Еврокомисията: Водната директива трябва не да се променя, а да се прилага повече

Еврокомисията: Водната директива трябва не да се променя, а да се прилага повече

© WWF-БългарияЕвропейската комисия приключи оценката си за директивата за водите. Тя установява, че европейските правни норми са напълно достатъчни и адекватни на нуждите, но постиженията в реалното опазване на водите не са задоволителни.


Оценката на законодателството за водите започна през септември 2018 г. и е включила анализ на документи, обществена консултация с гражданите и експертни дискусии и интервюта. Оценена е ефективността и актуалността на Рамковата директива за водите и свързаните с нея три "дъщерни" директиви - Директивата за стандарти за качество на водите, Директивата за подземните води и Директивата за наводненията.


Заключението е, че законодателството е адекватно на обществените нужди. Оценката посочва също, че прилагането на директивите се е подобрило през вече двата периода на мониторинг на изпълнението им и отчитане на държавите въз основа на регионални планове за управление на басейните (ПУРБ).
Еврокомисията приема също, че се прилага изискването на Рамковата директива да няма по-нататъшно влошаване на качеството на водите. При все това оценката окачествява като "очевидно" неизпълнението на целите, свързани с постигането на добро състояние. Крайният срок за постигането на тези цели е 2027 г.


Сроковете


С въведената през 2000 г. Рамкова директива за водите (РДВ) се гарантира интегриране на икономическите и екологичните аспекти при управлението на качеството и количеството на водите. Към 2015 г. са заложени цели да се постигне добро състояние за повече от 111 000 повърхностни водни обекта (реки, езера и крайбрежни води) и за над 13 000 подземни водни обекта.


По РДВ обаче се допускат удължавания на крайния срок - 2015 г., при условие че са ограничени най-много до два допълнителни цикъла на докладване (т.е. настоящия период 2015 — 2021 г. и следващия 2021 — 2027 г.), в случай че естествените условия не позволяват постигането на целите на РДВ в рамките на определените срокове. Постигането на "добро състояние" означава обезпечаването на добро екологично и химично състояние за повърхностните води и добро количествено и химично състояние за подземните води — основните източници на водочерпене на питейна вода.


Постиженията към 2020


Към момента само 40% от повърхностните водни тела в Европа имат "добро състояние" по тези критерии.


Това сочи публикуван на 4 декември 2019 г. доклад на Европейската агенция по околна среда. Той показва, че към 2020 г. редица политики за околна среда няма да постигнат междинните си цели. Сред тях се посочва, че не са постигнати целите и за състоянието на водните екосистеми и влажните зони, ходроморфологичните заплахи (свързани с измененията на структурите на реките като физически пречки пред преминаването на вода и риба), химическите замърсители, водохващането и ефектите му върху подпочвените и повърхностните басейни, общото замърсяване на водите и увреждането от него на човешкото здраве.


Замърсяванията и източването на водоизточници се очаква да продължат при настоящите модели на интензивно селско стопанство и производство на енергия. Заплахи се очакват и по отношение управлението на наводненията и сушите, особено в контекста на изчезващите буфери срещу тях - регистрирано е намаляване на влажните зони и лошо природозащитно състояние на 80-90% от заливните равнини.


Причините


"Фактът, че целите на Рамковата директива не са постигнати напълно, се дължи до голяма степен на недостатъчното финансиране, бавното изпълнение и недостатъчното интегриране на екологичните цели в секторните политики, а не на недостатък в законодателството", заключава Европейската комисия в приключилата оценка за РДВ.


Като възпрепятстващ постигането на по-добри резултати е посочен фактът, че се оказало по-трудно от предвиденото да се създаде рамка за управление в специфичните за всяка държава членка условия.


Освен това европейската оценка е открила, че постигането на заложените цели зависи не само от смекчаващи мерки за справяне с текущия натиск, но и от възстановителни мерки за справяне с проблеми от миналото като хидроморфологични промени и химическо замърсяване.


Препоръчва се като критично важно за постигане на доброто състояние на водите и пълното прилагане на други части от законодателството на ЕС. Като приоритет се посочва съобразяването с водните цели в други области на политиката като селското стопанство, енергетиката и транспорта.


Препоръките

От международната природозащитна организация WWF разпространиха своя позиция, според която заедно със своите партньори от коалицията "Живи реки" приветстват извода на ЕК като голяма победа в името на природата. Неправителствените организации проведоха по време на обществените консултации и разяснителна кампания с призив гражданите да гласуват за запазване на силна европейска рамкова директива за водите.


Андреас Баумюлер, ръководител на отдел "Естествени ресурси" към WWF, "Европейски политики" (Брюксел), призовава, че в резултат на положителната оценка за актуалността на водното законодателство "Зелената сделка на ЕК трябва да гарантира, че правителствата ще предприемат конкретни действия по прилагането на РДВ до 2027 г. и това ще бъде подкрепено със специално финансиране"


Над 5500 учени са се обърнали към председателя на Еврокомисията също с искане Зеленият пакт да обхване мерки за защита на водното биоразнообразие. Те алармират за загуба през последните десетилетия на 83% от световните сладководни видове.


Подобна беше оценката през 2016 г. и за двете директиви за биоразнообразието на Европа, които определят правилата за опазване на "Натура 2000" в двата типа защитени зони от мрежата - за природните местообитания и за дивите птици. Тогава Еврокомисията обаче регистрира много по-голямо забавяне с твърдението, че "общите цели на директивите все още не са изпълнени и че не е възможно да се предвиди кога ще бъдат постигнати". Бяха формулирани препоръки за "значителното подобряване на тяхното прилагане... работата в партньорство с различните общности на заинтересовани страни в държавите членки и в целия ЕС за предоставяне на практически резултати на място".


В България


От WWF - България, коментират положителната оценка за водната директива на Еврокомисията в контекста на националното управление на водите. Те определят България като "сравнително бедна на води", тъй като реките съставляват едва 0.3% от територията на страната. На фона на водния режим за Перник, който ще продължи до пролетта на 2020 г., природозащитниците предупреждават, че неизпълнението на целите на РДВ може да доведе до траен недостиг на вода в някои райони в България.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK