна в ЕС, в която 80% от приходите са от населението и само 20% от бизнеса.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 9. 9 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 855 Весело

  До коментар [#3] от "Тони КОСТОВ":


  До коментар [#4] от "koko65bg":

  Цъ, не познахте! Георги Делчев, собственик на въпросната фирма, е "червен", ама от най! Той е един от онези горди ползватели на прословутите "червени куфарчета". Често му гостуват един бивш президент-ловец и един дето обича да пикае във фонтани. Не че му пречи да върти бизнес с всички, но по душа си е "цървен".

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 10. 10 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 458 Весело

  Депесарски ридове...

  Около землището на всяко селище трябва да има 2 км зона на жизнен интерес. Предприятие попадащо в тази зона трябва да плаща процент от оборота на общината. Жителите трябва да могат да забраняват на предприятие да се установи в зоната.

 11. 11 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4701 Неутрално

  До коментар [#2] от "WWW":

  WWW е идиот!

 12. 12 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4701 Любопитно

  До коментар [#6] от "realguru":

  Преди да модернизират очистките на циментовия завод в Зл. Панега, жителите на селото нямаха нужда да сменят керемидите на къщите си. Керемидите бяха циментирани. Покрити с прах и циментирани след първия дъжд! Този прах жителите го дишаха. Вие ще се съгласите ли да дишате фин прах срещу заплащане?

 13. 13 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4701 Любопитно

  До коментар [#7] от "tribiri":

  Маймуните се подвизават във форума на Дневник с никнейм 3 бири!

 14. 14 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4701 Любопитно

  До коментар [#8] от "tribiri":

  Това е пълна тъпня!

 15. 15 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1885 Неутрално

  И платило ли е това сдружение, че напоително ни занимавате с неговите интереси!?

 16. 16 Профил на izt21595181
  izt21595181
  Рейтинг: 282 Неутрално

  С право са против. Добивът на природни суровини не води до повишаване на жизнения стандарт в страната, общината и пр.

 17. 17 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 755 Неутрално

  До коментар [#9] от "todor._89":


  До коментар [#3] от "Тони КОСТОВ":До коментар [#4] от "koko65bg":Цъ, не познахте! Георги Делчев, собственик на въпросната фирма, е "червен", ама от най! Той е един от онези горди ползватели на прословутите "червени куфарчета". Често му гостуват един бивш президент-ловец и един дето обича да пикае във фонтани. Не че му пречи да върти бизнес с всички, но по душа си е "цървен".
  —цитат от коментар 9 на todor._89


  Е не познах с малко. Дали е ,,червен" или с бяла шапчица ,,ДПС" все едно. Нито едните нито другите се интересуват от природата или хората. Важното е да се пълни джобът а след тях - потоп.

 18. 18 Профил на Michael Jordan
  Michael Jordan
  Рейтинг: 1134 Неутрално

  ЕМЕС

  Всички искат да забогатяват,
  но не дават да се притесняват.

 19. 19 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#6] от "realguru":Преди да модернизират очистките на циментовия завод в Зл. Панега, жителите на селото нямаха нужда да сменят керемидите на къщите си. Керемидите бяха циментирани. Покрити с прах и циментирани след първия дъжд! Този прах жителите го дишаха. Вие ще се съгласите ли да дишате фин прах срещу заплащане?
  —цитат от коментар 12 на vassilun


  Според мен идеята е, да го дишат без заплащане.

 20. 20 Профил на yardadin
  yardadin
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#16] от "izt21595181":

  Какъв щеше да е жизненият стандарт на пирдопският край без рудниците? А на панагюрския, етрополския? Мога да ти отговоря - техният стандарт щеше да е като на средноголямо село, но определено с по-чиста природа от колкото сега. Там щяха да живеят няколко десетки пъти по-малко хора, без пари но с хубаво мляко.

  Провери какво получава дадена община, като част от концесионното възнаграждение и пиши пак.

 21. 21 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3629 Неутрално

  Да са живи и здрави.
  Мрамори бол в България.
  Холандската лотария, поставила си за цел да установи контрол над значими територии в Европа и ги прави "диви" може да почерпи.
  За това село да 10-20г никой няма да си спомня.
  Няма да е нито първото, нито последното изчезнало то картата.
  Щом хората имат пари и искат да бъде диво - нека е така.
  Ще мине време и пак ще се заселят човеци там.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK