Какво губим от светлинното замърсяване - падащи звезди, светулки и здраве

<a href="https://cires.colorado.edu/artificial-sky" target="_blank">Интерактивната карта</a> на пионерното <a href="https://advances.sciencemag.org/content/2/6/e1600377" target="_blank">изследване от 2016 г.</a> на светлинното замърсяване представя осветлението по света спрямо естествените нива на денонощния цикъл.

© Science Advances

Интерактивната карта на пионерното изследване от 2016 г. на светлинното замърсяване представя осветлението по света спрямо естествените нива на денонощния цикъл.Докато бавно отминава август, за който са характерни "падащите звезди", обичайно гражданите търсят отдалечени от градовете места, от които да ги наблюдават. С всяка година намаляват местата по Черноморието, от които летовниците могат да наблюдават небето в тъмнина, а осветлението във вътрешността на страната се разпростира все повече към покрайнините на населените места и става по-ярко.


Намаляването на нощната тъмнина е наричано "светлинно замърсяване" от учените още в края на миналия век. Отбелязва се, че не само съседните пряко осветени площи са под натиск, но цялостното увеличаване на осветеността от далечните "сияния" намалява видимостта на нощните светила в огромни територии. Според едно от първите мащабни изследвания по темата от 2016 г., 80% от човечеството живее в изкуствено осветени нощи, а Млечният път е невидим за една трета от жителите на планетата.


Светлинното замърсяване не само пречи на лятната романтика, като скрива звездите, но и нарушава цикъла на денонощието, върху който е базиран животът на планетата. Освен звездите, все по-малко учените наблюдават и живите светещи "съквартиранти" на човека на планетата - светулките, а животът на различни видове животни се променя и затруднява от нарушения ритъм на смяната на ден с нощ. Биологичните процеси както на дневните, така и на нощните животни, са свързани с редуването на светлина с тъмнина, държината на деня, ориентация по небесните светила. Храненето, миграцията, размножаването, сънят и защитата на различни организми са затруднени от изкуственото осветление. Светлинното замърсяване обърква естествените процеси, като поставя много видове пред нови рискове и намалява традиционните им местообитания.
Учени и активисти вече дори се обединяват за защита на нощната тъмнина в асоциации - както на международно ниво, в Европейския съюз, така и в различни по-силно засегнати от урбанизация държави като Франция и САЩ. Те призовават за ясни правила за това какви трябва да са параметрите на общественото осветление и за ограничаване на причинената от човека изкуствена светлина в защитени територии и в зони с чувствително биологично разнообразие, които понякога са в близост и дори в границите на населени места.


Такива са някои от зоните на европейската природозащитна мрежа "Натура 2000" и природните паркове в България, които не изключват възможността за умерено изграждане на инфраструктура. В плановете за управление на европейските зони и националните защитени територии засега обаче светлинното замърсяване не се регулира. Например, планината Витоша, която е защитена зона от "Натура 2000", но и природен парк по националното законодателство, определено е засегната от светлините на столицата, а зоните за защита на птиците около бургаските езера със сигурност предлагат на мигриращите птици среда, повлияна от близките големи и малки черноморски селища. По правило 11-те природни парка в България защитават туристически привлекателни дестинации с ценно биоразнообразие, които са разположени близо до градове - явни примери са "Златни пясъци" до Варна, "Сините камъни" над Сливен и "Шуменското плато".


Светлината - смърт за насекоми, прилепи и птици


Данни за загуба на биоразнообразие, причинена от изкуственото осветление през нощта, има най-вече за насекоми, прилепи и птици, които са активни нощем. Влиянието върху храненето и размножаването на по-едрите видове, които разчитат на денонощния цикъл за лов и почивка, за момента не е толкова добре изследвано, въпреки че се отчита, че както хищници, така и техните потенциални жертви се влияят от човешкото осветление и това изменя естествените им отношения.


Светулките (насекоми от разред бръмбари - Insecta: Coleoptera: Lampyridae)<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Firefly#Conservation" target="_blank"> намаляват в световен план</a> под въздействието на различни фактори на урбанизацията, включително светлинно замърсяване.

© Mike Lewinski, Wikimedia

Светулките (насекоми от разред бръмбари - Insecta: Coleoptera: Lampyridae) намаляват в световен план под въздействието на различни фактори на урбанизацията, включително светлинно замърсяване.


Най-много данни към момента са събрани за светлинното замърсяване като фактор за изчезване на видове насекоми. Данните за намаляването на светулките са особено красноречиви и многобройни, тъй като тяхното размножаване зависи пряко от видимостта на собствените им светлинни сигнали. Промени в полета и размножаването са регистрирани и при други насекоми, като заради този ефект на светлинното замърсяване учените вече го вписват сред ключовите фактори за намаляването на насекомите на световно ниво. Насекомите са малко изследвани, тъй като биологията се развива антропоцентрично с внимание най-вече върху по-близките до човека и по-забележими групи на бозайниците и другите гръбначни животни. Дори в световните изследвания на застрашените животни, едва 1% от насекомите са разгледани. Въпреки това обаче науката твърди, че дори и само откритите към момента насекоми са над 60% от биологичните видове на Земята. При оценени от авторитетния международен съюз IUCN едва 1% от познатите досега видове насекоми, над 10 000 от тях имат статут на застрашени от изчезване.


Извън важността си за биоразнообразието, изчезването на насекомите и влиянието на светлинното замърсяване водят и до икономически загуби. 78% от видовете диви цветя и 84% от селскостопанските култури зависят изцяло или частично от насекомите за производството на семена - като голяма част от тези насекоми са нощноактивни. Други ключови за размножаването на растенията животни са прилепите и птиците.


Данните за прилепите сочат, че изкуственото осветление води до 90% намаляване на активността на някои от тях,като особено силно е влиянието върху защитени видове прилепи.Затова учени сочат нуждата от регулации за ограничаване на светлинното замърсяване, особено в близост до защитени територии и зони. В света има близо 1100 вида прилепи и те представляват над 23% от бозайниците. Имат ключова роля в световните екосистеми - много видове растения, които се използват за храна и лекарства, не могат да оцелеят без прилепите, които ги опрашват или разпространяват семената им. Близо 25% от всички видове прилепи са застрашени. Поне 12 вида са окончателно изчезнали вследствие на човешката дейност - предимно пряко унищожаване на местообитания заради сеч, интензивно земеделие и урбанизация.


Влиянието на светлинното замърсяване върху птиците показва нарушения в миграцията им, брачните им ритуали и типичните им убежища, особено при морските застрашени видове. Към момента 14% от птиците в света са застрашени от изчезване. Те са сред най-силно адаптивните биологични видове, но изкуствената светлина затруднява моделите им на поведение в дивата природа, които допринасят за опрашване на растения, контрол над вредители и ограничаване на болести, регулиране на редки хабитати (включително коралови рифове) - виж повече тук.


Не само крайбрежните, но и морските и океанските хабитати са под натиск. Както организмите, подобни на светулките, но в океана (фито и зоопланктон), чието хранене зависи от цикли на изплаване на повърхността в тъмнина, така и дънните обитатели на океаните са повлияни от светлинното замърсяване, а няколко изследвания доказват нарушения в размножаването на редки морски костенурки заради изкуствена светлина. Промените в морските екосистеми заради светлинното замърсяване засега са откъслечно изследвани, но тъй като Световният океан заема 70,8 % от планетата, ефектите им могат да имат огромни последици.


Природни явления срещу удобство


Загубата на звездите не е само загуба на естетическа наслада, подчертават експерти от обсерваторията към Националния парк на Големия басейн в САЩ. Изследването на космоса е силно зависимо от опазването на тъмнината на нощта, която е нужна за астрономическите наблюдения. За опазването на нощната тъмнина и астрономическа образователна програма учените от обсерваторията развиват и програма "Тъмни небеса - светли умове". Видимостта на звездите в нощното небе е подчертана и от активистите от международната фондация "Тъмно небе" като част от наследството на човечеството и важно условие за развитие на мореплаването, физиката, философията и изкуството.


Разбира се, аргументите за промяната като еволюция в човешката история призовават за приспособяване към новото в името на прогреса на човечеството. Удобството от осветлението обаче също е оспорвано - от гледна точка на това доколко е необходимо и доколко всъщност вреди дори и на човека - както икономически, така и социално и здравно.


Причините и митът за развитието и сигурността


Скорошни дебати по темата за светлинното замърсяване напомнят, че част от ценностите на съвременната човешка западна цивилизация са исторически обвързани с положителната представа за осветяването, модернизацията и урбанизацията. И докато един аргумент в полза на урбанизацията е "развитието" на човечеството, което често се оправдава като висша ценност дори за сметка на другите живи организми, все повече данни сочат, че изкуствената светлина вреди не само на дивата природа и естетическото и научно наблюдение, но и на хората.


На пръв поглед безобидната загуба на тъмнина всъщност струва много от гледна точка дори само на пари, като само за Съединените американски щати ориентировъчната загуба годишно е от 3,3 млрд. долара и 21 млн. тона въглероден диоксид. Цената на електричеството, изчислена финансово, както и добре познатите призиви за пестене на осветление като част от усилията за намаляване темповете на климатичните промени (кампании като "Часът на Земята") дават ясни аргументи в полза на угасяне на лампите нощем.


Айфеловата кула в Париж е част от глобалната кампания по изгасяне на светлините за <a href="https://www.dnevnik.bg/photos/2017/03/26/2942065_fotogaleriia_chasut_na_zemiata_po_sveta/" target="_blank">"Часа на Земята" през 2017 г</a>.

© Reuters

Айфеловата кула в Париж е част от глобалната кампания по изгасяне на светлините за "Часа на Земята" през 2017 г.


Освен това обаче данните сочат, че светлинното замърсяване нарушава не само животинските и растителни биологични процеси, но и човешките. Щетите за здравето включват според досегашните изследвания вреден ефект върху зрението от липсата на пълна светлина, засилена изложеност на синя светлина и особено на LED светлините, водещи до хормонални смущения и нарушения в съня, както и увеличена уязвимост към депресии, затлъстяване и диабет. Нарушаването на дневния ритъм на работа и работата нощем според изследвания е дори и вероятен фактор за развитие на рак.


Много от препоръките за намаляване на вредните ефекти върху природата и човешкото здраве са свързани с LED осветлението. Според данните проблемът се задълбочава с новите LED технологии, защото те са по-евтини и по-ярки, а бялата им светлина има вредно синьо излъчване. Могат да бъдат независими от мрежово захранване и да се захранват от акумулатори и слънчеви панели и имат по-агресивен за зрението спектър на светлина. Затова част от препоръките са за конкретни промени при ползване на осветление в дома и уличните площи с препоръчителни параметри за насоченост, спектър и интензитет.


Вредите от осветлението, придружаващо урбанизацията, според градоустройствените правила би трябвало да са приемливи от гледна точка на превенция на престъпността. Например, в българския Закон за устройство на територията е записано, че "външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти - публична общинска собственост, задължително се осигурява от общината с цел създаване на условия за безопасно нощно движение, както и на подходящ нощен облик на населените места". Като възпитаници на цивилизацията на Просвещението традиционно приемаме осветеността като средство срещу злото и агресията. Изследванията обаче сочат, че уличното осветление няма еднозначна връзка със сигурността. Асоциациите, борещи се за защита на нощната тъмнина, дори цитират данни, показващи, че някои видове вандализъм и престъпления се възползват именно от места с ярко нощно осветление, което е и фактор за заслепяване и инциденти.


Регулации


Към 2016 г. 18 от американските щати имат въведено законодателство за ограничаване на светлинното замърсяване.

© Foundation for State Legislatures

Към 2016 г. 18 от американските щати имат въведено законодателство за ограничаване на светлинното замърсяване.


Докато учени и активисти призовават за опазване на нощното небе, вече се въвеждат и правила срещу светлинното замърсяване. Някои държави като Словения и Хъртватия имат специални закони за ограничаване на вредните ефекти от изкуственото осветление. Във Франция и САЩ има регулации, въвеждани доброволно от общинските и щатските администрации.


"Регулации", разбира се, не е равнозначно на "забрана". Въвеждат се правила за това какъв тип осветителни тела, с какъв интензитет и насоченост и за какви обществени пространства са нужни. Конкретно за територии, определени със закон за защитени, също така и се ограничават местата с изкуствена светлина.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (53)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4566 Весело

  Скоро няма да има проблем. С мерките на зелените талибани тока скоро ще стане ужасно скъп и хората просто няма да имат възможност да ползват електричество и тогава светлината на звездите ще се завърне.😂

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 2. 2 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1826 Неутрално

  На въпросната карта прави впечатление, юе България е по-тъмничка - сравнима с Беларусь и Украйна. Което не е довод да се успокояваме.
  Но Европа и урбанизираните райони по Света празнично светят.

  Имаме нова колежка, която сподели, че един от доводите да избере именно нашата болница бил (освен това, юе искала да работи онкология) и фактът, че тук се виждали звездите, В много други градове (например в Прага или Бърно) се вижда само Луната и планетите.

  А толкова красиво нощно небе, като в Сахара никъде не съм виждал.

  E PLVRIBVS VNVM
 3. 3 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6084 Весело

  Европа е била цялата в гори. За да развием тази цивилизация, сме ги изсекли.
  Ако е имало тогава еко-активисти, сега щяхме да лазим по храсталаците, събирайки гъби, охлюви и боровинки и нямаше да го има това зловещо светлинно замърсяване.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 4. 4 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2590 Неутрално

  Губим мозъчни клетки, като четем подобни писания! Да не ги наричам с по-груба дума, но от тях струи умнокрасивитет на квадрат. Призовавам всички умни и красиви да отидат да живеят в пещери, да се осветяват с факли, да се топлят и да си готвят с огън. Какво ще ядат не знам, нещо веганско, може да пасат тревата наоколо, ама без да пърдят, че създават парникови газове.

 5. 5 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2305 Неутрално

  В живота винаги е нещо за нещо. Имаш определени удобства, но губиш други неща. Драма няма.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 6. 6 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1551 Весело

  А защо така силно свети зад Урал?

  В Русия съм! В Русия съм!
 7. 7 Профил на Галя Станчева
  Галя Станчева
  Рейтинг: 2620 Разстроено

  В комбинация с шумовото замърсяване градовете се превърнаха в отвратително място за нормален живот. Общини и КАТ са оглушели за нарушенията, вкл. на нощната тишина и въпреки общинските наредби, които са само на хартия.

 8. 8 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2590 Неутрално

  До коментар [#7] от "Галя Станчева":

  В комбинация с шумовото замърсяване градовете се превърнаха в отвратително място за нормален живот. Общини и КАТ са оглушели за нарушенията, вкл. на нощната тишина и въпреки общинските наредби, които са само на хартия.
  —цитат от коментар 7 на Галя Станчева


  Градовете винаги са били отвратително място за живот, но ако питате жителите им, по-важни са заведенията, моловете, доходите, контактите с приятелите, а не спокойния селски живот. :-)

 9. 9 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3429 Неутрално

  Все едно ковид картата на планетата....

  Bukalemun
 10. 10 Профил на Галя Станчева
  Галя Станчева
  Рейтинг: 2620 Разстроено

  А защо така силно свети зад Урал?
  —цитат от коментар 6 на Веселин Дечев


  Сургут, Ханти-Мансийск, Нижневартовск и др.

 11. 11 Профил на voxy
  voxy
  Рейтинг: 1094 Неутрално

  Най-добре да се върнем към пещерите и огънят да е единствената светлина.

  -voxy
 12. 12 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1551 Любопитно

  Сургут, Ханти-Мансийск, Нижневартовск и др.
  —цитат от коментар 10 на Галя Станчева


  Че те повече от Москва светят?

  В Русия съм! В Русия съм!
 13. 13 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 982 Неутрално

  Ще живеем в тъмни нощем градове, за да се виждат звездите и падащите метеори.

  Идиотщина след идиотщина, една от друга по-големи и по-идиотски!
  С какво друго смотаняците да стана забележими?!

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 14. 14 Профил на Галя Станчева
  Галя Станчева
  Рейтинг: 2620 Разстроено

  [quote#12:"Веселин Дечев"][/quote]

  Да, и аз се учудих, но после се сетих за една приятелка рускиня, която каза, че не ѝ харесва София нощем, защото не била хубаво осветена - имаше предвид централните части, витрини, реклами, неони. Обясних ѝ, че в София централните части са и жилищни.

 15. 15 Профил на Контрол на съзнанието
  Контрол на съзнанието
  Рейтинг: 310 Разстроено

  Ама Гретито още ле не е спасила светулките?🙉

  Много съм прост
 16. 16 Профил на petrow1973
  petrow1973
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Например, планината Витоша, която е защитена зона от "Натура 2000", но и природен парк по националното законодателство, определено е засегната от светлините на столицата
  Екоидиот 1 - да се гаси цяла София от 22 до 6 ч
  Екоидиот 2 - да изградим стена около Витоша висока 1800 метра
  Екоидиот 3 - да преместим София в Трън

  За умрелите - или добро или нищо За живите - само критика или нищо няма да свършат:)
 17. 17 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2340 Неутрално

  Сургут, Ханти-Мансийск, Нижневартовск и др.
  —цитат от коментар 10 на Галя Станчева


  Какво толкова са те впечатлили???

  Да, имат пари - нефт и газ .. но освен тъпо подражаване на провинциален американски блясък, друго няма ..

  Сургут , да се опитам да позная - те е шашнал, лично тебе - щото има 8 мола ???

  https://www.auramall.ru/?c=s

  http://www.agoramall.ru/

  https://tckupec.ruvita.ru/

  https://www.surgutgazstroy.ru/projects/completed/city_centre/

  https://surgutmall.ru/

  https://www.be-in.ru/mall/1522-vershina/

  http://soyuzsurgut.ru/

  https://ugramall.com/

  И??

  Какво, като има молове , всъщност според човек живее, само за да ходи в 8-те мола на Сургут ???

  Извинявай, ама в любимия ти Сургут е пълна безнадежност ..

 18. 18 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3250 Неутрално

  май зелената енергетика се нуждае от оправдания, за да наложи икономии - уж не защото не може се справи, а под благовиден претекст: ето, пазим светулки, здраве, да можете да виждате метеорите...

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 19. 19 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6084 Неутрално

  До коментар [#12] от "Веселин Дечев":

  В Москва няма такива обширни петролни (нефтени на руски) и газови полета и инсталации, а те са осветени.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 20. 20 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2340 Неутрално

  Сургут, Ханти-Мансийск, Нижневартовск и др.
  —цитат от коментар 10 на Галя Станчева


  Че те повече от Москва светят?
  —цитат от коментар 12 на Веселин Дечев


  По принцип са богати градове - ураслкият нефт!

  Не знам Галя Станчева по каква работа е била там и колко време е работила, но зад обилието от молове и лъскавите улици има един дълбок провинциализъм..

  Молове, светят ярко .. хора, като Галите Станчеви - се шашкат и се юркат за да купуват обувки ..

  И това е целият живот там ..

 21. 21 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2340 Неутрално

  До коментар [#12] от "Веселин Дечев":В Москва няма такива обширни петролни (нефтени на руски) и газови полета и инсталации, а те са осветени.
  —цитат от коментар 19 на Незнайко в Слънчевия град


  Не само..

  И градовете там са осветени ..

  Има пари - нефт и газ - светят си.. молове, кина, кафенета, ресторанти, хотели ..

  Галя Станчева, се е яко шашнала ..
  С осветяването се свиква за 2 седмици и не ти прави впечатление ..

  П.П
  То и Лас Вегас е осветен, ама ако си там по работа и изкараж месец - тотално не ти се струва нещо чудато..

  Ако Галя, беше поживяла тъпотата на в Сургут 4 месеца - друга песен щеше да пее ..

 22. 22 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3235 Неутрално

  И за това линоскате дснък от ДеБъ ,бре?!Не се наядохте,бре!

 23. 23 Профил на Литекс се преименува на ЦСКА минус София
  Литекс се преименува на ЦСКА минус София
  Рейтинг: 1401 Неутрално

  Програмата "Starlink" на Мъск предвижда разполагане в ниска орбита на 30 000 сателита.
  Още куп подобни програми предвиждат разполагане на различни обекти в космоса, който и без това вече е задръстен от боклуци.
  И това дори не може да се нарече още начало, защото всичко тепърва започва.
  Ами плановете за летящи автомобили? Милионите дронове, които ще станат милиарди и всеки Сульо и Пульо ще може да си разкарва където си иска, включително и на десет метра над вашия балкон, тераса, над двора и над главата ви?
  Кво небе? Кви звезди? Кви пет лева?

 24. 24 Профил на Вилдирас Владиленов
  Вилдирас Владиленов
  Рейтинг: 2609 Неутрално

  Гледм, обикновените идиоти се притеснили от настъпление на екоидиоти...

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 25. 25 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4346 Неутрално

  UNITE EU UNION

  Добро осветляване на проблема "светлинно замърсяване".

  BTW, онзи ден имаше публикация на cnn.com относно нов публичен парк на Канада и САЩ, в чиста област сред природата, за наблюдаване на небето.

  А преди години... в Ст.Загора имаше първа в България "Народна" астрономическа обсерватория. В центъра на града, върху покрив на училище, с малки телескопи
  за наблюдаване на звезди и прелитащи спътници.

  След това, филиал извън града, на "Втория баир", при светлинно и иначе по.чиста атмосфера. С голям германски телескоп, от Карл Цайс, Йена.

  По-късно направиха астрономическа обсерватория на още по.чисто място,
  на връх Рожен, някъде край Смолян...

  "Какво губим от светлинното замърсяване - падащи звезди, светулки и здраве"

 26. 26 Профил на zhb31648475
  zhb31648475
  Рейтинг: 27 Неутрално

  Картата не е верна, какво толкова свети в Урал? То почти нема градове там.

 27. 27 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3250 Неутрално

  До коментар [#23] от "Литекс се преименува на ЦСКА минус София":

  плановете за летящи автомобили са кьорфишек

  летенето иска повече енергия от търкалянето или ходенето

  виж, при така наречения екранен ефект - полет на метър-два от равна повърхност, се постига икономия, но това на практика не е точно "летящ автомобил"

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2340 Неутрално

  До коментар [#17] от "sim4o":Ебахти болния изкукуригал мозък, то се хванало за некакъв случаен коментар и ровило с часове да обяснява и блъска нещо с простата си глава. Е наистина нема такива топ-идиоти като пишещите в новинарски форуми. Тотално изкуфели олигофрени ...
  —цитат от коментар 28 на zhb31648475


  Мани ги бе , теа са ебати кукуригалниците ..

  Виж, наслади им се ..

  Четири дебила ми сложили минуси. Какви градове има зад Урал бе пичка ви майчина изкуфела, че да светят като 10-милионна Москва? Бе пийте ги тия хапчета бе деба!
  —цитат от коментар 29 на zhb31648475


 31. 31 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3248 Неутрално

  До коментар [#13] от "quatro_4x3":

  "Ще живеем в тъмни нощем градове, за да се виждат звездите и падащите метеори.

  Идиотщина след идиотщина, една от друга по-големи и по-идиотски!
  С какво друго смотаняците да станат забележими?!"
  ==================
  Парадоксът е, че най-големите зеленофили живеят в най-големите градове. Аз не съм виждал селянин, истерясал на тема екология. Ами махнете се от столицата и ще се радвате на звездички, комари и всичко необходимо!

  Еретик
 32. 32 Профил на Митев
  Митев
  Рейтинг: 784 Неутрално

  До коментар [#2] от "PavelCZ":

  не си виждал, защото светлината сама по себе си нямаше да пречи на гледката към космоса, ако не беше влагата. А Сахара е една наистина суха територия

 33. 33 Профил на Араламбене му е майката
  Араламбене му е майката
  Рейтинг: 952 Неутрално

  Вярно бе - светулки - не съм виждал вече... майко мила, повече от тридесет години...

 34. 34 Профил на poly_na
  poly_na
  Рейтинг: 115 Весело

  Преместих си го в другия крачол за падащите звезди и светулките.... Айде, кога ще пада оня астероид, че да се свърши вече?

 35. 35 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3250 Неутрално

  До коментар [#32] от "Митев":

  Антарктида е още по-суха
  поне така се твърди

  но върху лед, който не е скала, трудно се прави голяма астрономическа обсерватория

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 36. 36 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3250 Неутрално

  До коментар [#34] от "poly_na":

  не чакай астероида

  на кой етаж живееш?

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 37. 37 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3250 Неутрално

  До коментар [#33] от "Араламбене му е майката":

  бъкано е в двора
  допреди седмица все още проблясваха
  а преди месец беше като един от кадрите на "Аватар"
  и щурци има, ама не ги чувам толкова добре, почват да ми се губят високите честоти

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 38. 38 Профил на МиГ-29
  МиГ-29
  Рейтинг: 1031 Неутрално

  А за правата на Комарите нещо?
  За светулките вече разбрахме.

 39. 39 Профил на МиГ-29
  МиГ-29
  Рейтинг: 1031 Неутрално

  От всичко прочетено разбирам че хората много пречим дори да отидем обратно в пещерите пак ще пречим.
  Най добре да се самоубием да престанем да пречим на “еколозите”.

 40. 40 Профил на МиГ-29
  МиГ-29
  Рейтинг: 1031 Неутрално

  До коментар [#11] от "voxy":
  Не става знаеш ли колко Со2 се отделя при огъня.
  Отделно всеки огън причинява “светлинно замърсяване”.
  Най добре да ни уморят и да мирясат.

 41. 41 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1066 Неутрално

  От световото замърсяване всички търпим вреди и неудобства при нулева полза .Рекламното осветление може силно да се редуцира почти ,ако не и съвсем до нула ,без да се намали по никакъв начин конфорта ни,дори напротив.Наложи ми се да слагам плътни завеси заради светещ надпис на покрива на болница,който на всичко отгоре се вижда само от прозорци и балкони ,за да го видиш от улицата,трябва сериозно да си искривиш врата.Полза никаква,вреда и неудобства,ясно видими.
  Уличното осветление може силно да се редуцира,да се осветява пътното платно за автомобили е излишно,на фарове видимостта е същата,ако не и по-добра в някои случаи,значителна част от уличните лампи повече заслепяват,отколкото подобряват видимостта,в междублоковите пространства в квартала трудно се намира пейка,на която да не ти свети улична лампа в очите,също е проблем и създава дискомфорт на хората,срещу чиито прозорци е

 42. 42 Профил на МиГ-29
  МиГ-29
  Рейтинг: 1031 Неутрално

  До коментар [#31] от "Костадин Иванов":
  Той парадокса е че най-голените еколози: летят частни самолеги, частни яхти, ескорти от по 10 джипа охрана, притежават 10 имения по 10 декара всяко, летят в Космоса за кеф а ни изнасят лекции че ако ние не живеем като в бронзовата епоха планетата ще умре до 10 години.
  Но има хора които им вярват.

 43. 43 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4346 Неутрално

  UNION EU UNION

  Хем тъй / хем наопак?

  коментар [#39] от "МиГ-29":
  От всичко прочетено разбирам че хората много пречим
  дори да отидем обратно в пещерите пак ще пречим.

  Най добре да се самоубием
  да престанем да пречим на “еколозите”.

  коментар [#40] "Миг-29":
  До коментар [#11] от "voxy":
  Не става знаеш ли колко Со2 се отделя при огъня.
  Отделно всеки огън причинява “светлинно замърсяване”.

  Най добре да ни уморят и да мирясат.

 44. 44 Профил на rdb41527334
  rdb41527334
  Рейтинг: 1163 Неутрално

  Ако се върнем да цивеем в пещерите и се изхранваме със събирачество на боровинки ще пребирим затоплизъма най ефективно.

 45. 45 Профил на rdb41527334
  rdb41527334
  Рейтинг: 1163 Неутрално

  До коментар [#38] от "МиГ-29":

  Не ги наричай комари. Правилното е светулки от третия пол.

 46. 46 Профил на Bira
  Bira
  Рейтинг: 941 Неутрално

  Тази статия е moron roll-call.
  Щели лошите хора, дето са умни и красиви, да им угасят лампите в кенефа.
  Споко бе, в градовете малко живо остана, извън плъховете, хлебарките и дебилите.

  Иде реч за безумното застрояване и съпътстващо замърсяване от всякакъв вид навсякъде и без никаква мярка и усещане.

 47. 47 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3250 Неутрално

  До коментар [#41] от "slonsco":

  сетих се, че някъде, и то неотдавна бях чел за светещи растения...

  търся търся търся
  ето го!
  https://nplus1.ru/material/2020/04/27/shining

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 49. 49 Профил на Шулц
  Шулц
  Рейтинг: 162 Неутрално

  " ... Тъй като изкуственото осветление става все по-разпространено, нараства желанието то да бъде лесно достъпно за обществеността: отчасти защото градовете стават много по-безопасни места след инсталирането на газови лампи по улиците, намалявайки нивата на престъпност.
  Сред икономическите въздействия на газовото осветление е много по-дългото работно време във фабриките. Това беше особено важно през зимните месеци, когато нощите са значително по-дълги. Фабриките могат дори да работят непрекъснато в продължение на 24 часа, което води до увеличаване на производството. Поради тези прчиини след успешната комерсиализация газовото осветление се разпространи и в други Европейски страни..."

  Хубаво е, преди да пишат откровени идиотщини, зелените талибани да прочетат малко история (с разбиране). Тогава евнтуално, само евентуално, ще разберат защо градското и уличното осветление става масово и до какви положителни ефекти води това. Но изобщо не очаквам да го разберат ...

 50. 50 Профил на Шулц
  Шулц
  Рейтинг: 162 Неутрално

  Тази статия е moron roll-call. Щели лошите хора, дето са умни и красиви, да им угасят лампите в кенефа.
  —цитат от коментар 46 на Bira


  Не, умнокрасиви "мъдрецо". Само ще могат да те оберат, убият или нае*ат в тъмното много по лесно и безопасно, но според мен последното даже ще ти хареса :)))
  За теб (и други зелени "мъдреци") имам следната статистика: след инсталирането на първото улично газово осветление в Лондон през 1807г. престъпленията намаляли 10 (повтарям: ДЕСЕТ) ПЪТИ!

 51. 51 Профил на Бланш
  Бланш
  Рейтинг: 1782 Неутрално

  Магическа реалност, кара ни да се чувстваме деца(най-хубавото и прекрасно чувство).

 52. 52 Профил на Бланш
  Бланш
  Рейтинг: 1782 Любопитно

  Е някои се чувстваме "деца" а други умиргат от завист защо е така...еми незнам ;-))

 53. 53 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2558 Неутрално

  Едно добро начало би било уличните лампи да имат абажур и да светят само надолу накъдето е необходим светлината им. Просто и ефикасно.

  Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK