Безопасна за гората сеч - на какво се учат дърводобивните фирми от сертификацията

През изминалия месец се проведоха обучения за секачи, работещи в горски стопанства със сертифицирано управление и допълнителни изисквания за сигурност на работниците и опазване на природата

© Вера Стаевска, Вера Стаевска

През изминалия месец се проведоха обучения за секачи, работещи в горски стопанства със сертифицирано управление и допълнителни изисквания за сигурност на работниците и опазване на природатаСерия от обучения за дърводобивните фирми, и по-специално за бригадите, извършващи сечта на терен, както и горски служители, отговорници по дърводобива,


проведоха през последния месец две горски държавни предприятия със съдействието на WWF-България. Целта е извън експертните дискусии да се подобри теренното прилагане на правилата за сертифицираните гори, които включват повече безопасност за секачите и по-малко увреждане на оставащите дървета и присъстващите край сечището важни за гората елементи - водни източници, важни елементи на ландшафта, почвата и защитени и редки видове животни и растения.


Общо 148 човека са обучени през октомври и ноември само по темата за щадящи практики при сеч. Координаторът на обученията Нели Дончева - ръководител на горската програма на WWF-България, обобщи като изключително положителна обратната връзка на участниците.
"Тези обучения са смислени, полезни и има нужда да се правят регулярно и за вбъдеще. Участниците посочиха, че са имали чудесна възможност да се запознаят със свои колеги от други стопанства и да изградят професионални контакти. За мен, като представител на природозащитна организация тези обучения и възможност за разговори с колеги от горските стопанства са също изключително полезни. За пореден път се убеждавам, че горската система съществува благодарение на една специална "порода" хора - тези, които са на терен независимо от времето, познават си горите и ги обичат, държат на професионалното си име и дават всичко от себе си - участват в гасене на горски пожари, пазят от бракониери, правят обходи през нощта, помагат на загубили се туристи и т.н. Тези хора няма да ги видите по високите етажи на властта, техният глас рядко се чува от трибуните, затова понякога не вярваме, че ги има. Те обаче са си на място и си гледат работата въпреки всичко. Рядко получават думи на благодарност и признание, а има защо", разказва Дончева.


Нели Дончева, ръководител на горската програма на WWF-България, по време на обучение за дърводобивни фирми край Ракитово

© Вера Стаевска, Вера Стаевска

Нели Дончева, ръководител на горската програма на WWF-България, по време на обучение за дърводобивни фирми край Ракитово


Сертификат за устойчиво стопанисвани гори


Горската сертификация възниква в края на 80-те на миналя век като потенциален пазарен механизъм за насърчаване на устойчивото стопанисване на гори. Идеята е, че рекламирането на горски продукти, добити от сеч, която щади максимално природата, ще насърчи пазарно търсене на такива продукти - и това на свой ред ще стимулира още по-доброто управление на горите.


В България


В България 2.4 милиона хектара гори са сертифицирани по стандарта FSC - Forest Stewardship Council (Съвет по стопанисване на горите), който има изисквания към социалната справедливост за работниците, природозащитни правила за опазване на горите и икономически стандарти за пазарно предимство на горските продукти от сертифицираните гори. Точното измерване показва, че сертифицираните по FSC гори в България са 2 337 716 ха, което е 60% от горската територия на страната. Това нарежда България на 5-то място по площ на FSC сертифицирани гори в Европа след Швеция, Полша, Турция и Румъния. В България е обсъждано и прилагането на други стандарти, като например PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification (Програма за одобряване на горската сертификация), които обаче на практика нямат повече изисквания над установените с националните норми в страната. Затова масово се прилага стандартът FSC, който има по-високи от задължителните стандарти. Така горите, които спазват този стандарт, могат да рекламират продуктите си като устойчиви от гледна точка социална справедливост, щадящо природата ползване и икономическа устойчивост.


Към момента в България сертифицираните горски стопанства не получават по-високи цени за продуктите си, но имат осигурен достъп до международни пазари и целогодишни поръчки заради световното търсене на FSC сертифицирани дървесни продукти. Това разказа инж. Филип Ковашки, директор на Държавно ловно стопанство "Витиня", по време на теренно посещение в стопанството, организирано от WWF-България.


За да имат и финансов интерес от спазване на допълнителните изисквания на сертификат, обаче, горски експерти препоръчват в бъдеще държавата да предвиди предимство за сертифицираните стопанства при разпределяне на годишните бюджети за залесяване и поддръжка на инфраструктурата. Всяка година държавата има инвестиционен план за дейности по поддържане на разсадници, залесяване, рекултивиране на увредени горски пътища и укрепителни съоръжения за борба с ерозията.


Според Емил Комитов, отговорник за сертификацията на Южното централно държавно предприятие, би следвало стопанствата, които спазват критериите на сертификата FSC - отделяне на 10% от площта на всяко стопанство за представителни образци с включени в тях гори във фаза на старост без никакви горскостопански дейности, спазване на правилата за безопасни условия на труд, ограничаване на сечите в горите с висока консервационна стойност, - да имат по-високо финансиране от фонд "Инвестиции в горите" в сравнение със стопанствата, които не са сертифицирани.


Колко трудно е опазването на горите при самата сеч


Извън теоретичните правила за това как да се опазват определени важни биологични видове при стопанисването на горите, в работата на терен на секачите, спазващи правилата на сертификата FSC, възникват практически трудности. Те бяха обсъдени и насоки бяха дадени в обученията на терен, организирани от Югозападното и Южно централното държавни предприятия - ЮЗДП и ЮЦДП, които са две от общо шестте регионални предприятия, стопанисващи държавните гори на България.


Обучителят инж. Станислав Лазаров, който е и одитор за спазването на изискванията на FSC, разясни множество важни за секачите методи на работа. Лекцията и демонстрацията на терен включиха щадящи околните за сечището дървета редки видове методи при сеч, практики за опазване на почвите от ерозия при извозването на дърва и прокарване на горски пътища, както и способи за опазване на речните корита от замърсяване. Важна тема бе и предпазната екипировка и безопасността на труда на секачите.


Два основни проблема пред сигурността на работниците изтъкна д-р Лазаров - липса на лични предпазни средства и специално работно облекло, както и неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд при дърводобивните дейности, включително неправилна техника на поваляне на дърветата за сеч.
По първата тема в рамките на теренно обучение в държавно горско стопанство "Ракитово" участниците от дърводобивните фирми коментираха предизвикателствата с осигуряване на защитно работно облекло, обувки и каски. Проблемът не е в желание на работодателят да пести, а в голямото текучество на работна ръка. "Трудно е да инвестираме стотици левове в лична екипировка за секач, който след седмица ще напусне", коментираха дърводобивните бригади.


Проблем е намиране на работна ръка за дърводобив и на най-ниско ниво, но и експертният горски персонал за управление на стопанствата също е в постоянно текучество, стана ясно от разговора с инж. Филип Ковашки, директор на Държавно ловно стопанство "Витиня". Част от експертите с висше образование по горско стопанство споделиха в обучение в Родопите, че политическият контрол върху управлението на горите води до непрофесионализъм и чести кадрови чистки, които демотивират специалистите и ги карат да се насочат към други професионални сфери.


От друга страна, добросъвестните горски експерти намират мотивация за работа в системата най-вече в удовлетворението от добре стопанисваните гори - и рядко в публично признание за постиженията си. Един пример за доброволна инициатива за допълнително опазване на гората на горските служители бе примерът на горско стопанство "Кости" в Странджа от преди месец. Там експертите разшириха доброволно площите, които да се управляват природосъобразно, след като откриха нови находища на редки странджански растения.


Много от горските служители обаче получават критики за незаконна сеч и корупционни практики, извършвани другаде, въпреки че спазват съвестно изискванията за щадящо стопанисване на гори. Липсата на публичен престиж и признание за усилията им, заедно с политическия контрол в сектора, е част от причините за текучество.


Лична защита и защита на природата в правилата на сертифициарните гори


По отношение на екипировката има специфични изисквания за личната защита на работещите на сечището. Те включват подсилени материи на панталоните и обувките, задължителна каска и защита на очите. Препоръчителни са и конкретни техники при поваляне на дърво - преценка на наклона, използване на клинове и лостове за поваляне в определена посока, дистанция от сечта.


По отношение на видовете животни и растения, които сертификатът FSC определя като значими за горските екосистеми (т.нар. "консервационно значими" видове) важат конкретни ограничения за отстояние на сечта и за периоди, в които в близост до видовете не трябва да се водят стопански дейности. Също така, всяко сертифицирано стопанство отделя 5% от горите като стари гори и още 5% като представителни образци на горски екосистеми, защитени от сеч.


В България също така 10% от горските екосистеми в зони от "Натура 2000" са официално защитени от държавата като "гори във фаза на старост" без стопанска сеч.


Конкретни техники препоръча д-р Лазаров по отношение опазването на водните течения при извършване на сеч. Важно е по протежение на всички постоянни водни течения и водни тела при сеч да се формират буферни зони с ширина не по-малко от 15 м, в които да не се извършва сеч или тя да е с много ниска интензивност. Сертификатът FSC също така изисква естествените водни течения, всички водни тела, крайречните зони и тяхната екологична свързаност, количеството и качеството на водата, които са били увредени от горскостопански дейности, да се възстановяват.


Част от начините за това са изграждане на предпазни съоръжения за извоз над реките, да не се изхвърлят остатъците от сечта и други отпадъци във водните тела и други. Повече за опазването на водите при сеч в сертифицираните горски стопанства са дадени в тематичен филм на WWF-България и "Биота филмс":


Извозът на материал от сечищата има и други аспекти, за които сертифицираните бригади и стопанства трябва да следят. Едно от силните негативни въздействия, които те трябва да смекчават, е ерозията на почвата при прокарване на горски пътища и транспортиране на дървесина в мокро време. С цел опазване на почвите сертификатът FSC е наложил в България също при сеч на терен да се ползват само биоразградими смазочни масла и препарати.


Eдин от най-видимите негативни остатъци в гората след сеч - пластмасовите бутилки и туби и общото наличие на боклук в гората - също е параметър, който FSC изисква да се минимизира на територията на сертифицираните стопанства. Често обаче този боклук зависи и от слаба култура на къмпиращи в района туристи, сочат горските експерти по повод родопските райони край язовирите "Широка поляна", "Голям Беглик" и други.


Най-важният елемент на гората - както за горските служители, така и за лаиците - все пак са дърветата. Затова специални правила налагат и практики на сеч, които максимално да щадят оставащите след сеч дървета от увреждане. Често дървета, които не са предвидени за сеч, биват случайно повредени при поваляне или при транспортиране от дърводобивните бригади. Повече за опазването на стоящите дървета при сеч в сертифицираните горски стопанства са дадени в тематичен филм на WWF-България и "Биота филмс":Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK