Гори, гори... боклук - Закони за милиони

ТЕЦ "Брикел"

© Валентин Захариев, За Земята

ТЕЦ "Брикел"



Петко Ковачев е експерт по енергетика към инициативата "Зелени закони" . В тази втора част от анализа за изгарянето на отпадъци за енергийни цели (виж първата част тук) от "Зелени закони" проверяват как и доколко изгарянето на отпадъци в България е нормативно уредено. Изводите:


- Законодателството, свързано с управлението на околната среда, е твърде либерално към изгарянето на отпадъци


- Опасенията от недостатъчен контрол на емисиите на вредни вещества са основателни




-Повечето от топлофикациите са в нарушение на изискванията на Европейската комисия за предоставяне на държавна помощ


- Пролем е, че повече изгаряне = повече нужда от добив на първични ресурси


Българското законодателство, свързано с изгарянето на отпадъци за енергийни цели, пренебрегва част от проблемите. Но дори и в опита си да организира изгарянето на отпадъците в съответствие с европейските правила, то се проваля, допускайки възможности за лесното им заобикаляне.


Изгарянето на отпадъци като енергия от възобновяеми източници


Като приоритет за енергийната сигурност на България в Енергийната стратегия на Република България до 2020 е записано: "...запазване и развитие на централизираното топлоснабдяване", което включва "активно ще се подкрепят методите за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с акцент върху технологиите, използващи ВЕИ, включително отпадъчна биомаса, растителни и животински отпадъци."


Доколкото тази стратегия вече изтича, а подготовката на нова е дълбоко засекретена, какво ще следва от 2021 г. засега е само обект на спекулации. Важно е обаче да познаваме сегашните цели и доколко те легитимират изгарянето на отпадъци, за да реагираме в бъдеще.


Законът за енергетиката (ЗЕ) не регулира изгарянето на отпадъци за енергийни цели. Но е записано: "Насърчаване на производството на електрическа енергия по комбиниран начин", в която се определят преференциалното заплащане на тази електроенергия, както и различните привилегии, свързани с изкупуването ѝ, достъпа до преносните мрежи и търговете, има препратка към "оползотворяването". Връзката е, че топлофикациите са с най-много заявления за изгаряне на отпадъци и срещу тях има най-много обвинения, че и в момента изгарят незаконно местни или вносни.


В Закона за възобновяемите енергийни източници има няколко важни постановки, свързани с използването на отпадъците за производство на електро- и топлоенергия:


- "При определянето на държавната политика за насърчаване на производството на биогорива от ново поколение се отчита приоритетният ред на отпадъците". Този приоритетен ред всъщност са "изискванията относно жизнения цикъл и цялостното въздействие на образуването и управлението на специфичните потоци от отпадъци." Ще се върнем към този "приоритетен ред", който всъщност поставя изгарянето като крайна стъпка при управлението на отпадъците.


В закона са дадени още и:


- Задълженията на кметовете: да разработват "програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива", които включват и "мерки за насърчаване на производството и използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане, произведена от възобновяеми източници, както и такава, произведена от биомаса от отпадъци, генерирани на територията на общината ".


Друго задължение на общините е "опростяването и облекчаването на административните процедури" за малки децентрализирани инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници.


- Задълженията на министъра на енергетиката да изготвя и представя в ЕК на всеки две години до 31 декември 2021 г. доклад за изпълнението на националните приоритети. Той включва информация за използването на биомасата като гориво, изменението в цените на стоките и земеползването в резултат на увеличаване потреблението на биомаса и други видове енергия от възобновяеми източници, прогнозата за потреблението на енергия от тях.


- Законът дава приоритет и за енергията, "произведена от биомаса, чрез технологии за пряко изгаряне": определя как се насърчава производството на такава енергия - чрез предоставяне на гарантиран достъп до преносната и разпределителните мрежи, приоритетно оставяне в работа на мощностите на енергийните обекти, определяне на преференциална цена за изкупуване на енергията.


Дадени са и различни определения: за "биомаса", "енергия от възобновяеми източници", "комбинирано изгаряне" и други, както и важното за нашите цели определение на "отпадък". Според допълнителните разпоредби, "отпадък" е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи, с изключение на веществата, които са били умишлено изменени или замърсени, за да отговарят на това определение".


Накратко,


отпадъците като енергиен ресурс и процесите за извличане на енергия от тях,
се радват по-скоро на законодателна подкрепа


най-вече заради разбирането, че така се решават екологични и климатични проблеми. Скритият мотив за твърде либералното отношение може да се търси и във финансовата изгода за тези, които изгарят отпадъци за енергийни цели.


Как законите насърчават изгарянето на отпадъци


Рамковият Закон за опазване на околната среда регламентира възможността за използването на отпадъците за енергийни нужди. Това е направено в раздела "Управление на отпадъците", където е записано, че постигането на целта "да се предотврати, намали или ограничи вредното въздействие на отпадъците" се осигурява чрез "оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране, повторна употреба или регенериране или чрез друг процес на извличане на вторични суровини или на използване на отпадъците като източник на енергия. Тоест, изгарянето се приема като вид "оползотворяване" и опазване на човешкото здраве и природата.


Законът задължава лицата, които образуват или третират отпадъци да осигурят преработването, рециклирането и обезвреждането им по начин, който не застрашава човешкото здраве, и да използват методи и технологии, които не водят до увреждане или риск за околната среда и не предизвикват допълнително натоварване на околната среда (шум, вибрации и миризми).


Както ще видим в следващия текст от поредицата, тези задължения се нарушават, включително и от министерството на околната среда, което съдейства за заобикалянето на изискванията чрез различни хватки, като разрешения за експериментално изгаряне, липсата на екологични оценки на стратегии, планове и програми в енергетиката и др. сектори, издаване на разрешения без оценка за въздействие върху околната среда и т.н.


От специалното екологично законодателство


релевантно за темата е законодателството, свързано с управлението на отпадъци:


Законът за управление на отпадъците повтаря изискването отпадъците да се третират според "приоритетния ред", определена в Директива 2008/98/ЕО. Първата цел е предотвратяване или намаляване на количествата, следват рециклиране и повторно използване и едва на последните две места по веригата - извличане на вторични суровини и енергия и обезвреждане.


Независимо от това, в закона за отпадъците е записана цел, според която: "не по-малко от 60 на сто от теглото на отпадъците от опаковки трябва да бъдат оползотворени или изгорени в инсталации за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията."


За разрешение за изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци, което отговаря на изискванията на закона, трябват определени документи. Задължително е и компетентният орган, съвместно с общините да оповестява и осигурява в продължение на един месец при равнопоставеност достъп на заинтересуваните лица до заявлението.


Законът определя имуществените санкции за нарушения при експлоатирането на инсталации за изгаряне от 7000 до 20000 лева. При повторно нарушение те се повишават двойно- от 14000 до 40000 лева.


Как точно се определя какво е нарушение?


Основният документ, който определя изискванията за опазване на околната среда и намаляване рисковете за човешкото здраве е Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.


Наредбата определя целия процес по издаване на разрешения, определяне на норми за допустими емисии, условия за недопускане горенето на отпадъци, мониторинга и контрола, както и нормите за допустими емисии при различните инсталации, формулите за изчисляване, коефициентите за токсичност и т.н.


Граждански организации нееднократно са критикували някои от текстовете в наредбата като неработещи или лесни за заобикаляне. Типичен пример е изискването за провеждане на "не по-малко от две собствени периодични измервания на емисиите на тежки метали и диоксини и фурани в рамките на една календарна година, като през първите дванадесет месеца от експлоатацията на инсталацията се осъществява едно измерване на всеки три месеца;" Доколкото в България продължава да няма лаборатория за анализ на диоксини и фурани (устойчиви органични замърсители, трайно увреждащи човешкото здраве), това изискване е формално и лесно за заобикаляне. Още повече, че според документа министърът на околната среда и водите е дал възможност и за легалното му заобикаляне, също както и на изискването за непрекъснато измерване емисиите на хлороводород, флуороводород и серен диоксид - тъй като този член позволява по-малко измервания при определени условия.


Незаконната държавна помощ за топлофикациите - държавногарантирана кражба от всички нас


В "Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 - 2020 г.(2014/C 200/01)", документа на Европейската комисия, с който се определят правилата за държавна помощ, могат да се открият аргументи, че изгарянето в ТЕЦ с когенерация или в ТЕЦ за производство на електроенергия не трябва да получават държавна помощ. В България случаят е точно обратен - чрез цените, определяни от КЕВР, де факто се предоставя нерегламентирана държавна помощ и на двата вида инсталации (с някои изключения).


Това е така, защото повечето от топлофикациите (особено свързаните с Ковачки) не отговарят на изискването, според което "помощите в областта на енергетиката и околната среда не могат да се предоставят на предприятия в затруднено положение."


Друго важно изискване, което се нарушава от тези, които изгарят отпадъци, е, че държавната помощ за производство на енергия, при което за гориво се използват отпадъци, може да окаже положителен принос за опазване на околната среда, при условие че не се избягва принципът за йерархията на отпадъците - тоест отново първите действия са за избягване на отпадъците, следват рециклиране и повторна употреба и едва на последно място - изгаряне.


Фактът, че йерархията на отпадъците в България не се спазва и целите не се изпълняват, е отдавна установен.

Коментари (16)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на save_knforest
  save_knforest
  Рейтинг: 628 Любопитно

  Излиза, че на подзаконово нормативно ниво сме се направили на "байганьовци" и заобикаляме законово нормативно ниво. Даже и кметовете, като "длъжностни лица" сега са се снишили по казусите с ТЕЦ-овете в Бобов дол и Перник.

 2. 2 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1727 Неутрално

  #КОЙ е собственик на Зелени закони и защо ни занимавате с неговите интереси!?

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 7. 7 Профил на t5eyes
  t5eyes
  Рейтинг: 703 Неутрално

  над милиард и половина тона гадост за нашите дробове досега, ревизоро ще вдигне летвата със сигурност

  свят, спри да се кланяш на богинята Кали
 8. 8 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5872 Неутрално

  В Италия бизнесът с боклука е запазено поле за мафията. В България са "надградили" с държавна регулаторна подкрепа и "широко затворените очи" на контрола.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 9. 9 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4346 Неутрално

  UNITED EU UNION

  За съжаление, де факто е верно,
  като статистическа норма.

  ПРОЯСНЕНИЕ

  В Главния, Велик и Най-силен закон Конституция пише, че:
  е Върховен (естествено),
  с Непосредствено действие (естествено),
  Не допуска закони каквито да му противоречат (естествено).

  Действието на Великия закон (сравнeн с обикновени)
  е Най-непрекъснато, в продължение на години, естествено:
  от едно Велико народно събрание до следващо Велико.

  Непрекъснато е и в следния важен смисъл.
  Великият закон ползва, определя и повелява
  термини и (прочее) правила,
  каквито са (общи и) Най-важни.

  Повечето правила са Декларативни,
  в контраст с процедурни - описващи кога/как нещо
  да се изпълнява, или не.

  Повечето Декларативни термини и правила
  пряко или косвено заедно определят
  Съотношения на Права на Лица.
  Човешки или Граждански права, на Физически лица,
  както и права на лица Юридически.

  Какви Съотношения на Права са правилни, и какви не.

  Разбира се, законите са за това:
  за сравнение и "регулация" на конкурентни права.
  Ако нямаше конкурентни лица (и права),
  нямаше да има нужда от закони.

  Същевременно, множеството Декларативни норми в Закона
  са конкурентно валидни, в логическа конкуренция.
  Това също трябва да се има предвид, при съобразяване със Закона.
  При прилагане на Закона към фактически данни за един или друг
  конкретен случай.

  Сложно?
  Да.
  Рядко някой има достатъчно време и съзнателен ум за това.

  Затова на помощ идват (или не) "общоприети добри нрави",
  и рутина (рефлекторни умствени навици).
  И изкуствен интелект, но само тук-там... в особено бели държави.

  В по голямата си част преждеизложеното важи и за подзакони
  на Върховния (с Непосредственото и Непрекъснато действие).
  И за подзакони на подзаконите.
  Става още по-сложно.

  Обикновено става... опростяване такова.
  Кой ще ти мисли за Върховен закон с непосредствено и непрекъснато дейстие... Няма време.

  Прескачаш (надолу) целия Върховен слой законови норми
  (Конституция),
  гледаш хоризонтално и поспреш (може би)
  при норма в Обикновен слой,
  зададена от Обикновено народно събрание,
  препускаш до по-низш слой,
  после пак хоризонтално в йерархията... и
  намираш "удобна".

  Още по-прост начин:
  запомнил си "удобна" норма, веднага прилагаш...
  изтъкващ като "основание".

  До коментар [#1] от "save_knforest":
  Излиза, че

  на подзаконово нормативно ниво сме се направили на "байганьовци"
  и заобикаляме законово нормативно ниво.

  Даже и кметовете, като "длъжностни лица" сега са се снишили по казусите с ТЕЦ-овете в Бобов дол и Перник

 10. 10 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2826 Неутрално

  "Расте броят на децата и учениците с астма в пернишко, съобщиха от РЗИ. Възпалителното заболяване на дихателните пътища е с най- голям дял от новооткритите заболявания при извършените профилактични прегледи през миналата година. При децата следват епилепсията и инсулинозависимият диабет, а при учениците - смущения в зрението, епилепсия, затлъстяване и алергичен ринит."

  -----------------
  Чудя се, при условия че има пряка връзка между астмата и мръсния въздух, дали не може да се осъди държавата?

  Любовта ще спаси света!!!
 11. 11 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2826 Неутрално

  Веднъж един възрастен човек разказваше как убил една белка с лопата. Щях да повърна. Преди 20 години беше.
  Напоследък си представям, че така бих премазала някой политик, например Борисов или Фъндъкова.

  Любовта ще спаси света!!!
 12. 12 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 289 Неутрално

  .." ..Изгарянето на отпадъци като енергия от възобновяеми източници
  Като приоритет за енергийната сигурност на България в Енергийната стратегия на Република България до 2020 е записано: "...запазване и развитие на централизираното топлоснабдяване", което включва "активно ще се подкрепят методите за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с акцент върху технологиите, използващи ВЕИ, включително отпадъчна биомаса, растителни и животински отпадъци."
  Доколкото тази стратегия вече изтича, а подготовката на нова е дълбоко засекретена, какво ще следва от 2021 г. засега е само обект на спекулации. Важно е обаче да познаваме сегашните цели и доколко те легитимират изгарянето на отпадъци, за да реагираме в бъдеще."
  -----------------------------

  Ми отваряйте- четете бе сладури:

  РДФ и биомасата СА ВЕИ и въглеродно неутрални , съгласно Европейските Документи и за това, за замяната на изкопаеми горива с РДФ , Европейският съюз ФИНАНСИРА!

  Че то нали ЗАРАДИ ВАС И ВАШЕТО ПОДСКАЧАНЕ ЗА ВЪГЛЕРОДНИ КВОТИ и ВЕИ енергия, започна преминаването на РДФ??!
  Хем една инсталация РДФ (по пример на инсенератора в София и проекта за третиране на ТБО , за който проект ЕС ни е дал 700 милиона!) е ок. 8 пъти ПО-СКЪПА от инсталация на газ, да речем...
  Хем технологично, една горелка за газ в циментова пещ например, или в ТЕЦ е много по-добро и по-технологично решение..

  И ще има ли и още намаляване на природния газ ?
  Ми ще има - то написано, пък и нали ВИЕ увеличихте въглеродните квоти.. в момента ЗНАЕШ ЛИ КОЛКО Е? Ами 25 евро е!

  И нали ВИЕ СЕ РАДВАХТЕ НА УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ДЕЛА РДФ И НАМАЛЯВАНЕ на въглеродните емисии през 2018 г.

  Добра новина за българската природа!
  Добра новина за белите ни дробове!!!
  —цитат от коментар 8 на selqnin

  https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/09/3536574_bulgariia_e_sred_liderite_v_es_po_spad_na_vuglerodnite/

  Сега какво?
  След като в София само, имаме дадени 700 милиона, в Девня- още 330 , в Бели извор още, ще се отмятаме?
  Наново ще захранваме с природен газ?

  Ми ВИЕ ДУДНАХТЕ за ниско-въглеродност??!

  По програма Околна Среда финансирането ще го възстановяваме ли?
  Въобще знаете ли, колко милиона са изхарчени в България, за да има изгаряне на РДФ?

 13. 13 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Излиза, че на подзаконово нормативно ниво сме се направили на "байганьовци" и заобикаляме законово нормативно ниво. Даже и кметовете, като "длъжностни лица" сега са се снишили по казусите с ТЕЦ-овете в Бобов дол и Перник.
  —цитат от коментар 1 на save_knforest


  Излиза, че не може да си отворите и прочетете документите ..

 14. 14 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7498 Неутрално

  "Фактът, че йерархията на отпадъците в България не се спазва и целите не се изпълняват, е отдавна установен."
  И кой е виновен, че не се спазват. Не сме ли ние, дето сме избрали мафията да управлява държавата.

 15. 15 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 289 Неутрално

  "Фактът, че йерархията на отпадъците в България не се спазва и целите не се изпълняват, е отдавна установен."
  И кой е виновен, че не се спазват. Не сме ли ние, дето сме избрали мафията да управлява държавата.
  —цитат от коментар 14 на Роси


  Ми вие сте!
  Да не забравяме и как скачахте:

  Добра новина за българската природа!Добра новина за белите ни дробове!!!
  —цитат от коментар 8 на selqnin

  Една добра новина
  —цитат от коментар 4 на Пипера е много лют

  Много добре!
  —цитат от коментар 3 на lio30501754


  https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/09/3536574_bulgariia_e_sred_liderite_v_es_po_spad_na_vuglerodnite/

  И ми е интересно, какво си мислите, че би могло да стане?
  Да се промени законодателството в ЕС и РДФ да не се водят нисковъглеродни?

  Да се върнат парите за инсталациите и да се прекарат наново газопроводи, към циментовите заводи примерно?

  А проекта в София??
  Три етапа - общо ок. 700 милиона, по ОПОС, финансиране Европейска Банка и ЕС - спираме го, а парите връщаме, или що?

 16. 16 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1478 Неутрално

  Това положение не е паднало от небето, а е резултат от силен лобизъм, който вероятно продължава и до днес.
  Собствениците на ТЕЦ-ове, като не безизвестния Ковачки правят двоен удар, веднъж някой им плаща за да се отърве от отпадъците, а втори път получават огромни надбавки за прозводство на еленергия от ВЕИ.
  Кой го отнася, да познаем от първия път - ами ние, всеки от нас, като физическо лице или през бизнеса , които ползваме еленергия, плащаме цялата сметка през цената на тока, в микса на която цена влиза и тази енергия.
  Но няма страшно, ние сме търпеливи и си ги търпим, а те ни доят.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK