Започват обществените консултации по националната стратегия за биоразнообразие до 2050 г.

Влошаването и фрагментацията на местообитанията заради курортно строителство е една от заплахите, идентифицирани в документа. На снимката: строеж в "Натура 2000", който е оспорван от повече от 1 година, но не е пред завършване в зона "Странджа", защитена и от двете европейски директиви за биоразнообразието (за дивите птици и за местообитанията)

© Васил Гюров, Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев Бряг!

Влошаването и фрагментацията на местообитанията заради курортно строителство е една от заплахите, идентифицирани в документа. На снимката: строеж в "Натура 2000", който е оспорван от повече от 1 година, но не е пред завършване в зона "Странджа", защитена и от двете европейски директиви за биоразнообразието (за дивите птици и за местообитанията)Проектът за национална стратегия за биоразнообразие с цели, които трябва да бъдат постигнати до 2050 г., е публикуван на страницата за обществени консултации със срок за становища до 6 ноември. Целите трябва да преведат в план на национално ниво стратегията на Европейския съюз за сектора, която предвижда увеличаване на строго защитените природни зони и значително намаляване на човешката намеса в старите гори до 2030 г.


Като основни заплахи, които подлежат на управление, документът идентифицира намаляване, влошаване и фрагментиране на защитените местообитания заради промяна на ползването на земите, включително урбанизация, уедряване на земеделски стопанства и интензивно земеделие, замърсяване на всички компонентни на околната среда и прекомерен улов и бракониерство и други. На шест страници (от 23 до 29) проектът изброява и "Неподлежащи на управление фактори и заплахи", сред които биологични фактори, междувидова конкуренция и инвазивни видове, социално-икономически фактори като интензивно земеделие, както и климатичните промени.


Конкретните цели, които проектът предлага, са 12, по които общественото обсъждане събира мнения:

  1. пълно прилагане на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията
  2. опазването, съхраняването и развитието на мрежата от защитени територии и биосферни паркове
  3. подобряване на състоянието на популациите на застрашените видове
  4. опазване на биологичното разнообразие в Черно море и в крайбрежните морски екосистеми
  5. опазване на екосистемите и осигуряване на ползите, които те дават за поминъка, храната и комфорта на средата на живот на хората
  6. подобряване на дейностите, свързани с инвентаризацията, изследването, мониторинга и докладването на състоянието на биоразнообразието
  7. въвеждане на процедури за достъп до генетични ресурси и контрол върху тяхното използване
  8. принос на селското стопанство за съхраняване и подобряване на биоразнообразието, намаляване употребата на пестициди, увеличаване на дела на земеделската земя, управлявана съгласно принципите на биологичното земеделие и постигане на устойчиво ползване на рибните ресурси
  9. ограничаване на въвеждането и натурализирането на чужди биологични видове в природата
  10. увеличаване функцията на горите за опазване на биологичното разнообразие и намаляване на тенденциите за изменение на климата чрез увеличаване на площта, качеството и устойчивостта им
  11. възстановяване и разширяване на зелената инфраструктура в градските и крайградски територии
  12. регулярни публични кампании за информиране на обществеността и работа на местно ниво.
Към всяка от тези цели в отделен национален план за действие България трябва да определи и конкретни дейности с времева рамка и индикатори.


Пропуски в работата на институциите
Идентифицирани са пропуски в работата на институциите по отношение на изграждане на мрежата от европейски защитени зони "Натура 2000", като се отбелязва, че те не са свързани с липсата на средства, тъй като такива са отделени от бюджета на ЕС. Първият тип са пропуските в хармонизирането на националното законодателство и непълно транспониране на изисквания от Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и от Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици, както и забавяне на обявяването със заповеди на 211 защитени зони от общо 341 одобрени защитени зони в България, което създава риск от увреждане или унищожаване на местообитания или видове, ограничава се и възможността за получаване на компенсаторни/инвестиционни плащания за пропуснати ползи и извършени разходи.


Втори тип пропуски са отбелязани в областта на организацията за управление на мрежата "Натура 2000" заради слаба координация между участващите органи, липса на достатъчно надеждна научна информация, която да дава възможност за обективна оценка за резултатите от изпълнението на предвидените мерки и прозрачно отчитане на публичните разходи и резултата от тях и все още неизградена системата за мониторинг и контрол, липса на планове за управление на зоните и други.


За справяне с тези заплахи се декларира намерение "планираните средства за финансова подкрепа на междусекторните политики да се изразходват ефективно и да допринасят за измеримо подобряване на природозащитното състояние на биологичното разнообразие на национално ниво. Това е свързано с промяна на условията за финансова подкрепа, които трябва да са ориентирани към плащане за постигнат резултат, което постепенно да замени сегашните финансови подпомагания и субсидии.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK