Служебният екоминистър предлага да се улесни строителството на водни централи в природата

Щетите от водните централи са както поради отклоняване на водния поток, така и поради пречки пред пътя на рибите. На снимката: ВЕЦ над Говедарци, разположен в защитена зона "Рила-буфер", причинява пресъхване на река над питейно водохващане.

© За да остане природа в България

Щетите от водните централи са както поради отклоняване на водния поток, така и поради пречки пред пътя на рибите. На снимката: ВЕЦ над Говедарци, разположен в защитена зона "Рила-буфер", причинява пресъхване на река над питейно водохващане.Екоминистерството предлага промени в наредбата за повърхностните води, както и промени в Закона за водите, с които да улесни изграждането на водноелекрически централи (ВЕЦ), въпреки че обосновката цитира като цел "ограничаване на въздействието от водовземане и нови физични изменения на вътрешни реки с цел производство на електроенергия" и "намаляване на въздействието върху реките от натиска от всички видове водовземане". Срокът за обществените консултации и по двата проекта е до 6 септември.


Мотивите за промените на наредбата са съгласуване със сегашния закон за водите (ЗВ), който пък се предлага да се измени с цел "да се ограничи водовземането от вътрешни реки с цел производство на електроенергия, освен в случаите, когато се използват изградени язовири и съоръжения към тях, изградени или съществуващи съоръжения за водовземане от реки с издадено разрешително по ЗВ или изграждане на руслови ВЕЦ." Накратко - в закона ще се създадат изключения, позволяващи водовземане за производство на енергия за изграждане на ВЕЦ, които имат стари издадени разрешения. А в наредбата ще се разреши продължаването на разрешителното с по-малки изисквания към документите.


Наредбата - продължаване на разрешителни за ВЕЦ при изтекъл срок за строеж


Към момента наредбата изисква (чл. 22, ал. 3) за издаване на разрешителни за водовземане от повърхностни води да се прилагат документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от завиряването и строителството на съоръженията за реализиране на целта, съдържат скица с нанесени граници на имотите, списък с имената на собствениците, деклариране на съгласието на собственика за ограничаване на правото на ползване на собствения му имот, както и документ, удостоверяващ учредено право на строеж. Този текст уточнява изисквания от Закона за водите (чл. 60). Новата редакция, предложена от служебното ръководство на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), предлага да отпаднат част от изискваните документи и да се изискват само изрично упоменатите в закона документи, въпреки че целта на подзаконовите актове е именно да дават по-детайлни от законовите правила. Така в проекта за наредба се предлага да отпадне изискването за представяне на документ за учредено право на строеж и за учредено право на строеж в принадлежащите земи на реката, когато се разрешава изменение и удължаване на стари разрешителни за водноелектрически централи, които до момента не са реализирани.
В случая предлаганото изменение улеснява ползване на права върху държавна собственост за целите на ВЕЦ, като отменя нуждата от нова процедура за предоставяне на право на строеж при изтичане на срокове. Според чл. 67 на Закона за собствеността и тълкувателно решение на ВКС, съгласно което упражняване право на строеж означава сградата да бъде построена до етап груб строеж. Правото на строеж се погасява по давност, ако притежателят му в рамките на 5 години не построи сградата до етап на груб строеж.


Според становището по проектонаредбата на сдружение "Балканка" построените след 2003 г. водохващания в принадлежащите земи на реките за малките ВЕЦ-ове - и руслови, и деривационни, не притежават документи за такова вещно право с три изключения - построените ВЕЦ Кадиево и ВЕЦ Царевец, и непостроения ВЕЦ Тевани 1. Природозащитниците напомнят, че Законът за енергетиката определя, че правото на строеж е възмездно, а продължаващото присъствие на водохващанията на ВЕЦ-овете в публичната държавна собственост и използването им за производствена дейност без заплащане нанася огромни финансови загуби на държавата и представлява закононарушение.


От "Балканка" посочват също, че има оповестено окончателно решение на Върховния административен съд относно ВЕЦ "Баба Цвета", според което учредено право на строеж е задължително за издаване на разрешението за строеж за ВЕЦ-овете.Законът за водите - отпадане на забраната за ВЕЦ в "Натура 2000"


Мотивите за предложените промени в закона защитават нуждата от "намаляване на въздействието върху реките от натиска от всички видове водовземане, а не само от водните централи." Конкретното предложение е за "ограничаване на въздействието от водовземане и нови физични изменения на вътрешни реки с цел производство на електроенергия," като изрично се поставя изключение за случаите на вече изградени съоръжения и за водни централи със стари разрешителни, макар и към момента все още непостроени.


Освен това явно декларирано в обявлението на МОСВ изключение за непостроени ВЕЦ със стари разрешителни, в проекта има и други предложения, улесняващи строежа на нови водни централи. Проектът подновява инициативата на Валери Симеонов от 2020 г. за отпадане на забраната за водни централи в защитени територии и зони.


Тази забрана е въведена в Закона за водите през 2010 г. с цел синхронизирането му с европейската Рамкова директива за водите. Въпреки все още действащата забрана и към момента в зони от "Натура 2000" в България вече има построени 164 ВЕЦ, по данни на екоминистерството, като броят на издадените, но нереализирани разрешителни е малък.


Ако се одобри проектът на служебния министър Асен Личев, ще отпаднат досегашните ограничения за добив на електричество от води в защитени зони и защитени територии, като либерализацията за строежи се аргументира с теоретични режими по други закони, които обаче не съществуват. Според предлаганите промени Законът за водите няма да забранява ВЕЦ в национални защитени територии (по Закона за защитените тиретории ЗЗТ), нито в европейските защитени зони от "Натура 2000" (защитени от Закона за Биологичното разнообразие ЗБР), защото за тях би трябвало да има конкретни защитни забрани в планове за управление и заповеди за всяка конкретна територия. Факт е, обаче, че при формулиране на плановете за управление и режимите в заповедите по ЗЗТ и ЗБР такива забрани не са вписвани - защото вече са постановени в Закона за водите.


Това означава, че ще се разчита на създадени ограничителни режими за конкретните територии по ЗЗТ и ЗБР, които обаче не са вписани никъде. Те не са били вписвани в планове за управление и в заповеди, именно защото ВЕЦ са недопустими навсякъде в защитените обекти и това е записано в общата забрана в Закона за водите от 2010 г.


Тоест, ако забраната отпадне от Закона за водите, нови водноелектрически централи ще могат да се създават в защитени територии и зони.


За подобен проектозакон преди две години граждани протестираха при опит на "Обединените патриоти" да прокарат същата поправка чрез Закона за ядрената енергия, които в правителството "Борисов 3" бяха получили като ресор екоминистерството. Дори при тогавашната политическа воля, обаче, експертният екип на ведомството в становище от януари 2020 г. категорично се обяви против разрешаване на нови ВЕЦ.


За нуждата от ограничаване на ВЕЦ в защитени територии и зони сигнализират природозащитници от години, а и самото МОСВ е посочило в обосновката на промените, че всъщност целта им би трябвало да бъде за "опазване на водите от влошаване на състоянието и за постигане на целите за добро състояние в съответствие с чл. 4 на Рамковата директива за водите" на Европейския съюз." И към момента Европейската комисия разглежда жалби от природозащитници за водни централи, които увреждат реките, някои от които са цитирани и в доклада на министър Личев към Министерския съвет. Към момента пилотната процедура за проучване на нарушенията в България EU PILOT 9183/17/ENVI е обединена с няколко жалби от други държави за увреждания от ВЕЦ в нарушение на Рамковата директива за водите под нов номер - EUP(2020)9721.


Жалбите към незаконни ВЕЦ в България са подавани през годините от сдружение "Балканка". От сдружението предоставиха за "Дневник" кореспонденция с Европейската комисия, която потвърждава, че освен като основа за пилотната проучвателна процедура по Рамковата директива за водите, строителството на ВЕЦ в зони от "Натура 2000" е част и от вече действащата наказателна процедура срещу България за увреждане на биоразнообразието от 3 декември 2020 г. заради нарушения на европейската директива за хабитатите. Тя изисква от страната да престане да изгражда ново строителство в "Натура 2000", като пренебрегва в екооценките му кумулативния вреден ефект от различни инфраструктурни обекти в една и съща зона.Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK