Предложенията на "За Земята" за безплатното саниране

Предложенията на "За Земята" за безплатното саниране

© Дневник"За Земята" излезе със своя позиция по повод огласената мащабна програма за обновяване на панелните сгради в България, която "Дневник" публикува с малки съкращения от сайта им.


От "За Земята" следят темата за енергийната ефективност в жилищни сгради от години и участват с позиции и препоръки в работните групи по Оперативна програма "Регионално развитие". От организацията приветстват предстоящата програма за обновяване на жилища, но имат и много резерви и въпроси.


Становището на природозащитниците е адресирано до министър-председателя на Република България, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите.
Становища на експертите и отворени въпроси:


От информацията на сайта на МРРБ става ясно, че са планирани 1 млрд. лева гаранции за получаване на неколкократно по-голямо финансиране от международни финансови институции за задвижване на програмата – т.е. ще бъдат изтеглени заеми, които ще се превърнат в дълг за България и трябва да бъдат изплащани.


Става ясно също, че етажните собствености в сградите няма да имат самоучастие в проектите. Това вероятно означава, че бъдещият дълг ще се изплаща от националния бюджет.


Загатнато е, че гаранцията в националния бюджет ще се използва като финансов лост за привличане на неколкократно по-голям финансов ресурс. По наши най-груби сметки при най-оптимистичен сценарий с 1 млрд. лева ще се обновят около 8 000 - 12 000 панелни блока. Има близо 70 000 такива сгради в цялата страна. За това ще бъде необходим ресурс от порядъка на 3.5-6 млрд. лева.


Ако "безплатното саниране" се плаща през бюджета, това е доста сериозно перо за бъдещите бюджети на страната. ДДС от реализираните проекти, ако приемем, че ще се плаща надлежно, ще върне в бюджета едва около 20% от стойността на проектите. Това изчисляват от "За Земята" и призовават институциите да представят публично план за погасяването на останалите средства и източниците на погасяване.


Като цяло приветстваме амбицията за разгръщане на мащабна програма за реновиране. Стратегията за реновиране на многофамилни жилищни сгради е от 2005 г. До момента има реновирани само 50-60 сгради в страната (между 2006-2013 г.) От "За Земята" повдигат въпроса дали в такъв случай има капацитет за реновиране на 8000 сгради през следващите години и защо.


В Оперативна програма "Региони в растеж" се предвиждат едва около 240 млн. евро (460 млн. лв.) за реновиране на жилищни и на обществени сгради по линия на средствата, предоставени от ЕС до 2020 г. Бъдещата програма явно ще разчита главно на националното финансиране (взето с кредит от международни финансови институции).


Предложенията на "За Земята" за безплатното саниране

© Юлия Лазарова


Една мащабна програма за реновиране, която е насочена към "най-предизвикателните" жилищни сгради в България, трябва да бъде максимално достъпна за всички – да няма бариери, дори за хората с най-нисък доход – като минимум програмата не трябва да поставя никакъв допълнителен финансов товар върху хората. Тези предизвикателни сгради са големи панелни блокове, с много жилища, с фрагментирана собственост и без традиция в професионалното управление на сградите, поставили под един покрив хора с предимно ниски или много разнородни нива на доход. Ситуацията допълнително се утежнява в много градове с опразването на сгради – поради миграция на хората или смърт на собствениците.


В градове като София, където проблемът с празни сгради не е така обострен, често се наблюдава друг казус – собственици на няколко апартамента, които ги отдават под наем или ги държат просто като инвестиция, няма интерес от инвестиране в подобрена енергийна ефективност, защото не те плащат сметката за енергия.


Досегашните програми за реновиране, които изискваха съфинансиране, привличаха предимно сгради от централните градски части – поради по-малкия брой жилища, по-заможните собственици и не на последно място, защото предлагаха 100% финансиране на общите части – т.е. голямата изгода беше в безплатното ремонтиране на  покривите, които са голямо перо при обновяване на тези сгради.


Накрая трябва да споменем и факта, че хората са се озовали в тези бетонни комплекси по силата на водена десетилетия държавна политика и това оправдава поправянето на стари грешки с нови, прогресивни политики, а не с безкрайното оставяне на нещата на самотек.


Всичко, изложено по-горе, оправдава формирането на национална програма за реновиране и формирането на амбициозни политики за реновиране. Индикацията, че етажните собствености няма да участват с финансов принос, обаче ни изправя пред още две заплахи – хората понякога отхвърлят дори неща, които им се предлагат даром, и второ – неща, получени даром, не създават стимул да се поддържат.


Как ще бъдат задължени или стимулирани собствениците да реновират, ако не искат, дори да им се предлага даром? Какви промени в закона за ЕС се предвиждат?


Неслучайно финансирането по линия на европейските структурни фондове идва с изискване за съфинансиране. Получаването на средства и придобивки само грантово не формира усещане за собственост и желание да се стопанисва надлежно. Има десетки проекти в цялата страна, които след изграждането им се рушат и стоят без поддръжка. Полученото даром най-често не се поддържа.


Много е важно да се търси начин временният икономически и енергоспестяващ ефект на програмата да бъде съчетан с развитие на култура в етажните собствености в цялата страна. Култура на участие в управлението и поддръжката на сградите, на активизиране и формиране на общности, в намиране на начини за комуникация със съседите, в отговорно и редовно събиране на фондове за ремонт на общите части и поддръжка на конструктивната здравина на сградите и добрия вид на фасадите им.


Предложения на "За Земята":


Затова предлагаме задължително изпълнението на програмата да се съчетае с някаква форма на самоучастие от собствениците на жилища – например фиксирана месечна вноска, която може да бъде съвсем символична (15-50 лв.), която да се внася за много дълъг срок от време – например 15-20 години. Цифрите са изцяло примерни и не се базират на задълбочен анализ за стойността и изплащането на инвестициите за реновиране във времето. Становището на "За Земята" е, че нивата на тази вноска не бива да надхвърлят ползите от спестените средства след реновирането.


Тези вноски целят по един много прогнозируем начин да осигурят механизъм на изплащане на енергоспестяващите мерки, подобен на функционирането на енергийни компании (ESCo) - с тази разлика, че ще са фиксирани и непроменяеми за срока на изплащането им. Приходите от тези вноски ще подпомогнат връщането на заемите.


Като второ условие за участие в програмата трябва да бъде задължителното събиране от страна на сградите на фонд за бъдещо реновиране, който да се управлява отговорно или от избрани представители на сградата, или от специално наети професионални фирми за това.


За изплащане на инвестициите може да се заложи и на създаване на нови жилища и ателиета на покривите на съществуващи сгради, които конструктивно позволяват подобно надстрояване – с цел последваща продажба на жилищата, средствата от която ще послужат за погасяване на заемите към международни финансови институции.


Създаването на подобно символично самоучастие има още една функция – да въвлече хората в самия процес на реновиране. Ако всичко дойде даром, представители на етажните собствености няма да имат никакъв или ще имат съвсем слаб стимул да участват при избора на изпълнители, при избирането на енергоспестяващите мерки или на строителните материали, които ще бъдат влагани. Хората трябва да са заинтересовани да бъдат част от процеса, да натрупат знания за управление на сградите си, да придобият поне малко знания за процеса на събиране на оферти или подготовка на малки търгове, за да може и занапред да избират най-конкурентните и качествени оферти за сградите си.


МРРБ трябва да насърчава участието на хората в процеса на реновиране – от избора на мерки и изпълнители до надзора на изпълнението. МРРБ може да разработи на база опита от демонстрационните програми "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради", сегашната програма за обновяване към ОПРР и проекта "Стакато" в столичния район "Оборище" специални кратки ръководства за представителите на сградите, за да могат да участват в процеса на надзор на работата на изпълнителите и влаганите от тях материали и да сигнализират за нередности – все пак става дума за техните сгради.


Рискът при липса на заинтересованост от страна на етажните собствености и недопускането им при избора на изпълнители и надзора на последващите строително-монтажни работи (СМР) е голям.


При лошо качество на изпълнение на мерките – ако те не могат да изпълнят проектния си живот и се дават дефекти след 5-10 години например, а не след 20 или 30, както обикновено се предвижда, няма как да се очаква ново европейско финансиране за същите неща, защото правилата на ЕС не допускат финансиране на едно и също нещо два пъти.


Обявените планове на националната програма предвиждат средствата от програмата да достигнат до всяка малка строителна фирма в страната. Трябва да се гарантира достъпността на програмата за малките фирми при ниски нива на бюрокрация и резултатно ориентиран подход.


Във връзка със строителните отпадъци България има цел към 2020 г. да постигне ниво на рециклиране на строителните отпадъци от 70%. "За Земята" призовава МРРБ и МОСВ за много тясно сътрудничество при разработване на стриктни правила и изисквания за управление на отпадъците, възникнали при предстоящата програма – събиране и преработка на старите стъкла, оразмеряване на топлоизолационните плоскости в малки цехове, а не под открито небе, и последващо събиране на стърготините и парчетата стиропор и други топлозиолации, които оставят, което би позволило връщането им към производителя и повторното им влагане в производството на топлоизолационни материали. Това трябва да бъде и задължително изискване за допускане на топлоизолационни материали до участие в търговете и изпълнението на сградите – дали са рециклируеми и дали има къде реално да се рециклират.


Задействането на мащабна програма за реновиране трябва да интегрира още един аспект на жилищната политика – полупустеещи и опасни сгради. Програмата може да задейства изкупуване на жилища от собственици в полусгради и предлагане на възможност за преместване на живущите в други сгради, които са били полуобезлюдени. С това допълнение на националната програма може да се придобият като публична собственост цели сгради, да се реновират и да се управляват като общински жилищен фонд и социални жилища. Сгради, които са конструктивно компрометирани пък, може да бъдат освободени и насрочени за събаряне при възстановяване и откриване на терените им за ново строителство.


Конкретни въпроси:


– Има ли правителството план за погасяването на мобилизираните от международни финансови институции средства и какви ще бъдат източниците на погасяване?


– Има ли България капацитет за реновиране на 8000 сгради през следващите години и защо? Предвиждат ли се средства за повишаване капацитета на българските фирми?


– Как ще бъдат задължени или стимулирани собствениците да реновират, ако не искат, дори да им се предлага даром? Какви промени в закона за ЕС се предвиждат?

Ключови думи към статията:

Коментари (20)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3151 Неутрално

  Програма за 1млрд “безплатно“т.е. финансирано от нас саниране, с цел спечелване на общ. избори.После програмата ще се разпадне от самосебе си.

 2. 2 Профил на today
  today
  Рейтинг: 933 Неутрално

  Темата наистина е доста сериозна, и имам опасения, че тази програма ще се превърне в поредната хранилка на фирми от политическите обръчи, и през бюджета ще им се плаща на двойни и тройни цени.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 3. 3 Профил на irons
  irons
  Рейтинг: 679 Неутрално

  Най-важният въпрос не е зададен - как го направиха другите европейски държави? Визирам най - вече Словакия, бившето ГДР, а защо не и Полша.

 4. 4 Профил на Sars Saraktos
  Sars Saraktos
  Рейтинг: 434 Любопитно

  Германците поумняват за "ползите от санирането", но ние тук за пореден път настъпваме мотиката, само и само едни фирми да вземат едни пари, чрез едни наши кметове, с подкрепата на нашето министерство. Е, после данъкоплатците ще върнат държавните заеми и гаранции поети от "тяхно име." А "облагодетелстваните" от нашите данъци собственици на панелки, ще плащат по-голям данък сгради, а ще ги накарат и да връщат пари, до момента в който частните съдебни изпълнители им почукат на вратата за да продадат "санираното жилище". Германският пример:
  "Един от големите противници на "стиропорните опаковки" по стените, архитектът Конрад Фишер, отбелязва, че изкуствената материя блокира всякаква циркулация на въздуха, предизвиква конденз на вода под топлоизолацията, която няма как да се изпари и през зимата замръзва, нанасяйки непоправими щети на строителната субстанция на сградата. От влагата стените стават все по-студени, в резултат на което топлоизолацията постепенно губи качествата си изцяло и започва да прилича на "мокър пуловер", който не само не топли, но и държи студено. Според строителния инженер Матиас Бауман жителите на сгради, опаковани със стиропор, с течение на времето са принудени да се борят с все повече влага в помещенията си и да харчат все повече енергия за отопление, в сравнение със съседите си от не-топлоизолирани сгради. На всичкото отгоре икономическата полза от стиропорната изолация, според германски експерти, е съмнителна. Експертиза на Сдружението на собствениците и наемателите на сгради сочи, че инвестиция от 4 250 евро, колкото се падала на един конкретен собственик на апаратамент, ще му донесе годишна икономия на средства за отопление в размер на... 9,80 евро." http://www.dw.de/%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8/a-14887573

  "Който търси истината, Бог вижда..."
 5. 5 Профил на dohco
  dohco
  Рейтинг: 502 Гневно

  Нямам никакво намерение да плащам санирането на блока на некой миндил, дето не иска да си го направи!!!

  Най-добрите неща в живота идват безплатно...
 6. 6 Профил на ana_ni
  ana_ni
  Рейтинг: 537 Неутрално

  До коментар [#3] от "irons":

  много лесно - собствениците на жилищни блокове са две - три фирми или общината, или социалните...никой не пита наемателите искат ли, могат ли.
  В България в блок с 30 апартамента има 30 собственика - частни лица, фирми, община, държава, а вече и некоя друга банка.Целата патаклама е броя на собствениците да се докара до 2-3 на 30 апартамента., а колкото до безплатния обяд - това ще е чудо равно на библейските.Няма причина българите да се доверят, че санирането ще е безплатно и няма да ги ощети.

 7. 7 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 716 Неутрално

  Интересен материал!Приятно ми е да науча че има и будни хора.Специално това сдружение не за първи път ме впечатлява.

 8. 8 Профил на vladek
  vladek
  Рейтинг: 489 Неутрално

  И защо всички да плащаме на 700 000 собственика? Като сменях покрива на къщата на дядо ми да не ми дадаха пари, или ще мога да си ги взема?

  Socialism is the philosophy of failure, the creed of ignorance and the gospel of envy.
 9. 9 Профил на V.Iliev
  V.Iliev
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Защо всички данъкоплатци да плащат за саниране на 10000 панелки?
  Съвсем различка трябва да е посоката за подпомагане. Основен проблем е учредяването на юридическо лице, отговорно за проекта "саниране". Вместо това, общините да подкарат всички сгради, НЕОТЛОЖНО подлежащи на саниране, без да искат договор с ю.л. при 2/3 съгласие на собствениците. Общините покриват 20 или 25 % от фонда, останалите се събират от собствениците.
  Макар че и тези 20-25% ще са за сметка на данъкоплатците, ама поне малко да се подновят населените места...

 10. 10 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 701 Неутрално

  То е ясно,че безплатен обяд няма,но как да бъдат санирани около 70 000 жилищни блока?И защо само 5-6 000 биха могли да се възползват?

  Tony
 11. 11 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 548 Любопитно

  Най-важният въпрос не е зададен .
  Откъде накъде,или по силата на на какъв нормативен акт, държавата ще плаща от моите пари нещо на някой си?А защо на други - няма да дава пари
  А защо аз, който живея в еднофамилна къща да нямам право да учàствам в програмата?.
  Може ли аз, който живея в панелен блок, и вечè съм си санирал апартамента, да получа сумата в бр., която ще бъде предоставена на моите съседи безвъзмездно за санирането?

 12. 12 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1248 Неутрално

  До коментар [#4] от "Sars Saraktos":

  Точно това ми се случва след санирането.

 13. 13 Профил на ana_ni
  ana_ni
  Рейтинг: 537 Неутрално

  До коментар [#11] от "ПРОРОК ИЛИЯ":

  според мен в условията за т.н.саниране е уловката!
  Нима хората, които живеят в къщи са по-малко граждани или тези в по-малки блокове?Тия безобразници залагат сиренце в капана и кой се хване
  НАПОМНЯ МИ НА ФАКТА, ЧЕ В НИТО ЕДНА СГРАДА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ СЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ ТОПЛОМЕРИ,ЗА ПАРНОТО, КОИТО СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ, като и водомери.

 14. 14 Профил на Хелиана
  Хелиана
  Рейтинг: 812 Неутрално

  До "За Земята" - много добре аргументирано мнение и искания. Дано достатъчно хора да застанат зад тях, преди да се изхарчат безотговорно тези 1 млрд.

 15. 15 Профил на Grosskopf
  Grosskopf
  Рейтинг: 508 Неутрално

  Аз виждам други два сериозни препъни-камъка в реализирането на тази програма. Първият е, че собствениците трябва да се организират и сдружат и то всички входове на блока. Много от панелките имат по 7-8 входа и живущите им изобщо никога не са се виждали, камо ли да се познават. Общи събрания, документи, бюрокрация, разправии...
  Вторият е, че общините нямат капацитет да управляват проект от подобен мащаб. Много на брой и дребни бенефициенти, с които те така и така трудно комуникират.
  И двата извода са ми като на домоуправител на панелка от два входа, 64 апартамента, които спечелихме по проект "Зелена София" - дадоха ни растения и машини за 2 000 лв и ние трябваше да ги засадим. Включиха се едва 18 души, а организацията на общината беше много-много слаба, въпреки многото ми предварителни разговори по темата. След това им предложих безплатно да им помогна за следващата година, но така и не ме потърсиха.
  Въпреки всичката мъглявина около тази определено предизборна програма и въпреки че си направих точно тази зима изолация на апартамента (още не мога да повярвам на разликата), смятам да организирам съседите да се включим.
  Преди това обаче ще трябва да си поговорим по-сериозно по темата с общината...

 16. 16 Профил на Безименен
  Безименен
  Рейтинг: 1341 Любопитно

  Браво. Умни хора.

  Времето е наркотик, много от него убива.
 17. 17 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1901 Неутрално

  Смятам, че е по-добре парите да идат за саниране, отколкото за помощи за отопляване. На хората значително ще олекне при по-малки сметки за ток. Така ефектът ще е траен, вместо да наливаме каца без дъно.

  Другият аспект е намаляване на потреблението на енергия - не знам дали да го коментирам в подробности, май тук всички ще се съгласим, че е добре.

  Допълнително - поръчките ще създадат работа на фирми ( е, дано не само на "правилните".

  Само първите два аспекта дават еднозначен отговор на въпроса "дали?" .

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 18. 18 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1901 Неутрално

  [quote#4:"Sars Saraktos"]Един от големите противници на "стиропорните опаковки" по стените, архитектът Конрад Фишер, отбелязва, че изкуствената материя блокира всякаква циркулация на въздуха, предизвиква конденз на вода под топлоизолацията, която няма как да се изпари и през зимата замръзва, нанасяйки непоправими щети на строителната субстанция на сградата. От влагата стените стават все по-студени, в резултат на което топлоизолацията постепенно губи качествата си изцяло и започва да прилича на "мокър пуловер", който не само не топли, но и държи студено.[/quote]

  До коментар [#4] от "Sars Saraktos":

  Не е вярно - така става само при лошо изпълнение и ако освен това инсталирате нова дограма без възможност за циркулация при затворен прозорец.

  В новото строителство няма такъв проблем - знам го от собствен опит и от факта, че сметките ми за отопление са значително по-ниски.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 19. 19 Профил на Sars Saraktos
  Sars Saraktos
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#18] от "qvb21311044":

  Понеже не съм бил в Германия и нямам лични наблюдения, цитирах материал на "Дойче веле". Ако те грешат и аз греша. Но не вярвам германските архитекти и инженери застанил с имената си в статията да са взели дипломите си в Пернишкия университет. Или пък германските строители да са толкова калпави?

  "Който търси истината, Бог вижда..."
 20. 20 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1901 Неутрално

  Ще се изненадате. "Майстори" има на всякъде.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK